8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Οι προτεσταντικές μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης από τους οικουμενιστές νέο-ημερολογήτες και η αλλοίωση του νοήματος του πρωτοτύπου κειμένου . ένα παλαιό αλλά επίκαιρο άρθρο του Ορθόδοξου Τύπου .

Οι  προτεσταντικές μεταφράσεις της  Καινής  Διαθήκης  από τους οικουμενιστές  νέο-ημερολογήτες και  η αλλοίωση  του  νοήματος   του  πρωτοτύπου κειμένου . ένα παλαιό αλλά επίκαιρο άρθρο του Ορθόδοξου Τύπου . 

πηγή: ορθόδοξος τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου