xristianorthodoxipisti.blogspot.gr ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΚΕΙΜΕΝΑ / ΑΡΘΡΑ
Εθνικά - Κοινωνικά - Ιστορικά θέματα
Ε-mail: teldoum@yahoo.gr FB: https://www.facebook.com/telemachos.doumanes

«...τῇ γαρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διά τῆς πίστεως· και τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπι ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεός ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν...» (Εφεσίους β’ 8-10)

«...Πολλοί εσμέν οι λέγοντες, ολίγοι δε οι ποιούντες. αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν, αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν, μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν, ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα, μετά της των εντολών παραβάσεως, και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως...» (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360)

ΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ!

 «ΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ!»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2024

(Ανασκευή απόπειρας ωραιοποιήσεως της «Ιεράς Εξετάσεως» από παπικό «αρχιεπίσκοπο»)

Ο Παπισμός, απότοκος του βάρβαρου, απολίτιστου και αιρετικού φραγκισμού, κατέλαβε δια της βίας την ευρωπαϊκή ήπειρο, όπως και την Δυτική Εκκλησία, την οποία απέκοψε, το 1054 μ. Χ., από τον έναν και αδιαίρετο κορμό της Εκκλησίας, παύοντας έτσι να είναι Εκκλησία. Αυτό είναι απόλυτα θεμελιωμένο στον αδιάψευστο λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: «ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται» (Ιωάν.15,1-8). Τα κλήματα που δεν είναι οργανικά ενωμένα με την άμπελο και βρίσκονται έξω από αυτή στερούνται καρποφορίας και είναι καταδικασμένα να καούν ως άχρηστα. Ο Παπισμός, αφότου αποκόπηκε από την νοητή Άμπελο, το Χριστό, την αδιαίρετη Εκκλησία Του, έπαψε να είναι Εκκλησία και μετεβλήθη σε θρησκευτική κοινότητα, εμπνεύσεως των βαρβάρων και αιρετικών Φράγκων, με στοιχεία αιρετικά και παγανιστικά. Επίσης ο Παπισμός εκφράζει σαφώς και ιστορικά αποδεδειγμένα τα κοσμοκρατορικά σχέδια του φραγκισμού, τα οποία και εφαρμόζει στην ιστορική του πορεία.

Ἁγίου Κυρίλου Ἀλεξανδρίας ΟΜΙΛΙΑ Ι∆ʹ .Περὶ ἐξόδου ψυχῆς, καὶ περὶ τῆς δευτέρας παρουσίας.

 Ἁγίου Κυρίλου Ἀλεξανδρίας  ΟΜΙΛΙΑ Ι∆ʹ .Περὶ ἐξόδου ψυχῆς, καὶ περὶ τῆς δευτέρας παρουσίας.


ὦ ψυχὴ, τῶν μιασμάτων, καὶ παρὰ σοὶ ἐβδελυγμένων ἔργων! 
Οἴμοι, ὅτι τὸν ναὸν τοῦ σώματος ἔφθειρα, καὶ τὸ ἅγιόν σου Πνεῦμα ἐλύπησα! ὦ Θεὲ, ἀληθινά σου τὰ ἔργα, καὶ δικαία ἡ κρίσις σου, καὶ εὐθεῖαι αἱ ὁδοί σου, καὶ ἀνεξιχνίαστα τὰ κρίματά σου. 

∆ιὰ πρόσκαιρον ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, ἀθάνατα βασανίζομαι· 
δι' ἡδονὴν σαρκὸς, τῷ πυρὶ παραδίδομαι. 
∆ικαία ἡ κρίσις τοῦ Θεοῦ· 
ἐκαλούμην, καὶ οὐχ ὑπήκουον· 
ἐδιδασκόμην, καὶ οὐ προσεῖχον· 
διεμαρτύραντό μοι, ἐγὼ δὲ κατεγέλων· 
ἀναγινώσκων καὶ ἐπιγινώσκων, οὐκ ἀπιστεύων, ἀλλ' ἐν ἀμελείᾳ, καὶ ῥᾳθυμίᾳ, καὶ ἀκηδίᾳ, καὶ ἐν περισπασμοῖς, καὶ ταραχαῖς, καὶ ζάλαις τρυφῶν καὶ σπαταλῶν, καὶ σκιρτῶν ἀγαλλόμενος, καὶ εὐφραινόμενος ἐδαπάνησά μου τὰ ἔτη, καὶ τοὺς μῆνας, καὶ τὰς ἡμέρας εἰς τὰ πρόσκαιρα, καὶ φθαρτὰ, καὶ γήϊνα κοπιῶν, καὶ μοχθῶν, καὶ ἀγωνιζόμενος· 
μὴ εἰς νοῦν λαμβάνων, ἢ λογιζόμενος, οἷον φόβον καὶ τρόμον, καὶ ἀγῶνα, καὶ ἀνάγκην ἔχει ἰδεῖν ἡ ψυχὴ, ὅτε τοῦ σώματος χωρίζεται.

Ὁ ὑπερασπιστὴς τοῦ Γένους, Μακρυγιαννης ὡς σημερινὸ πρότυπο . Καί ο ιερομάρτυρας Κοσμάς ο Φλαμιάτος

ΓΙΑΤΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ 
Ὁ ὑπερασπιστὴς τοῦ Γένους, Μακρυγιαννης ὡς σημερινὸ πρότυπο . Καί ο ιερομάρτυρας Κοσμάς ο Φλαμιάτος 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 1948

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΩΝ  ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ  ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ  ΥΠΟ  ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 1948 ΚΑΙ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ , ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .


ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΔΙ’ ΟΥ  ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ  ΚΑΙ  ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ  ΤΟ  ΑΛΑΘΗΤΟΝ  ΤΗΣ  ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ  ΘΕΟΥ ΚΑΙ  ΣΩΤΗΡΟΣ  ΗΜΩΝ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΟΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΠΙΣΤΕΩΣ  ΚΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΑΙΡΕΣΕΩΝ  ,  ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΔΑΙΜΟΝΙΚΩΝ  ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΒΛΑΣΦΗΜΙΩΝ  ΤΩΝ  ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  ΩΣ  ΔΗΘΕΝ  ΑΛΑΘΗΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΘΕΟΥ