8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ Η
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ  ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1935

Ἐγκώμιος εἰς τὴν ἁγίαν τὴν ΘεοτόκονΤο ν γίοις Πατρς μν πιφανίου πισκόπου πόλεως Κωνσταντίας, τς Κυπριωνήσου, γκώμιος ες τν γίαν τν Θεοτόκον

Εμπαίζουν οι Οικουμενισταί Θεό και ευσεβή λαό, εμπ...

 Βλέποντας ο αρχιοικουμενιστής Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίος, ότι οι Επίσκοποι και το Άγιο Όρος δεν διακόπτουν το μνημόσυνό ...

ΥΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ .


 ΠΟΙΟΣ  ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΟ 1924 ??  ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ  ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ , ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ  ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ , Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ , ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ .
"Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώση ὑμᾶς", λέγει τό Εὐαγγέλιον, ἀλλά καί ὁ Μέγας Βασίλειος συνιστᾶ: "Οὐδείς ἁπλῶς οὐδέ ἀνεξετάστως ἀπό τῶν ὑποκρινομένων τήν ἀλήθειαν συναρπάζεσθαι"(Μεγάλου Βασιλείου , Ὅροι Ἠθικοί, ΚΗ, 1) (= Κανείς ἐπιπολαίως καί χωρίς ἀκριβῆ ἐξέτασιν νά μήν παρασύρεται ἀπό ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ὑποκρίνονται ὅτι κηρύσσουν τήν ἀλήθειαν.)