8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Ο οικουμενισμός είναι θρησκεία της αγάπης?? Ή ………… Ιστορία και ερωτήματα προς αντι-οικουμενιστάς !! Ιωαν. 8 ,32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.

Ο οικουμενισμός είναι θρησκεία της αγάπης?? Ή …………
Ιστορία και ερωτήματα προς αντι-οικουμενιστάς !!
Ιωαν. 8 ,32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 
Ματθ. 23 ,14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.

Όλοι  ομολογούν ότι ο οικουμενισμός  είναι  αίρεση ,  η οποία  περιλαμβάνει  όλες  τις αιρέσεις ανά τους αιώνας , και σαν τέτοια  είναι καταδικασμένη  από το σύνολο  των Αγίων  Συνόδων , και  τους Αγίους Πατέρες !! Αφού λοιπόν  ο οικουμενισμός  είναι  η μεγαλύτερη αίρεση όλων των αιώνων ,οι συμμετέχοντες  σε αυτόν , πατριαρχεία  τοπικές εκκλησίες  κληρικοί ,μοναχοί  , λαϊκοί , είναι και αυτοί  αιρετικοί  είτε δέχονται  τις διδασκαλίες του οικουμενισμού είτε  όχι !  και σαν καταδικασμένοι αφορισμένοι αιρετικοί  είναι  εκτός του Σώματος  της Εκκλησίας του ΧΡΙΣΤΟΥ ! αυτό σημαίνει  ότι οι  κληρικοί στερούνται της Αποστολικής Διαδοχής και Ιεροσύνης , και  η <<εκκλησία>> τους είναι τύποις εκκλησία χωρίς μυστήρια και σωστική χάρι !
Και τώρα το μεγάλο ερώτημα : πότε ιδρύθηκε ο οικουμενισμός  και από πότε οι διάφορες  ορθόδοξες εκκλησίες και  πατριαρχεία  έγιναν μέλλει του . Η ερώτηση τέθηκε πολλές φορές στο διαδίκτυο , αλλά  απάντησή δεν πήρε ! Ξανατίθεται λοιπόν προσωπικά σε όλους τους λεγομένους αντι-οικουμενιστές , π. Θεόδωρο Ζήση , π. Νικόλαο Μανώλη , αλλά και τους υπολοίπους αποτοιχισμένους και μη αντι- οικουμενιστές !!
Ευελπιστούμε σε μία σαφή και τεκμηριωμένη .1 σχόλιο:

  1. Ψεύδονται και παραπλανούν τον λαό όσοι κληρικοί του νέου ημερολογίου λένε ακόμη ότι η εκκλησία της Ελλάδος και των πατριαρχείων είναι Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !! ψεύδονται ενσυνείδητα και κρατούν τον λαό στο στόμα του αντίχριστου οικουμενισμού ο οποίος έχει αλώσει εδώ και 90 χρόνια τις λεγόμενες ορθόδοξες εκκλησίες , ψεύδονται και οδηγούν τον λαό στον όλεθρο της παν θρησκείας , ψεύδονται δηλώνοντας ότι θα συνκληθεί ορθόδοξη σύνοδος για να καταδικάσει τον οικουμενισμό !! Από ποιους θα συνκληθεί η σύνοδος ?? από τα όργανα του άθεου οικουμενισμού ? κατηγορούν τους Γ.Ο.Χ. ως σχισματικούς ! μα οι Γ.Ο.Χ. δεν έκαναν τίποτε περισσότερο η λιγότερο από αυτό που ορίζει η Πατερική Παράδοση , δεν άλλαξαν τίποτα , δεν πρόσθεσαν ή αφαίρεσαν τίποτα από όσα μας χέει παράδοσή η ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ! ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ !! Διότι αυτό είναι η Εκκλησία το ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !! και όχι οι μισθωτοί δημόσιοι υπάλληλοι της κρατικής οργάνωσης αυτοαποκαλούμενης ως εκκλησία ! Προσέχετε ἀπό τῶν ψευδοπροφητῶν και <>, οἵτινες ἔρχονται πρός ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες» (Ματθ. 7, 15).
    ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης προειδοποιεῖ : «Ἀγαπητοί, μή παντί πνεύματι πιστεύετε, ἀλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοί ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τόν κόσμον» (Α΄ Ἰωάν. 4, 1). Τό τέλος αὐτῶν, πού περιφρονοῦν τά ἅγια καί ἱερά τῆς πίστεώς μας, εἶναι ἡ ἀπώλεια (παράβ. Φιλιπ. 3, 19).

    ΑπάντησηΔιαγραφή