8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ , περί του σχίσματος του πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομου Καβουρίδη 1954

ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ , περί  του σχίσματος  του πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομου Καβουρίδη 1954

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΓΟΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
ΠΡΟΣ
Τό εὐσεβέστατον τῆς ἐν Ἑλλάδι καί ἀλλαχοῦ Πλήρωμα
τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
 
Ἀθῆναι 15 Σεπτεμβρίου 1954
 
Πανοσιώτατοι Ἱερομόναχοι. Αἰδεσιμώτατοι Ἱερεῖς, ὁσιώτατοι Μοναχοί, εὐλαβέστατοι Ἐκκλησιαστικοί Ἐπίτροποι καί εὐσεβέστατοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίω ἀγαπητά και περιπόθητα.
Χάρις Ὑμῖν καί εἰρήνη καί ἔλεος τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος, εἴη μεθ' ἁπάντων Ὑμῶν. Ἀμήν.
 
Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,
Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἡμῶν διδάσκει: «Προσέχετε ἀπό τῶν ψευδοπροφητῶν, οἴτινες ἔρχονται πρός ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἶναι λύκοι ἅρπαγες. Ἀπό τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς».
Ὁ κατά κλῆσιν Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν οὐρανοβάμων Παῦλος φθέγγεται: «Ὡς τέκνα φωτός περιπατεῖτε ἐν πάση ἀγαθωσύνη καί δικαιοσύνη δοκιμάζοντες τί τό θέλημα τοῦ Κυρίου καί εὐάρεστον» καί: «Βλέπετε πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μή ὡς ἄσοφοι ἀλλ' ὡς σοφοί ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσί» καί: «Στήκετε και κρατεῖτε τάς παραδόσεις, ἅς ἐδιδάχθητε εἴτε διά λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν» καί: «εἴ τις εὐαγγελίζεται ὑμῖν παρ' ὄ παρελάβετε καί παρ' ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, κἄν ἡμεῖς, κἄν Ἅγγελος ἐξ οὐρανοῦ, ἀνάθεμα ἔστω».

Ἡ ἀληθινή πίστη:Οσίου Πέτρου του Δαμασκηνού

 Ἡ ἀληθινή πίστη:Οσίου  Πέτρου του Δαμασκηνού

Ἡ ἀληθινὴ πίστη εἶναι θεμέλιο ὅλων τῶν ἀγαθῶν καὶ θύρα τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ νίκη ἄκοπη τῶν ἐχθρῶν, καὶ πιὸ ἀναγκαία ἀπὸ κάθε ἄλλη ἀρετή, καὶ φτερὰ τῆς προσευχῆς, καὶ κατοίκηση τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν ψυχή. Γι’ αὐτὸ ὅποιος ποθεῖ νὰ τὴν ἀποκτήσει, ἔχει χρέος νὰ ὑπομένει κάθε δοκιμασία ποὺ θὰ τοῦ ἔρθει ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς καὶ ἀπὸ τοὺς πολλοὺς καὶ ποικίλους λογισμούς, γιὰ τοὺς ὁποίους κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἐννοήσει τελείως, οὔτε νὰ μιλᾶ γι’ αὐτούς, ἢ νὰ τοὺς βρεῖ, παρὰ μονάχα ὁ ἐφευρέτης τῆς κακίας διάβολος.
Ἀλλὰ ἂς ἔχει θάρρος ὁ ἄνθρωπος αὐτός· γιατί ἂν νικήσει τοὺς πειρασμοὺς ποὺ ἔρχονται κατεπάνω του μὲ τόση βία καὶ συγκρατεῖ τὸ νοῦ του ὥστε νὰ μὴν ὑποχωρήσει στοὺς λογισμοὺς ποὺ φυτρώνουν μέσα στὴν καρδιά του, θὰ νικήσει μὲ μία ὅλα τὰ πάθη. Γιατί δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ νίκησε, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς ποὺ ἦρθε μέσα του μὲ τὴν πίστη. Γι’ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους λέει ὁ Χριστὸς ὅτι «ὅποιος ἔχει πίστη σὰν κόκκο σιναπιοῦ κλπ.» (Λουκ. 17, 6).

Σοφά λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Σοφά λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου


Εκείνος που θέλει να βρει την Αλήθεια, πρέπει να καθαρθεί πρώτα από τα πάθη του. Γιατί όποιος απαλλάσσεται από τα πάθη, απαλλάσσεται και από την πλάνη και γνωρίζει την Αλήθεια. Μην βάζεις την ομόνοια πάνω από την αλήθεια.

 Δεν θα έχουμε κανένα κέρδος από την ορθή μας πίστη, αν η ζωή μας είναι αμαρτωλή, όπως επίσης δεν θα έχουμε καμίαν ωφέλεια από την ενάρετη ζωή μας, αν η πίστη μας δεν είναι υγιής.

 Ας μην φερόμαστε στους αντιφρονούντες με επιθετικότητα και αγριότητα, αλλά ας συζητάμε μαζί τους με μετριοπάθεια, γιατί τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από την συγκαταβατικότητα και την πραότητα. «Ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να είναι εριστικός, αλλά ήπιος και ανεκτικός απέναντι σε όλους « (Β’ Τιμ. 2:24).

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για τις απόκριες και τα καρναβάλια

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για τις απόκριες και τα καρναβάλια

Ποιός μπορεί να διηγηθεί τις αταξίες, που κάνουν οι Χριστιανοί κατά την περίοδο των Αποκρέων, και μάλιστα στα νησιά; 

Στ' αλήθεια, θα μπορούσε να πεί κανείς, ότι τότε οι Χριστιανοί δαιμονίζονται όλοι, διότι χορεύουν, παίζουν, τραγουδούν ασυνείδητα, μέχρι και αυτοί οι πλέον γέροντες. Καί, όποιος δεν χορέψει ή δεν τραγουδήσει, θεωρείται τρελλός, διότι οι άνδρες φορούν γυναικεία φορέματα και οι γυναίκες ανδρικά·

Εἰς τὴν παραβολὴν περὶ τοῦ ἀσώτου ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ

Εἰς τὴν παραβολὴν περὶ τοῦ ἀσώτου  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η παραβολή του άσωτου υιούἈεὶ μὲν, ἀδελφοὶ, τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν κηρύττειν ὀφείλομεν (δι' αὐτῆς γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν)·
μάλιστα δὲ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ χρεωστοῦμεν τοῦτο ποιεῖν, διὰ τὴν κοινὴν ὠφέλειαν, καὶ τὴν εὐεργεσίαν τῶν μελλόντων ἐκ τῆς κολυμβήθρας ἀνατέλλειν ἀστέρων.

Καὶ γὰρ οὗτοι διὰ ταύτης ἐκλάμψουσι,
καὶ ἡμεῖς δι' αὐτῆς ἐσώθημεν καὶ σωζόμεθα·
ἥτις ἡμῖν ἀντὶ κληρονομίας ἐδόθη ἐκ τοῦ δημιουργοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν.

Εἴπωμεν τοίνυν περὶ αὐτῆς, ἅπερ εἶπεν ὁ ∆εσπότης Χριστὸς, ὁ φιλάνθρωπος Υἱὸς τοῦ φιλανθρώπου Πατρὸς,
ὁ μόνος ἀξιόχρεως τῆς πατρῴας οὐσίας ἐξηγητής·
ἀναπτύξωμεν πᾶσαν τὴν περὶ τοῦ ἀσώτου παραβολὴν,
ἵνα μάθωμεν ἐξ αὐτῆς, πῶς δεῖ προσπελάζειν τῷ ἀπροσπελάστῳ, καὶ συγγνώμην τῶν πταισμάτων αἰτεῖν.

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Θά ἐξετάσωμε κατωτέρω μερικάς ἀπό τάς δικαιολογίας καί τά ἐπιχειρήματα τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦν οἱ Νεοεικονομάχοι ἐναντίον τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Δέν θά ἀναφερθῶμεν εἰς τάς βλασφημίας των, ὅπως, λόγου χάριν, ὅτι εἶναι εἴδωλον, ὅτι διδάσκει εἰδωλολατρίαν, ἀρειανισμόν, πολυθεΐαν, καί λοιπά.
Τά βασικά ἐπιχειρήματα ἐναντίον τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι τά ἑξῆς: 
1.- Εἶναι αἱρετική καί εἰσῆλθεν εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἀπό τήν Δύσιν.
3.- Ἀπαγορεύεται βάσει τῶν ἀποφάσεων τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
4.- Δέν εἶναι κανονική καί Ὀρθόδοξος διότι εἰκονίζει τόν Θεόν Πατέρα τόν ὁποῖον κανείς δέν ἔχει ἰδεῖ ποτέ, «Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε» (Ἰωάν Α´ 18).

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ ΠΟΥ ΕΔΙΝΕ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ!!

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ ΠΟΥ ΕΔΙΝΕ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ!!

μν λγω μν, ἐὰν μ στραφτε κα γνησθε ς τ παιδα, ο μὴ εσλθητε ες τν βασιλεαν τν ορανν. Ματθ. ΙΗ' ,3
Η ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ!!

ΠΕΡΙ ΝΕΩΝ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ : Ήτοι , μελέτη ήτις δεικνύει το ορθόν της εξεικονίσεως των της Αγίας Τριάδος , και Αναστάσεως του Χριστού φρόνημα , ως και τας περί της εικόνος της Γεννήσεως του Χριστού , κ.α. θέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας !

ΠΕΡΙ ΝΕΩΝ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ : 
 Ήτοι ,  μελέτη  ήτις  δεικνύει  το  ορθόν  της  εξεικονίσεως  των της Αγίας  Τριάδος , και  Αναστάσεως του  Χριστού  φρόνημα , ως και τας περί της εικόνος της Γεννήσεως του Χριστού , κ.α.  θέσεις της Ορθοδόξου  Εκκλησίας !Περί φθόνου.Ηλίας Μηνιάτης

 Περί φθόνου.Ηλίας Μηνιάτης


Ερωτήθη μίαν φοράν ένας σοφός: ποια είναι εκείνα τα μάτια, οπού βλέπουσι καλύτερα; τα μαύρα ή τα γαλανά; των ανδρών ή των γυναικών; των ανθρώπων ή των αλόγων ζώων; Απεκρίθη: τα μάτια οπού βλέπουσι καλύτερα είναι εκείνα των φθονερών διατί βλέπουσι και από μακράν, διατί βλέπουσι και τα μικρότερα πράγματα· διατί βλέπουσι και εκείνα οπού δεν είναι. 

Ένα μόνον πράγμα δεν βλέπουσι, το καλόν· μάλιστα βλέπουσι και τούτο, μα τότε κλαίουσι και σφαλίζουν τα μάτια τους, διά να μη βλέπουσι.

Η Ρωσική εκκλησία , η εκκλησία των Ρώσων της διασποράς , και η κοροϊδία των χειροτονιών των φλωρινέων παλαιοημερολογιτών Ένα άρθρο από σελίδα του νέου ημερολογίου που επιβεβαιώνει τον αγώνα του Αγίου πατρός Ματθαίου Καρπαθάκη

Η Ρωσική  εκκλησία , η εκκλησία των Ρώσων  της διασποράς , και  η κοροϊδία των χειροτονιών των φλωρινέων παλαιοημερολογιτών 

Ένα  άρθρο από σελίδα του νέου ημερολογίου που επιβεβαιώνει τον αγώνα του Αγίου πατρός Ματθαίου Καρπαθάκη

Η πύλη εκκλησιαστικών ειδήσεων amen.gr δημοσιεύει κείμενο του Theodor Petrov που δεν είναι παρά μεταφορά αποσπασμάτων παλαιοτέρων συνεντεύξεων του Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλου και του Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα. Πέρα από τους στόχους που μπορεί να οδηγούν τον αρθρογράφο στην δημοσιοποίηση των αποσπασμάτων αυτών, η ουσία όσων έχουν ειπωθεί στις συνεντεύξεις είναι αποκαλυπτική της οικουμενιστικής αντίληψης περί της Εκκλησίας και των Ιερών Μυστηρίων που έχουν οι κεφαλές της Ρωσικής Εκκλησίας.
Μεταξύ άλλων ο τότε (1991) Μητροπολίτης Σμολένσκ και νυν Πατριάρχης Μόσχας Κυρίλλος λέει: «Τη δεκαετία του 1970 η Σύνοδος έλαβε την απόφαση να επιτρέψει την κοινωνία των Καθολικών και των Παλαιόπιστων σε περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης. Γιατί έλαβαν αυτή την απόφαση; Για ποιμαντικούς λόγους. Σε αρκετές περιοχές κατοικούσε μεγάλος αριθμός Καθολικών, οι οποίοι δεν είχαν δικούς τους ναούς και επισκέπτονταν τακτικά τους ορθόδοξους, συμμετείχαν σε όλες τις ακολουθίες, συμπεριφέρονταν ως «καλοί Ορθόδοξοι», ενεργά μέλη των ορθοδόξων ενοριών και δεν μπορούσαν να κοινωνήσουν».....

Τα σχίσματα και οι αιρέσεις στην μόνην Γνησίαν Ορθόδοξον Εκκλήσια του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού , την έλκουσαν την Αποστολικήν διαδοχήν εκ του Αγίου Πατρός υμών , αειμνήστου + Ματθαίου Καρπαθακη Α' 1977 το σχίσμα του Κορινθίας Καλλίστου Μακρη Β' 1995 το σχίσμα των νεο-εικονομάχων Γ' 2002 το σχίσμα των αντιχρίστων Εκκλησιομάχων , Χριστομάχων

Τα   σχίσματα και οι αιρέσεις στην μόνην   Γνησίαν Ορθόδοξον  Εκκλήσια  του  Θεανθρώπου  Ιησού Χριστού , την  έλκουσαν  την  Αποστολικήν διαδοχήν  εκ  του  Αγίου  Πατρός  υμών ,  αειμνήστου  + Ματθαίου Καρπαθακη 

Α' 1977 το σχίσμα του Κορινθίας  Καλλίστου Μακρη

Β'  1995  το  σχίσμα  των νεο-εικονομάχων 

Γ'  2002   το  σχίσμα  των αντιχρίστων Εκκλησιομάχων , Χριστομάχων 

το σχίσμα του Κορινθίας  Καλλίστου Μακρη


 το  σχίσμα  των νεο-εικονομάχων 

ΟΤΑΝ ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΗΤΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΟΥ Ζ' ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΠΕΡΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 1878

ΟΤΑΝ ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΗΤΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΟΥ Ζ'  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΠΕΡΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 1878
ANSWER OF THE GREAT CHURCH OF CONSTANTINOPLE TO THE PAPAL ENCYCLICAL ON UNION- 1896-


ANSWER  OF THE  GREAT  CHURCH  OF  CONSTANTINOPLE  TO  THE  PAPAL  ENCYCLICAL  ON  UNION - 1896-Ανδρέου Κρήτης: "Λόγος περί της υποθέσεως του Τελώνη και του Φαρισαίου"

Ανδρέου Κρήτης: "Λόγος περί της υποθέσεως του Τελώνη και του Φαρισαίου"

Το περιεχόμενον της παραβολής του Τελώνου και του Φαρισαίου αποτελεί κάτι σαν προγύμνασμα και προετοιμασία, γι’ αυτούς που θέλουν να πλησιάσουν την ιερά ταπείνωση, που περιέχεται σε όλες τις αρετές, επάνω στις οποίες στηρίζεται πράγματι η Βασιλεία των ουρανών, και να απέχουν από την θεομίσητον αλαζονείαν, η οποία αποτρέπει τον άνθρωπον από κάθε φιλόχριστον αρετή.

ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, απόσπασμα από την ομιλία Β', περί μετανοίας

ΤΕΛΩΝΟΥ  ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, απόσπασμα από την ομιλία Β', περί μετανοίας
.....Έχεις όμως και τρίτη οδό μετάνοιας. Κι ανέφερα πολλές οδούς μετάνοιας, για να σου κάνω με την ποικιλία των οδών εύκολη τη σωτηρία. Ποιά είναι αυτή η τρίτη οδός;  Η ταπεινοφροσύνη. Έχε ταπεινό φρόνημα και εξάλειψες το πλήθος των αμαρτιών. Έχεις και γι᾽ αυτήν απόδειξη από τη θεία Γραφή, από την ανάγνωση της παραβολής του Τελώνη και του Φαρισαίου (Λουκα 18, 10 εε. ). Ανέβηκαν, λέγει, ο Φαρισαίος και Τελώνης στο ναό να προσευχηθούν και άρχισε ο Φαρισαίος ν᾽ απαριθμεί τις αρετές του. Εγώ δεν είμαι, λέγει, αμαρτωλός όπως όλος ο κόσμος, ούτε όπως αυτος ο Τελώνης. Άθλια και ταλαίπωρη ψυχή, όλη την οικουμένη την καταδίκασες, γιατί λύπησες και τον πλησίον σου; Δεν σού άρκεσε η οικουμένη, κι έφτασες να καταδικάσεις και τον Τελώνη; Όλους λοιπόν τους κατηγόρησες και δεν λυπήθηκες ούτε τον ένα αυτον άνθρωπο. «Δεν είμαι εγώ όπως όλος ο κόσμος, ούτε όπως αυτος ο Τελώνης: Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, δίνω το δέκατο από τα υπάρχοντα μου στους φτωχούς.» Είπε λόγια αλαζονικά. Άθλιε άνθρωπε, καλά όλη την οικουμένη την καταδίκασες, γιατί κατηγόρησες και τον πλησίον σου Τελώνη; Δεν χόρτασες με την κατηγορία της οικουμένης, αλλά κατέκρινες κι εκείνον που ήταν μαζί σου;

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ, ΛΟΙΔΟΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΛΑΛΙΑΣ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΣΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ, ΛΟΙΔΟΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΛΑΛΙΑΣ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΣ

Περί κατακρίσεως.

Κατάκριση σημαίνει να κρίνεις και να καταδικάζεις κάποιον για ένα αμάρτημα.

Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι « τίποτα δεν είναι τόσο ευχάριστο για τους ανθρώπους, όσο το να κατακρίνουν τις πράξεις των άλλων». Και ο Χρυσόστομος λέει ότι «με την κατάκριση ανατράπηκαν και βυθίστηκαν ψυχές». Ο Απόστολος Παύλος διδάσκει σε όλους ότι αυτός που κατακρίνει δεν μπορεί να απολογηθεί. Διότι για το κρίμα που κατακρίνει τον άλλον, κατακρίνει τον εαυτό του. Γιατί τα ίδια κάνει και αυτός που κρίνει. Και συ άνθρωπε που κρίνεις αυτούς που κάνουν τέτοιες πράξεις και κάνεις αυτά, νομίζεις ότι θα γλυτώσεις την κρίση του Θεού; Ο καθένας κουβαλάει το δικό του φορτίο. Για αυτό και ο Χρυσόστομος παραινεί λέγοντας: «ας μη γινόμαστε λοιπόν πικροί δικαστές των άλλων, για να μη ζητηθούν και από μας ευθύνες. Γιατί έχουμε αμαρτήματα μεγαλύτερα από κάθε συγγνώμη. Επομένως, καλύτερα να ελεούμε εκείνους που έκαναν ασυγχώρητα αμαρτήματα, για να εξασφαλίσουμε κι εμείς οι ίδιοι από πριν για τον εαυτό μας τέτοιο έλεος. Κι όμως, όσο κι αν φιλοτιμηθούμε, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να προσφέρουμε τέτοια φιλανθρωπία, την οποία χρειαζόμαστε εμείς από τον φιλάνθρωπο Θεό…γιατί όποιος μιλάει με φροντίδα και ακρίβεια για τον συνάνθρωπό του, πολύ περισσότερο θα έχει τον Θεό να κάνει το ίδιο για αυτόν. Ας μη μιλάμε λοιπόν ο ένας εναντίον του άλλου.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ Γ.ΟΧ..

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ Γ.ΟΧ..

Οι Γνήσιοι  Ορθόδοξοι  Χριστιανοί της περιοχής  Κατερίνης  Νέας  Εφέσου  ανεγείρουν  νέο περικαλλή Ιερό  Ναό  στην  περιοχή της   Κατερίνης , προς  εξυπηρέτηση  των  Ορθοδόξων της περιοχής .

Ο πρώην ΦλωρΊνης Χρυσόστομος Καβουρίδης και οι παλινδρομήσεις του στον αγώνα των Γ.Ο.Χ. Ολόκληρος η 15/ σέλιδος διασάφησης του της 18-1-1945 εις την οποίαν επιβεβαιώνει όσα δημοσίευσε εις την από 1-7-1944 εγκύκλιο του !! 2ον. Η επιστολή του Ακάκιου Παππά της 15-7-1945 προς τον επίσκοπο Βρεσθένης Ματθαίο Καρπαθάκη εις την οποίαν τον προτρέπει να προβεί μόνος του εις χειροτονίας επισκόπων και να συγκροτήσει σύνοδον !!

1ον .Ο πρώην  ΦλωρΊνης  Χρυσόστομος  Καβουρίδης  και οι παλινδρομήσεις  του  στον  αγώνα των  Γ.Ο.Χ.
Ολόκληρος  η  15/ σέλιδος διασάφησης του της  18-1-1945 εις την οποίαν επιβεβαιώνει  όσα  δημοσίευσε εις την από 1-7-1944  εγκύκλιο του !!
2.Η επιστολή του Ακάκιου Παππά της 15/7/1945 προς τον επίσκοπο Βρεσθένης  
Ματθαίο Καρπαθάκη εις την οποίαν  τον προτρέπει να προβεί μόνος του εις χειροτονίας  επισκόπων και να συγκροτήσει  σύνοδον !!
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

περί εικονογραφισεως του ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ εις την εικονα της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣσύμφωνα με την παράδοση της εκκλησίας και τους αγίους Πατέρες

περί εικονογραφισεως του ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ εις την εικονα της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣσύμφωνα με την παράδοση της εκκλησίας και τους αγίους Πατέρες
Λαμβάνει ἐκ τῆς κτίσεως σχήματα ὁ Ἄκτιστος Κτίστης ἵνα γίνῃ ἀντιληπτὸς τοῖς κτίσμασιν. Ἐὰν ὁ Θεὸς δὲν ἐνεφανίζετο συμβολικῶς μὲ σχήματα ἀνθρωπομορφικὰ καὶ δὲν ὡμιλοῦσε μὲ ἀνθρωπίνην φωνήν, θὰ ἦτο παντελῶς ἄγνωστος εἰς τοὺς ἀνθρώπους:
 «Μὴ θέλων οὖν ὁ Θεὸς παντε­λῶς ἀγνοεῖν ἡμᾶς τὰ ἀσώματα, περιέθηκεν αὐτοῖς τύπους, καὶ σχήματα, καὶ εἰκόνας κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς φύσεως ἡμῶν, σχήματα σωματικὰ ἐν ἀΰλῳ ὁράσει νοὸς ὁρώμενα· καὶ ταῦτα σχη­ματίζομεν καὶ εἰκονίζο­μεν.... Ἀλλὰ καὶ Θεοῦ σχήματα καὶ εἰκόνας ἡ Γραφὴ ἔχει» (Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, P.G. 94, 1345Α).
Ἐπειδὴ δὲ ἐφάνη ὁ Θεὸς Πατήρ, διὰ τοῦτο καὶ εἰ­κονί­ζομεν Αὐτόν, ὅπως διευκρινίζεται καὶ εἰς τὸ Ἱερὸν Πηδάλιον: «καὶ ὄχι ὅτι δὲν ζωγραφοῦμεν Αὐτὸν (τὸν ΠΑΤΕΡΑ) ὡς ἐφάνη εἰς τὸν Προφήτην» (Προλεγό­μενα Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Πηδάλιον, σελ. 320).

ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΟΣΧΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΠΑΠΙΚΩΝ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΟΣΧΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ
 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΠΑΠΙΚΩΝ


Επειδή πολύς λόγος γίνεται από τους οικουμενιστές ότι η διαφορά μας βρίσκεται σχεδόν μόνο στο "filioque" και ο κόσμος συχνά αγνοεί σημαντικά ιστορικά γεγονότα σας παραθέτω εν συντομία τις διαφορές μεταξύ Παπικών και Ορθοδόξων. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ! ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΧΕΙΡΑΨΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ;;;;

Λόγος Μεγ.Αθανασίου εις την Υπαπαντή του Κυρίου

Λόγος Μεγ.Αθανασίου εις την Υπαπαντή του Κυρίου


Με το να είπή δέ ή Παναγία Παρθένος• «Ιδού ή δούλη Κυρίου, ας γίνη εις έμέ όπως είπες», έφανέ-ρωσε τούτο. Είμαι πίναξ, λέγει, επάνω εις τον όποιον γράφεται ό,τι θέλει ό Κύριος του παντός. Άφού δε ό άγγελος ελαβε την διαβεβαίωσιν της πίστεως της Παρθένου άνεχώρησεν άπ' αυτής.

«Δοξάζει ή ψυχή μου τον Κύριον».,.
«Διότι είδε με εύμένειαν την ταπεινην δούλην του.Διότι από τώρα θα με μακαρίζουν όλαι αι γενεαί», 'Αλλά πόσο μεγάλο κατόρθωμα είναι ή παρθενία; Όταν κανείς θέλη να άσκηση τάς αλλάς άρετάς καθοδηγείται από τον νόμον, ή παρθενία όμως,

Λόγος εις την Υπαπαντήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εις την Θεοτόκον και εις τον Συμεών TOY EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Λόγος εις την Υπαπαντήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εις την Θεοτόκον και εις τον Συμεών
TOY EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Τῇ Β' /15 τοῦ αὐτοῦ μηνός Φεβρουαρίου , ἡ Ορθόδοξος Εκκλησία εορτάζει τήνὙπαπαντὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾗ ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ ὁ δίκαιος Συμεών.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Είς τόν οσιακόν Αγωνιστήν καί προφητικόν Διδάσκαλον του Γένους ΚΟΣΜΑΝ ΜΟΝΑΧΟΝ ΦΛΑΜΙΑΤΟΝ ( 1786-1852 )


ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
Είς  τόν οσιακόν Αγωνιστήν καί προφητικόν Διδάσκαλον του Γένους  ΚΟΣΜΑΝ ΜΟΝΑΧΟΝ ΦΛΑΜΙΑΤΟΝ ( 1786-1852 )


Η απόσχισις από τήν Εκκλησία τού Θεού καί η ενσωμάτωσις είς τήν παναίρεσιν του αντιχρίστου καί αθέου εβραιοσιωνιστικού και αθέου συγκρητισμού-οικουμενισμού! ιστορικαί πηγαί από την καταδίκη καί αναθεματισμό του νέου ημερολογίου παλαιών και νέων συγγραφέων Οι αφορισμένοι μοναχοί του Αγίου Όρους και τα αποτελέσματα των συλλείτουργων, με αλλόθρησκους και αιρετικούς

Η απόσχισις από τήν Εκκλησία τού Θεού καί η ενσωμάτωσις  είς τήν παναίρεσιν του αντιχρίστου καί αθέου εβραιοσιωνιστικού και αθέου συγκρητισμού-οικουμενισμού!

ιστορικαί πηγαί από την καταδίκη καί αναθεματισμό του νέου ημερολογίου παλαιών και νέων συγγραφέων 

Οι αφορισμένοι μοναχοί του Αγίου Όρους και τα αποτελέσματα των συλλείτουργων, με αλλόθρησκους και αιρετικούςὉ ὑπερήφανος πάντοτε ζεῖ μέ λύπες, πάντοτε ἀγανακτεῖ, πάντοτε ἀδημονεῖ. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Ὁ ὑπερήφανος πάντοτε ζεῖ μέ λύπες, πάντοτε ἀγανακτεῖ, πάντοτε ἀδημονεῖ.
Αγίου  Ιωάννου  του  Χρυσοστόμου


“Ἀρχή τῆς ἁμαρτίας εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ πρώτη προσβολή καί παρακίνηση πρός τό κακό, καί ὁπωσδήποτε εἶναι ἡ ρίζα καί τό ὑπόβαθρο τοῦ κακοῦ. Γιατί ἡ ἀρχή δηλώνει ἤ τήν πρώτη κίνηση πρός τό κακό ἤ τή σύσταση. Ὅπως θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς, ἀρχή τῆς σωφροσύνης εἶναι ἡ ἀποχή ἀπό ἄτοπη θέα, δηλαδή ἡ πρώτη ὁρμή, ἄν ὅμως ποῦμε ὅτι ἀρχή τῆς σωφροσύνης εἶναι ἡ νηστεία,
δηλαδή τό θεμέλιο καί ἡ συγκρότηση, ἔτσι καί ἡ ἀρχή τῆς ἁμαρτίας εἶναι ἡ ἀλαζονεία, γιατί ἀπό αὐτήν ἀρχίζει κάθε ἁμαρτία κι ἀπ’ αὐτήν συγκροτεῖται.
Τό ὅτι λοιπόν ὅσες καλές πράξεις κι ἄν κάνουμε, δέν τίς ἀφήνει ἡ κακία νά παραμείνουν καί νά μή διασαλευθοῦν, γίνεται φανερό ἀπό τό ἐξῆς·

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΑΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΑ
Του Πρωτ. Κυριακού Τσουρού
Γραμματέως της Σ.Ε. επί των αιρέσεων
(α’ μέρος)
1. Εισαγωγικά
Η «Νέα Εποχή» είναι ένα παγκόσμιο συγκρητιστικό κίνημα, ουσιαστικά χωρίς Θεό. Η έννοια του προσωπικού Θεού, του Δημιουργού «ορατών τε πάντων και αοράτων» εκ του μη όντος είναι ξένη για τη «Νέα Εποχή του Υδροχόου». Ο «θεός» της «Νέας Εποχής» είναι το «εν όλον», το «Παγκόσμιο ή Συμπαντικό Πνεύμα» ή η «Παγκόσμια Συνειδητότητα», ή «Κοσμική Συνειδητότητα» ή «ζώσα ενέργεια», που προβάλλεται σε ποικίλες μορφές.

Why I Am an Old Calendarist

Why I Am an Old Calendarist


‘They who audaciously changed the church calendar in our days, assuredly did not take into account the gravity (of the anathemas), and for the sake of astronomy they paid no heed at all to the venerable tradition and spirit of the Church; and though occupying themselves with ecclesiastical matters, they used science only as a pretense to conceal the innovating inclinations that possessed them’.  - Patriarch Christopher of Leontopolis1939 –1966*


           
The question why anybody should write an article defending his following of the Old (Julian) Calendar appears especially moot. Articles, books and volumes, if not tomes, have been written defending and explaining the Old Calendaristposition in the Orthodox Church today. However, insofar as it is the responsibility of every Christian to appropriate his faith and his belief, this article serves as my personal theological appropriation and internalisation of a question that has painfully split, and continues to split, the worldwide Orthodox community.

CONCERNING PRAYER by G.O.C. Metropolitan of Thessaloniki, Chrysostom ( Metropoulos )

CONCERNING  PRAYER 
 by
 G.O.C. Metropolitan of Thessaloniki, Chrysostom Metropoulos [1]  
“Seven times a day I praise Thee (Lord).”
(Psalms 119: 164)
“Pray constantly, give thanks in all circumstances; for this is the will of God in Christ Jesus to you.”  
(1 Thessalonians 5: 17-18)
“‘We should remember the name of God in prayer more often than we breathe’, as Gregory the Theologian said.”  
(Saint John Chrysostom, PG vol. 55, p. 703)
Prayer fulfills the need of the soul to communicate with God, a need which God has implanted in every human being. This is universally testified: all people pray. They do not all, however, pray to the only true God, nor do they all truthfully pray to God. For this reason, then, since the beginning of the world, God’s Church is at work so that people may come to know the only true God and Jesus Christ whom He has sent (John 17: 3), and so that they learn the true way of prayer in order not to pray idolatrously, nor impiously, nor without benefit, like Cain or Judas.

The Importance of the Correct Confession of Faith

The Importance of the Correct Confession of Faith
   
 The pocket calendar of 2011 is dedicated to our Orthodox Confession of Faith, which teaches us what and how we must believe in order to be saved, what the truth is about the one God, and what the Orthodox doctrines are, those revealed and established by the Holy Spirit.  It is a public and solemn pledge to the Triune God, that we stand with Him, that we consent to join ranks in the holiness of His Will, that we are willing to become His faithful servants, domestics, children and heirs. 

    ­­­­­­­­­­The publication of the Orthodox Confession of Faith is deemed necessary in order that every member of the Church of Christ our God may know of which Kingdom they are citizens, in which Royal House they dwell, what borders the eternal King has set to the courtyards of His House, of what value is the Royal Treasure which has been entrusted into their hands for safekeeping by the King-without-beginning, of what honor is the Royal Seal of their salvation. 

Τα αίτια που προκάλεσαν το σχίσμα του πρώην φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδη εις την Γνησίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν Γ.Ο.Χ. ( παλαιοημερολογίτες ) και η ομολογιακή και ορθόδοξος θέση του αειμνήστου επισκόπου Βρεσθένης+ Ματθαίου Καρπαθάκη. Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν,(μετά προσοχής και προσευχής ) καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς” (Ἰω. η΄ 32)


Τα  αίτια  που προκάλεσαν το σχίσμα  του πρώην  φλωρίνης  Χρυσοστόμου Καβουρίδη εις την Γνησίαν  Ορθόδοξον Εκκλησίαν  Γ.Ο.Χ. ( παλαιοημερολογίτες ) και  η  ομολογιακή και  ορθόδοξος θέση του αειμνήστου επισκόπου Βρεσθένης+ Ματθαίου Καρπαθάκη.
Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν,(μετά προσοχής και προσευχής ) καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς” (Ἰω. η΄ 32) 
Οι  επιστολές   του Χρυσόστομου Καβουρίδη και η παραίτηση του.
Η απάντηση του Αγίου πατρός Ματθαίου καρπαθακη.
Η ερμηνεία του όρου Δυνάμη και ουχί  ενεργεία 


Η κατοχή της πατρίδος μας από την απελευθέρωση έως σήμερα από τα όργανα του διαβόλου !! ΚΟΣΜΑΣ Ο ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ ΕΝΑΣ ΣΥΝΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ:θα καταργήσουν την ορθοδοξία δια οικουμενικής συνόδου!! αποσπάσματα από τον νέο ημεροδείκτη του έτους 2016 της ΓΝΗΣΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ.

Η κατοχή της πατρίδος μας (αλλά καί όλων τών Ορθοδόξων εθνών) από την απελευθέρωση έως σήμερα από τα όργανα του διαβόλου !!
ΚΟΣΜΑΣ Ο ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ ΕΝΑΣ ΣΥΝΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ:θα καταργήσουν την ορθοδοξία δια οικουμενικής συνόδου!!
αποσπάσματα από τον νέο ημεροδείκτη του έτους 2016 της ΓΝΗΣΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ.

Να λες στην γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις! (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)

Να λες στην γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις! (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)


Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά το Δημιουργό της. Τι δικό της έχει; Ο Κύριος δεν της τα έδωσε όλα; Μα και την όμορφη γυναίκα μην την παινέψεις, μην την θαυμάσεις. Ο θαυμασμός της μιας και η περιφρόνηση της άλλης δείχνουν άνθρωπο ακόλαστο. Την ομορφιά της ψυχής να ζητάς και το Νυμφίο της Εκκλησίας να μιμείσαι.

Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ!! ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ - Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ!!
ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ - Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
ας μας απαντήσουν οι νεόκοποι αντι-οικουμενιστές , αφού από το 1965 , κατά ομολογία του πατριάρχη τους έχουν ενωθεί με τους παπικούς , για ποία εκκλησία μιλάνε ?? με ποιά μυστήρια ?? και ποιά ιερωσύνη?? δι'αυτό όλοι οι λεγόμενοι αντι-οικουμενιστές μένουν μόνο στα λόγια και στην συνγραφή άρθρων κατά του οικουμενισμού !! διότι δεν έχουν την μετάνοια και την ταπείνωση και τόλμη να ομολογήσουν στους πιστούς ότι Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , και ως εκ τούτου είναι χωρίς αγιαστική χάρι στα μυστήρια της , δηλαδή απλά και λαϊκά οι κληρικοί της ελληνικής εκκλησίας μόνο τα ράσα φορούν , στερούνται κάθε ιερωσύνης και χάριτος , και τα <<μυστήρια >>που τελούν είναι νεκρά άκυρα και χωρίς το πνεύμα το άγιο !! ΘΕΛΕΙ ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΠΟΝΟ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΟ ΒΥΖΟΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ!!!

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ "ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ "ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΤΣΙΓΚΟΥ
Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ἕνας γέροντας τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεώς μας ἔλεγε ὅτι θά πρέπει νά θέτουμε "φυλακήν τῷ στόματι ἡμῶν", ὅταν μιλοῦμε γιά τά "ὑπέρ ἔννοιαν" μυστήρια τοῦ Χριστοῦ. Πολύ δέ περισσότερο, ὀφείλουμε νά ἱστάμεθα μέ τόν προσήκοντα σεβασμό, ὅταν καλούμεθα νά μιλήσουμε γιά τό ὑπερφυές "μυστήριο τῶν μυστηρίων" τοῦ Χριστοῦ, γιά τήν Ὑπερευλογημένη Θεοτόκο καί Ἀειπάρθενο Μητέρα Του. Ἀναφορικά μέ τό ὄντως "μέγα τῆς Θεοτόκου μυστήριον", θά μπορούσαμε, μαζί μέ ὅλο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, καί ἐμεῖς μέ ζέουσα προσευχητική διάθεση νά ἐπαναλάβουμε τά λόγια τοῦ ὑμνωδοῦ: "Τείχισόν μου τάς φρένας Σωτήρ μου· τό γάρ τεῖχος τοῦ κόσμου ἀνυμνῆσαι τολμῶ, τήν ἄχραντον Μητέρα σου· ἐν πύργῳ ρημάτων ἐνίσχυσόν με, καί ἐν βάρεσιν ἐννοιῶν ὀχύρωσόν με. Σύ γάρ βοᾷς τῶν αἰτούντων πιστῶς τάς αἰτήσεις πληροῦν. Σύ οὖν μοι δώρησαι γλῶτταν, προφοράν, καί λογισμόν ἀκαταίσχυντον· πᾶσα γάρ δόσις ἐλλάμψεως παρά Σοῦ καταπέμπεται Φωταγωγέ, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον".

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥΣ ."Ουχ οράτε τούτο το παιδίον;" ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΥΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥΣ ."Ουχ οράτε τούτο το παιδίον;"  ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΥΜΩΝ  ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ


Ἰδιόμελον.ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ Ἦχος πλ. β´. Θεοφάνους.
Θεὸς Λόγος ἐπεφάνη ἐν σαρκί, τῷ γένει τῶν
ἀνθρώπων· ἵστατο βαπτισθῆναι ἐν Ἰορδάνῃ,
καὶ ἔλεγε πρὸς αὐτὸν ὁ Πρόδρομος. Πῶς ἐ‐
κτείνω χεῖρα, καὶ ἅψωμαι κορυφῆς κρατού‐
σης τὰ σύμπαντα; Εἰ καὶ ἐκ Μαρίας ὑπάρχεις
βρέφος, ἀλλ᾿ οἶδά σε Θεὸν προαιώνιον· ἐπὶ
γῆς βαδίζεις, ὁ ὑμνούμενος ὑπὸ τῶν Σεραφίμ·
καὶ δοῦλος Δεσπότην, βαπτίζειν οὐ μεμάθη‐

κα. Ἀκατάληπτε Κύριε, δόξα Σοι.


ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ( ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ )

ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ( ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ )

Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος, λόγος περί των οχτώ λογισμών της κακίας.

Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος, λόγος περί των οχτώ λογισμών της κακίας.
Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος: Προς τον επίσκοπο Κάστορα, περί των οχτώ λογισμών της κακίας

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

Πρώτα θα κάνω λόγο για την εγκράτεια στα φαγητά, η οποία είναι αντίθετη της γαστριμαργίας, και για τον τρόπο των νηστειών και την ποσότητα των φαγητών. Και αυτά, όχι από τον εαυτό μου, αλλά καθώς παραλάβαμε από τους αγίους Πατέρες. Εκείνοι λοιπόν, δεν έχουν παραδώσει ένα κανόνα νηστείας, ούτε ένα τρόπο της διατροφής, ούτε το ίδιο μέτρο, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη, είτε λόγω ηλικίας, είτε ασθένειας, είτε καλύτερης συνήθειας του σώματος. Έχουν όμως παραδώσει σε όλους ένα σκοπό, να αποφεύγομε την αφθονία και να αποστρεφόμαστε τον χορτασμό της κοιλιάς. Έχουν δει στην πράξη ότι είναι ωφελιμότερο και βοηθά στην καθαρότητα το να τρώει κανείς μία φορά την ημέρα από το να τρώει κάθε τρεις ή τέσσερις ή εφτά ημέρες. Γιατί λένε, εκείνος που επεκτείνεται υπέρμετρα στη νηστεία, υπέρμετρα κατόπιν τρώει. Και από αυτό, άλλοτε εξαιτίας της υπερβολής της αποχής από την τροφή ατονεί το σώμα και γίνεται πιο απρόθυμο για τις πνευματικές εργασίες, και άλλοτε όταν γεμίσει από το βάρος των τροφών προκαλεί αμέλεια και εξασθένηση της ψυχής.

Περί του συμφώνου συμβίωσης (Εστία Πατερικών Μελετών) Ἴνδικτον Κωνσταντινουπολίταις Ἰουστινιανοῦ περί ἀσελγαινόντων.

Περί του συμφώνου συμβίωσης (Εστία Πατερικών Μελετών)

Ὡς Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν κατά τό παρελθόν χρονικό διάστημα δέν ἐπιθυμούσαμε νά ἀναμίξουμε τήν ἀσύλληπτη χαρά τῶν Δεσποτικῶν ἑορτῶν, τῶν Χριστουγέννων, πού εἶναι ἡ «Μητρόπολις» τῶν ἑορτῶν, κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, τῆς ὀκταημέρου Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τῆς πανίερης ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, μέ τή «σιχαμερή» ἀπόφαση τοῦ «Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου».

ΤΟ ΨΕΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ Ἱερὰ Μονὴ Κουτλουμουσίου

ΤΟ ΨΕΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ Ἱερὰ Μονὴ Κουτλουμουσίου
Γεννηθήκαμε σέ μιά ἐποχή ἀναμετρήσεων. Μιά ἐποχή πού μοιάζει βέβαια μέ ἄλλες, ὅμως ἔχει τήν δική της ξεχωριστή σφραγίδα, ἀφοῦ ἡ ἱστορία δέν ἐπαναλαμβάνεται. Ἕνα χαρακτηριστικό τῆς ἐποχῆς αὐτῆς εἶναι ἡ ἐκπληκτική καί ταχύτατη διάχυση τοῦ κακοῦ, ἡ παρουσία του σέ συνεχῶς ἐναλλασσόμενες μορφές. Αὐτός πού μπορεῖ νά δεῖ, θλίβεται βλέποντας νά ἐνεργεῖται σέ ἕνα κόσμο κόσμημα τό μυστήριο τῆς ἀνομίας (Β΄ Θεσ. 2,7).

Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΩΣ ( ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ) ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΟΤΕ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΩΣ ( ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ) ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΟΤΕ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Τα αληθινά πρότυπα αγωγής και παιδείας των Τριών Ιεραρχών Του π. Γεώργιου Δ. Μεταλληνού,

Τα αληθινά πρότυπα αγωγής και παιδείας των Τριών Ιεραρχών 
Του π. Γεώργιου Δ. Μεταλληνού,
Ομοτ. Καθηγητού Παν/μίου Αθηνών

Στην ελληνορθόδοξη παράδοσή μας υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των όρων «παιδεία - αγωγή» και «μόρφωση». Η παιδεία, ως εκπαίδευση του ανθρώπου, είναι η αγωγή και καθοδήγησή του προς έναν συγκεκριμένο στόχο, που αποβλέπει στη μόρφωση, την εν Χριστώ διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Η μόρφωση είναι ο σκοπός της αγωγής. Αντίθετα, η εκπαίδευση είναι η ανάπτυξη -με τη σχολική γνώση- των δεξιοτήτων του ανθρώπου προς ανταπόκριση σε πρακτικά προβλήματα του βίου. Αληθινή παιδεία είναι εκείνη που τον 11ο αιώνα έθεσε υπό την προστασία των Τριών Ιεραρχών ο ορθόδοξος Ελληνισμός και καταθέτουμε συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά της:  

Ο ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ΔΙΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ

Ο ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ΔΙΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΣ ΑΡΧΑΣ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΛΛΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ , ΚΑΙ ΔΙΆΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ !! << ΑΔΕΛΦΟΙ>> ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΑΙ ΠΡΟΣΕΞΤΑΙ ΣΕ ΤΙ ΠΑΓΙΔΑ ΕΧΕΤΑΙ ΠΕΣΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ , ΟΧΙ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΛΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ !!!!

Μας λένε οι αντι-οικουμενιστές κληρικοί , ότι είναι σχίζμα .........


Μας λένε οι λεγόμενοι αντι-οικουμενιστές  κληρικοί : μητροπολητης πειρεως  Σεραφημ , π.Θεόδωρος Ζήσης , π. Μεταλληνός , π. αρσενιος , π. Μανώλης κ.α. , αυτοί  αδελφοί  μου είναι η πραγματική ορθόδοξος εκκλησία και εκκλησιολογία ( του νέου  ημερολογίου)!! να παλέψομε εντός αυτής την αίρεση του οικουμενισμού που έχει λεηλατήσει την εκκλησία της Ελλάδος !! το να αποκηρύττουν δηλαδή διάφοροι  παλαιοημερολογίτες την επίσημο εκκλησία είναι σχίσμα και καθαρός προτεσταντισμός !
και οι Άγιοι Πατέρες απαντούν :
Έλεγε ο Μέγας Άγιος Αθανάσιος «Εάν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας, κακώς αναστρέφωνται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή (=πρέπει) αυτούς εκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ άνευ αυτών συναθροίζεσθαι εις ευκτήριον οίκον, ή μετ' αυτών εμβληθήναι, ως μετά Άννα και Καϊάφα, εις τήν γέενναν του πυρός»

(Μ. Αθανασίου, ΒΕΠΕΣ, 33, 199) και "ων το φρόνημα αποστρεφόμεθα, τούτους από της κοινωνίας προσήκει(=αρμόζει) φεύγειν" (PG 26, 1188 Β).
Αν ο προεστώς σου είναι σφαλερός εις την πολιτείαν και τα έργα του, μη περιεργάζεσαι. Αν όμως είναι σφαλερός κατά την πίστιν, φεύγε και παραίτησέ τον, όχι μόνο αν είναι άνθρωπος, αλλά κάν άγγελος είναι από τον ουρανόν»

(Άγ. Νικόδημος Αγιορείτης, Περί συνεχούς Μεταλήψεως, σ. 175).

Ερώτηση προς κάθε έχοντα ορθόδοξο και ομολογιακό φρόνημα : Ποιος είναι αυτός ο οποίος θεωρείται από κάποιους μέγας και αγωνιστής ιεράρχης , και έκανε τις κάτωθι αντικρουόμενες και αλλοπρόσαλλες δηλώσεις ?? με αποτέλεσμα να αποσχιστεί από την Εκκλησία Του Θεού και οι διάδοχοι του σήμερα από να έχουν καταντήσει ένα εκκλησιαστικόν σωματείο??

Ερώτηση  προς  κάθε  έχοντα  ορθόδοξο  και  ομολογιακό  φρόνημα :

Ποιος  είναι αυτός  ο οποίος  θεωρείται  από κάποιους  μέγας  και αγωνιστής  ιεράρχης , και έκανε  τις  κάτωθι  αντικρουόμενες  και αλλοπρόσαλλες  δηλώσεις ?? με αποτέλεσμα να αποσχιστεί από την Εκκλησία Του Θεού και οι διάδοχοι του σήμερα από να έχουν  καταντήσει ένα εκκλησιαστικόν σωματείο??
Κανείς δεν πρέπει να αγγίζη ούτε το σώμα του χωρίς ανάγκη
Πρόσεχε να μην πλησιάζης τα χέρια ή τα πόδια σου κοντά στα σώματα άλλων και μάλιστα νέων, και περισσότερο πρόσεχε να μην τα απλώνης χωρίς ανάγκη, ούτε πάνω στα μέλη του σώματός σου, ούτε καν για να ξυσθής, καθώ; και αυτό το διδάσκουν και ο αββάς Ισαάκ και οι θείοι Πατέρες επακριβώς. Γιατί και από αυτά τα οποία φαίνονται ασήμαντα η αφή, ή για να πούμε την αλήθεια ο πονηρός, συνηθίζει να ερεθίζη προς την αμαρτία και να εγείρη στο νου αμέσως άπρεπες εικόνες επιθυμίας, για να μολύνη το κάλλος της σωφροσύνης των λογισμών.