8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙ ΥΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ  ΠΕΡΙ ΥΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
κείμενο και μετάφραση


Ἐγεννήθη μέν, ἀλλὰ καὶ ἐγεγέννητο· ἐκ γυναικὸς μέν, ἀλλὰ καὶ παρθένου. τοῦτο ἀνθρώπινον, ἐκεῖνο θεῖον. ἀπάτωρ ἐντεῦθεν, ἀλλὰ καὶ ἀμήτωρ ἐκεῖθεν. ὅλον τοῦτο θεότητος. ἐκυοφορήθη μέν, ἀλλ' ἐγνώσθη προφήτῃ καὶ αὐτῷ κυοφορουμένῳ, καὶ προσκιρτῶντι τοῦ λόγου, δι' ὃν ἐγένετο. ἐσπαργανώθη μέν, ἀλλ' ἀποσπαργανοῦται τὰ τῆς ταφῆς ἀνιστάμενος. ἐν φάτνῃ μὲν ἀνελκίθη, ἀλλ' ὑπ' ἀγγέλων ἐδοξάσθη, καὶ ὑπ' ἀστέρος ἐμηνύθη, καὶ ὑπὸ μάγων προσεκυνήθη. πῶς σὺ προσπταίεις τῷ βλεπομένῳ, μὴ σκοπῶν τὸ νοούμενον; ἐφυγαδεύθη μὲν εἰς Αἴγυπτον, ἀλλὰ φυγαδεύει τὰ Αἰγυπτίων. οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος (Ησ, νγ', 2) παρὰ Ἰουδαίοις, ἀλλὰ τῷ ∆αβὶδ ὡραῖος ἦν κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων (Ψ, μδ', 2), ἀλλ' ἐπὶ τοῦ ὄρους ἀστράπτει, καὶ ἡλίου φωτοειδέστερος γίνεται, τὸ μέλλον μυσταγωγῶν. Ἐβαπτίσθη μὲν ὡς ἄνθρωπος, ἀλλ' ἁμαρτίας ἔλυσεν ὡς θεός· οὐ καθαρσίων αὐτὸς δεόμενος, ἀλλ' ἵνα ἁγιάσῃ τὰ ὕδατα. ἐπειράσθη ὡς ἄνθρωπος, ἀλλ' ἐνίκησεν ὡς θεός· ἀλλὰ Θαρρεῖν διακελεύεται, ὡς κόσμον νενικηκώς. ἐπείνησεν, ἀλλ' ἔθρεψε χιλιάδας, ἀλλ' ἄρτος ἐστὶ ζωτικὸς καὶ οὐράνιος. ἐδίψησεν, ἀλλ' ἐβόησεν· Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με, καὶ πινέτω· ἀλλὰ καὶ πηγάζειν ὑπέσχετο τοὺς πιστεύοντας. ἐκοπίασεν, ἀλλὰ τῶν κοπιώντων καὶ πεφορτισμένων ἐστὶν ἀνάπαυσις. ἐβαρήθη μὲν ὕπνῳ, ἀλλ' ἐπὶ πελάγους κουφίζεται, ἀλλ' ἐπιτιμᾷ πνεύμασιν, ἀλλὰ Πέτρον κουφίζει βαπτιζόμενον. δίδωσι τέλος, ἀλλ' ἐξ ἰχθύος, ἀλλὰ βασιλεύει τῶν ἀπαιτούντων. Σαμαρείτης ἀκούει καὶ δαιμονῶν, πλὴν σώζει τὸν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ καταβαίνοντα καὶ λῃσταῖς περιπεσόντα, πλὴν ὑπὸ δαιμόνων ἑπιγινώσκεται, καὶ ἀπελαύνει δαίμονας, καὶ λεγεῶνα πνευμάτων βυθίζει, καὶ ὡς ἀστραπὴν ὁρᾷ πίπτοντα τὸν ἀρχηγὸν τῶν δαιμόνων. λιθάζεται, ἀλλ' οὐχ ἁλίσκεται. προσεύχεται, ἀλλ' ἐπακούει. δακρύει, ἀλλὰ παύει δάκρυον. ἐρωτᾷ ποῦ τέθειται Λάζαρος, ἄνθρωπος γὰρ ἦν· ἀλλ' ἐγείρει Λάζαρον, θεὸς γὰρ ἦν. πωλεῖται, καὶ λίαν εὐώνως, τριάκοντα γὰρ ἀργυρίων, ἀλλ' ἐξαγοράζει κόσμον, καὶ μεγάλης τιμῆς, τοῦ ἰδίου γὰρ αἵματος. ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἄγεται (Ησ, νγ', 7), ἀλλὰ ποιμαίνει τὸν Ἰσραήλ, νῦν δὲ καὶ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. ὡς ἀμνὸς ἄφωνος (Ησ, νγ', 7), ἀλλὰ λόγος ἐστί, φωνῇ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ καταγγελλόμενος. μεμαλάκισται, καὶ τετραυμάτισται, ἀλλὰ θεραπεύει πᾶσαν νόσον, καὶ πᾶσαν μαλακίαν.

Περί του σεβασμού των πιστών προς την Υπεραγίαν Δέσποιναν Θεοτόκον και Αειπαρθένον Μαρίαν και περί των αγίων αυτής εικόνων και περί των ιερών ναών των τιμωμένων επ' ονόματι αυτής

Περί του σεβασμού των πιστών προς την Υπεραγίαν Δέσποιναν Θεοτόκον και Αειπαρθένον Μαρίαν και περί των αγίων αυτής εικόνων και περί των ιερών ναών των τιμωμένων επ' ονόματι αυτής


Απόσπασμα από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου "Μελέτη περί της Μητρός του Κυρίου της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας" εκδοθέν το πρώτον εν Αθήναις το 1901)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

. Η Θεοτόκος τοσούτου απέλαυε σεβασμού παρά των πιστών, τοσαύτης τιμής και αγάπης, ώστε προς ταύτην μετά Θεόν, πλην της λατρείας, τα δευτερεία της τιμής, του σεβασμού και της αγάπης απέδιδαν. Ο σεβασμός των πιστών προς την παρθένον Θεοτόκον Μαρίαν ανέρχεται εις αυτόν τον Α' και Β' αιώνα, και επεβάλλετο υπ' αυτών των Ιερών Γραφών μνημονευουσών του ονόματος αυτής ως κεχαριτωμένης και ευλογημένης και ως ευρούσης χάριν παρά τω Θεώ μόνης μεταξύ πασών των γυναικών. Αυτή η Θεοτόκος εν πνεύματι προφητικό ήδη αναγγέλει την περιωπήν αυτής μεταξύ πασών των γενεών, λέγουσα:

Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ Η ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΤΗΝΤΗΣΕ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΤΩΝ ,ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΔΙΑΦΩΤΗΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ!!!

Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ Η ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΤΗΝΤΗΣΕ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΤΩΝ ,ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΔΙΑΦΩΤΗΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ!!!

«Καί βγῆκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνῆτες, Ἕλληνες, σπορά τῆς ἐβραιουργιᾶς, πού εἶπαν νά μᾶς σβήσουν τήν Ἁγία Πίστη, τήν Ὀρθοδοξία, διότι ἡ Φραγκιά δέν μᾶς θέλει μέ τέτοιο ντύμα Ὀρθόδοξον.
Καί ἐκάθησα καί ἔκλαιγα διά τά νέα παθήματα.
Καί ἐπῆγα πάλιν εἰς τούς φίλους μου τούς Ἁγίους. Ἄναψα τά καντήλια καί ἐλιβάνισα λιβάνι καλόν ἁγιορείτικον. Καί σκουπίζοντας τά δάκρυά μου τούς εἶπα:
"Δέν βλέπετε πού θέλουν νά κάμουν τήν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθῆστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοί οἱ μισοέλληνες καί ἄθρησκοι, ὅ,τι πολύτιμον τζιβαϊρικόν ἔχομεν. Φραγκεμένους μᾶς θέλουν τά τσογλάνια τοῦ τρισκατάρατου τοῦ Πάπα. Μήν ἀφήσετε, Ἅγιοί μου αὐτά τά γκιντί πουλημένα κριγιάτα τῆς τυραγνίας νά μασκαρέψουν καί νά ἀφανίσουν τούς Ἕλληνες, κάνοντας περισσότερα κακά ἀπό αὐτά πού καταδέχθηκεν ὁ Τοῦρκος ὡς τίμιος ἐχθρός μας" ...»!
Στρατηγός Μακρυγιάννης:
Δια τους αγωνιστάς και χήρες κι αρφανά και δια κείνους οπού θυσιάσαν το εδικό τους εις τον αγώνα της πατρίδος, και ήτον νοικοκυραίοι και τώρα είναι διακοναραίοι, δεν έχει ψωμί η πατρίδα δι΄ αυτούς όλους, είναι φτωχή, και δια τον Αρμπασπέρη έχει, οπούρθε ψωργιασμένος κόντης κι΄ έφυγε μ΄ ένα μιλιούνι τάλαρα κι΄ αγόρασε εις την πατρίδα του έναν τόπον και τον έβγαλε «Ελλάς» και μουτζώνει εμάς τους ανόητους Έλληνες αυτός και οι άλλοι οι Μπαυαρέζοι και οι φίλοι τους οι εδικοί μας; Που ΄ναι τόσα μιλιούνια δάνεια, που είναι οι πρόσοδοι, που ΄ναι οι καλύτερες γες, που ΄ναι οι μύλοι, που ΄ναι τ΄ αργαστήρια των Τούρκων και σπίτια, που είναι τα περιβόλια και οι σταφιδότοποι; Ποιός τάχει παρμένα; Ο Αρμασπέρης με τους άλλους Μπαυαρέζους έδιναν των δικών μας των χαραμοταϊσμένων αυτά όλα και τους στράβωναν , κι αυτήνοι πήραν τα χρήματα και τα παίρνουν ολοένα.
 (Απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του μεγάλου πατριώτου και γενναίου ήρωα της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, Στρατηγού Ιωάννη Μακρυγιάννη)

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ οι άγιοι του κόσμου!!!

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ οι άγιοι του κόσμου!!!

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΑΣΕΙΛΙΟΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΥΡΙΛΟΣ , ΜΑΞΙΜΟΣ ,ΦΩΤΙΟΣ , ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ, ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ , ΕΧΟΥΝ ΜΠΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΝΤΟΥΛΑΠΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ , ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΟΥΛΙΔΕΣ ΒΛΕΠΕΙΣ !! ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ <<ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ >>ΛΕΓΕΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ , ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΟΦΑΝΕΝΤΩΝ <<αγίων>> ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΘΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣΜΟΥ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ , ΚΑΙ ΤΑ <<ΠΡΟΒΑΤΑ>>??? ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΑΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΠΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΙΟ !!!!! ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΡΘΗ ΕΚΕΙΝΗ Η ΩΡΑ Η ΦΟΒΕΡΗ ΚΑΙ ΘΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΠΟΥ ΝΑ ΚΡΥΦΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΗ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΤΕ ΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΩΣΟΥΝ ΟΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΙ!!!!
Tα όποια σχόλια από αγάπη γίνονται , όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο , δέν κρίνω κανένα για την προσωπική του ζωή , διότι εγώ πιθανότατα είμαι χειρότερος από όλους , όμως πονάω,πονάω βλέποντας ανθρώπους να αγωνίζονται να προσπαθούν να νικήσουν τα πάθη τους αλλά παράλληλα να αδιαφορούν δια το μέγιστο το πρώτο για την σωτηρία της ψυχής μας , την ΑΜΩΜΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, παρασέρνονται από γεγονότα και καταστάσεις ανθρώπων , που έχουν έκπτωση από την ορθόδοξο πίστη , τους ακολουθούν και τους πιστεύουν βλέποντας , ακούγοντας τους ωραίους λόγους , την ασκητική ζωή, τα <<θαύματα>>?? αλλά παραβλέποντας την ουσία και το κριτήριο για την εν ΧΡΙΣΤΩ ΘΕΩΣΗ , την ακριβή και απαρασάλευτο σε όσα μας δίδαξαν οι μεγάλοι άγιοι της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ στο θέμα της ορθοδόξου πίστεως , ξεχνούν δυστυχώς τα λόγια του ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΩΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , που μας Λέγει ΣΤΟ ΙΕΡΌ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ<< 21 ου πας ο λέγων μοι κύριε κύριε εισπλεύσετέ εις την βασιλεύαν των ουρανών αλλά ο ποιων το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανείς

Η ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΔΕΣΠΟΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩΝ!!!

Η ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΔΕΣΠΟΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩΝ!!!!

1984-Διαμαρτυρία  έξω από το ανωτατο δικαστηριο !! όταν οι   δεσποτάδες  της κρατικής εκκλησίας ,  έκαναν προσφυγή, με αίτημα   την απαγόρευση λειτουργίας  από το κράτος  των ορθοδόξων ιερών ναών των παλαιοημερολογιτών , και  το γκρέμισμα και καταστροφή  αυτών !! στο να μοιράζουν κοράνια και φιλιά με τον αντίχριστο πάπα είναι πρώτοι όμως!!
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΟΥΣ 
1984-Protest outside the Supreme !! when  bishops of state church, did appeal, seeking to ban operation by the state of the Orthodox churches of the old calendar, andthe demolition and destruction !! in handing Koran and kissing the pope is antichrist firstthough !!
THIS IS THE CHURCH OF THE NEW CALENDAR OF Antichrist OIKOUMEENISTONAND THESE following

THE ICON OF THE HOLY TRINITY

THE ICON OF THE HOLY TRINITY 
By: Vladimir Moss

In recent years, the icon of the Holy Trinity in which the Father is portrayed as an old man with white hair, the Son as a young man, and the Holy Spirit in the form of a dove, has been characterized as "deception" and "cacodoxy" by some Orthodox writers, especially the Greek-American George Gabriel.

The arguments Gabriel brings forward are essentially three:-

1. It is impossible to see or portray the Divine nature. Only the Son of God, the Second Person of the Holy Trinity, can be portrayed on icons, for He took on visible, tangible flesh in His Incarnation. Therefore the portrayal of the Father, Who has not become incarnate, is forbidden and speedily leads to the heresy of the circumscribability of the Divinity.

2. The icon of the Holy Trinity in question is supposed to portray the Prophet Daniel's vision of "The Ancient of Days", the old man with white hair being a depiction of the figure called "The Ancient of Days" (Daniel 7). However, the Ancient of Days, according to the Tradition and hymnology of the Church, is Christ, not the Father. Therefore the icon is based on a false interpretation of the prophetic text.

Κανόνες της Αγίας του θεού Εκκλησίας περί των αιρετικών και των σχέσεων μας με αυτούς ! ΕΚΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΚΟΤΟΣ!!

Κανόνες της Αγίας του θεού Εκκλησίας περί των αιρετικών και των σχέσεων μας με αυτούς ! ΕΚΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΚΟΤΟΣ!!

Κανόνες  της  Αγίας  του  θεού  Εκκλησίας  περί  των  αιρετικών  και  των  σχέσεων μας  με  αυτούς  !
ΕΚΤΟΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΣΚΟΤΟΣ!!
Ας  περάσουμε  όλοι  από  το κόσκινο  των  αγίων  πατέρων  την  εκκλησία  της  Ελλάδος  και  ας  βγάλουμε  τα συμπεράσματα  μας  ,διότι  πιστότερο  και  από  τα  μεγαλύτερα  θαύματα  ,διοράσεις  και  οράσεις  είναι  οι γραφές ! απόστολος  Πέτρος  στις  πράξεις  των  αποστόλων!
Όσα  έργα  και  πράξεις  να  κάνουμε   είναι  χωρίς νόημα ! Αν  δεν είμαστε  μέλλει  της  εκκλησίας  του  Χριστού , που συνεχίζει   έστω  και  με  μικρόν (δεν  είναι  η πρώτη  φορά  στην ιστορία  της  εκκλησίας)  ποίμνιο  την  πορεία  της  διαχρονικά  μη  δεχόμενη  καμία  παρέκκλιση,  αλλοίωση , πρόσθεση,  αφαίρεση,  διαφοροποίηση  ,από την πίστη  που μας δίδαξαν  ο Κύριος  μας  Ιησούς  Χριστός , οι  Άγιοι  Απόστολοι  ,οι  Άγιοι  Πατέρες!

Ὁμιλία στὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου

Ὁμιλία στὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ          
Μεγάλου Ἀθανασίου


 Βλέπω ἕνα παράδοξο μυστήριο, δηλαδὴ ἀντὶ γιὰ τὸν ἥλιο βλέπω τὸν ἥλιο τῆς δικαιοσύνης μὲ ἀπερίγραπτο τρόπο νὰ ἔχει χωρέσει στὴν Παρθένο. Μὴ ρωτᾶς πῶς ἔγινε αὐτό, «ἀφοῦ ὅπου θέλει ὁ Θεὸς ὑποχωρεῖ ἡ τάξη τῆς φύσης». Γιατί θέλησε ὁ Θεός, μπόρεσε, κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό, μᾶς ἔσωσε. Ὅλα ἂς συντρέχουν. Ὁ Θεὸς πού ὑπάρχει τώρα καὶ πού προϋπῆρχε, σήμερα γίνεται ὅπως δὲν ἦταν. Γιατί, ἐνῶ εἶναι Θεός, γίνεται ἄνθρωπος, χωρὶς νὰ παύει νὰ εἶναι Θεός.

Οὔτε πάλι ἔγινε ἄνθρωπος χάνοντας τὴ θεότητα, οὔτε ὅμως ἔγινε προοδευτικὰ Θεὸς ξεκινώντας ἀπὸ ἄνθρωπος, ἀλλά ὄντας ὁ Λόγος, γι' αὐτό ἔγινε ἀναμάρτητος ἄνθρωπος μὲ ἀμετάβλητη τὴ Θεία του φύση. Ἀφοῦ εἶχε μιὰ παράδοξη καὶ τέλεια πορεία, γεννήθηκε ἀπὸ μιὰ ἄσπορη κοιλιά, οὔτε ἄφησε τοὺς ἄγγελους του μόνους χωρὶς νὰ τοὺς ἐπιβλέπει, οὔτε ἔχασε τὴ θεότητά του μὲ τὸ νὰ γίνει ἄνθρωπος καὶ νὰ ἔλθει κοντά μας. Ὅμως ἦλθαν βασιλιάδες γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸν ἐπουράνιο βασιλιά, αὐτόν πού γεννήθηκε μὲ ἄρρητο τρόπο ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ πού σήμερα·γεννιέται ἀπὸ τὴν Παρθένο γιὰ μένα. Τότε βέβαια γεννήθηκε σύμφωνα μὲ τὴ Θεία φύση, σήμερα ὅμως μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση.

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ  ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ  ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν!!!!!!

Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἀνατολὴ ἀνατολῶν, καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, εὕρομεν τὴν ἀλήθειαν, καὶ γὰρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος.

Εύχομαι  σε όλους  τους Γνήσιους  Ορθοδόξους  Χριστιανούς της Εκκλησίας Του εναθρωπίσαντως Προαιώνιου Λόγου και Θεού υμών   ,ΚΑΛΑ και ευλογημένα  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ !!! στους δε πλανιθέντας  και συν εορτάσαντες  μετά του αντίχριστου πάπα ψευδό Χριστούγεννα της κόκα κόλα και της πανθρησκίας :


Σήμερον ὁ Χριστός, ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου. Σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται, καὶ ὁ Λόγος σαρκοῦται. Αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἀγάλλονται, καὶ ἡ γῆ σὺν τοῖς ἀνθρώποις εὐφραίνεται, οἱ Μάγοι τὰ δῶρα προσφέρουσιν, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα κηρύττουσιν, ἡμεῖς δὲ ἀκαταπαύστως βοῶμεν...