8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Τι είναι δόγμα της Εκκλησίας, και σε τι χρειάζεται; Σύνοδοι και δόγματα


Τι είναι δόγμα της Εκκλησίας, και σε τι χρειάζεται;  Σύνοδοι και δόγματα.
χωρίς μελέτη της Αγίας Γραφής και τών  πατερικών κειμένων είναι αδύνατον κάποιος να καταλάβει τί είναι η εκκλησία , τι είναι αίρεση , και τί είναι η σατανική παναίρεση του  οικουμενισμού που κατέφαγε τα τελευταία 100 χρόνια τις διάφορες ορθόδοξες εκκλησίες , ώστε να μπορέσει να ξεφύγει  από  τα δόντια του ,και να ψάξει να βρει το ΜΟΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ !

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ

ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ
Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων, ἐκ Πατρὸς γεννηθέντι ἀρρεύστως Υιῷ, καὶ ἐπ' ἐσχάτων ἐκ Παρθένου, σαρκωθέντι ἀσπόρως, Χριστῷ τῷ Θεῷ βοήσωμεν· ὁ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν, ἅγιος εἶ Κύριε
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΩ ΣΤΟΥΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΣ  ΠΟΥ ΔΙΑΚΥΡΗΣΟΥΝ ΣΑΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΛΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΙΤΙΑ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ !

ΔΙ' ΗΜΑΣ ΓΑΡ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΠΑΙΔΙΟΝ ΝΕΟΝ , Ο ΠΡΟ ΑΙΩΝΩΝ ΘΕΟΣ

ΔΙ' ΗΜΑΣ ΓΑΡ ΕΓΕΝΝΗΘΗ  ΠΑΙΔΙΟΝ ΝΕΟΝ , Ο ΠΡΟ  ΑΙΩΝΩΝ  ΘΕΟΣ 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ


 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !

Η ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ  ΘΕΟΥ  ΚΑΙ  ΣΩΤΗΡΟΣ  ΗΜΩΝ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ ! 
ΕΥΧΩΜΑΙ  ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥ  ΓΝΗΣΙΟΥΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!!