8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Περὶ τῶν Σχισματικῶν ἱερέων ὅτι στεροῦνται οὗτοι τῆς θείας χάριτος. Όσοι και όσες πιστεύουν είς τόν αληθινόν Θεόν ας μελετήσουν τα κατωτέρω κείμενα των Αγίων Πατέρων και Ομολογητών , και ας φύγουν από την πλάνην της νεο-ειδωλολατρίας του οικουμενισμού και του τέκνου του νέου ημερολογίου και των πλανεμένων γεροντάδων του και ψευδοαγίων του !

Τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.
Περὶ τῶν Σχισματικῶν ἱερέων ὅτι στεροῦνται οὗτοι τῆς θείας χάριτος.

Όσοι  και όσες πιστεύουν είς τόν αληθινόν Θεόν ας μελετήσουν τα κατωτέρω κείμενα των Αγίων Πατέρων και Ομολογητών , και ας φύγουν από την πλάνην της νεο-ειδωλολατρίας του οικουμενισμού και του τέκνου του νέου ημερολογίου και των πλανεμένων γεροντάδων του και  ψευδοαγίων του !


†  Ἀφοῦ δὲ μίαν φορὰν ἐσχίσθησαν ἀπὸ τὸ ὅλον σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἔχασαν αὐτὸκαὶ δὲν εἰμποροῦν πλέον νὰ βαπτίσουν ἄλλους, ἤ νὰ χειροτονήσουν ἤ ἁπλῶς νὰ δώσουν χάριν, τὴν ὁποίαν διὰ τοῦ σχίσματος ἐστερήθησαν, ὅθεν καὶ οἱ ὑπ’ αὐτῶν βαπτιζόμενοι λογίζονται ὅτι ὑπὸ λαϊκῶν ἐβαπτίσθησαν (Ἑρμηνεία α΄. Κανόνος). «Ὥσπερ μέλος τὶἀποκοπὲν τοῦ σώματος παύει μετέχον τῆς ζωτικῆς δυνάμεως, οὕτω καὶ πᾶς τιςἀποσχιζόμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ δὲν μετέχει τῆς χάριτος τοῦΠαναγίου Πνεύματος, ἥν ἔλαβεν ἐν τῷ βαπτίσματι» (Ἐκ τοῦ ἱεροῦ Πηδαλίου).
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Ὅτι πρέπει τὰ γνήσια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τέκνα νὰ ἀποφεύγωμεν τοὺς ἐν δόλῳ τὴν ὀρθοδοξίαν νοθεύοντας, διὰ νεωτερισμῶν κληρικοὺς.
† «Κακὸν μὲν ἡ ἀναρχία πανταχοῦ καὶ πολλοῖς ὑπόθεσις συμφορῶν καὶ ἀρχὴἀταξίας καὶ συγχύσεως· κακὸν δὲ οὐχ ἧττον καὶ ἀπείθεια τῶν ἀρχομένων. Ἀλλ’ ἴσως ἐρεῖτις ἡμῖν, ὅτι ἔσται καὶ τρίτον κακόν, ὅταν ὁ ἄρχων ᾖ κακός.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ ( άξιον και δίκαιον εστί προσκυνείν Πατέρα Υϊόν και Άγιον Πνεύμα , Τριάδα Ομοούσιον και Αχώριστον)

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ ( Άξιον και Δίκαιον εστί προσκυνείν Πατέρα Υϊόν και Άγιον Πνεύμα , Τριάδα Ομοούσιον και Αχώριστον)ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗΣ


ΕΝΑΣ ΣΥΝΧΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ( ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟ )ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΟΣΟΙ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΑΜΕ ΕΧΟΥΜΕ ΑΙΣΘΑΝΘΗ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΥΩΔΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΠΕΜΠΕ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΕΡΩΝ ΙΩΑΣΑΦ

ΕΝΑΣ ΣΥΝΧΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ( ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟ )ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΟΣΟΙ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΑΜΕ ΕΧΟΥΜΕ ΑΙΣΘΑΝΘΗ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΥΩΔΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΠΕΜΠΕ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ  ΓΕΡΩΝ  ΙΩΑΣΑΦΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α´ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΤΟΥ 1948

Ο   ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΤΩΝ  Γ.Ο.Χ. ΑΘΗΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΑΣΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΥΡΟΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ  Α´  ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ 
ΚΑΙ  ΑΙ  ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ  ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ  ΤΟΥ  1948

(ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ <<Κ.Ε.Ο.>> ΤΕΥΧΟΣ 63-64, ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013, ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Γ.Ο.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ.  http://www.egoch.org/KEO.html
           
Ἀποτελεῖ δι᾽ ἡμᾶς ἱερὸν χρέος ἡ κατ᾽ ἔτος ἀνάμνησις καὶ ἀναφορὰ εἰς τὸν Ἀλήστου μνήμης Ἀοίδιμον καὶ Ἀείμνηστον Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸν ΜΑΤΘΑΙΟΝ Α´ (Καρπαθάκην), κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεώς του τὴν 14-5-1950.
            Ἤδη ἔχουν παρέλθει 63 ἔτη ἀπὸ τὴν ἐκδημίαν του ἐκ τῆς Στρατευομένης εἰς τὴν Θριαμβεύουσαν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τοῦ ΘΕΟΥ, καὶ ἡ μνήμη του διατηρεῖται ζωντανή, ὡς νὰ εὑρίσκεται ἐν ζωῇ.
            Ἐφέτος δὲν θὰ ἀναφερθῶμεν γενικῶς εἰς τὸν θεάρεστον καὶ θαυμαστὸν βίον του, ἀλλὰ εἰς τὴν κορωνίδα τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Πράξεών του, τὴν Ἱστορικῆς σημασίας Χειροτονίαν Ἐπισκόπου εἰς τὴν ὁποίαν προέβη ὡς Ἐπίσκοπος Βρεσθένης, εὑρισκόμενος εἰς τὰς δυσμὰς τοῦ βίου του, 87 ἐτῶν, Μόνος Ὀρθόδοξος Ἀρχιερεύς.Αὐτὴ ἡ πρᾶξις τὸν ἀνέδειξε Βιβλικὴν Μορφὴν καὶ Γνήσιον Ἀποστολικὸν Διάδοχοντῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ Ἀδιάδοχος Θεϊκὴ ΚΕΦΑΛΗ τῆς Ἐκκλησίας.

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΕΛΚΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΩΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ & ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α΄ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ 1861-1950 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ & ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α΄ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ  1861-1950

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015
ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ  ΕΙΣ  ΤΟΥΣ  ΑΠΟ  ΤΟΥ  ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α΄ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ  ΕΛΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ  ΠΙΣΤΙΝ  ΚΑΙ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ  ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΩΝ  ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !
 ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ  ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1935 ΕΩΣ ΤΟ 1948 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ  ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.
ΕΛΛΑΔΟΣ  ΑΠΟ ΤΟ 1935 ΕΩΣ ΤΟ 1948
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 
ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ  ΕΙΣ  ΤΟΥΣ  ΑΠΟ  ΤΟΥ  ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α΄ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ  ΕΛΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ  ΠΙΣΤΙΝ  ΚΑΙ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ  ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΩΝ  ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !
 ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ  ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!
Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ ΣΧΙΣΜΑ . ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1924-1935

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  
ΜΕΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ ΣΧΙΣΜΑ . ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1924-1935

συνέχεια  του προηγουμένου εκ του ημεροδείκτου του έτους 2015
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ 1924 από τον ημεροδείκτη της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος 2015

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ 1924 από τον ημεροδείκτη της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος 2015

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 
ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ  ΕΙΣ  ΤΟΥΣ  ΑΠΟ  ΤΟΥ  ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α΄ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ  ΕΛΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ  ΠΙΣΤΙΝ  ΚΑΙ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ  ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΩΝ  ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !
 ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ  ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!


ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α΄ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΕΛΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ! ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 
ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ  ΕΙΣ  ΤΟΥΣ  ΑΠΟ  ΤΟΥ  ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α΄ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ  ΕΛΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ  ΠΙΣΤΙΝ                        ΚΑΙ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ  ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΩΝ  ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !
 ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ  ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!

Εις επόμενες δημοσιεύσεις  θα δημοσιευθούν  οι ιστορικές  μαρτυρίες  περί της προελεύσεως  της Αποστολικής Πίστεως  και Διαδοχής  της Εκκλησίας  των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της  Ελλάδος 

Η ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Η ΦΑΝΕΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΙΔΡΥΣΙΣ ¨Η ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΑΥΤΗΣ

Η ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Η ΦΑΝΕΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΙΔΡΥΣΙΣ ¨Η ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΑΥΤΗΣ


(ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ <<Κ.Ε.Ο.>> ΤΕΥΧΟΣ 63-64, ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013, ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Γ.Ο.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ.  http://www.egoch.org/KEO.html

«Τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τῆς ΠΡΩΤΗΣ τῆς ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  τῆς ΠΡΟ ἡλίου καὶ σελήνης ἐκτισμένης... τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ οὐ νῦν εἶναι ἀλλ᾽ΑΝΩΘΕΝ, ἦν γὰρ Πνευματικὴ ὡς καὶ ὁ Ἰησοῦς ἡμῶν, ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ δὲ ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἵνα ἡμᾶς σώσῃ, ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Πνευματικὴ οὖσα ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ τῇ Σαρκὶ τοῦ Ἰησοῦ...»
(Ἅγιος Κλήμης ἐπίσκ. Ρώμης, Β' Κορ. 14, ΒΕΠΕΣ 1, σελ. 45 & ΕΠΕ 3, 358-365).

«Ἡ Ἁγία Καθολικὴ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, καὶ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ὄντως ὠνομασμένος ἀπαρχῆς, καὶ ΣΥΝ Τῼ ΑΔΑΜ καὶ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΔΑΜ, καὶ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ σὺν ΧΡΙΣΤῼ ΘΕΛΗΜΑΤΙ τοῦ ΠΑΤΡΟΣ καὶ ΥΙΟΥ καὶ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, καὶ μετὰ πάντων τῶν κατὰ γενεὰν Θεῷ εὐαρεστησάντων πιστευόμενος, καὶ ἐν τῇ Αὐτοῦ παρουσίᾳ ἐν κόσμῳ σαφῶς ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙΣ»
(Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου, P.G. 42, 784C-D).

«Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Οὐ γὰρ εἰς ΑΛΛΗΝ μὲν διὰ τῶν Προφητῶν, εἰς ΑΛΛΗΝ δὲ διὰ τῶν Ἀποστόλων ἐλάλησε τὸ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ»
(Εὐθύμιος Ζυγαβηνός, P.G. 131, 17-20).

ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΠΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑΣΙΑΣ : ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣΑ (ΕΝ ΛΙΜΩ ΚΑΙ ΑΥΧΜΩ)

ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΠΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑΣΙΑΣ  : ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣΑ
 (ΕΝ ΛΙΜΩ ΚΑΙ ΑΥΧΜΩ)

  
    
 «Όταν ο λέων βρυχηθή, ποίος δεν θα φοβηθή; Όταν Κύριος ο Θεός ομιλή, ποίος δεν θα προφητεύση;» . Ας αρχίσωμεν τον λόγον μας με τα προφητικά λόγια και ας πάρωμεν συνεργόν εις την ανάγκην των προκειμένων, δηλαδή τώρα που εκθέτομεν και την σκέψιν και την γνώμην δια αυτά που είναι συμφέροντα, τον θεοφόρον Αμώς, ο οποίος εθεράπευσε συμφοράςόμοιας με τα κακά που υπερβολικά ενοχλούν ημάς. Διότι και ο προφήτης αυτός, κατά την διαδρομήν των παλαιο­τέρων χρόνων, όταν ο λαός είχεν εγκαταλείψει την πατρικήν ευσέβειαν και είχε καταπατήσει την ακρίβειαν των νόμων και είχε ξεγλυστρίσει εις την λατρείαν των ειδώλων, εκήρυξε την μετάνοιανμε το να συμβουλεύη την επιστροφήν και με το να εξαγγέλλη την απειλήν των τιμωριών.


Εγώ δε μακάρι να επω­φεληθώ μέχρι ενός σημείου από τον ζήλον της παλαιάς ιστορίας, όχι όμως και το να ιδώ επί πλέον να ακολουθή η έκβασις των τότε γεγονότων. Αφού δηλαδή ο λαός απείθησε και ωσάν άγριον και δυσυπότακτον πουλάρι εδάγκασε τα χαλινάρια, δεν ωδηγήθη προς το συμφέρον αλλά αφού εξέφυγεν από τον ίσιον δρόμον, έτρεξε τόσον πολύ άτακτα και εξηγριώθη εναν­τίον του καβαλλάρη μέχρι του σημείου να πέση εις τα βάραθρα και τους κρημνούς και να υποστή πανωλεθρίαν, αξίαν προς την ανυπακοήν του. Αυτό μακάρι να μη συμβή τώρα εις ημάς, παιδιά μου, «που σας εγέννησα δια του Ευαγγελίου» και σας εσπαργάνωσα δια της ευλογίας των χεριών μου. Αλλ’ ας υπάρχη αγαθή ακοή, ψυχή πρόθυμος, που να δέχεται απα­λά τας συμβουλάς, να υποχωρή εις τον ομιλητήν, όπως το κηρί εις τον σφραγιστήν, δια να λάβω και εγώ με μίαν τέτοιαν επιμέλειαν, γλυκύν καρπόν από τους κόπους και εσείς να επαινέ­σετε την συμβουλήν που γίνεται, όταν θα έχωμεν απαλλαγή από τας συμφοράς. Ποίον λοιπόν είναι αυτό που επισημαίνει μεν ο λόγος, αλλά κρατεί ακόμη εις αβεβαιότητα τας ψυχάς, με την ελπίδα να το ακούσουν, διότι βραδύνει να ανακοίνωση το αναμενόμενον;

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
Alexander Schmemann

     
Ανάμεσα σʹ όλες τις προσευχές και τους ύμνους της Μεγάλης Σαρακοστής μια σύντομη προσευχή μπορεί να oνομαστεί η προσευχή της Μεγάλης Σαρακοστής. Η Παράδοση την αποδίδει σ' έναν από τους μεγάλους δασκάλους της πνευματικής ζωής, τον γιο Εφραίμ το Σύρο. Να τα κείμενο της προσευχής:
Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, και αργολογίας μη μοι δως.
Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής, και αγάπης χάρισε μοι τω σω δούλω.
Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα, και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου˙ ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Τούτη η προσευχή λέγεται δύο φορές στο τέλος κάθε ακολουθίας της Μεγάλης Σαρακοστής από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή (δεν τη λέμε το Σάββατο και την Κυριακή, όπως θα δούμε και πιο κάτω, γιατί οι ακολουθίες αυτές τις δύο μέρες δεν έχουν το τυπικό της Σαρακοστής). Την πρώτη φορά λέγοντας την προσευχή κάνουμε μια μετάνοια σε κάθε αίτηση.