8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΪΖΟΝΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΜΙΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ  ΙΟΥΔΑΪΖΟΝΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ 
 Οἱ σύγχρονοι Αἱρετικοί Νεοεικονομάχοι πολεμοῦν δολίως τήν εἰκονογράφησιν τοῦ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ μέ τήνδιαστροφικήν διδασκαλίαν ὅτι  εἰκονογράφησις τοῦ Θεοῦ Πατρός ἐπιχειρεῖ τήν εἰκόνισιν τῆς Θείαςφύσεως.

Αισθάνομαι αποτυχημένος Επίσκοπος" λες, σεβασμιώτατε Γόρτυνος, αλλά αναφέρεις ...λάθος σημείο!!!

Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση: "Αισθάνομαι αποτυχημένος Επίσκοπος" λες, σεβασμιώτατε Γόρτυνος, αλλά αναφέρεις ...λάθος σημείο!!!

Στερείστε της αποστολικής διαδοχής και των μυστηρίων αγαπητέ γέροντα επίσκοπε , διότι από το 1948 είστε επίσημα μέλος ως εκκλησία της παναιρέσεως του οικουμενισμού !! εάν δεν το ομολογήσετε μετανοήσετε δι’αυτό το έγκλημα θα δώσετε φοβερό λόγο στον θεό διότι σφετερίζεστε εσείς και οι όμοιοι σας <<συν επίσκοποι>> τον τίτλο του ορθοδόξου επισκόπου και οδηγείται τον αδιάφορο λαό στην απώλεια της κολάσεως λόγο της παναιρέσεως που ανήκετέ ως εκκλησία !!!!!

Είναι η εκκλησία της Ελλάδος και τα πατριαρχεία Εκκλησία Χριστού ?? Όχι δεν είναι !!!! είναι εκκλησία του αντίχριστου οικουμενισμού !!! Διότι ανήκουν από το 1948 στην σατανική εταιρία του παγκοσμίου συμβουλίου των εκκλησιών!!

Είναι η  εκκλησία της  Ελλάδος  και τα πατριαρχεία  Εκκλησία  Χριστού ??
Όχι  δεν είναι !!!! είναι  εκκλησία  του  αντίχριστου  οικουμενισμού  !!!
Διότι  ανήκουν από το 1948  στην σατανική  εταιρία  του  παγκοσμίου  συμβουλίου  των  εκκλησιών!!
Αυτός είναι και ο λόγος που οι διάφοροι  λεγόμενοι  αντι-οικουμενιστές κληρικοί και λαϊκοί  , ενώ καταγγέλλουν με  χαρτοπόλεμο και  αποτοιχίσεις τον οικουμενισμό παραμένουν σε αυτόν , διότι  δεν μπορούν –δεν θέλουν να ομολογήσουν στον  λαό την αλήθεια η οποία είναι η εξής :

Λόγοι περί Θείας κρίσεως

Λόγοι περί Θείας κρίσεως

Αναίρεσις των αιρετικών θέσεων των αποτειχισμένων νεοημερολογιτών και παλαιοημερολογιτών. Η μετάδοσις της Αποστολικής Διαδοχής κατά την περίοδον της Αποτειχίσεως και η θεώρισις των τελεσιουργηθέντων υπό των αιρετικών.

Αναίρεσις των αιρετικών θέσεων των αποτειχισμένων νεοημερολογιτών και παλαιοημερολογιτών.
Η μετάδοσις της Αποστολικής Διαδοχής κατά την περίοδον της Αποτειχίσεως και η θεώρισις των τελεσιουργηθέντων υπό των αιρετικών.
 Απάντησις εις το νέον βιβλίον του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά περί του 15ου Ιερού Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου και περί Ημερολογίου. (Ὑπό Ἰωσήφ Μοναχοῦ, Ἅγιον Ὄρος, 2012).

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ


 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
Πρεσβύτερος Ιωάννης Reeves

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Κύριος υπερηφάνοις αντιτάσσεται , ταπεινοίς δέ δίδωσι χάριν . Παροιμ. Σολομ. Γ' 34

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ  ΙΔΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Κύριος υπερηφάνοις αντιτάσσεται , ταπεινοίς δέ  δίδωσι χάριν . Παροιμ. Σολομ. Γ' 34

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑΣ


ΤΟ ΑΝΑΡΧΟΝ ΕΞ ΑΝΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΝ , ΑΝΑΛΟΙΩΤΟΝ ΚΑΙ ΑΤΡΕΠΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ . ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ.

ΤΟ  ΑΝΑΡΧΟΝ ΕΞ  ΑΝΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΟΣ  ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΝ , ΑΝΑΛΟΙΩΤΟΝ  ΚΑΙ ΑΤΡΕΠΤΟΝ  ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ . ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ.

8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. Εφεσίους β’ 8-10 Η αιρετική συνέλευση των οικουμενιστών στην Κρήτη , ως αποτέλεσμα της αποσχίσεως της Ελληνικής Εκκλησίας από την Εκκλησία του Θεού , οι λεγόμενοι αντιοικουμενιστές , η ιστορία του οικουμενισμού ! Και πως ο πανάγαθος Θεός διαφύλαξε την Εκκλησία του ,και διέσωσε έως σήμερα την Αποστολική Πίστη και Διαδοχή της ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ!

8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. Εφεσίους β’ 8-10
Η αιρετική συνέλευση  των οικουμενιστών  στην  Κρήτη , ως αποτέλεσμα της αποσχίσεως  της Ελληνικής Εκκλησίας από την Εκκλησία του Θεού