8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ! Εις απάντησν των νεόκοπων αντιοικουμενιστών που παραπλανούν των λαό λέγοντας τους ότι εμείς αποτειχιζόμαστε απο την αίρεση αλλά δεν φεύγουμε από τήν εκκλησία , ποιά εκκλησία ?? τί ειναι και ποιανού είναι η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ?? είναι ο ναός ,ο κληρος , οι επίσκοποι ? Πώς ξεχωρίζουμε την αληθινή ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ? 'Ας ακούσωμαι τι λένε οι ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ !

εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεσθε, καγώ εισδέξομαι υμάς, και έσομαι υμίν εις πατέρα και υμείς έσεσθέ μοι εις υιούς και θυγατέρας» (Β’ Κορ. 6, 17-18).Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙ  ΤΗΣ  ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ  ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ ! Εις  απάντησν των  νεόκοπων  αντιοικουμενιστών που παραπλανούν των λαό λέγοντας  τους ότι εμείς  αποτειχιζόμαστε απο την αίρεση αλλά δεν φεύγουμε από τήν εκκλησία , ποιά εκκλησία ?? τί ειναι και ποιανού είναι η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ?? είναι ο ναός ,ο  κληρος , οι επίσκοποι ? Πώς  ξεχωρίζουμε  την αληθινή ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ? 'Ας ακούσωμαι  τι λένε οι ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ !

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΟΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΩΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΟΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΟΣ
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΩΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ  ΤΩΝ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ