8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Η Μετάνοια(Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων)

Η Μετάνοια(Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων)

Τ ί γὰρ ὄφελος τῆς νηστείας, τοῖς εἰς ἔριδας καὶ μάχας νηστεύουσι; αποσπάσματα περί της αγίας τεσσαρακοστής διαφόρων αγίων και Θεοφόρων Ανδρών της Εκκλησίας του Θεού .

Τ ί γὰρ ὄφελος τῆς νηστείας, τοῖς εἰς ἔριδας καὶ μάχας νηστεύουσι; 
αποσπάσματα περί της αγίας τεσσαρακοστής  διαφόρων αγίων και Θεοφόρων  Ανδρών της  Εκκλησίας του Θεού .

Γι' αυτούς που αμφισβητούν την μόλυνση που συνεπάγεται η κοινωνία με την αίρεση!

Γι' αυτούς που αμφισβητούν την μόλυνση που συνεπάγεται η κοινωνία με την αίρεση!

Περί αποφυγής της μοιχείας - πορνείας . Ιωάννης ο Χρυσόστομος

 Περί αποφυγής της μοιχείας - πορνείας . Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ύμνοι Τριωδίου Μ Σαρακοστής Greek Orthodox Great Lent HymnsΔίσκος ...