8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν ως αληθ

Ανιχνεύοντας την αλήθεια : παλαιό και νέο ημερολόγιο , ιστορία , προβλήματα και επιπτώσεις στην Ορθόδοξο εκκλησία . Μέρος Β΄ . ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ανιχνεύοντας την αλήθεια : παλαιό και νέο ημερολόγιο , ιστορία , προβλήματα και επιπτώσεις στην Ορθόδοξο εκκλησία . Μέρος Β΄ . ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Προς Εφεσίους Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου

Προς Εφεσίους Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ Νικηφόρος Θεοτόκης Ἀπὸ τὸ δυσεύρετο βιβλίο του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ «ΛΟΓΟΙ ΕΙΣ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ Νικηφόρος Θεοτόκης
 Ἀπὸ τὸ δυσεύρετο βιβλίο του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ «ΛΟΓΟΙ ΕΙΣ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

Ὅσιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος - Προσευχή τῶν δακρύων

Ὅσιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος - Προσευχή τῶν δακρύων

Προς τους αγαπητούς φίλους και πρώην αδελφούς οι οποίοι ανήκουν στις συνόδους των : Στεφάνου Τσακίρογλου , Κυρίκου Κοντογιάννη , Χρυσοστόμου Τζανή .

Προς τους  αγαπητούς φίλους  και πρώην  αδελφούς  οι οποίοι  ανήκουν  στις  συνόδους  των : Στεφάνου Τσακίρογλου , Κυρίκου Κοντογιάννη , Χρυσοστόμου Τζανή .

ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ: α. Περί Πνευματικής εργασίας β. Ποία ήτον η εργασία των παλαιών Αγίων. γ. Και πως δυνάμεθα και ημείς να κατορθώσωμεν αυτήν. δ .Ότι εκείνος όπου μετανοεί δια τα αμαρτήματά του, δεν ωφελείται τίποτε, ανίσως δεν ζητήση από τον Χριστόν να λάβη, και την ιατρείαν της ασθε­νείας του, δια την οποίαν αμαρτάνει.

ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ:
 α. Περί Πνευματικής εργασίας
β. Ποία ήτον η εργασία των παλαιών Αγίων.
γ. Και πως δυνάμεθα και ημείς να κατορθώσωμεν αυτήν.
δ .Ότι εκείνος όπου μετανοεί δια τα αμαρτήματά του, δεν ωφελείται τίποτε, ανίσως δεν ζητήση από τον Χριστόν να λάβη, και την ιατρείαν της ασθε­νείας του, δια την οποίαν αμαρτάνει.