8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΠΕΡΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΘΕΩΝ  ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙ ΣΗΜΕΙΩΝ  ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ  ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ . ΑΓΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ .

ἓν σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν·


Κυριακή μετά τα Φώτα:  Ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου στην αποστολική περικοπή από την «Προς Εφεσίους» επιστολή του αποστόλου Παύλου, κεφ. 4, εδαφ. 4-16
Εφ. 4, 4-11
..ἓν σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα· εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν.ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ ..

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Γ'' .

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Γ'' . ΤΑ  ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ  ΤΩΝ  ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΥΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΕΙΣ  ΤΟΝ ΧΩΡΟ  ΤΗΣ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

Εἰς τὰ ἅγια Φῶτα - Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

Εἰς τὰ ἅγια Φῶτα - Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

ΤΡΙΑΔΟΣ Η ΦΑΝΕΡΩΣΗΣ ΕΝ ΙΟΡΔΑΝΗ ΓΕΓΟΝΕΝ .ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΩΝ 6/1/2020

Ἐν Ἰορδάνῃ ποταμῷ, ἰδὼν σε ὁ Ἰωάννης πρὸς αὐτὸν ἐρχόμενον ἔλεγε, Χριστὲ ὁ Θεός· Τὶ πρὸς τὸν δοῦλον παραγέγονας, ῥύπον μὴ ἔχων Κύριε; εἰς ὄνομα δὲ τίνος σε βαπτίσω; Πατρός; ἀλλὰ τοῦτον φέρεις ἐν ἑαυτῷ. Υἱοῦ; ἀλλ᾽ αὐτὸς ὑπάρχεις ὁ σαρκωθείς. Πνεύματος Ἁγίου; καὶ τοῦτο οἶδας διδόναι τοῖς πιστοῖς διὰ στόματος. Ὁ ἐπιφανεὶς Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. << εκ των αποστίχων του εσπερινού τής εορτής >>

Η κατάρα της Βαυαροκρατίας στην Ελλαδική Εκκλησία

Η κατάρα της Βαυαροκρατίας  στην Ελλαδική Εκκλησία
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΩ  ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΣΤΟΥΣ  ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ  < ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΕΣ > ΕΛΛΗΝΕΣ  ΚΑΙ  ΞΕΝΟΥΣ  ΚΑΙ  Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ  ΑΛΟΙΩΣΗ  ΤΟΥ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ  ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ Η  ΣΗΜΕΡΙΝΗ  ΚΑΤΑΝΤΙΑ  ΤΗΣ ΝΕΚΡΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΕΚΡΩΝ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΕΘΝΙΚΑ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΝΕΟ- ΕΛΛΗΝΩΝ .