8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Ποία είναι τα άρρητα ρήματα όπου ήκουσεν ο Απόστολος Παύλος: Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου

Ποία είναι τα άρρητα ρήματα όπου ήκουσεν ο Απόστολος Παύλος: Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου


Ποία είναι τα άρρητα ρήματα όπου ήκουσεν ο Απόστολος Παύλος.

Και ποία είναι τα αγαθά, α οφθαλμός ουκ είδε,
και ους ουκ ήκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη.

Και ποία είναι η βασιλεία του Θεού και τι λογής ενεργείται εις ημάς.


Επειδή ο Δεσπότης των απάντων Χριστός κάθε ημέραν μας διδάσκει δια μέσου των ιερών Ευαγγελίων∙ και άλλα λέγει σκεπαστά, και σκοτεινά, δια να μη τα καταλαμβάνουν οι πολλοί, όταν ομιλή με παραβολαίς• και άλλα πάλιν εξηγεί κατ' ιδίαν εις μοναχούς τους μαθητάς του, λέγων. «Υμίν δέδοται γνώναι τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, τοις δε λοιποίς εν παραβολαίς». Και άλλοτε πάλιν τα λέγει παρρησία εις όλους μας φανερά, καθώς του είπαν οι Απόστολοι, «ίδε, φησί, παρρησία λαλείς,

Οι ψεύδο χειροτονίες των φλωρινο- σεραφειμικών οικουμενιστών Γ.Ο.Χ σύμφωνα με τα στοιχεία ενός δικού τους αρχιμανδρίτου: Β΄ μέρος

οι  ψευδο - ορθόδοξοι  διάδοχοι  του  πρώην  φλωρίνης  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ , μετά  τον  θάνατο  του , αντί  να επιστρέψουν  εν  μετανοία  στην Πράγματι  Γνησία  Εκκλησία και  Σύνοδο  του  ΧΡΙΣΤΟΥ , προτίμησαν να λάβουν χειροτονίες  από ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΕΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ ψευδεπισκόπους εξ  Αμερικής , δημιουργώντας  και  παγιώνοντας μια  εκκλησία με ψευδή εκκλησιολογική  ομολογία την οποία διατηρούν  έως  και  σήμερα  παραπλανώντας  τους  οπαδούς τους !!!!

ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ - ΠΡΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ, ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΩΝ (στην δημοτική γλώσσα)

ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ - ΠΡΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ, ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΩΝ (στην δημοτική γλώσσα)

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Τα πάθη είναι κακά καθεαυτά ή ανάλογα με τη χρήση τους; Εννοώ την ηδονή και τη λύπη, την επιθυμία και το φόβο και όσα ακολουθούν.

ΑΠΟΚΡΙΣΗΑυτά τα πάθη, όπως και τα λοιπά, δεν συνδημιουργήθηκαν μαζί με τη φύση των ανθρώπων, γιατί θα συντελούσαν και στον ορισμό της φύσης του ανθρώπου. Υποστηρίζω αντίθετα, αυτό που έμαθα από το μεγάλο Γρηγόριο Νύσσης, ότι εισήλθαν μετά την έκπτωση από την τελειότητα και προσκολλήθηκαν στο αλογότερο μέρος του άνθρωπου, με τα οποία, αντί της θείας και μακάριας εικόνας, ευθύς αμέσως με την παράβαση έγινε φανερή κι ευδιάκριτη στον άνθρωπο η ομοίωση του με τα άλογα ζώα.

Οι χειροτονίες των φλωρινο- σεραφειμικών οικουμενιστών Γ.Ο.Χ σύμφωνα με τα στοιχεία ενός δικού τους αρχιμανδρίτου: Α΄ μέρος

Μετά  τον  θάνατο  του αυτοαναιρούμενου  Χρυσόστομου  Καβουρίδη  , οι λεγόμενοι  ως  Γ.Ο.Χ.  οπαδοί του έμειναν  ακέφαλοι . Αντί  όμως  να μετανοήσουν   και  να επιστρέψουν  στην  πράγματι  ΓΝΗΣΙΑ  ΟΡΘΟΔΟΞΟ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ , υπό  του αειμνήστου + αρχιεπισκόπου  Ματθαίου  Καρπαθάκη , έστειλαν μετά  από  ολίγα  χρόνια  έναν  αρχιμανδρίτη  στην  Αμερική προς  αναζήτηση  και  χειροτονία του ως επισκόπου !

Αλλά  ας  δούμε πως  περιγράφει  τα  γεγονότα  ο φλωρίνεος  αρχιμανδρίτης  Καλλιόπιος  Γιαννακόπουλος  στο περιοδικό  του << Ορθόδοξος  Παρατηρητής>> του Ιουνίου  του 1961

῾Ομολογία τῆς ὀρθῆς πίστεως Μάρκου μητροπολίτου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ ᾿Εκτεθεῖσα ἐν Φλωρεντίᾳ κατὰ τὴν πρὸς Λατίνους γενομένην σύνοδον

῾Ομολογία τῆς ὀρθῆς πίστεως
Μάρκου μητροπολίτου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ

᾿Εκτεθεῖσα ἐν Φλωρεντίᾳ κατὰ τὴν πρὸς Λατίνους γενομένην σύνοδον

[1] Ἐγὼ τῇ τοῦ θεοῦ χάριτι δόγμασιν ἐντραφεὶς εὐσεβέσι καὶ τῇ ἁγίᾳ καὶ καθολικῇἐκκλησίᾳ διὰ πάντων ἑπόμενος, πιστεύω καὶ ὁμολογῶ τὸν θεὸν καὶ πατέρα μόνον ἄναρχον καὶ ἀναίτιον, πηγὴν δὲ καὶ αἰτίαν τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ πνεύματος. ὅ τε γὰρ υἱὸς ἐξ αὐτοῦγεγέννηται καὶ τὸ πνεῦμα ἐξ αὐτοῦ ἐκπο­ρεύεται, μηδὲν τοῦ υἱοῦ συμβαλλομένου πρὸς τὴνἐκπόρευσιν, ὥς περ οὐδὲ τοῦ πνεύματος πρὸς τὴν γέννησιν, ἢ κατὰ τὸ ἅμα τὰς προό­δους εἶναι καὶ σὺν ἀλλήλαις, ὡς οἱ θεολόγοι πατέρες διδάσκουσι. διὰ τοῦ­το γὰρ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκπορεύεσθαι «δι᾿ υἱοῦ» λέγεται, τουτέστι μετὰ τοῦ υἱοῦ καὶ ὡς ὁ υἱός, εἰ καὶ μὴγεννητῶς ὡς ἐκεῖνος. ὁ δὲ υἱὸς οὐ λέγεται γεννᾶ­σθαι διὰ τοῦ πνεύματος, διὰ τὸ σχετικὸν εἶναι τὸ τοῦ υἱοῦ ὄνομα, ἵνα μὴ δόξῃ υἱὸς εἶναι τοῦ πνεύματος. ἐντεῦθεν καὶ πνεῦμα μὲν υἱοῦ λέγεται διὰ τὸ κατὰ φύσιν οἰκεῖον, καὶ τὸ δι᾿ αὐτοῦ πεφηνέναι καὶ δίδοσθαι τοῖςἀν­θρώποις· ὁ δὲ υἱὸς τοῦ πατρὸς λέγεται, τοῦ δὲ πνεύματος ὁ υἱὸς οὔτε ἔστιν οὔτε λέγεται κατὰ τὸν Νύσσης Γρηγόριον.

Ο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ Ο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ» ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

Ο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ Ο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ» ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

Μετά την δημοσίευση του άρθρου μου για την πρώτη οικουμενιστική μονή της Αυστρίας που δημιουργείται με τις ευλογιές της Ιεράς Μονής Αγίου Αρσένιου Χαλκιδικής, κάποιοι ευλαβείς Ορθόδοξοι πιστοί από την Γερμανία μου έστειλαν ένα βίντεο για να καταδειχτεί με τον πιο σαφή τρόπο το οικουμενιστικό θρησκευτικό «ποιον» του μητροπολίτη Αυστρίας, όπως το εκφώνησε και η Αυστριακή τηλεπαρουσιάστρια,  αυτού που ευλόγησε την ίδρυση της μονής.
φοτο1
Αλλά εκείνο που σκανδάλισε περισσότερο τους Ορθοδόξους της Γερμανίας, είναι οι φωτογραφίες που μου έστειλαν από τις οικουμενιστικές δραστηριότητες του πάτερ Παΐσίου, που χειροτονήθηκε και ηγούμενος της Οικουμενιστικής μονής, με την παράκληση να αναρτηθούν.

Ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης σε άρθρο του στην εφημερίδα βραδινή της 11-12-1950 ξεκαθαρίζει το πιστεύω του και τους δόλιους λόγους δια τους οποίους επέστρεψε στο παλαιο ημερολόγιο ! ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΤΩΘΙ

Ο πρώην  Φλωρίνης  Χρυσόστομος  Καβουρίδης  σε  άρθρο  του  στην εφημερίδα  βραδινή της 11-12-1950  ξεκαθαρίζει  το  πιστεύω  του  και τους  δόλιους  λόγους  δια  τους  οποίους  επέστρεψε  στο  παλαιο  ημερολόγιο ! ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΤΩΘΙ
1ον. Αναγνωρίζει  την  νεοημερολογίτικη  εκκλησία  ως μητέρα  Εκκλησία  του Χριστού ! Τους  δε παλαιοημερολογίτες  ως << μία  ζωτική  αρτηρία  δι’  ης  διοχετεύεται το  καθαρό  ορθόδοξο  αίμα  εις την  καρδία της μητέρας  εκκλησίας  του νέου ημερολογίου>>
2ον. Την  ομολογιακή  εγκύκλιο  του  1935 δια  της  οποίας  καταδικάζει  το  νέο  ημερολόγιο  και την Εκκλησία  της  Ελλάδος  ως σχισματική , δεν την εξέδωσε  διότι  το  πίστευε , αλλά  δια  αντιπερισπασμό  και    καθησύχασης  των πιστών  που  ακολουθούσαν  το  παλαιό  ημερολόγιο !
3ον.  Ομολογεί  ότι  το  σχίσμα  στην  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ δεν  το  έκαμε η  ιεραρχία  της  κρατικής εκκλησίας  του  νέου ημερολογίου  αλλά  οι  παλαιοημερολογίτες !!
4ον.  Ομολογεί  ότι  επί  δολίου  σκοπού  και  χειραγώγηση  των  ορθοδόξων  προσποιήθηκαν  τους  παλαιοημερολογίτες  και  επέστρεψαν  στο  παλαιό  ημερολόγιο  διά  να χειραγωγήσουν  τους  πιστούς , τον  σκοπό και το  δόλιο  σχέδιο  τους  τον ε χάλασε  ο  πράγματι ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ  ιεράρχης  Ματθαίος  Καρπαθάκης  ο οποίος  εξ  αρχής και  έως  τέλος  της  ζωής του  κράτησε  σθεναρή  , Ορθόδοξη , και  αγωνιστική  στάση απέναντι  στην κρατική  εκκλησία  και στο σχίσμα  του  νέου ημερολογίου  που αυτή δημιούργησε !!
Αυτός  είναι  και  ο λόγος  που  ο πρώην Φλωρίνης  Χρυσόστομος  άλλαζε  κάθε  έξη  μήνες  το  πιστεύω  του < αναλόγως των πιέσεων που δέχονταν από το ποίμνιο του >> , αυτός  είναι  ο λόγος  που το 1937 ζηλωτές  αγιορείτες  ιερομόναχοι  ( μεταξύ αυτών και ο ΑΚΚΑΚΙΟΣ  ΠΑΠΑΣ ) τον αναθεμάτισαν και απεκάλυψαν τον δόλιο  ρόλο  του  στον  αγώνα υπέρ της ΠΙΣΤΕΩΣ !!

Αυτός  είναι ο λόγος  που μέχρι το τέλος  της  ζωής  του  και παρα  τις επίμονες  εκκλήσεις  αρνήθηκε  να  συνεργαστεί  η να  προβεί σε χειροτονίες  επισκόπων ! και  στο τέλος πέθανε  αφήνοντας  το  ποίμνιο  του  ακέφαλο , πειθαρχώντας  στις εντολές  των  εντολέων  του!!!Με ποια δύναμη οι αιρετικοί θαυματουργούν και προφητεύουν; (Αγ. Αναστάσιος Σιναΐτης, Επίσκοπος Θεουπόλεως Αντιοχείας)

Με ποια δύναμη οι αιρετικοί θαυματουργούν και προφητεύουν; (Αγ. Αναστάσιος Σιναΐτης, Επίσκοπος Θεουπόλεως Αντιοχείας)ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 20η
Με ποια δύναμη αυτοί που πιστεύουν και κάνουν τα αντίθετα, πολλές φορές προφητεύουν και θαυματουργούν;ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα διάφορα σημεία και θαύματα και οι προφητείες πολλές φορές γίνονται και από ανάξιους, σύμφωνα με κάποια ανάγκη ή οικονομία, όπως συνέβη με τον Βαρλαάμ και την εγγαστρίμυθο. Και αλλού, οι  απόστολοι, όταν βρήκαν κάποιον άπιστο, «ο οποίος έδιωχνε δαιμόνια με το όνομα του Χριστού», και τον εμπόδισαν και το ανάφεραν στον Χρι­στό, ο Χριστός τους είπε «Μη τον εμποδίζετε, γιατί όποιος δεν είναι ενα­ντίον σας, είναι με το μέρος σας».

Πνευματικές εμπειρικές συμβουλές γύρω από τους πειρασμούς και τις θλίψεις

Πνευματικές εμπειρικές συμβουλές γύρω από τους πειρασμούς και τις θλίψεις

 Του Αγίου Ισαάκ του Σύρου

 
   Όπως πλησιάζουν τα βλέφαρα το ένα το άλλο, έτσι και οι πειρασμοί είναι κοντά στους ανθρώ­πους. Και αυτό το οικονόμησε ο Θεός να είναι έ­τσι, με σοφία, για να έχουμε ωφέλεια. για να κρού­εις δηλ. επίμονα, εξαιτίας των θλίψεων, τη θύρα του ελέους του Θεού και για να μπει μέσα στο νου σου, με το φόβο των θλιβερών πραγμάτων, ο σπό­ρος της μνήμης του Θεού, ώστε να πας κοντά του με τις δεήσεις, και να αγιασθεί η καρδιά σου με τη συνεχή ενθύμησή του. Και ενώ εσύ θα τον παρακα­λείς, αυτός θα σε ακούσει...

*Ο πορευόμενος στο δρόμο του Θεού πρέπει να τον ευχαριστεί για όλες τις θλίψεις που τον βρί­σκουν, και να κατηγορεί και να ατιμάζει τον αμελή εαυτό του, και να ξέρει ότι ο Κύριος, που τον αγα­πά και τον φροντίζει, δε θα του παραχωρούσε τα λυπηρά, για να ξυπνήσει το νου του, αν δεν έδειχνε κάποια αμέλεια. Ακόμη μπορεί να επέτρεψε ο Θεός κάποια θλίψη, διότι ο άνθρωπος έχει υπερηφανευθεί, οπότε ας το καταλάβει και ας μην ταραχθεί κι ας βρίσκει την αιτία στον εαυτό του, ώστε το κακό να μη γίνει διπλό, δηλ. να υποφέρει και να μη θέ­λει να θεραπευθεί. Στο Θεό που είναι η πηγή της δικαιοσύνης, δεν υπάρχει αδικία. Αυτό να μην περάσει από το νου μας.

*Μην αποφεύγεις τις θλίψεις, διότι βοηθούμε­νος απ' αυτές μαθαίνεις καλά την αλήθεια και την αγάπη του Θεού. Και μη φοβηθείς τους πειρα­σμούς, διότι μέσα από αυτούς βρίσκεις θησαυρό. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στους ψυχικούς πειρασμούς όσο για τους σωματικούς, να ετοιμάζε­σαι να τους αντιμετωπίσεις με όλη τη δύναμή σου, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορείς να πλησιάσεις το Θεό. Μέσα σ' αυτούς εμπεριέχεται η θεία ανάπαυ­ση. Όποιος αποφεύγει τους σωματικούς πειρασμούς, αποφεύγει την αρετή.

Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου - Γάμος, Παρθενία, Διαζύγιο...

Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου - Γάμος, Παρθενία, Διαζύγιο...Ο νέος περίπατος στην Αγία Γραφή
αφορά δώδεκα στίχους του
 κατά Ματθαίον Ευαγγελίου.
 Θα μας τους αναλύση ο άγιος Γρηγόριος
ο Θεολόγος. Μεταφράζουμε εδώ
τον 37ο λόγο του:
 «Στο ρητό του Ευαγγελίου,
ΟΤΑΝ ΕΤΕΛΕΙΩΣΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ κτλ.».


 Μέσα από το κείμενο του Θεολόγου αναδίδεται ζωντανό και το δράμα που ζούσε η Εκκλησία τον 4ο μ.Χ. αι. με τους αιρετικούς. Ορισμένες περικοπές της ομιλίας εντυπωσιάζουν όσους ασχολούνται με φεμινιστικά θέματα. Η ομιλία εκφωνήθηκε στην Κωνσταντινούπολι.

Ερμηνεία του «Κύριε ελέησον» ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ Τόμος Ε'

Ερμηνεία του «Κύριε ελέησον»
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ Τόμος Ε'

     
Συνοπτικά σχόλια

Και αυτό το μικρό κείμενο, που πραγματεύεται με χαριτωμένη απλότητα για την μονολόγιστη ευχή, παραδίδεται από τους συλλέκτες των πατερικών κειμένων της Φιλοκαλίας ανωνύμως και μέσα από τις προθέσεις τους να γνωσθεί και να καλλιεργείται από τον λαόν του Θεού η γλυκύτατη νοερά προσευχή. Για να θεμελιώσει δε την αναγκαιότητα της εκζητήσεως του θείου ελέους, ο συντάκτης του μικρού αυτού δοκιμίου ανατρέχει στην εποχή των Αποστόλων, που παρέδωσαν την ευχή, συμφώνως και προς άλλους διδασκάλους της νοεράς προσευχής. Παρ' ότι περιέχει απόψεις κοινές πλέον, γύρω από την ευχή του Ιησού, όμως, στην απλότητα του, οικοδομεί, πείθει, κατανύσσει με την ιδιαίτερη χάρη του, οπότε και με αυτό επιτυγχάνεται ο σκοπός των εκδοτών της Φιλοκαλίας, ώστε να δικαιούται να ενσωματωθεί σ' αυτή. 

ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΥΜΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ

ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΥΜΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΜὲ ποιὸ τρόπο ξημερώνοντας πρέπει νὰ βγαίνῃ στὴ μάχη τὸ πρωὶ ὁ στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ πολεμᾷ.

Μὲ ποιὸ τρόπο ξημερώνοντας πρέπει νὰ βγαίνῃ στὴ μάχη τὸ πρωὶ ὁ στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ πολεμᾷ.

Ἀφοῦ ξυπνήσῃς τὸ πρωὶ καὶ προσευχηθῇς ἀρκετὴ ὥρα λέγοντας, Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με, τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ πρέπει νὰ σκεφθῇς εἶναι αὐτό, τὸ νὰ νομίσῃς ὅτι βλέπῃς τὸν ἑαυτό σου κλεισμένο μέσα σὲ ἕνα τόπο καὶ στάδιο (29), τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἄλλο, παρὰ ἡ ἴδια σου καρδιὰ καὶ ὅλος ὁ ἐσωτερικὸς ἄνθρωπος· μὲ αὐτὸν τὸ νόμο, ὅτι ὅποιος ἐκεῖ δὲν πολεμήσει, θὰ μένῃ γιὰ πάντα πεθαμένος· καὶ μέσα σὲ αὐτὸ φαντάσου πὼς βλέπῃς μπροστά σου ἐκεῖνο τὸν ἐχθρὸ καὶ ἐκείνη τὴν κακή σου ἐπιθυμία, τὴν ὁποία ἀποφάσισες νὰ πολεμήσῃς καὶ εἶσαι ἕτοιμος νὰ πληγωθῇς καὶ νὰ πεθάνης, ἀρκεῖ μόνο νὰ τὴν νικήσῃς. Καὶ ἀπὸ μὲν τὸ δεξιὸ μέρος τοῦ σταδίου, πίστεψε πὼς βλέπῃς τὸν νικηφόρο σου Ἀρχιστράτηγο, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ μὲ τὴν Παναγία του Μητέρα καὶ μὲ πολλὰ τάγατα Ἀγγέλων καὶ Ἁγίων καὶ μάλιστα τὸν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ· καὶ ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ πλευρά, ὅτι βλέπῃς τὸν ὑπόγειο διάβολο μὲ τοὺς δικούς του

Συμβουλές προς τους συζύγους. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχ/που Κων/πόλεως.

Συμβουλές προς τους συζύγους.
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχ/που Κων/πόλεως.

Ας θεωρούμε, λοιπόν, ότι ο άνδρας είναι το κεφά­λι και η γυναίκα το σώμα, όπως αποδεικνύει και τούτος ο αποστολικός συλλογισμός: «Ο άνδρας είναι η κεφαλή (δηλ. ο αρχηγός) της γυναίκας, όπως και ο Χριστός της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι και ο σω­τήρας του σώματός Του, της Εκκλησίας. Όπως όμως η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό, έτσι και οι γυναίκες πρέπει σε όλα να υποτάσσονται στους άνδρες τους» (Εφ. 5:23-24).

Τα τρία είδη του φωτός κατά τη διδασκαλία του Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά.

Τα τρία είδη του φωτός κατά τη διδασκαλία του Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά.

Χωρίς αμφιβολία κεντρικό θέμα στη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου) του Παλαμά είναι το φως, το θείο φως, γύρω από το οποίο περιστρέφονται όλα τα άλλα βασικά θέματα, όπως η διάκριση ουσίας και ενεργειών στη θεότητα, η γνώση του Θεού όχι διά της κοσμικής σοφίας αλλά διά του θείου φωτισμού, η νοερά προσευχή, ή άκτιστη θεία χάρη, το μεθεκτόν και αμεθεκτον του Θεού, η συμμετοχή του σώματος στη θέωση, η από του παρόντος κόσμου πρόγευση των εσχάτων και άλλα.


Για το ότι η πλάνη οφείλεται σε αμέλεια (Αγ. Νεκτάριος Πενταπόλεως)

Για το ότι η πλάνη οφείλεται σε αμέλεια (Αγ. Νεκτάριος Πενταπόλεως)


Αλλά γιατί να πλανηθεί ο πρώτος άνθρωπος; Γιατί με την πρώτη δοκιμασία που ήρθε ηττήθηκε αμέσως το ηθικό του αυτεξούσιο; Μήπως δεν ήταν αρκετά ισχυρός για να αντισταθεί και να υπομείνει την δοκιμασία;

Όχι βέβαια! Διότι ο Θεός ουδέποτε παραχωρεί να πειρασθεί ο άνθρωπος παραπάνω από τη δύναμή του. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν επιτρέπει τέτοια δοκιμασία.

Η δοκιμασία είναι ανάλογη με τη δύναμη και την αντίσταση. Αλλά τότε, γιατί νικήθηκε; Ο λόγος της ήττας βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο∙ διότι αν και υπήρχε μέσα του η δύναμη της αντίστασης, δεν έκανε χρήση αυτής. Και ποιο ήταν το αίτιο αυτής της παράλειψης; Η αμέλεια! Η αμέλεια προς το καθήκον. Ο άνθρωπος είχε καθήκον να ανυψώνεται προς τον Θεό∙ να οδηγεί τον νου του μόνο προς Εκείνον και όχι να αναζητά την ευχαρίστηση στις απολαύσεις των δημιουργημάτων. Η προσήλωσή του στα γήινα επέφερε την αμέλεια του καθήκοντος προς τον Θεό και προς τον εαυτό του.