8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧ/ΠΟΥ ΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΙΩΝ ΚΑΛΙΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ολίγα τινά διά τούς λεγόμενους γ.ο.χ. φλωρινοσεραφειμηκούς και την πλαστή τους αποστολική διαδοχή !

Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧ/ΠΟΥ ΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΙΩΝ ΚΑΛΙΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ολίγα τινά διά τούς λεγόμενους γ.ο.χ. φλωρινοσεραφειμηκούς και την πλαστή τους

αποστολική  διαδοχή ! 


Κατα Ματθαιον

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5)

37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν. 

13 ῾Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.  14 ῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·  15 οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.  16 οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

Ἐγκώμια στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου:Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός ,Ἠλίας Μηνιάτης Ύμνοι εις την Θεοτόκον Greek Orthodox Hymns to the Mother of God

15 Αυγούστου με το ορθόδοξο εκκλησιαστικό ημερολόγιο ,σήμερον εορτάζει ο ουρανός την σεπτή μετάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου , και μαζί τους συνεορτάζουν και οι ορθόδοξοι χριστιανοί , τα γνήσια μέλοι της Εκκλησίας του Θεού , παρακαλώντας μετά δακρύων την υπεραγία Θεοτόκο να λυπηθεί το γένος των Ελλήνων , να μας χαρίσει μετάνοια , τους δε πεπτωκώτας από την ορθόδοξο πίστη πρώην αδελφούς μας εν Χριστώ ,  νεοημερολογήτες ,οικουμενιστές , εικονομάχους , εκκλησιομάχους , να τους φωτίσει να επιστρέψουν στην Αγία του Θεού Ορθόδοξο Εκκλησία , δια να λάμψη και πάλι η ορθόδοξος πίστη , και να γίνουμε ξανά ως Έλληνες το νέο Ισραήλ , και να μεταδώσουμε το ΦΩΣ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ ,σε όλους τους λαούς της γης , ανατολής και δύσης !!

Ἐγκώμια στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου:Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός ,Ἠλίας Μηνιάτης

Ύμνοι εις την Θεοτόκον Greek Orthodox Hymns to the Mother of God

  

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός
Τί εἶναι αὐτὸ τὸ μυστήριο τὸ μέγα, ποὺ συντελεῖται γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπό σου, ἱερὴ Μητέρα καὶ Παρθένε; «Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου». Ὅσο ὑπάρχουν ἄνθρωποι θὰ σὲ μακαρίζουν, γιατί μονάχα Σὺ εἶσαι ἄξια γιὰ μακαρισμό!
Καὶ νὰ ποὺ ὅλες οἱ γενιὲς Σὲ μακαρίζουν. Ἐσένα εἶδαν οἱ θυγατέρες τῆς Ἱερουσαλήμ, δηλαδὴ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ σὲ μακάρισαν οἱ βασίλισσες, δηλαδὴ οἱ ψυχὲς τῶν δικαίων, καὶ θὰ σὲ ὑμνοῦν αἰώνια. Γιατί Σὺ εἶσαι ὁ θρόνος ὁ βασιλικός, στὸν ὁποῖον παραστέκονται Ἄγγελοι κοιτάζοντας τὸν Βασιλέα καὶ Δημιουργὸ νὰ κάθεται ἐπάνω του.
Σὺ ἔγινες Ἐδὲμ νοητή, πιὸ ἱερὴ καὶ πιὸ θεϊκὴ ἀπὸ τὴν παλιά. Γιατί σὲ ἐκείνη τὴν Ἐδὲμ ἔμεινε ὁ Ἀδὰμ ὁ γήινος, ἐνῶ σ’ Ἐσένα ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ.

Η προδοσία της Ορθοδόξου Πίστεως από τους επισκόπους της Εκκλησίας της Ελλάδος , και η παράδοση του λαού στα δόντια του αντιχρίστου !!!

Η  προδοσία της Ορθοδόξου Πίστεως από τους επισκόπους της Εκκλησίας της Ελλάδος , και η παράδοση του λαού στα δόντια του αντιχρίστου !!!

Οι κοινωνούντες μετά των αιρετικών ομολογούν!!  Παπισμός Οικουμενισμός:ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ!!  
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο κ. Βαρθολομαίος και πολλοί εγχώριοι επίσκοποι, είναι θερμοί εκπρόσωποι μιας φοβερής αίρεσης:
της αίρεσης του Οικουμενισμού.


ΕΙΚΟΝΑ ΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΥΣ
Ο παπισμός είναι μια νοθεία της πίστης μας, που από τους αγίους πατέρες και τις οικουμενικές συνόδους έχει αναγνωριστεί ως αίρεση. Κατά παράβαση και περιφρόνηση της Αγ. Γραφής των Οικουμενικών Συνόδων και των δογμάτων, ο κ. Βαρθολομαίος, δέχεται και εφαρμόζει την Πατριαρχική Εγκύκλιο του 1920, η οποία θέτει στο περιθώριο τα δόγματα της Εκκλησίας και θεωρεί τις «εκκλησίες» των αιρετικών «σεβάσμιες», «συγκληρονόμους» και «μέλη του ιδίου σώματος».Ανεγνώρισε τον παπισμό ως «εκκλησία» στο Balamand του Λιβάνου το 1993. Κήρυξε δηλαδή ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι η μοναδική εκκλησία και; όπως ορίστηκε στο Σύμβολο της Πίστεως- αλλά εξισώνεται με διάφορες αιρέσεις και σχίσματα (1). Και όχι μόνο αυτό αλλά υπέγραψε «Κοινή Μαρτυρία Πίστεως» κατά τη οποία και οι δυο εκκλησίες είναι «αδελφές» εκκλησίες και έχουν έγκυρα μυστήρια.
Παρέδωσε την Θεία Κοινωνία σε αβάπτιστους παπικούς στην Ραβέννα της Ιταλίας!!! (2). Βεβήλωσε το μυστήριο του βαπτίσματος, επαινώντας τη βάπτιση Ορθοδόξου νηπίου με ανάδοχο Μουσουλμάνα!!! (3).

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ !!

ΠΕΡΙ ΤΗΣ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΤΗΣ  ΜΙΑΣ  ΑΓΙΑΣ  ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ  ΘΕΟΥ !!Εγκώμιον Γ΄ εις την πάνσεπτον Κοίμησιν της Θεομήτορος , Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

 Εγκώμιον Γ΄ εις την πάνσεπτον Κοίμησιν της Θεομήτορος , Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Μετάφραση - Λογοτεχνική απόδοση: Δημήτρης Σταθόπουλος

1. Όποιοι έρωτα νιώθουνε για κάτι, συνηθίζουνε να μιλάν αδιάκοπα γι' αυτό και να το φέρνουνε μέρα και νύχτα στη σκέψη τους. Μη με κατακρίνετε, λοιπόν, που για τρίτη φορά τώρα έκαμα τούτο δω το έφύμνιο στη μάνα του Θεού μου, για να της το προσφέρω σαν αποχαιρετιστήριο δώρο στην έξοδό της.

Στην πραγματικότητα όμως τούτο το δώρο μου δεν είναι προσφορά σ' εκείνη, αλλά σε μένα τον ίδιο και σε σένα, θείε και ιερέ λαέ, που παραστέκεσαι δω γύρω.

Κι αυτό γίνεται με το να στρώσω τραπέζι με τροφές που δεν είναι μονάχα σωτήριες κι ωφέλιμες στις ψυχές, αλλά και ταιριαστές στην ιερή τούτη νύχτα· και με το να γενώ έτσι νοικοκύρης πνευματικής χαράς.

Η προδοσία της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα και , ο δόλιος σκοπός του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδη και των έως σήμερα οπαδών του (φλωρινέων ) ή φλωρινοσεραφειμικών ψευδ (επισκόπων ) ,στον αγώνα υπερ. της γλυκύτατης ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ , και κατά της αίρεσης του νέου ημερολογίου και του οικουμενισμού , μέσα από ιστορικά αρχεία , σε δύο συνέχειες .


Η  προδοσία της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα και ,  ο δόλιος  σκοπός  του  πρώην  Φλωρίνης  Χρυσοστόμου Καβουρίδη  και των έως σήμερα   οπαδών  του (φλωρινέων ) ή φλωρινοσεραφειμικών  ψευδ (επισκόπων) ,στον αγώνα  υπερ.  της  γλυκύτατης  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ,      και  κατά  της  αίρεσης του νέου ημερολογίου  και του οικουμενισμού , μέσα  από ιστορικά    αρχεία , σε δύο συνέχειες .


ο αναθεματισμός του πρώην Φλωρίνης , Χρυσόστομου Καβουρίδη , από αγιορείτες ζηλωτές πατέρες το φθινόπωρο του 1937

Χρυσόστομος Καβουρίδης : ο αναθεματισμός του από αγιορείτες ζηλωτές πατέρες  το φθινόπωρο του 1937

Μετά  την  αλλαγή  κατ΄ επανάληψη  της  ομολογίας  πίστεως  του πρώην  Φλωρίνης Χρυσόστομου  Καβουρίδη ,  και  το  σχίσμα  που  επέφερε  αυτός  τους  κόλπους  των  Γ.Ο.Χ. διάφοροι  αγιορείτες   πατέρες  έγραψαν  επιστολές  που καταδίκαζαν  την  στάση  του αυτή !!
Μία  από  αυτές  τις  επιστολές  δημοσιεύουμε  σήμερα   στην  οποία οι  αγιορείτες  πατέρες  αφού  αναλύουν  τα  γεγονότα 1935-1937 ,  καταδικάζουν  και αφορίζουν  το  νέο ημερολόγιο , και  τον  Χρυσόστομο  Καβουρίδη  δια  τις  παλινωδίες ,  του στο  θέμα  της πίστεως .  Μεταξύ  των  υπογραφόντων  την  επιστολή  αυτή  είναι  και  ο  τότε   αρχιμανδρίτης  ΑΚΑΚΙΟΣ  ΠΑΠΠΑΣ !!
Επειδή  τα  βλάσφημα  στόματα   κάποιον  φλωρινοσεραφειμικών   δεν  σταματούν  να συκοφαντούν  με  ψεύδη   επί   προσωπικού ,( διότι  σε  θέματα   πίστεως  το  στόμα  του διαβόλου  σιωπά ) τον  Άγιο  και  Ομολογητή   επίσκοπο  Βρεσθένης  Ματθαίο  Καρπαθάκη  δια  την  σθεναρή  του  θέση  στο  θέμα  της  αντιμετώπισης  της  αίρεσης  του  νέου  ημερολογίου , και  τις  χειροτονίες  στις  οποίες  προέβη .

 Θα  μπορούσαμε  να  δημοσιεύσουμε  και  εμείς  διάφορα  δια  την  προσωπική  ζωή  του Χρυσόστομου   Καβουρίδη   αλλά  δεν  το  κάνομε ,  διότι  δεν  μας  αφορά , αρκούμαστε  να δημοσιεύσομε  αυτήν  αλλά  και  αλλά  ντοκουμέντα  δια  τον  Καβουρίδην   δια  το  ρόλο που  έπαιξε , και  παίζουν  οι  συνεχιστές  του  φλωρινοσεραφειμικοί << επίσκοποι >>   μέχρι και  σήμερα  στο  θέμα  της  πίστεως  και  της  αντιμετώπισης  της  παναίρεσης   του νεοημερολογητησμού –οικουμενισμού  που  μας  αφορούν  όλους !

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ω θαύμα των ποτέ θαυμάτων, τα οποία είδον οι άνθρωποι! Η Βασίλισσα του παντός πως άπνους τίθεται; Η Μήτηρ του Ιησού πως απέθανε; Σύ είσαι, Παρθένε, το κήρυγμα των Προφητών. Σύ είσαι το κήρυγμα το ιδικόν μας. Σε προσκυνούν οι άνθρωποι. Σε δοξάζουν οι Άγιοι. Χαίρε λοιπόν Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου, και διά Σου μεθ’ ημών. Μετά του Γαβριήλ Σε υμνούμεν, μετά των Αγγέλων Σε δοξάζομεν, μετά των Προφητών Σε εγκωμιάζομεν, ότι Σε εκήρυττον οι Προφήται, διά Σε επροφήτευσαν άπαντες. Ο Αββακούμ Σε είδεν ως όρος σύνδεδρον, ότι Σύ είσαι εσκεπασμένη από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. 

Μεγαλυνάρια εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐκ διαφόρων πρός Αὐτήν Παρακλητικῶν Κανόνων

Μεγαλυνάρια εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐκ διαφόρων πρός Αὐτήν Παρακλητικῶν ΚανόνωνἌξιον ἐστίν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν Σε τήν Θεοτόκον, τήν ἀειμακάριστον καί παναμώμητον καί Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τήν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τήν ὄντως Θεοτόκον Σέ μεγαλύνομεν.
Τήν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν καί καθαρωτέραν λαμπηδόνων ἡλιακῶν, τήν λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας, τήν Δέσποιναν τοῦ κόσμου ὕμνοις τιμήσωμεν.
Ἀπό τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, ἀσθενεῖ τό σῶμα, ἀσθενεῖ μου καί ἡ ψυχή. Πρός Σέ καταφεύγω τήν Κεχαριτωμένην, ἐλπίς ἀπηλπισμένων, Σύ μοι βοήθησον.
Δέσποινα καί Μήτηρ τοῦ Λυτρωτοῦ, δέξαι παρακλήσεις ἀναξίων Σῶν ἱκετῶν, ἵνα μεσιτεύσης πρός τόν ἐκ Σοῦ τεχθέντα, ὦ Δέσποινα τοῦ κόσμου γενοῦ μεσίτρια.
Ψάλλομεν προθύμως Σοί τήν ὠδήν, νῦν τῆ πανυμνήτῳ Θεοτόκῳ χαρμονικῶς. Μετά τοῦ Προδρόμου καί Πάντων τῶν Ἁγίων δυσώπει, Θεοτόκε, τοῦ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς.
Ἄλαλα τά χείλη τῶν ἀσεβῶν, τῶν μή προσκυνούντων τήν Εἰκόνα Σου τήν σεπτήν, τήν ἱστορηθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ ἱερωτάτου, τήν Ὁδηγήτριαν.


Ὁ ἀοίδημος Ἀρχιεπίσκοπος Ματθαῖος εἶναι μία τῶν μεγαλυτέρων ἐκκλησιαστικῶν μορφῶν τοῦ 20ου αἰ. Ἀσκητής στήν ἔρημο τοῦ Ἄθωνα.... η ζωή του το έργο του και διάφοροι εγκύκλιοι που εξέδωσε για το θέμα της ορθοδοξίας!!

Ὁ ἀοίδημος Ἀρχιεπίσκοπος Ματθαῖος εἶναι μία τῶν μεγαλυτέρων ἐκκλησιαστικῶν μορφῶν τοῦ 20ου αἰ. Ἀσκητής στήν ἔρημο τοῦ Ἄθωνα.... η ζωή του το έργο του και διάφοροι εγκύκλιοι του , για το θέμα της ορθοδοξίας!!

Επειδή  διάφοροι  ανώνυμοι ,αλλά και δυστυχείς  επώνυμοι γράφουν διάφορα συκοφαντικά και ψευδέστατα άρθρα κατά του Αγίου αυτού Πατρός μή έχοντες θεολογικά επιχειρήματα αναγκαζόμαστε να ξαναδημοσιεύσομε  εν συντομία τον βίο του , ως άνω Αγίου Ανδρός  , καθώς και μερικές από τις εγκυκλίους που εξέδωσε , κατά του παλινδρομούντος πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου.

Ο  άγιος  ούτος  πατήρ   ήταν  ο μόνος  που  κράτησε  την  καλήν  ομολογία  της  πίστεως  και  επολέμησε  την αίρεση  του νεοημερολογητισμού –οικουμενισμού  με  τον  τρόπο  που ορίζουν  οι Άγιοι  Πατέρες  και  οι  αποφάσεις  των  ορθοδόξων  συνόδων  !!!  Είναι  αυτός  ο ιεράρχης  ο  οποίος ,  μετά  την  διακοπήν   της  αποστολικής  διαδοχής   από  την  εκκλησία  της Ελλάδος  ( λόγο  του  σχίσματος  του νέου   ημερολογίου ) που   χειροτόνησε   ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ   επισκόπους  και  χάρι  σε  αυτές  τις  χειροτονίες ,  υπάρχουν   σήμερα  ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ  επίσκοποι  ΓΝΗΣΙΟΙ   διάδοχοι  των  αγίων  αποστόλων ,και των  αγίων  πάτερων !!!