8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ , ΑΤΡΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΙΩΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ , ΑΤΡΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΙΩΤΟΥ  ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ.

Περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος . Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.


Περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος .  Αγίου Ιωάννου  του Χρυσοστόμου.

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Εἰς ἕνα κόσμον καταναλωτικόν - Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ Λ...

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Εἰς ἕνα κόσμον καταναλωτικόν - Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ Λ...: Ἡ ἀνθρώπινη περιέργεια ἀναζητᾶ, μέ ὅλη τήν ἐπιστήμη τῆς Φυσικῆς καί τῆς Τεχνολογίας, ν’ ἀνακαλύψει καί νά μάθει, ἄν ὑπάρχει ἄλλη ζωή ἐκτός ...

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: ΑΣΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεω...

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: ΑΣΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεω...: Μὲ βάση τὸ λόγο καὶ τὴ ἐμπειρία τῶν Ἁγίων μας, τῶν αὐθεντικῶν θεολόγων τῆς Ὀρθοδοξίας, θὰ φωτισθεῖ στὴν συνέχεια ἡ σχέση καὶ συμπληρωματικό...

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης . Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΧΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὸ Ἡμερολογιακὸ ἔρχεται τὸ Οὐκρανικὸ

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης . Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΧΙΣΜΑΤΑ
Μετὰ τὸ Ἡμερολογιακὸ ἔρχεται τὸ Οὐκρανικὸ
Άς  τό μελετήσουν  μετά μεγάλης  προσοχής οί φίλοι  πού  ανήκουν στό  Νέο Ημερολόγιο  το  παρόν  κείμενο του π. Θεόδωρου  ώς  καί  τά  κείμενα  που  παρατίθενται  στό  τέλος  κάνοντας  κλίκ  στούς  συνδέσμους ,  διά  να  καταλάβουν  σε  τι  σχισματοαίρεση  τούς  έχουν  οδηγήση   οι  ψευδοποιμένες  τους  , με συνέπεια τόν  χωρισμό  τους  από  τήν  Εκκλησία  του  Θεού  ,και  απώλεια  της  ψυχής τους .

Ομολογία Ορθοδόξου Πίστεως , κατά των νεοφανέντων σχισματοαιρετικών Εκκλησιομάχων ,Χριστομάχων, Τριαδομάχων , Θεομάχων του Νέου και του Παλαιού ημερολογίου.


Ομολογία  Ορθοδόξου Πίστεως , κατά  των  νεοφανέντων  σχισματοαιρετικών  Εκκλησιομάχων ,Χριστομάχων, Τριαδομάχων , Θεομάχων  του Νέου και του Παλαιού ημερολογίου.

ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ : α. Περί Πνευματικής εργασίας. β. Ποία ήτον η εργασία των παλαιών Αγίων. γ. Και πως δυνάμεθα και ημείς να κατορθώσωμεν αυτήν.


ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ : α. Περί Πνευματικής εργασίας. β. Ποία ήτον η εργασία των παλαιών Αγίων. γ. Και πως δυνάμεθα και ημείς να κατορθώσωμεν αυτήν.
Ότι εκείνος όπου μετανοεί δια τα αμαρτήματά του, δεν ωφελείται τίποτε, ανίσως δεν ζητήση από τον Χριστόν να λάβη, και την ιατρείαν της ασθενείας του, δια την οποίαν αμαρτάνει.

Ἡ ἱστορικὴ ἅλωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τοὺς Φράγκους ,και το σήμερα ! το προδοτικό και επαίσχυντο σύνθημα των Ελλήνων πολιτικών ,ανήκομεν εις την δύσην !


Ἡ ἱστορικὴ ἅλωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τοὺς Φράγκους  ,και  το σήμερα ! το προδοτικό και  επαίσχυντο  σύνθημα των Ελλήνων πολιτικών ,ανήκομεν  εις την δύσην !