8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Οἱ ἀθρόες "ἁγιοκατατάξεις" ἐκ μέρους τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καί....ὁ Οἰκουμενισμός!


Οἱ ἀθρόες "ἁγιοκατατάξεις" ἐκ μέρους τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καί....ὁ Οἰκουμενισμός!
Ἡ  σιγή, λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, σέ θέματα πίστεως εἶναι τρίτο εἶδος ἀθεΐας μετά ἀπό τήν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀπόρριψη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Χριστούγεννα 2019 .Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη;Χριστούγεννα 2019 .Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη;

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», ἀντιλάλησαν τά βουνά τῆς Βηθλεέμ τή νύχτα πού γεννήθηκε ὁ Χριστός. Ἔψαλαν οἱ ἄγ­γελοι, δοξολόγησαν τόν Θεό καί ἀνήγγειλαν στούς ἀνθρώπους ὅτι ἔρχεται ἡ εἰ­ρήνη στή γῆ.

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ  ΚΑΙ  ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ  ΑΙΡΕΣΕΩΝ  ΤΟΥ  20ου  ΚΑΙ  21ου  ΑΙΩΝΟΣ  ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΤΕΚΝΩΝ  ΑΥΤΩΝ 

1948 ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ...1948 ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ , ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΙΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΑΤΘΑΙΟ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΔΕΝ ΣΤΕΡΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!

Λόγος στα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου

21 Νοεμβρίου κατά το ορθόδοξο ημερολόγιο ( πάτριο ) η Ορθόδοξος  Εκκλησία εορτάζει τά Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου 

Λόγος στα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου
(Αγίου Ταρασίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως)

Ἐγκώμιος εἰς τὴν ἁγίαν τὴν Θεοτόκον

Ἐγκώμιος εἰς τὴν ἁγίαν τὴν Θεοτόκον
Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἐπιφανίου ἐπισκόπου πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κυπριωνήσου, ἐγκώμιος εἰς τὴν ἁγίαν τὴν Θεοτόκον

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ  ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΧΑΛΙ 
ΠΕΡΙ  ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ  ΝΕΟΥ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ  , ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ  ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ  .

«Άρα ουν, αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου είτε δι’ επιστολής ημών...» (Απόστολος Παύλος, Β’ Θεσσαλονικείς κεφ. β’,15)