8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Η αιρετική σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης δικαιώνει τον αγώνα των Γ.Ο.Χ. . ( παλαιοημερολογιτών ) της Ελλάδος

Η αιρετική  σύνοδος  στο Κολυμπάρι  της  Κρήτης  δικαιώνει  τον αγώνα  των  Γ.Ο.Χ. ( παλαιοημερολογιτών )  της  Ελλάδος  ,  που εδώ  και 94  χρόνια  , κρατούν  την πίστη  και παράδοση  της  εκκλησίας  του ΧΡΙΣΤΟΥ ανόθευτη , καθαρή  από κάθε  αίρεση και νεοτερισμό , και είναι οι μόνοι , που σήμερα  ανήκουν  στην ΟΡΘΟΔΟΞΟ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  Του ΘΕΟΥ , μετα  την μεγάλη  πτώση , αποστασία  και αποκοπή  , της  κρατικής  Ελληνικής  Εκκλησίας  και των  πατριαρχείων  από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ  Του ΧΡΙΣΤΟΥ , και την ένταξη τους  στην αντίχριστη  παναίρεση  του οικουμενισμού !!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ  ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ

Περί της Αναστάσεως του Χριστού.Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

Περί της Αναστάσεως του Χριστού.Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν  Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

Καί πῶς εἶναι ἤ πῶς γίνεται μέσα μας ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί μέ αὐτήν ἡ ἀνάσταση τῆς ψυχῆς. Ἐπίσης ποιό εἶναι τό μυστήριο αὐτῆς τῆς ἀναστάσεως. Λέχθηκε μετά τό Πάσχα, τή Δευτέρα τῆς δευτέρας ἑβδομάδος τοῦ Πάσχα.

Στιγμιότυπα από την Ανάσταση του 2017 στην Εκκλησία των Γνησίων ...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!Χριστός Ανέστη εκ νεκρών , Αληθώς Ανέστη ο Κύριος εκ του Τάφου!!! Λόγος εις τήν Αγίαν και Μεγάλην Κυριακή του Πάσχα .

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!Christ is Risen !!Христос Анести!Christos Anesti!  Χριστός  Ανέστη  εκ  νεκρών  ,  Αληθώς  Ανέστη  ο  Κύριος  εκ  του Τάφου!!!
Λόγος εις  τήν Αγίαν και Μεγάλην  Κυριακή  του Πάσχα . 
Στιγμιότυπα από την  Ανάσταση  του  2017  στην  Εκκλησία  των  Γνησίων  Ορθοδόξων Χριστιανών  Ελλάδος  υπό  του  Μητροπολίτου  Παναγιοτάτου κ.κ.  Χρυσοστόμου  Μητροπούλου .
http://www.egoch.org/index.html

Ύμνοι από τον όρθρο της Αναστάσεως Του Κυρίου !!Hymn Christ's Resurrection !! İlahi İsa'nın Kıyamet !! Hymn Auferstehung Christi !! La resurrección de Cristo Himno !! Hymnus Kristovo vzkriesenie !!

Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ -- του Ἠλία Μηνιάτη :Πῶς ἔκαμεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ πῶς ἔκαμεν ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεόν!

Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ -- του Ἠλία Μηνιάτη :Πῶς ἔκαμεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ πῶς ἔκαμεν ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεόν!Πῶς ἔκαμεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ πῶς ἔκαμεν ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεόν! Ὁ Θεὸς μέσα εἰς τὸν παράδεισον τῆς τρυφῆς ἔλαβε χῶμα ἀπὸ τῆς γῆς, τὸ ἔπλασε μὲ τὰς χεῖράς του, τὸ ἐμψύχωσε μὲ τὴν πνόην του, τὸ ἐτίμησε μὲ τὴν εἰκόνα του, καὶ ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον. Ὁ ἄνθρωπος ἐπάνω εἰς τὸ ὄρος τοῦ Γολγοθᾶ ἐκατάστησε τὸν Θεὸν χωρὶς μορφήν, χωρὶς πνοήν, ὅλον αἷμα, ὅλον πληγάς, προσηλωμένον εἰς ἕνα ξύλον. Βλέπω ἐκεῖ ἕνα Ἀδάμ, καθὼς τὸν ἔπλασε ὁ Θεός, ἔμψυχον εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἐστεφανωμένον δόξῃ καὶ τιμῇ, αὐτεξούσιον βασιλέα πάντων τῶν ὑπὸ σελήνην κτισμάτων, εἰς τὴν ἀπόλαυσιν ὅλης τῆς ἐπιγείου μακαριότητος.

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ.Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ.Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤ...: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ π. ΘΕΟΔΩΡΟ ΖΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ "ΣΥΝ ΑΥΤΩ", ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ "ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕ...

ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΜΟΡΦΑΙ , ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ μ.Χ. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ.

ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ  ΜΟΡΦΑΙ , ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ  ΤΟΥ  ΔΕΚΑΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ μ.Χ. ΜΕΧΡΙ  ΣΗΜΕΡΟΝ.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Ομιλία εις την Μεγάλη Εβδομάδα

Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Ομιλία εις την Μεγάλη Εβδομάδα

 Που λέχθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα, στην οποία διδάσκεται για ποιο λόγο ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα, στο ρητό, «Ψάλλε, ψυχή μου, ύμνους δοξολογίας στον Κύριο», και στο δεσμοφύλακα για τον οποίο ομιλούν οι Πράξεις».

Τῇ ΚΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Διπλήν σήμερον εορτάζομεν ,εορτήν αδελφοί και φίλοι την αρχήν της σωτήριας μας εκ του αρχεκάκου δαίμονος και την αρχήν της ελευθερίας μας εκ της τουρκικής δουλείας !!! Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Δεσποινίς ημών Θεοτόκου ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Τῇ ΚΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Διπλήν σήμερον εορτάζομεν ,εορτήν  αδελφοί και φίλοι την αρχήν  της σωτήριας μας εκ του αρχεκάκου δαίμονος και την αρχήν της ελευθερίας μας εκ της τουρκικής δουλείας !!!
Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Δεσποινίς ημών Θεοτόκου
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣΕὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοὶ Θεοῦ τὴν δόξαν.
«Ὡς ἐμψύχῷ Θεοῦ κιβωτῷ, ψαυέτω μηδαμῶς χεὶρ ἀμυήτων. Χείλη δὲ πιστῶν τῇ Θεοτόκῳ ἀσιγήτως· Φωνὴν τοῦ Ἀγγέλου ἀναμέλποντα, ἐν ἀγαλλιάσει βοάτω· Χαῖρε Κεχαριτωμένη ὁ Κύριος μετά σοῦ».


Ο μητροπολίτης Φιλάρετος των Ρώσων της διασποράς ,ως διδάσκαλος στηνδιπλωματική διγλωσσία , των συγχρόνων αντι-οικουμενιστών

Ο μητροπολίτης  Φιλάρετος των Ρώσων της διασποράς << άγιος των οικουμενιστών>> ως διδάσκαλος στην σατανική , διπλωματική διγλωσσία , των συγχρόνων αντι-οικουμενιστών ( οικουμενιστών) του νέου ημερολογίου αλλά  και των  ουνιτών  φλωρινοσεραφειικών  ΓΟΧ του παλαιού ημερολογίου !

Ο οικουμενισμός είναι θρησκεία της αγάπης?? Ή ………… Ιστορία και ερωτήματα προς αντι-οικουμενιστάς !! Ιωαν. 8 ,32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.

Ο οικουμενισμός είναι θρησκεία της αγάπης?? Ή …………
Ιστορία και ερωτήματα προς αντι-οικουμενιστάς !!
Ιωαν. 8 ,32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 
Ματθ. 23 ,14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.