8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ


ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

Καὶ εἶναι δυνατόν, μοῦ ἀποκρίνεσθε, νὰ μεταλαμβάνωμεν, μὰ πρέπει νὰ γένωμεν ἅγιοι διὰ νὰ εἴμεσθεν ἄξιοι, καθώς καὶ ὁ θεῖος Χρυσόστομος εἰς τὴν λειτουργίαν του ἐκφωνεῖ «Τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις» καὶ ποῖος ἠμπορεῖ νὰ γένῃ ἅγιος; Δὲν ἠμπορεῖτε; Λοιπόν εἶναι ψευδεῖς αἱ θεῖαι Γραφαί; «Καὶ ἄνδρες ἅγιοι ἔσεσθέ μοι» (Ἐξοδ. κβ΄ 31). «Ἐγὼ εἶπα Θεοὶ ἐστε» (Ψαλμ. πα΄. 6).  Λέγει ὁ Θεὸς διὰ ἡμᾶς. Ποῖος ἠμπορεῖ; Ὅποιος θελήσει καθαρίσατε τὸν ἑαυτόν σας ἀπὸ κάθε ἁμαρτίαν σωματικὴν καὶ πνευματικήν, καὶ εὐθὺς γίνεσθε ἅγιοι. Δὲν σᾶς τὸ λέγω ἐγώ, τὸ λέγει διὰ τοῦ Ἀποστόλου ὁ Θεός. «Καθαρίσατε οὖν ἑαυτούς, ἀδελφοί, ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύμα-τος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ» (Κορινθ. κεφ. ζ΄ ,1).  Μὰ εἶναι δύσκολον; Δὲν τὸ ἀρνοῦμαι· μὰ δὲν εἶναι ἴσως οὐδὲ τόσον δύσκολον, ὅσον τὸ στοχάζεσθε ἰδέτε το.

ΠΕΡΙ ΜΑΓΕΙΑΣ ΓΟΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ὡς καὶ Ἀποταγῆς τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος


ΠΕΡΙ ΜΑΓΕΙΑΣ ΓΟΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ
ὡς καὶ Ἀποταγῆς τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος

Ποία ἐκ τῶν γυναικῶν ἐπῆγεν εἰς μάγον; ἤ εἰς μάγισσα καὶ ἔκαμε μάγια; ἤ νὰ λύσῃ τὰ μάγια; Ποία, ἐπῆγε εἰς χαρτοῦ, καὶ τῆς ἔρριψαν τὰ χαρτιά; ἤ ἔπιε καφφὲ καὶ ἐκύτταξε τὸ φιλτσάνι;  ἤ σὲ τουρκο-γύφτισσα καὶ τῆς εἶπε τὴν μοῖρα, ἤ ἐπῆρε χαρτάκι τῆς μοίρας, ἤ ἔχυσε μόλυβδον (Βολίμια) ἤ κανδῆλι, ἤ κερὶ κ.λ.π., ἤ ἐκύτταξεν εἰς τὸ πηγάδι· ἤ εἰς τὸν καθρέπτην, ἤ ἔβαλεν εἰς τὸ μαξιλάρι της κόλυβα ἤ κουφέτα, ἤ μακαρόνι ἤ ἔφαγε ψομάκι ἀπό  στάχτην κ.λ.π. διὰ νὰ ἴδῃ ποῖον θὰ πάρῃ. Ποία ἐπότισεν μανόγαλον ἤ ἔκαμε μανόγαλο καὶ ἔδωσε καὶ εἰς ἄλλας; Ποία ἐμπόδισε ζῶα νὰ μὴ τὰ φάγῃ ὁ λύκος ἤ ἀνδρόγυνα νὰ μὴν σμίξουσιν.

ΠΕΡΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ


ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΑΡΙΟΝ †ΑΓ.ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (1932) Ἐπανέκδοση 1993 σελ.93-95

ΠΕΡΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν θεομίσητον φρικτήν βλασφημίαν, ὅπου σήμερον πολλαὶ κατηραμέναι καὶ μιαραὶ γλῶσσαι Χριστιανῶν, βλασφημοῦν, ἀλλοίμονον, τὸ πανάγιον ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας μας Ἀειπαρθένου Μαρίας, τοῦ  Τιμιωτάτου Σταυροῦ,  αὐτοί,  ἐὰν δὲν σπεύσουν ταχέως νὰ ἐξομολογηθοῦν, μή γένοιτο, θὰ ἔλθη εἰς αὐτοὺς αἰφνίδιος θάνατος  ἢ  θὰ τοὺς πλήξη  κάποιος κεραυνὸς, καθῶς κάποτε ἔπεσε κεραυνὸς ἐπάνω εἰς κάποιον μιαρὸν βλάσφημον καὶ τὸν κατέκαυσε· αὐτὸς τώρα βασανίζεται μαζί μέ τὸν Πατέρα τους διάβολον εἰς τὸ ἄσβεστον σκότος, καὶ εἰς τὸν τάρταρον, καὶ θὰ βασανίζεται εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας. «Καλὸν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος εἰ οὐκ ἐγεννήθη», ἐὰν ἀποθάνει καὶ δὲν ἐξομολογηθῆ μὲ γενικὴν Ἐξομολόγησιν καὶ δὲν μετανοήση δείχνοντας πραγματικὴν μετάνοιαν καὶ φυλάσσοντας ἀκριβῶς τοὺς κανόνας τοῦ Πνευματικοῦ του Πατρὸς.

H Ορθόδοξος Εκκλησία αυτοκαταργήθηκε στην πράξη ως η μοναδική ενσάρκωση και συνέχεια της Una Sancta (της Μίας Αγίας...)


H Ορθόδοξος Εκκλησία αυτοκαταργήθηκε στην πράξη ως η μοναδική ενσάρκωση και συνέχεια της Una Sancta (της Μίας Αγίας...) 

  http://orthodox-voice.blogspot.gr/2013/07/h-una-sancta.html

Ο Παπισμός διεκδικώντας για τον εαυτό του μέχρι και σήμερα την εκκλησιολογική αποκλειστικότητα, υπεύθυνος και πρωτουργός της διαιρέσεως, δεν διέπραξε το σφάλμα να μετάσχει ως μέλος στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και να μεταλλαγεί σε μία από τις πολλές «εκκλησίες». Φραστικά πάντως και υποκριτικά επαινεί την Οικουμενική Κίνηση, την οποία επευλογεί ως προεργασία για την μετά της Ρώμης του Πέτρου και του πάπα ενότητα. Ιδιαίτερα επιχαίρει και συγχαίρει για την συμμετοχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία αυτοκαταργήθηκε στην πράξη ως η μοναδική ενσάρκωση και συνέχεια της Una Sancta, εκχωρήσασα το ιδικό της πεδίο, την ιδική της ταυτότητα, στην σχισματική και αιρετική Ρώμη, στη Ρώμη του filioque, του πρωτείου εξουσίας του πάπα, των αζύμων, του καθαρτηρίου πυρός, της κτιστής χάριτος και όλων των άλλων καινοτομιών και παρεκκλίσεων.

σχ.ορθ.πίστης: ναί η εκκλησία της ελλάδος αυτοκαταργήθηκε όχι τώρα αλλά απο το 1924 , όταν προέβει στήν επάρατο και καταδικασμένη και αφωρισμένη αλλαγή του ημερολογίου, που σήμεναι την ένταξη της ελληνικής εκκλησίας στον οικουμενισμό και την αποκοπή της από το σώμα της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!!!!

π. Γεωρ. Μεταλληνός:
 http://orthodox-voice.blogspot.gr/2013/07/blog-post_5053.html

«Ἀντὶ ἡ Ὀρθοδοξία νὰ ἐπηρεάζει σωτηριολογικὰ τὸν μὴ Ὀρθόδοξο κόσμο, ἐφθάσαμε στὴν ἀποδοχὴ στὴν πράξη τῆς “βαπτισματικῆς Θεολογίας”, τῆς ‘Θεολογίας τῶν “ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν” (πρβλ. συμφωνίας Balamand 1993), τῆς “κοινῆς διακονίας” τῆς “διευρυμένης Ἐκκλησίας” καὶ τοῦ “πολιτιστικοῦ πλουραλισμοῦ”, ὅπως ὀρθότατα ἔχει ἐπισημανθεῖ…Ὁ Οἰκουμενισμὸς σ’ ὅλες τὶς διαστάσεις καὶ ἐκδοχὲς του ἔχει ἀποβεῖ ἀληθινὴ βαβυλώνιος αἰχμαλωσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ὅλων των τοπικῶν ἡγεσιῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, ποὺ δέχονται ὅμως ἀφόρητη πίεση. Ἡ καύχηση καὶ ὁ αὐτοθαυμασμὸς τῶν οἰκουμενιστῶν μας γιὰ μιὰ δῆθεν νέα ἐποχή, ποὺ ἄνοιξε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μὲ τὶς πατριαρχικὲς ἐγκυκλίους τῶν ἐτῶν 1902, 1904, καὶ 1920, δὲν δικαιώνονται, διότι αὐτὸ ποὺ κατορθώθηκε εἶναι νὰ νομιμοποιήσουμε τὶς αἱρέσεις καὶ τὰ σχίσματα τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Προτεσταντισμοῦ.
σχ. ορθ. πίστης: αυτή και μόνο η δήλωση του κ. καθηγητού, είναι αρκετή για να δώση το μέγεθος της αιρέσεως στην οποία έχει πέσει η εκκλησία της ελλάδος και όσοι την ακολουθούν!

O ἀείμνηστος καθηγητὴς τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν. Ἀθηνῶν Κων. Μουρατίδης, παρατηρεῖ:

 «Ἡ ἀλλόκοτος καὶ  τερατώδης καὶ καταλυτική τῆς ὀρθοδόξου κανονικῆς τάξεως καὶ Ἱερᾶς Παραδόσεως    συμμετοχὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Παγκόσμιον Συνοθύλευμα τῶν Αἱρέσεων  συνιστᾶ τὴν μεγίστην παγίδα τοῦ Ἀντικειμένου ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, πρὸς διάβρωσιν καὶ ἀποσύνθεσιν τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας…  Αὐτὸ καθʼ ἑαυτὸ τὸ γεγονὸς τῆς συμμετοχῆς  τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ συνονθύλευμα τῶν αἱρέσεων τοῦ ΠΣΕ  προσκρούει  “a priori” καὶ ἐξʼ  ἀπόψεως ἀρχῆς εἰς τεράστια καὶ τοῦτʼ αὐτὸ ἀνυπέρβλητα  ἐμπόδια, προερχόμενα ἐξʼ αὐτῆς τῆς φύσεως καὶ τοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἐκκλησίας, ὡς τῆς  μιᾶς, ἁγίας καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας».
σχ. ορθ. πίστης :γιαυτο η ελληνική εκκλησία δέν είναι εκκλησία Χριστου , και έχει επάνω της τα αναθέματα και τους αφωρισμούς όλων των ορθοδόξων συνόδων!

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης:

....Τί νὰ ποῦμε, ὅμως, τώρα καὶ τί νὰ λαλήσουμε, γέροντα Ἐπιφάνιε;

Ἀπὸ ποῦ νὰ ἀρχίσουμε νὰ θρηνοῦμε καὶ νὰ περιγράφουμε τὴν ἀθρόα μεταβολὴ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ διστακτικὴ καὶ συγκρατημένη ἀκόλουθο τοῦ Πατριαρχείου, σὲ τολμηρὴ πρωτοπόρο καὶ πρωτεργάτη τῶν οἰκουμενιστικῶν ἀνοιγμάτων, ποὺ συναγωνίζονται καὶ ἐνίοτε ξεπερνοῦν τὰ «ἀδίστακτα τολμήματα» τοῦ Φαναρίου; Ὁ Χριστόδουλος κατέρριψε πολλὰ «ρεκὸρ» καὶ ἐπέτυχε πολλὲς πρωτιὲς στὸ οἰκουμενιστικὸ ἀγώνισμα τοῦ γκρεμίσματος τῶν ὁρίων μεταξὺ ἀληθείας καὶ πλάνης, Ὀρθοδοξίας καὶ αἱρέσεως, στὸ ἀγώνισμα τῆς κατεδαφίσεως τῆς Ὀρθοδοξίας. Πρῶτος ἐτόλμησε καὶ ἔφερε τὸν πάπα στὴν Ἑλλάδα τὸ 2001, νομιμοποιώντας τον ὡς κανονικὸ ἐπίσκοπο Ρώμης. Πρῶτος φιλοξένησε καὶ συνδιοργάνωσε ἐπὶ ὀρθοδόξου ἐδάφους συνέδριο τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου αἱρέσεων καὶ πλανῶν μὲ καταστροφικὲς δηλώσεις τῶν ἐκπροσώπων του ἀρχιερέων. Πιάνει ρῖγος κανένα, ἂν ἀκούσει τί ἐδήλωσαν στὸ Συνέδριο αὐτὸ ἑλλαδικοὶ ἀρχιερεῖς. Πρῶτος ἐκ τῶν ἀρχιεπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπεσκέφθη τὴν ἕδρα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν στὴ Γενεύη, τιμήθηκε ἐκεῖ καὶ ἐπαινέθηκε. Πρῶτος τέλος, γιὰ νὰ μείνουμε στὶς μεγάλες πρωτιές του, γιατί ὑπάρχουν κι ἄλλες μικρότερες, ἐπεσκέφθη ἐπισήμως ὡς ἀρχιεπίσκοπος τὸν πάπα στὸ Βατικανό. 

(σχ. ορθοδόδοξης  πίστης:  Τί νὰ ποῦμε, ὅμως, τώρα καὶ τί νὰ λαλήσουμε, γέροντα Ἐπιφάνιε ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΕ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕ  ΚΑΝΤΙΩΤΗ , ΧΑΡΑΛΑΜΠΕ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΕ  , ΙΩΗΛ  ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΕ,  ΦΙΛΟΘΕΕ  ΖΕΡΒΑΚΟ   και  πολλοί  αλλοι ,  που  με τα  ψεύδη και  την  παραποίηση  τωνν  κανόνων  στα  φιλάδια  σας  κρατήσατε  τόν  λαό  του  Θεού  δεμένο  στο  άρμα  του  διαβόλου  του  οικουμενισμού και  δέν  τον  αφήσατε-νετε  να  επιστρέψει  στην  ορθόδοξο  εκκλησία!  13. Ουαί δε υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι κατεσθίετε τας οικίας των χηρών και προφάσει μακρά προσευχόμενοι· δια τούτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα.
14. Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· υμείς γαρ ουκ εισέρχεσθε, ουδέ τους εισερχομένους αφίετε εισελθείν.)
37. Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ, η αποκτέννουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν! ποσάκις ηθέλησα επισυναγαγείν τα τέκνα σου ον τρόπον επισυνάγει όρνις τα νοσσία εαυτής υπό τας πτέρυγας, και ουκ ηθελήσατε.
38. ιδού αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος.
39. λέγω γαρ υμίν, ου μη με ίδητε απ΄ άρτι έως αν είπητε, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

29. Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων,
30. και λέγετε· ει ήμεν εν ταις ημέραις των πατέρων ημών, ουκ αν ήμεν κοινωνοί αυτών εν τω αίματι των προφητών.
31. ώστε μαρτυρείτε εαυτοίς ότι υιοί εστέ των φονευσάντων τους προφήτας.
32. και υμείς πληρώσατε το μέτρον των πατέρων υμών.
33. όφεις, γεννήματα εχιδνών! πως φύγητε από της κρίσεως της γεέννης;
34. δια τούτο ιδού εγώ αποστέλλω προς υμάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών αποκτενείτε και σταυρώσετε και εξ αυτών μαστιγώσετε εν ταις συναγωγαίς υμών και διώξετε από πόλεως εις πόλιν,


ορθόδοξη πίστη:Αυτά  δεν  είναι  λόγια  παλαιοημερολογιτών  αλλά  εγκρίτων  καθηγητών  του  νέου       ημερολογίου.
Πόσο  σοβαρή  πρέπει  να   είναι  η  βλάβη  του  εγκεφάλου   , η  πόσο  υποκρισία  πρέπει  να  έχει  κάποιος  για  να  μην  καταλαβαίνει  ότι  η ελληνική  κρατική  εκκλησία  , τα λεγόμενα  ορθόδοξα  πατριαρχεία, και  οι  αυτοκέφαλες  ορθόδοξες  εκκλησίες  δεν  είναι  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΧΡΙΣΤΟΥ  αλλά  ένα  μίγμα  συγκριτιστικών  θεωριών  που  βρίσκονται  στην  αίρεση  του  αντίχριστου  οικουμενισμού!
Και  σαν  αίρεση  ούτε  μυστήρια  ούτε  ιεροσύνη  μπορεί  να  έχει !
Όσο  για  αυτούς  που  λατρεύουν  χωρίς  κρίση  ,  τους << θαυματοποιούς>>   παππούληδες μεγαλόσχημους  γέροντες  του Άγιου  όρους , που  λατρεύονται  σαν  θεοί  , να ξέρουν  ότι  βρίσκονται  κατά  τον  άγιο  Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ,στην  μερίδα  των  ειδωλολατρών !  Νικόδημος ο Αγιορείτης, Άγιος: Προοίμιο στη Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Νικόδημος ο Αγιορείτης, Άγιος: Προοίμιο στη Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών


Νικόδημος ο Αγιορείτης, Άγιος: Προοίμιο στη Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών
Νικόδημος ο Αγιορείτης, Άγιος: Προοίμιο στη Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών
(Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών,
 α΄ τόμος)

  

  Ο Θεός, η μακαρία φύση, η υπερτέλεια τελειότητα, όλων των                                        καλών και όλων των ωραίων η Ποιητική Αρχή, η πάνω από το καλό και πάνω από το ωραίο, έχοντας προορίσει από πάντοτε κατά την θεαρχική Του ιδέα να κάνει τον άνθρωπο Θεό και έχοντας θέσει γι' αυτόν από την αρχή μέσα στο νου Του πριν από κάθε τι άλλο αυτόν τον σκοπό, τον δημιούργησε όταν Εκείνος έκρινε καλό. Και αφού έλαβε το σώμα από την ύλη και του έβαλε από τον εαυτό Του ψυχή, φτιάχνει σαν ένα κόσμο, μεγάλο στο πλήθος των δυνάμεων και στην υπεροχή μέσα στο μικρό σώμα, να βλέπει εποτπικά την αισθητή κτίση και να διδάσκεται τη νοητή, κατά τον πολύ στην θεολογική γνώση Γρηγόριο.

ΑΥΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ 1924!

ΑΥΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ 1924!

"Εξορκίζω όλους τους λαϊκούς, όσοι είστε γνήσια τέκνα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, να φεύγετε ολοταχώς από τους ιερείς που υπέπεσαν στην υποταγή στους Λατίνους, και μήτε σε εκκλησία να συγκεντρώνεστε μαζί τους, μήτε να παίρνετε οποιαδήποτε ευλογία από τα χέρια τους. Είναι καλύτερα να προσεύχεσθε στο Θεό στα σπίτια σας μόνοι, παρά να συγκεντρώνεσθε στην εκκλησία μαζί με τους Λατινόφρονες. Ει’ δ’ άλλως, θα υποστήτε την ίδια κόλασι μ’ αυτούς". Αγιος Γερμανός Β΄ Κωνσταντινουπόλεως (1222-1240)

παρά   τις  διώξεις  φυλακίσεις , εξορίες , ξύλο , απο τα  όργανα του διαβόλου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΟΝΑ ΒΛΑΧΟ αρχιεπισκόπους της σχιζματικής εκκλησίας της ελλάδος , παρά τα σχίζματα που προκάλεσαν οι παλινοδίες στήν ομολογία πίστεως του πρώην φλωρίνης Χρυσοστόμου , και των ψευδεπισκόπων  που έλαβον χειροτονία από νεοημερολογίτες και ρώσους οικουμενιστές της αμερικής το 1960 , σήμερα υπαρχει το μικρό λίμα ,το μικρό ποίμνιο που ακολουθή απαρασάλευτα όσα δίδαξαν οι άγιοι πατέρες  η ιερά παράδοση και η 2000 ετών ομολογία της εκκλησίας, ποιμενόμενο από τον μητροπολίτη θεσσαλονίκης κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

Η επουράνιος βασειλία του Θεού , η θριαμβέβουσα εκκλησία , και η επί γής στρατευομένη , αποτυπομένες  παραδόξος  στο άγιο δισκάριο μετά την θεία λειτουργία

Μητροπολίτης Γόρτυνος: Ἀπὸ τὴν αἵρεσιν τοῦ Γνωστικισμοῦ, τὴν ὁποίαν ἐπολέμησεν ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἀνὴρ Ἠγήσιππος, εἰς τὴν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. & ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ


Μητροπολίτης Γόρτυνος: Ἀπὸ τὴν αἵρεσιν τοῦ Γνωστικισμοῦ, τὴν ὁποίαν ἐπολέμησεν ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἀνὴρ Ἠγήσιππος, εἰς τὴν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
 & ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Νέαν ἐπίθεσιν ἐναντίον τῶν Οἰκουμενιστικῶν κύκλων τῆς Ἐκκλησίας ἐξαπέλυσεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας εἰς γραπτόν κήρυγμά του διὰ τὸν διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἡγήσιππον. Εἰς τὴν ἐποχήν του ἀνεπτύχθη ἡ αἵρεσις τοῦ Γνωστικισμοῦ, τὴν ὁποίαν ἐπολέμησε.

Η αιτία της αποσχίσεως της εκκλησίας της Ελλάδος από την Εκκλησία του ΧΡΙΣΤΟΥ , η αιτία της αποσχίσεως του πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομου Καβουρίδη από την γνησία ορθόδοξη ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , και οι χειροτονίες των διαδόχων του , καθώς και ο δόλιος σκοπός του πρώην Φλωρίνης και των διαδόχων του, για καπήλευση του ιερού αγώνος των Γ.Ο.Χ.


Η αιτία  της αποσχίσεως της  εκκλησίας  της  Ελλάδος  από  την Εκκλησία  του  ΧΡΙΣΤΟΥ ,  η αιτία  της  αποσχίσεως  του  πρώην  Φλωρίνης  Χρυσόστομου  Καβουρίδη  από την  γνησία  ορθόδοξη  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  , και  οι  χειροτονίες  των  διαδόχων  του , καθώς  και  ο  δόλιος  σκοπός  του  πρώην  Φλωρίνης  και  των  διαδόχων  του, για  καπήλευση  του  ιερού  αγώνος  των  Γ.Ο.Χ.

Η ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, Η ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ, (Αγιος Νεκταριος)

ο σεβ. μητροπολίτης Θεσσαλονικης
κ.κ. Χρυσόστομος Μητρόπουλος


ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗ 60Η ΕΠΕΤΕΙΩ (1948-2008)
ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ
ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' ΤΟ 1948 


ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:   
http://www.egoch.org/files/37194406.pdf

Α) ΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΤΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ : 

Β) ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ, ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 1924 :   

Γ) ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1924 ΚΑΙ 1948:  

Δ)ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΕΟΥ ΤΟ 1948:


Ε) ΑΙ ΠΑΛΙΔΩΡΙΑΙ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΙΤΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩ:      

ΣΤ) ΑΙ ΚΥΡΙΑΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟ 1948 και η ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ.:  

Ζ) ΑΠΟΤΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ: 

Η) ΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΤΟΥ 1948 ΩΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

ΕΠΙΛΟΓΟΣ:  

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!


ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΚΛΗΡΙΚΩΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΠΕΡΙ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!


Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ερωτά τον Οικ. Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο : http://orthodox-voice.blogspot.gr/2013/07/blog-post_5653.html
Μετά ταῦτα, ἐρωτοῦμεν Ὑμᾶς, Παναγιώτατε Δέσποτα: Πῶς χρησιμοποιεῖτε τόν ὅρο «ἀδελφές ἐκκλησίες», ὅταν αὐτός εἶναι ἁγιοπατερικῶς ἀμάρτυρος καί μάλιστα πανορθοδόξως ἔχει ἀπορριφθεῖ καί ἀκυρωθεῖ; Διατί κάνετε ἐπιλεκτική χρήση τῶν πανορθοδόξων ἀποφάσεων;
Πλέον συγκεκριμένως, ἐρωτοῦμεν εὐλόγως: Κατά τήν Θεοτίμητον Παναγιότητα Ὑμῶν, πόσες Ἐκκλησίες ὑπάρχουν; Μία ἤ πολλές; Ὁ Χριστός ἵδρυσε Μία ἤ πολλές ἐκκλησίες; Ὁ Χριστός δέν ἵδρυσε μόνο τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ὅπως ὁμολογοῦμε ἅπαντες οἱ Ὀρθόδοξοι στό Σύμβολο τῆς Πίστεως Νικαίας-Κων/λεως; Ἀφοῦ, λοιπόν, συμφώνως πρός τούς Ὑμέτερους Λόγους ὑπάρχουν πολλές ἐκκλησίες καί ὅλοι οἱ αἱρετικοί ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία, τότε ὑπάρχουν καί πολλοί Κύριοι, πολλές πίστεις, πολλά βαπτίσματα. Ὅμως, ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, τό στόμα τοῦ Χριστοῦ, λέει ὅτι ὑπάρχει«εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα». Στόν ὀρθόδοξο χῶρο κάνουμε λόγο γιά Ὀρθοδοξία (ὀρθή δόξα περί Θεοῦ) καί γιά αἵρεση, πλάνη (πλανεμένη, ἐσφαλμένη, διαστρεβλωμένη δόξα περί Θεοῦ). Ἀπό πότε, ὅμως, οἱ αἱρέσεις καί οἱ αἱρετικοί ἀποτελοῦν ἐκκλησίες;

Αγίου Εφραίμ του Σύρου - Λόγος εναντίον των αιρετικών


Αγίου Εφραίμ του Σύρου - Λόγος εναντίον των αιρετικών


 
στον οποίο υπάρχει και απόδειξη από φανερά παρα­δείγματα, η οποία συμπεραίνει τη βεβαιότητα από το μαργαριτάρι1 και τα άλλα, ότι η αγία Θεοτόκος, χωρίς τους φυσικούς νόμους, και συνέλαβε και κυοφόρησε τον Κύριο και Θεό μας, για τη σωτηρία του κόσμου.

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Η φροντίδα της ψυχής μας, και η αξία της ορθοδόξου πίστεως χωρίς την οποία δεν δίνατε να σωθεί κανένας .


ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ:
 Η φροντίδα της  ψυχής μας, και  η  αξία  της  ορθοδόξου  πίστεως  χωρίς  την  οποία  δεν  δίνατε  να  σωθεί  κανένας .

αποσπάσματα από το βιβλίο: "Θέματα Ζωής Β" - Ιερά Μονή Παρακλήτου  
  Σχόλια  , προσθήκες , ορθοδόξου  πίστεως

Όσοι υπερηφανεύονται για τα καλά τους έργα και δεν έχουν πίστη στο Θεό, μοιάζουν με λείψανα νεκρών, που είναι ντυμένα με ωραία ρούχα, αλλά δεν αισθάνονται την ωραιότητά τους. Σε τι ωφελείται, δηλαδή, ο άνθρωπος , όταν έχει ψυχή ντυμένη με καλά έργα αλλά νεκρή; Τα έργα γίνονται για τον Κύριο και με την ελπίδα των επουράνιων βραβείων. Αν , λοιπόν, αγνοείς Εκείνον που προκηρύσσει τα βραβεία , τότε για ποιόν αγωνίζεσαι;

"Η ΑΦΑΝΤΑΣΤΗ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ" ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ως προς την αντιμετώπιση της ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ του Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σχόλια από ορθόδοξη πίστη .


"Η ΑΦΑΝΤΑΣΤΗ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ" ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ως προς την αντιμετώπιση της ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ του Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Σ Μ Ο Υ
 http://apotixisi.blogspot.gr/2013/07/blog-post_18.html

 Σχόλια  από  ορθόδοξη  πίστη .


Η ΑΙΡΕΣΙΣ  ΕΙΝΑΙ  ΝΟΣΟΣ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ και ΔΥΣΘΕΡΑΠΕΥΤΗ«Ἡ ἀφάνταστη ἐλαφρότητα» τῶν Ἐπισκόπων (γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε παραλλαγμένη μιὰ παλαιότερη φράση) ἐπισημαίνεται σήμερα, ὅλο καὶ σὲ περισσότερους τομεῖς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς.
Ἐμεῖς, σ' αὐτὸ ἐδῶ τὸ ἱστολόγιο, ἀναφερόμαστε κυρίως στὴν ἐλαφρότητα (δηλαδὴ ἐγκληματικότητα) μὲ τὴν ὁποίαν ἀντιμετωπίζουν οἱ Ἐπίσκοποι τὴν παναίρεση τῆς ἐποχῆς μας, τὸν Οἰκουμενισμό, ὅσο κι ἂν αὐτὸ κουράζει.

Εἶναι τραγικὴ ἡ διαπίστωση, πὼς δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει σὲ καμιὰ ἄλλη ἐκκλησιαστικὴ περίοδο αὐτὴ ἡ ἀδιαφορία, ἡ ἀπραξία, ἡ ὑποβάθμιση μιᾶς αἱρέσεως, μιᾶς αἱρέσεως μάλιστα ποὺ ἔχει χαρακτηρισθεῖ ἀπὸ ἁγίους ἀνθρώπους ὡς ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ και ὡς ἡ «ἐσχάτη αἵρεση τῆς ἱστορίας». Μιᾶς αἱρέσεως, ποὺ ἔχει ἐμφανισθεῖ ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ποὺ ἐπεκτείνεται ἁλματωδῶς, ποὺ πλέον, ὄχι μόνο οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς πιστούς, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἱερεῖς καὶ Ἐπίσκοποι, δὲν μποροῦν νὰ ξεχωρήσουν (ἢ δὲν τολμοῦν νὰ ποῦν) ποιοί εἶναι οἱ αἱρετικοὶ καὶ ποιοί οἱ Ὀρθόδοξοι, τί ἀνήκει ἀπὸ τὶς καθημερινες πράξεις μας καὶ τὰ πιστεύματά τους στὴν αἵρεση, καὶ τί ἀνήκει στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη.

Αρνούμεθα τὴν μοναδικότητα τῆς Ἐκκλησίας !!!


Αρνούμεθα τὴν μοναδικότητα τῆς Ἐκκλησίας !!!

 Ἡ ἰσότιμη ἔνταξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸ Π.Σ.Ε., είναι πράξη ἡ ὁποία ἀκυρώνει πλῆθος εὐαγγελικῶν ἐντολῶν καὶ Ἱερῶν Κανόνων, καὶ διὰ τῆς ὁποίας ἀρνούμεθα τὴν μοναδικότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅλη τὴν δισχιλιετῆ ὀρθόδοξη Παράδοση. Αὐτὴ ἡ προδοσία τῆς ὀρθοδοξίας ἀποτυπώνεται στὴν ἀπόφαση τῆς 9ης Συνελεύσεως τοῦ Π.Σ.Ε. (Porto Alegre, ΦΕΒ 2006)· ἀπόφαση ποὺ ὑπέγραψαν ἢ ἀποδέχθηκαν ἀδιαμαρτύρητα οἱ ἐκπρόσωποί μας ἐπίσκοποι καὶ τὴν ὁποία, τὸ μὲν Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο διὰ τοῦ κ. Βαρθολομαίου ἀποδέχτηκε μὲ ἐνθουσιασμό, ἡ δὲ ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία τὴν ἔχει ἕως σήμερα ἀποδεχθεῖ σιωπηρῶς.

Άγ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ:Λόγος απολογητικός προς εκείνους που κατηγορούν τις άγιες εικόνες


Άγ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ:Λόγος απολογητικός προς εκείνους που κατηγορούν τις άγιες εικόνες

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ
ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Α'

  Θα έπρεπε βέβαια εμείς, συναισθανόμενοι πάντοτε την αναξιότητά μας, να σιωπούμε και να εξομολογούμαστε στο Θεό τις αμαρτίες μας,

ΑΒΒΑ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΕΡΓΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ «Ἀββᾶ Δωροθέου Ἔργα Ἀσκητικά.


Η  μελέτη  των  κειμένων  των  παλαιών  πατέρων  είναι  η  μόνη  σίγουρη  οδός  προς  την  ορθόδοξο  πίστη  και  την  γνώση  !!


ΑΒΒΑ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΕΡΓΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ
«Ἀββᾶ Δωροθέου Ἔργα Ἀσκητικά.

Ἐπιστολές στόν ἀδελφό πού δοκιμάζεται 
ἀπό πειρασμό !

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΠΟΥ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !!


ΠΡΟΣ  ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ  ΦΙΛΟΥΣ, ΑΛΛΑ  ΚΑΙ  ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ  ΠΟΥ ΑΝΗΣΥΧΕΙ  ΓΙΑΥΤΑ  ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ  ΣΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ !!


Έχετε  απόλυτο  δίκαιο  σε αυτό  που λέτε! Δυστυχώς  οι σκοτεινές  δυνάμεις  κατόρθωσαν  να<< διασπάσουν >>  την  ορθόδοξη  εκκλησία  σε  πολλά  κομμάτια  που το καθένα  διεκδικεί  για  τον  εαυτό  του την  μοναδικότητα  της  εκκλησίας! Αυτό  έγινε  για  να  δημιουργηθεί  σύγχυση  στους  πιστούς  να  σκανδαλίζονται  και  να μην  ασχολούνται  με το θέμα  του οικουμενισμού!  Γιαυτό  ,πολύ  χριστιανοί  λένε  πολλές  φορές  ,ότι  ναι  η εκκλησία  του  νέου  ημερολογίου  είναι  λάθος  όμως  που  να  πάω ? και  οι  παλαιοημερολογίτες  είναι  τόσα  κομμάτια  !! που ενώ  μιλάνε  για  αγάπη  αυτοί  αλληλοκαθερούνται  και  αλληλο αναθεματίζονται!

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΙΑΝΙΝΩΦ (1807-1867)


ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ
 ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΙΑΝΙΝΩΦ (1807-1867)Αξιοδάκρυτο θέαμα αληθώς είναι οι χριστιανοί οποίοι δεν κατανοούν την ουσία της χριστιανικής πίστης. Ένα θέαμα που μαρτυρείται σχεδόν παντού στις μέρες μας. Είναι σπάνιο να παρηγορήσει κανείς τους οφθαλμούς του από ένα αντίθετο φαινόμενο.

Βλέποντας το πλήθος των λεγόμενων «χριστιανών» σπανίως διακρίνει το βλέμμα σου κατ’ όνομα και κατ’ έργον αληθινό χριστιανό.

Παρουσιάζω τώρα την ερώτηση σας: «Γιατί δεν μπορούν οι ειδωλολάτρες, αλλόθρησκοι και άπιστοι, μουσουλμάνοι και οι λεγόμενοι αιρετικοί να σωθούν». Γράφετε ότι «ανάμεσα τους υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Εάν αποστέλλαμε στην απώλεια τόσους καλούς ανθρώπους αυτό θα ενάντιο στο έλεος του Θεού… ναι πράγματι εντούτοις δεν, δεν είναι λιγότερο χριστιανοί. Λογιάζοντας τον εαυτό σας σωσμένο και τα μέλη μιας διαφορετικής πίστης να είναι στην απώλεια είναι παραφροσύνη και άκρα υπεροψία».

ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
Αυθεντικη φωτογραφια του Αγιου Νεκταριου Πενταπολεως του εν Αιγινη (+1921)

ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥΠρόλογος
Ο ΑΓΙΟΣ Νεκτάριος Πενταπόλεως, ο θαυματουργός, αποτελεί ένα δώρο του Θεού στον κόσμο, στις πενιχρές μέρες του εικοστού αιώνα. Στο πρόσωπο του ανακαλύπτει κανείς ένα μεγάλο Πατέρα της Εκκλησίας, όπου η αγιότητα του βίου συνδυάζεται με τη χάρη της θαυματουργίας και την ορθόδοξη διδασκαλία.

Γεννήθηκε στη Σηλυβρία της Ανατολικής Θράκης το 1846. Παρακολουθώντας την ιστορική διαδρομή του βίου του, τον συναντούμε στην Κωνσταντινούπολη, δεκατετράχρονο παιδί, να εργάζεται και να σπουδάζει στη Νέα Μονή της Χίου, να κείρεται μοναχός (1876) και να χειροτονείται διάκονος (1877)• στην Αθήνα, να ολοκληρώνει τις θεολογικές του σπουδές (1885)• στην Αίγυπτο, να διακονεί επί μια πενταετία στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Εκεί χειροτονείται πρεσβύτερος (1886) και επίσκοπος Πενταπόλεως (1889).

ΟΙ 8 ΛΟΓΙΣΜΟΙ


ΟΙ 8 ΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ὀκτὼ εἶναι ὅλοι οἱ γενικώτατοι λογισμοί, μέσα στοὺς ὁποίους περιλαμβάνονται ὅλοι οἱ λογισμοί. Πρῶτος εἶναι ὁ λογισμὸς τῆς γαστριμαργίας, καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸν ὁ τῆς πορνείας, τρίτος τῆς φιλαργυ-ρίας, τέταρτός τῆς λύπης πέμπτος τῆς ὀργῆς, ἕκτος τῆς ἀκηδίας, ἕβδομός τῆς κενοδοξίας καὶ ὄγδοός τῆς ὑπερηφανείας. Τὸ νὰ ἐνοχλοῦν ἢ νὰ μὴν ἐνοχλοῦν ὅλοι αὐτοὶ τὴν ψυχὴ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐμᾶς, τὸ νὰ μένουν ὅμως πολὺ χρόνο ἢ νὰ μὴν μένουν, ἢ νὰ κινοῦν ἢ νὰ μὴν κινοῦν πάθη, ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐμᾶς.

ΤΑ 3 ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ


ΤΑ 3 ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

Ἐρώτησις : Πόσον εἰδῶν εἶναι ἡ θεία χάρις, ὅ­που συνδράμει εἰς τὸ νὰ κάμη ὁ Ἄν­θρωπος τὴν ἀρετήν ;
Ἀπόκρισις : Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ὅπου συνδράμει εἰς τὸ νὰ κάμῃ ὁ Ἄνθρωπος τὴν ἀρετήν, εἶναι τριῶν εἰδῶν· χάρις προκα­ταρκτική· χάρις ἀρκτική· καὶ χάρις τε­λειωτική.

ΤΑ 7 ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ


ΤΑ 7 ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ


(Ησ-11,2) «Καὶ ἀναπαύσεται ἐπ’ αὐτὸν Πνεῦμα Κυρίου· Πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως· Πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχῦος· Πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας· καὶ ἐμπλήσει αὐτὸν Πνεῦμα φόβου Θεοῦ».

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 1954 ΠΩΣ ΕΞΗΛΘΕΝ Ο ΠΡ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1935 ΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΑΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ. ΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΙ.
Η ιερά σύνοδος τών γνησίων ομολογητών ορθοδόξων χριστιανών κατά το έτος 1954 προεδρεύοντος του σεβασμιοτάτου μητροπολήτου θεσσαλονίκης + αείμνηστου Δημητρίου


ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ:

Η << χειροθεσία >> των Ματθαιϊκών του 1971 και η αντιμετώπιση της των από την Εκκλησία!


Η << χειροθεσία >> των  Ματθαιϊκών του 1971 και  η αντιμετώπιση  της των από  την  Εκκλησία!

ΕΝΔΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΣΜΟΥ

ΕΝΔΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΣΜΟΥ

Οι αιρέσεις που έφερε στην εκκλησία της Ελλάδος ο οικουμενισμός


Οι  αιρέσεις  που έφερε  στην  εκκλησία  της  Ελλάδος  ο  οικουμενισμός
1ον. Η  αποδοχή  της  αιρετικής  εγκυκλίου  του  πατριαρχείου  κων/λεως  του  1920 , η οποία  απευθύνεται  σε  όλες  τις  αιρετικές  εκκλησίες  του  σατανά  θεωρώντας  τες  αδελφές  εν  χριστό  εκκλησίες  , με  αυτό  τον  τρόπο  καταργεί  εν  δυνάμει  το  9ο  άρθρο  του συμβόλου  της  πίστεως  που  μας  λέγει:΄΄είς  μίαν  αγίαν  καθολικήν  και  αποστολικήν  εκκλησία ΄΄,  δηλαδή  σε  αντίθεση  με  το  σύμβολο  της  πίστεως  το  πατριαρχείο  και  διάυτού  η  ελληνική  εκκλησία  αναγνωρίζουν  ότι  η  εκκλησία  του  Χριστού  δεν  είναι  μία  αλλά  πολλές.

2ον.  Η  παράνομος  αντικανονική  και  4ης  φορές   καταδικασμένη  εφαρμογή  του  νέου  παπικού  ημερολογίου , το  οποίο  έφερε  αναστάτωση  στο  τυπικό  των  εορτών  του  ενιαυτού  ,  με  αποτέλεσμα  να  εορτάζεται  το  Πάσχα  πολλές  φορές  εκτός  των  ορίων  που εθέσπισε  η  Α’ οικουμενική  σύνοδος  , και  εξ  αυτού  να  καταργείται  η  νηστεία  των  αγίων  αποστόλων , η βίαιη  και  αντικανονική  εφαρμογή  του δε  είχε  ως  αποτέλεσμα  το  το  σχίσμα  του 1924.

ΤΑ 7 ΘΑΥΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΛΕΙΨΙΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΑΣ 3 ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ


ΤΑ 7 ΘΑΥΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΛΕΙΨΙΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΑΣ 3 ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Ἐπειδή, ὅτε ὁ Κύριος ἡμῶν ἐσταυρώθη ἰσημερία ἦν ἐαρινή, ἤτοι 12ωρος ἡ ήμερα, καὶ 12ωρος ἡ νύξ κατὰ τὰς διαταγὰς τῶν Ἀγ. Ἀποστόλων, (Βιβλ. ε΄. κεφ. ιζ') καὶ κατὰ πάντας τοὺς πασχαλιολόγους· καὶ ἐ­πειδὴ ὁ ἥλιος, οὐχί παρ’ ἑαυτοῦ ἐσκοτίσθη, ὠς ὁ Ὠριγένης ὑπέλαβεν, ἀλλ’ ἡ σελήνη, ἂν καὶ ἦτο πανσέληνος, καὶ τεσσαρεσκαιδεκαταία κατὰ τὴν θείαν Γραφήν, (Ἐξοδ. ιβ'. 6) ὑπελθοῦσα τὸν ἥλιον καὶ συνοδεύσασα, ἐσκότασεν αὐτόν,

ΟΙ 7 ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΑΝΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ.


ΟΙ 7 ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΑΝΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ.


Ὁ 1ος λόγος ὅπου εἶπεν ὁ Κύριος εἰς τὸν σταυρὸν ἦταν τὸ «Πάτερ ἅφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιούσι…», μὲ τὸν ὁποῖον λόγον ὑπερβολὴν ἀγάπης καὶ ἀνεξικακίας ὁ Κύριος δείχνωντας, δὲν κάνει νὰ σχισθεῖ ἡ γῆ καὶ νὰ καταπιεῖ τοὺς σταυρωτᾶς του, ἀλλὰ μάλιστα παρακαλεῖ τὸν πατέρα του νὰ συγχωρήσει τὸ σφάλμα τους. Καὶ βέβαια αὐτὸ θὰ συγχωρούταν ἂν αὐτοὶ δὲν ἔμεναν εἰς τὴν ἀπιστίαν, ἀλλὰ πίστευαν καὶ μετανοοῦσαν. Ἀπὸ τὸν λόγον τοῦτον ἔμαθε ὁ Στέφανος νὰ εἰπῇ διὰ τοὺς λιθοβολιστᾶς του, «Κύριε μὴ στήσης αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην». Καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι ὡς μιμηταὶ Χριστοῦ ἀπὸ τοῦτον τὸν λόγον ἔμαθον νὰ συγχωροῦν τοὺς ἐχθρούς τους.

ΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΤΟΥ 1948 ΩΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΑΙ  ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ  ΤΟΥ  1948  ΩΣ  ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  ΕΝ  Ω  ΑΝΤΙΜΕΤΡΩΝΤΑΙ  ΑΙ  ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ  ΤΩΝ ΑΠΟ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ  Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Αν ο Παπισμός ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού, τότε... π. Αναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών

Αν ο Παπισμός ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού, τότε... π. Αναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών

Υποστηρίζεται στο χώρο της Οικουμενικής Κινήσεως ότι ο Παπισμός ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού, ότι είναι μία από τις Τοπικές Εκκλησίες που όλες μαζί συγκροτούν την Εκκλησία, τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, το Σώμα του Χριστού. Συνέπεια της αντιλήψεως αυτής είναι η πεποίθηση ότι ο Πάπας έχει πλήρη ιεροσύνη με αδιάκοπη Αποστολική Διαδοχή, είναι κανονικός Επίσκοπος, διάδοχος του Απ. Πέτρου και τελεί απολύτως έγκυρα μυστήρια που προσφέρουν την αυτή σώζουσα Θ. Χάρη που παρέχεται και δια των Μυστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

πανθρησκεια και μασωνια


πανθρησκεια και μασωνια 

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου - Μετάνοια των Νινευιτών


Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου - Μετάνοια των Νινευιτών

...Βλέποντας τις μέρες που πέρασαν να απαιτούν διδασκαλίες και τον εαυτό μου να είναι αναγκασμένος να σιωπά εξαιτίας της αρρώστιας μου, αισθανόμουν ανία και δυσανασχετούσα, σαν κανένας πρόθυμος αθλητής που εμποδίζεται κατά τους αγώνες του να μπει στο στάδιο. Έβλεπα εσάς να επιθυμείτε τη λογική τροφή, και τον εαυτό μου να μη μπορεί να τη χορηγήσει.

Α’: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΡΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ 1948 Β’: ΑΠΟΤΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟ 1948 Γ’: ΟΙ ΦΛΩΡΙΝΟΣΕΡΑΦΕΙΜΙΚΟΙ ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΑΝΙΕΡΟΙ


Α’:  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ  ΠΕΡΙ  ΤΩΝ  ΕΠΙΚΡΙΣΕΩΝ  ΤΩΝ  ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ  ΤΟΥ  1948
Β’: ΑΠΟΤΙΜΗΣΙΣ  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΣΗΜΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ  ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ  ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΥΠΟ  ΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΤΟ  1948
Γ’: ΟΙ  ΦΛΩΡΙΝΟΣΕΡΑΦΕΙΜΙΚΟΙ  ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ  ΑΝΙΕΡΟΙ ΕΑΝ  Η ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΣΧΙΖΜΑΤΙΚΗ  ΜΕΧΡΙ  ΜΕΛΟΥΣΗΣ
ΣΥΚΛΗΣΕΩΣ  ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΣΥΝΟΔΟΥ  , ΒΑΣΕΙ  ΤΟΥ  <<ΔΥΝΑΜΕΙ  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ>>
ΤΟ  ΟΠΟΙΟΝ  ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΕΝ  ΣΟΦΙΣΤΙΚΩΣ  ΚΑΙ  ΕΠΕΚΑΛΕΙΤΟ  ΩΣ  ΠΛΑΝΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
Ο ΠΡΩΗΝ  ΦΛΩΡΙΝΗΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  1936  ΚΑΙ  ΕΝΤΕΥΘΕΝ 

Περὶ κατακρίσεως καὶ φόβου Θεοῦ καί περί συνχωρίσεως


Περὶ κατακρίσεως καὶ φόβου Θεοῦ  καί περί συνχωρίσεως


Ἀββᾶς Ἡσαΐας ὁ Ἀναχωρητής

Θυμήσου τὸν Θεὸ ὅτι εἶναι παρὼν καὶ σὲ προσέχει, καὶ ὅ,τι ἔχεις στὴν καρδιά σου, εἶναι φανερὸ μπροστά Του. Πὲς λοιπὸν στὴν ψυχήν σου. Ἂν φοβᾶσαι ὅμοιούς σου ἀνθρώπους ἁμαρτωλοὺς νὰ μὴ δοῦν τὶς ἁμαρτίες σου, πόσον μᾶλλον τὸν Θεὸ ποὺ τὰ βλέπει ὅλα; Καὶ ἀπὸ αὐτὸ φανερώνεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ στὴν ψυχήν σου.

Καὶ ἂν μείνεις μαζί του μένεις ἀκίνητος ὡς πρὸς τὰ πάθη, ὅπως εἶναι γραμμένο «ὅσοι στηρίζονται στὸν Κύριον εἶναι σὰν τὸ Ὄρος Σιών, δὲν θὰ σαλευθεῖ στὸν αἰῶνα ὅποιος κατοικεῖ στὴν Ἱερουσαλήμ.» Καὶ σὲ κάθε πρᾶγμα ποὺ κάνεις, νὰ πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς βλέπει κάθε σκέψη σου, καὶ δὲν θὰ ἁμαρτήσεις ποτέ. Σ᾿ Αὐτὸν ἀνήκει ἡ δόξα στοὺς αἰῶνες. Ἀμήν.

ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ (Το Σχίσμα του 1995) Η ΦΟΒΕΡΑ ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ


ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ (Το Σχίσμα του 1995)
Η ΦΟΒΕΡΑ ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ
ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣhttps://www.youtube.com/user/TELEMAXOS1 ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΥ

https://www.youtube.com/user/TELEMAXOS1 ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΥ

ΦΟΒΕΡΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΩΝ


ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΙΚΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ??ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ
ΦΟΒΕΡΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΒΑΠΤΙΣΗ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΩΝ
ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ,ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝΕ ΓΙΝΕΙ ΚΟΣΜΙΚΑ. ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΠΛΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΟΥΜΠΑΡΙΕΣ ,ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝΕ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΣΑΝ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ...... 
ΟΙ ΚΟΣΜΙΚΟΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ "ΑΝΑΞΙΩΝ ΙΕΡΕΩΝ" ΚΟΙΤΑΝΕ....
....ΑΝ Η ΚΟΛΥΜΒΥΘΡΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΩΜΑ ΧΡΥΣΟ Η ΑΣΗΜΕΝΙΑ, ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΑΜΠΑΔΕΣ , ΤΙΣ ΚΟΡΔΕΛΙΤΣΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΕΣ ,ΤΑ ΡΟΥΧΑΛΑΚΙΑ, ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙΑ ΤΙ ΧΡΩΜΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝΕ!!
....ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΠΑΝΩ ΜΑΣ.....
ΦΟΤΟ ΑΠΟ "ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ" ΟΠΟΥ ΔΥΣΤΙΧΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ EXOYN ΜΕINH ΑΒΑΠΤΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ..........ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΥΘΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.
ΒΑΦΤΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΠΤΙΣΗ.......
ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΔΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΥΘΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΕΡΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ, ΕΙΣΤΕ ΔΥΣΤΙΧΩΣ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΦΤΙΣΤΕΙΤΕ......
ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΙ...ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ.....ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΠΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ....
*ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.....ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΛΕΠΤΟ ΝΑ ΧΑΘΕΙ.
MHTΡ. AITΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ.ΚΟΣΜΑΣ:
Γνωρίζουμε ότι μία Εκκλησία ίδρυσε ο Θεάνθρωπος Κύριος. Συνέχεια αυτής της Εκκλησίας αποτελεί η Αγία μας Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία. Άλλη Εκκλησία δεν υπάρχει.Οι παπικοί και οι προτεστάντες δεν αποτελούν εκκλησία, δεν έχουν ιερωσύνη και Θεία Χάρι. Κυριαρχούνται από ανθρωποκεντρισμό και εκκοσμίκευσι, είναι ξένοι από αγιοπνευματική ζωή. Κάθε σχέσι μαζί τους, εφʼ όσον ο πάπας και οι προτεστάντες δεν δέχονται να παραχωρήσουν τη θέσι τους στον Θεάνθρωπο Χριστό, είναι αποστασία και άρνησι της σωτηρίου αληθείας. Επίσης, κάθε σχέσι με τις νεοεποχίτικες ιδέες των οικουμενιστών, που θέλουν να ζυμώσουν με τις διάφορες ψευτοθρησκείες την αμώμητη Ορθοδοξία, είναι αποστασία. Όταν σήμερα παρατηρούμε άμβλυνσι του ορθοδόξου φρονήματος και τάσεις κοινωνίας με όλους τους κακοδόξους αυτούς, ενώ παραμένουν αμετανόητοι, δεν ζούμε την αποστασία από την Ορθόδοξο αλήθεια; ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡ. ΑΙΤΩΛΙΑΣ< Οι παπικοί και οι προτεστάντες δεν αποτελούν εκκλησία, δεν έχουν ιερωσύνη και Θεία Χάρι.>ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ??

Ενημέρωση έκκληση της ορθόδοξος χριστιανικής πίστης για διάφορα συκοφαντικά δημοσιεύματα


Ενημέρωση  έκκληση  της  ορθόδοξος  χριστιανικής  πίστης  για  διάφορα  συκοφαντικά  δημοσιεύματα


Το  τελευταίο  διάστημα   πολλά  block  , site ,  και  σελίδες   του  Facebook  του   Νέου  και  του  Παλαιού  ημερολογίου ,   έχουν  επιδοθεί   σε  μια  κατασυκοφάντηση  των  ορθοδόξων  παλαιοημερολογιτών   των  λεγόμενων  ΜΑΤΘΑΙΪΚΩΝ  , λέγοντας  πολλές  και  διάφορες  συκοφαντίες  ,  προσπαθώντας  να  δικαιολογήσουν  την  αντορθόδοξη  στάση  του  πρώην  Φλωρίνης  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ  και  των  ακολουθούντων  ατού ,  κατηγορώντας   τους  ΜΑΤΘΑΙΪΚΟΥΣ  ως  ζηλωτές  ού  κατ’επίγνωση  και  ως  μη  έχοντας  χειροτονίες  ! Αναγκάζομαι  να  αναρτήσω  για  πολλοστή  φορά  τα  λινκ  που  αποδεικνύουν  με  πραγματικά  στοιχεία  και  φωτογραφίες  ποιος  πραγματικά  είναι  ο  συκοφάντης  και  ποιος  είναι  η  ορθόδοξος  εκκλησία  του  χριστού  , όποιος  θέλει  να  μάθη  την  αλήθεια  και  να  μην  παρασύρεται  από  ψεύδη  και  συκοφαντίες  δεν  έχει  παρά  να  επισκεφτεί  τα  κάτωθη  λινκ  ,δια  του  λόγου  του  αληθές , διότι  τα  μεγάλα  λόγια  εύκολα  λέγονται  και  η  συκοφαντία  είναι  το  καλύτερο  εργαλείο  του  διαβόλου  για  να  διαβάλει  την  αλήθεια  !

ΟΙ 3 ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ


 ΟΙ 3 ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

* Λέγονται φυσικές, διότι μὲ αὐτὰς γεννᾶται καὶ τρέφεται καὶ αὐξάνει ὁ ἄνθρωπος.
1η εἶναι ἡ γεννητικὴ δύναμις, ἤτοι ὅπου γεννᾶται πᾶς ἄνθρωπος καὶ χωρὶς νὰ ἦτο γίνεται καὶ ὑπάρχει.
2η εἶναι ἡ θρεπτικὴ δύναμις, ἤτοι ὅπου τρέφεται ὁ ἄνθρωπος.
3η εἶναι ἡ αὐξητικὴ δύναμις, δηλαδὴ ὅπου αὐξάνει ὁ ἄνθρωπος καὶ ἔχει τὸ φυσικὸν νὰ ἀνατρέφεται ἀπὸ λίγο εἰς πολὺ καὶ ἀπὸ μικρὸς νὰ γίνεται μέγας.
* Αὐτὰς τὰς δυνάμεις τὰς ἔχουν καὶ τὰ ἄλογα ζῷα καὶ τὰ φυτά, διότι καὶ αὐτὰ γίνονται καὶ τρέφονται καὶ αὐξάνονται.

ΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ,, ΑΓΙΑΣ,, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ,, ΑΓΙΑΣ,, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Ἄνευ οὐδενός Ἐκκλησιαστικοῦ λόγου καί οὐδεμιᾶς Ἐκκλησιαστικῆς αἰτίας, κατά τό πρῶτον τέταρτον τοῦ 20οῦ αἰῶνος, προέκυψεν Ἡμερολογιακόν Πρόβλημα καί Σχίσμα εἰς τό Σῶμα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς, καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.


Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἤδη ἀπό τόν 16ον αἰῶνα, διά τῶν Οἰκουμενικοῦ κύρους Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 1583, τοῦ 1587 καί τοῦ 1593, εἶχε ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ τήν ἀπό τό 1582 ὑπό τοῦ Πάπα Γρηγορίου ΙΓ´ καινοτομίαν τῆς Ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου καί εἶχε παραδόσει εἰς τό ΑΝΑΘΕΜΑ τήν τροποποίησιν τόσον τοῦ Πασχαλίου ὅσον καί τοῦ Μηνολογίου.Παρά ταῦτα, μετά ἀπό 350 ἔτη, τήν δεκαετίαν τοῦ 1920 εὑρέθησαν ἀχρεῖοιτινές τολμητίαι καί ἀντιχριστῖται (κατά παλαιότερον χαρακτηρισμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἱερεμίου Β´ τοῦ Τρανοῦ), δόλια ὄργανα τῆς Ἑβραιομασσωνίας καί τοῦ Σατανᾶ, οἱ ὁποῖοι ἀνόμως καί ἐκνόμως, παρανόμως καί ἀθέσμως, Ἀντικανονικῶς καί Πραξιοπηματικῶς, εἰσήγαγον τόν δαίμονα τοῦ Πάπα καί αὐτομάτως, ὄχι βαθμηδόν ἤ σταδιακῶς, ἀλλ᾽ ὡς ἀστραπή, ἐξῆλθον τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ. Κατεπάτησαν τάς Θεοπνεύστους Ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας καί οὕτω ἀπεσχίσθησαν ἐξ αὐτῆς. Ἐφήρμοσαν τό Ἀναθεματισμένον Νέον Παπικόν Ἡμερολόγιον καί οὕτω προεκάλεσαν Μέγα καί Ἀθεράπευτον Σχίσμα, τό ὁποῖον ἐξελίχθη εἰς ΑΙΡΕΣΙΝ.

ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ 1924


 ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ 1924

Β) Η ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΙΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 1924


Ἡ φρικτή Ἀπόφασις τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ κατά τῆς Ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου κατεπατήθη κακοβούλως ὑπό πονηρῶν ἐπιβούλων τῆς Σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, ἠγνοήθη ὑπό σκοτεινῶν χαρακτήρων, ὑπεσκάφθη ὑπό ἀνδρεικέλων, τυφλῶν ἐντολοδόχων καί μελῶν τῆς Ἑβραιοσιωνιστικῆς Μασσωνίας, ὅπως ἦσαν ὁ προσκυνητής τοῦ Προτεσταντισμοῦ Προύσσης Δωρόθεος, καί ὁ τρίς καθαιρεθείς καί καθῃρημένος ὤν ἀναρριχηθείς εἰς τόν Θρόνον Κωνσταντινουπόλεως Μελέτιος Μεταξάκης, καθώς καί ὁ δι᾽ ἀριστίνδην Συνόδου, ἀντικανονικῶς, ὑπό πραξικοπηματικῆς Κυβερνήσεως ἐπιβληθείς ἐπί τοῦ Θρόνου τῶν Ἀθηνῶν, Μητροπολίτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1924 ΚΑΙ 1948


 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1924 ΚΑΙ 1948


1) Πρώτη Περίοδος, 1924 – 1935

Τήν πραξικοπηματικήν καί ἀντορθόδοξον Ἡμερολογιακήν ἀλλαγήν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος δέν τήν ἐδέχθησαν ὅλοι, ἀλλά ὑπῆρξαν ἀρκεταί ὁμαδικαί καί ἀτομικαί ἀντιδράσεις. Κατά τό διάστημα 1924-1926,ἱδρύθησαν ὑπό τῶν μή δεχθέντων τήν Ἀντιεκκλησιαστικήν Ἀλλαγήν τοῦ Ἡμερολογίου Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν συντονιστικά ὄργανα ἀντιδράσεως πρός τήν Σχισματοαιρετικήν Καινοτομίαν τῆς Εἰσαγωγῆς τοῦ Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου. Οἱ Σύλλογοι αὐτοί, ὅπως ὁ «Σύλλογος Ὀρθοδόξων» εἰς την Ἀθήνα, ὁ μετέπειτα ἐξελιχθείς εἰς τήν «Πανελλήνιον Θρησκευτικήν Κοινότητα τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν», καθώς και ὁ «Ἱερός Σύνδεσμος τῶν Ζηλωτῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους», ὑπεστήριξαν πολυτρόπως τούς ἐμμένοντας εἰς τά πάτρια καί θέσμια τῆς Ἐκκλησίας ἐντάλματα. Οὗτοι προέβησαν εἰς διαμαρτυρίας πρός τάς πολιτικάς Ἀρχάς, εἰς τήν ἐνημέρωσιν τοῦ λαοῦ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῶν Νεοημερολογιτῶν εἶναι Συναγωγή Σχισματοαιρετικῶν, καί εἰς τήν Διακήρυξιν ὅτιοἱ Νεοημερολογῖται εἶναι ΕΚΤΟΣ τῆς Ἐκκλησίας, ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙτῆς Θείας Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ Ἔγκυρα Μυστήρια.