8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ  ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ.
Βαδίζοντας  προς  την μεγάλην εορτήν  της  Αγίας  Πεντηκοστής  , της  φανέρωσης  της Εκκλησίας  Του Θεού  στην  γή ,  αφιερώνουμε  το κάτωθι  άρθρο  από την  διδασκαλία  των Αγίων Πατέρων  περί  Εκκλησίας  Του  Θεού ! Εις  απάντησην  και αποστόμωσην  των αντιχρίστων  οικουμενιστών  του  Νέου ημερολογίου ,αλλά  και του  Παλαιού ,  Εκκλησιομάχων ,  και  Χριστομάχων !

Λόγος περὶ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ» Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ.

Λόγος περὶ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ» Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ.

Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ επιβολή του νέου ημερολογίου στην Ελληνική Εκκλησία , η συνέπειες αυτής ,και η ιστορία της Εκκλησίας του Χριστού από το 1924 έως σήμερα , που ο οικουμενισμός έχει αλώσει όλες τις λεγόμενες ορθόδοξες εκκλησίες , προς μελέτην και ενημέρωση κάθε ορθοδόξου χριστιανού , που ανησυχεί δια την πορεία και την πτώση της Ελληνικής Εκκλησίας .

Η ΠΑΡΆΝΟΜΗ επιβολή  του  νέου  ημερολογίου  στην  Ελληνική  Εκκλησία  ,  η  συνέπειες  αυτής  ,και  η  ιστορία  της  Εκκλησίας  του  Χριστού  από  το 1924  έως  σήμερα ,  που ο οικουμενισμός  έχει  αλώσει  όλες  τις λεγόμενες  ορθόδοξες  εκκλησίες , προς  μελέτην και  ενημέρωση  κάθε ορθοδόξου  χριστιανού , που  ανησυχεί  δια την  πορεία  και την  πτώση  της  Ελληνικής  Εκκλησίας .

Ημείς τους προστιθέντας η αφαιρούντας τις εκ της Καθολικής Εκκλησίας (Ορθοδόξου) αναθεματίζουμε. Εις τις πάσαν παράδοσην Εκκλησιαστικήν έγγραφον η άγραφον αθετεί -ανάθεμα." (Ζ. Οικουμενική Σύνοδος, πρακτικά Σπ.Μήλια σ. 805, 825, 878, 879. )

ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ , Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ , ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ , ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , μέσα απο διάφορα άρθρα και ντοκουμέντα

ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ , Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ , ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ  ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ , ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , μέσα  απο διάφορα άρθρα  και ντοκουμέντα 

Αύριο η απόδοσης του Αγιου Πάσχα !!Ἰωάννης Χρυσόστομος – «Ἀληθῶς Ἀνέστη» και του χρόνου να αξιωθούμε να εορτάσουμε την ,εορτών εορτή ! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ , ΑΠΙΣΤΟΙ ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ

Αύριο η απόδοσης του  Αγιου  Πάσχα !!Ἰωάννης Χρυσόστομος – «Ἀληθῶς Ἀνέστη»
και του χρόνου να αξιωθούμε να εορτάσουμε την ,εορτών εορτή !
ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ , ΑΠΙΣΤΟΙ ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ

Περί Ορθοδόξου Εκκλησίας και οικουμενισμού , ορθόδοξος τύπος έτους 1965 , ο πνευματικός θάνατος της Ελληνικής εκκλησίας ,λόγο της συμετοχής της στην παναίρεση του οικουμενισμού!

Περί Ορθοδόξου  Εκκλησίας  και  οικουμενισμού , ορθόδοξος τύπος έτους 1965
 ο πνευματικός θάνατος της Ελληνικής εκκλησίας ,λόγο της συμμετοχής της στην   παναίρεση του οικουμενισμού!
Ποίος όμως κλήρος ποία μερίς, τις γνησιότης προς την του Χριστού Εκκλησίαν τω συνηγόρω του ψεύδους; Εκκλησία "στύλος και εδραίωμα της αληθείας" κατά Παύλον εστιν... Και γαρ οι της Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εισί· και οι μη της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εισί, και τοσούτο μάλλον, όσον αν και σφων αυτών καταψεύδοιντο, ποιμένας και αρχιποιμένας ιερούς εαυτούς καλούντες και υπ’ αλλήλων καλούμενοι· μηδέ γαρ προσώποις τον Χριστιανισμόν, αλλ’ αληθεία και ακριβεία πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα».(Αγίου Γρηγορίου Παλαμά)


xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) δημιο...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) δημιο...: Τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) δημιούργημα τῆς Μασονίας καί τῶν Ροκφέλλερ

Τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) δημιούργημα τῆς Μασονίας καί τῶν Ροκφέλλερ

Τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) δημιούργημα τῆς Μασονίας καί τῶν Ροκφέλλερ

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ῎Αρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ῎Αρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδ...: ῎Αρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν. Θεσσαλονικείς Β΄. Ο   Άγ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Επιστολή του αρχιμανδριτου Φιλόθεου Ζερβάκου προς ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Επιστολή του αρχιμανδριτου Φιλόθεου Ζερβάκου προς ...: Υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; ἱνατί ἀγαπᾶτε ματαιότητα καὶ ζητεῖτε ψεῦδος;Ψαλ. 4,3 , τότε ο Φιλόθεος Ζερβάκος ομολογούσε την αλήθ.Υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; ἱνατί ἀγαπᾶτε ματαιότητα καὶ ζητεῖτε ψεῦδος;Ψαλ. 4,3 , τότε ο Φιλόθεος Ζερβάκος ομολογούσε την αλήθεια αλλά παρέμεινε στο ψεύδος !! 
Σήμερα οι νέοι <<ομολογηταί >> αντι -οικουμενισταί ,ομολογούν και καταγγέλουν την αίρεση ,αλλά παραμένουν μέλλοι της!!   Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰ-σέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. ματθ.23,14..

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Ορθόδοξος τύπος , ο αναθεματισμός του Νέου Ημερο...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Ορθόδοξος τύπος , ο αναθεματισμός του Νέου Ημερο...: Ορθόδοξος  τύπος , ο αναθεματισμός του Νέου  Ημερολογίου , ένα  άρθρο  αποκάλυψη ! Η αποκάλυψη  των ψευδολόγων που δηλώνουν,  ότι  το νέ  ότι  το νέο ημερολόγιο  και όσοι το ακολουθούν δεν είναι  αναθεματισμένο και αφορισμένο , και εκτός του σώματος  της Εκκλησίας του Χριστού !
Δι’αυτό  οι  νέοι  << ομολογητές >>  αντιοικουμενιστές  δεν  τολμούν  να πουν την αλήθεια  στον  λαό , και τον  παραπλανούν  με  εικονικές  αποτοιχίσεις  και  χαρτοπόλεμο  , κρατώντας  τον  δέσμιο  στην  αιρετική εκκλησία  νέου  ημερολογίου και  στην αίρεση του οικουμενισμού!
ορθοδοξος τύπος φυλ. 56-59 έτος 1965 ...

Ορθόδοξος τύπος , ο αναθεματισμός του Νέου Ημερολογίου , ένα άρθρο αποκάλυψη !

Ορθόδοξος  τύπος , ο αναθεματισμός του Νέου  Ημερολογίου , ένα  άρθρο  αποκάλυψη !
Η αποκάλυψη  των ψευδολόγων που δηλώνουν,  ότι  το νέο ημερολόγιο  και όσοι το ακολουθούν δεν είναι  αναθεματισμένο και αφορισμένο , και εκτός του σώματος  της Εκκλησίας του Χριστού !
Δι’αυτό  οι  νέοι  << ομολογητές >>  αντιοικουμενιστές  δεν  τολμούν  να πουν την αλήθεια  στον  λαό , και τον  παραπλανούν  με  εικονικές  αποτοιχίσεις  και  χαρτοπόλεμο  , κρατώντας  τον  δέσμιο  στην  αιρετική εκκλησία  νέου  ημερολογίου και  στην αίρεση του οικουμενισμού!
ορθοδοξος τύπος φυλ. 56-59 έτος 1965 

Επιστολή του αρχιμανδριτου Φιλόθεου Ζερβάκου προς τον Βασιλέα δια το ημερολογιακό ζήτημα.Υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; ἱνατί ἀγαπᾶτε ματαιότητα καὶ ζητεῖτε ψεῦδος;Ψαλ. 4,3 ,

Υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; ἱνατί ἀγαπᾶτε ματαιότητα καὶ ζητεῖτε ψεῦδος;Ψαλ. 4,3 , τότε ο Φιλόθεος Ζερβάκος ομολογούσε την αλήθεια αλλά παρέμεινε στο ψεύδος !! 
Σήμερα οι νέοι <<ομολογηταί >> αντι -οικουμενισταί ,ομολογούν και καταγγέλουν την αίρεση ,αλλά παραμένουν μέλλοι της!!   Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰ-σέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. ματθ.23,14

῎Αρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν. Θεσσαλονικείς Β΄. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας προετοιμάζει για τα χρόνια της πλάνης και της αποστασίας που ζούμε !! 90 χρόνια από την αρχή της μεγάλης αποστασίας και αποσχίσεως της εκκλησίας της Ελλάδος από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !!!

῎Αρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν. Θεσσαλονικείς Β΄. Ο   Άγιος  Απόστολος  Παύλος  μας  προετοιμάζει για τα χρόνια  της πλάνης και της αποστασίας που ζούμε !! 
90 χρόνια από την  αρχή της μεγάλης αποστασίας και αποσχίσεως  της εκκλησίας της Ελλάδος από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !!!

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΤΗΡΙΑΖΕΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΥΣ, ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥΣ, ΘΕΟΜΑΧΟΥΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΤΗΡΙΑΖΕΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΥΣ, ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥΣ, ΘΕΟΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ 2002
 «Προσέχετε δέ ἀπό τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρός ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιπροβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσί λύκοι ἅρπαγες» (Ματθ. Ζ´ 15).