8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΑΠΟΣΧΙΣΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΣΜΟΥ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣΜΟΥ


ΑΠΟΣΧΙΣΙΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ  ΚΑΙ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΙΣ  ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΝ  ΤΟΥ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ  ΣΥΓΚΡΙΤΙΣΜΟΥ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣΜΟΥ


Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΣ ΘΕΟΣ Ο ΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ!!

Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΣ ΘΕΟΣ Ο ΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ!!Η λειτουργική γλώσσα “Άραγε γινώσκεις α αναγινώσκεις;”

Η λειτουργική γλώσσα “Άραγε γινώσκεις α αναγινώσκεις;”
του ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ  καθηγητού πανεπιστημίου 

Πολλές φορές, κατά το παρελθόν, έχει άκουσθή καί έχει γραπτώς διατυπωθή ή ιδέα, ότι, για να προσληφθή εύκολώτερα το λυτρωτικό μήνυμα της Εκκλησίας, εκ μέρους του πληρώματος της, ιδιαίτερα κατά την τέλεση της Θ. Λατρείας, πρέπει να του προσφέρεται, αυτό το μήνυμα, μέσω μιας απλούστερης γλωσσικής μορφής.
Πρέπει δηλ. κατά την τέλεση της Θ. Λειτουργίας, το ευαγγελικό πρωτότυπο κείμενο, να του προσφέρεται στην απλή δημοτική γλώσσα καί μάλλον στη «γλώσσα του λάου» (!). Άλλα, προστίθεται, πρέπει να απλοποιηθούν φραστικώς οι ϋμνοι καί τα τροπάρια των ακολουθιών της Θ. Λατρείας, με σχετικές μεταφραστικές επεμβάσεις στην υπάρχουσα σήμερα γλωσσική τους μορφή.

«Ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων….(Ψαλμός ΚΕ, 5)

«Ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων….(Ψαλμός ΚΕ, 5)

Ὁ πιστός ἄνθρωπος, ὁ Ὀρθόδοξος πιστός Χριστιανός, σέ στιγμές πνευματικῆς περισυλλογῆς καί ἰδίως κατά τίς ὧρες τῆς προσευχῆς, πού ἡ ψυχή ἀνοίγεται στήν ἐπικοινωνία μέ τόν Τριαδικό Θεό, ἐκτός τῶν ἄλλων, ποιεῖ καρδιακή ἀναφορά καί γιά τήν ὅλη του συμπεριφορά. Ἀπό θετικῆς ἀπόψεως βλέπει τήν προσπάθεια τήν ὁποία ἔχει εἰς τό νά βαδίζῃ τήν ὁδόν τῆς Εὐαγγελικῆς ἀρετῆς, ἀπό τό «κατ᾽ εἰκόνα» δηλαδή εἰς τό «καθ᾽ ὁμοίωσιν» μέ ὅλες τίς παραμέτρους τοῦ θέματος, καί ἀπόἀρνητικῆς ἀπόψεως παρακολουθεῖ τόν ἀκατάπαυστο ἀγῶνα πού διεξάγει εἰς τό νά μή συναναμιγνύεται μέ τούς ἀσεβεῖς. Μέἐκείνους τούς ἀνθρώπους δηλαδή πού ἀρνοῦνται τήν ἀγάπη τοῦΘεοῦ καί ἀποστρέφονται τήν ὁδόν τῆς δικαιοσύνης πού ὁδηγεῖ εἰς τήν ἁγιότητα.

ΕΑΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΕΚΥΠΤΕ ΤΟ 1924 ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΕΑΝ  Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΔΕΝ  ΥΠΕΚΥΠΤΕ ΤΟ 1924  ΣΤΗΝ  ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ  ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ , ΚΑΙ  ΚΡΑΤΟΥΣΕ  ΤΗΝ  ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΑΓΙΩΝ , ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΣΑΝ ,ΑΠΙΣΤΟΙ ,ΑΛΛΟΦΥΛΟΙ, ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ !! ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ,ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ΜΑΣ , ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ ΠΝΙΓΕΙ , ΚΑΙ ΟΣΟ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΜΕ  ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ,ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,ΤΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΥΝΑ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ !! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ! ΧΩΡΙΣ ΠΟΝΟ ,ΧΩΡΙΣ ΘΥΣΙΑ , ΧΩΡΙΣ <<ΑΙΜΑ>> ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΘΗ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΚΑΘΈΝΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ!!ΕΑΝ Η ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΤΟΤΕ............

ΕΑΝ Η ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΤΟΤΕ............
"Λόγος εις εαυτόν εις τον λαόν και εις τους ποιμένας" (Λόγος ΚΣΤ΄) Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

"Λόγος εις εαυτόν εις τον λαόν και εις τους ποιμένας" (Λόγος ΚΣΤ΄)
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
Όταν επανήλθεν από τον αγρόν μετά το επεισόδιον του Μαξίμου


1. Σας εποθούσα, τέκνα, και μ' εποθούσατε εις ίσον βαθμόν. Το πιστεύω, αν βεβαίως πρέπει εις τον λόγον να προσθέσω και πίστιν, «ναι μα την καύχησίν μου δια σας, την οποίαν έχω ενώπιον του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας». Διότι αυτήν την μορφήν όρκου μου υπέδειξε το άγιον Πνεύμα, με του οποίου την χάριν εκινήθημεν προς σας, δια να καταρτίσωμεν εις τον Κύριον λαόν περιούσιον.
Παρατηρήσατε πόση είναι η πίστις· και δια τα ιδικά μου αισθήματα σας πείθω και δια τα ιδικά σας διαβεβαιώνω. Και τούτο δεν είναι καθόλου αξιοθαύμαστον. Εις όσους είναι κοινόν το Πνεύμα, κοινόν είναι και το πάθος· εις όσους δε είναι ίσον το πάθος, ίση είναι και η πίστις. Διότι ό,τι δεν έπαθε κανείς, δεν θα ηδύνατο να το πιστεύση ούτε δι' άλλον ο δε παθών είναι ετοιμότερος να το παραδεχθή, ως μάρτυς αόρατος αοράτου πάθους, οικείον κάτοπτρον ξένης μορφής. Δια τούτο δεν υπέφερα να μένω μακράν από σας περισσότερον, αν και ήμην αρκετά στενοχωρημένος και δυσαρεστημένος με τα εδώ πράγματα. Ήμην δε δυσαρεστημένος όχι μόνον με εκείνα τα οποία φέρουν αι πόλεις (πλήθη, θορύβους, αγοράς, θέατρα, απολαύσεις, ύβρεις, άγοντας και αγομένους, ζημιούντας και ζημιουμένους, πενθούντας και πενθουμένους, κλαίοντας, χαίροντας, υπανδρευομένους, θάπτοντας, επευφημουμένους, βλασφημουμένους, δάση κακίας, αναβρασμόν κόσμου, μεταβολάς προς αντιθετικάς διευθύνσεις, όπως εις τον πορθμόν του Ευρίπου και εις τους ανέμους), αλλά και με αυτά ακόμη τα σοβαρώτερα και πολυτιμότερα, τα σχετιζόμενα προς αυτό το βήμα δηλαδή και προς την αγίαν τράπεζαν. Ημείς βεβαίως είμεθα εξ εκείνων οι οποίοι προσεγγίζουν εις τον Θεόν, διότι θεωρούμεθα ότι έχομεν την εξουσίαν επί των πραγμάτων τούτων, του ιερού βήματος και της τραπέζης, Αλλά φοβούμαι μήπως κακώς προσεγγίζωμεν και δεν δυνάμεθα να βαστάσωμεν την δύναμιν του πυρός ως η καλάμη.

"Λόγος περί δόγματος και καταστάσεως επισκόπων" (Λόγος Κ΄) Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος:

"Λόγος περί δόγματος και καταστάσεως επισκόπων" (Λόγος Κ΄)
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος:
1. Όταν βλέπω την φλυαρίαν της εποχής μας και τους σοφούς που αναδεικνύονται εντός μιας ημέρας και τους αυτοχειροτονήτους θεολόγους, οι οποίοι μόνον επειδή θέλουν να είνε σοφοί, νομίζουν και ότι είνε, τότε ποθώ την ανωτάτην φιλοσοφίαν και αναζητώ την πλέον απόμακρον έρημον, καθώς λέγει ο Ιερεμίας, και θέλω να συζητήσω συγκεντρωμένος με τον εαυτόν μου.
Διότι τίποτε άλλο δεν θεωρώ τόσον σπουδαίον, όσον το να κλείσω τας αισθήσεις, να ευρεθώ έξω από την σάρκα και τον κόσμον, να μη έχω επαφήν με τίποτε το ανθρώπινον, εκτός από τα απολύτως αναγκαία, και τα συζητώ με τον εαυτόν μου και τον Θεόν, να ζω υπεράνω των ορατών πραγμάτων και να κρατώ συνεχώς μέσα μου διαυγείς τας θείας ενοράσεις, αμιγείς από τα γήινα και παραπλανητικά είδωλα, σαν ένας ακηλίδωτος καθρέπτης του Θεού και των θείων,

Του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου Μελέτη Εις την Ανάστασιν του Κυρίου,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΨΥΧΗ ΜΟΥ!!   ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑΜΟΥ!!!  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΑΔΗΣ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΊ !!! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙ , ΠΛΟΥΣΙΟΙ          ΚΑΙ ΠΕΝΗΤΕΣ !!! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ!!


Η ΧΑΡΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΗ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ!!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ!!

ΑΝΑΣΤΑΣΙ 2014 
 ΣΤΟΝ Ι. Ν .ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ Ο Χ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΤου Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Μελέτη

Εις την Ανάστασιν του Κυρίου,
εις την οποίαν χρεωστούμεν να συγχαρώμεν
Α'. Με τον αναστάντα Χριστόν.

Χριστος Ανέστη !! Le Christ est ressuscité! Христос Воскресе! Christus ist auferstanden! Христос Васкрсе! ¡Cristo ha resucitado! Hristos a înviat! Krishti u Ngjall! المسيح قام! ქრისტე აღსდგა! Mesih dirildi! Kristus on üles tõusnud! Cristo è risorto! Chrystus Zmartwychwstał! 그리스도가 부활한다! Críost Risen! Kristus Bangkit! Christ is Risen! Kristo Mfufuka! キリストが立ち上げる!

Χριστος  Ανέστη !!                   Le Christ est ressuscité!
Христос Воскресе!                 
              Christus ist auferstanden!
   
  Христос Васксе!                                           

 ¡Cristo ha resucitado!

Hristos a înviat!                                                 

Krishti u Ngjall!

المسيح قام!                                                         

ქრისტე აღსდგა!

Mesih dirildi!                                                     

Kristus on üles tõusnud!
Cristo è risorto!                                                 Chrystus Zmartwychwstał!

그리스도가 부활한다!                              
  
Críost Risen!

Kristus Bangkit!                                                 Christ is Risen!

Kristo Mfufuka!                                                 

キリストが立ち上げる


                                                     基督复活了!

Ο Αναστάς  Χριστός  να  ενώσει  όλους  τους  χριστιανούς  στην μια ορθόδοξη  πίστη   των  7 αγίων   οικουμενικών  συνόδων  για  να έρθει ξανά η ειρήνη στην γη          

The resurrected Christ to unite all Christians in the Orthodox faith of the saints seven ecumenical councils to come again peace on earth

Il Cristo risorto di unire tutti i cristiani nella fede ortodossa dei santi sette Concili Ecumenici di venire di nuovo la pace sulla terra

Воскресший Христос объединить всех христиан в православной вере святых Семи Вселенских Соборов приехать снова мир на землю;

Le Christ ressuscité d'unir tous les chrétiens dans la foi orthodoxe des saints sept conciles œcuméniques de revenir la paix sur la terre

El Cristo resucitado para unir a todos los cristianos en la fe ortodoxa de los santos siete concilios ecuménicos para venir de nuevo la paz en la tierra

 احياء المسيح لتوحيد جميع المسيحيين في الإيمان الأرثوذكسي القديسين سبعة المجالس المسكونية أن يأتي مرة أخرى على الأرض السلام

Der auferstandene Christus, alle Christen zu vereinen im orthodoxen Glauben der Heiligen sieben ökumenischen Konzilien, wieder auf die Erde kommen Frieden

Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία,            ἑορτῶν ἑορτή, καὶ πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας

Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ, καὶ τὰ καταχθόνια·    ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις, τὴν Ἔγερσιν Χριστοῦ, ἐν ᾗ ἐστερέωται.
Τω Αγίω και Μεγάλω Σαββάτω, την θεόσωμον ταφήν και την εις ’δου κάθοδον του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν

« Τω Αγίω και Μεγάλω Σαββάτω, την θεόσωμον ταφήν και την εις ’δου κάθοδον του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, δι' ών της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν προς αιωνίαν ζωήν μεταβέβηκε». Σύμφωνα με το ιερό συναξάρι αυτήν την άγια ημέρα τιμάμε και προσκυνάμε την ταφή του Κυρίου μας και την εις ’δου Κάθοδόν Του.
 Υπέροχος Χερουβικός Ύμνος του Μεγάλου Σαββάτου:
Σιγησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία, καὶ στήτω μετὰ φόβου και τρόμου, καὶ μηδὲν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω· ὁ γὰρ Βασιλεὺς τῶν Βασιλευόντων, καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων προσέρχεται σφαγιασθῆναι καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς· προηγοῦνται δὲ τούτου οἱ Χοροὶ τῶν Ἀγγέλων μετὰ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, τὰ πολυόμματα Χερουβεὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφεὶμ, τὰς ὄψεις καλύπτοντα καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον· Ἀλληλούϊα.

υπέροχη εκτέλεση του κατανυκτικότατου ως άνω ύμνου:
Το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, αφότου εξέπνευσε ο Κύριος επί του σταυρού, έπρεπε να ταφεί και μάλιστα βιαστικά, διότι όπως μας πληροφορεί ο ιερός Ευαγγελιστής οι Ιουδαίοι «ίνα μη μείνη επί του σταυρού τα σώματα εν τω σαββάτω, επεί Παρασκευή ην΄ ην γαρ μεγάλη η ημέρα εκείνη του σαββάτου΄ ηρώτησαν τον Πιλάτον ίνα κατεαγώσιν αυτών τα σκέλη, και αρθώσιν» (Ιωάν.19:31). Οι στρατιώτες με χονδρές σιδερένιες βέργες τσάκισαν τα κόκαλα των δύο συσταυρωμένων ληστών, για να επιταχύνουν το θάνατό τους, διότι ακόμη δεν είχαν εκπνεύσει. «Επί τον Ιησούν ελθόντες ως είδον αυτόν ήδη τεθνηκότα, ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλλ' εις των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευράν ένυξε, και ευθέως εξήλθε αίμα και ύδωρ» (Ιωάν.19:33). Αυτό σημαίνει ότι ο θάνατος του Κυρίου υπήρξε πραγματικός, εις πείσμα όλων εκείνων των συκοφαντών, οι οποίοι συνεχίζοντες την θεομάχο έχθρα των αρχόντων του Ισραήλ, υποστήριζαν και υποστηρίζουν ότι δήθεν δεν πέθανε επί του σταυρού και κατά συνέπεια η ανάστασή Του ήταν ψεύτικη!

εἰς τὸν σταυρόν,καὶ εἰς τὴν ἐξομολόγησιν τοῦ λῃστοῦ, καὶ ὅτι χρὴ ἡμᾶς ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν εὔχεσθαιἸωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου

Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου
Λόγος
εἰς τὸν σταυρόν, ἐλέχθη εἰς τὴν ἁγίαν καὶ μεγάλην Παρασκευήν·
καὶ εἰς τὴν ἐξομολόγησιν τοῦ λῃστοῦ, καὶ ὅτι χρὴ ἡμᾶς ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν εὔχεσθαι. Ὁμιλία βʹ.
αʹ. Ἑορτὴν ἄγομεν σήμερον καὶ πανήγυριν, ἀγαπητοί· ὁ γὰρ Δεσπότης ὁ ἡμέτερος ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τυγχάνει τοῖς ἥλοις πεπαρμένος. Καὶ μὴ ξενισθῇς, εἰ τοῦ πράγματος σκυθρωποῦ τυγχάνοντος ἡμεῖς ἑορτάζομεν· τοιαῦτα γὰρ ἅπαντα τὰ πνευματικὰ, ἀπεναντίας τῇ συνηθείᾳ τῇ ἀνθρωπίνῃ ἐστί. Καὶ ἵνα μάθῃς τοῦτο ἀκριβῶς, ὁ σταυρὸς πρότερον καταδίκης ὄνομα καὶ τιμωρίας ἦν, νῦν δὲ πρᾶγμα γέγονε τίμιον καὶ ποθεινόν· ὁ σταυρὸς πρότερον αἰσχύνης ἦν καὶ κολάσεως ὑπόθεσις, νῦν δὲ γέγονε δόξης καὶ τιμῆς ἀφορμή. Καὶ ὅτι δόξα ὁ σταυρὸς, ἄκουσον τοῦ Χριστοῦ λέγοντος· Πάτερ, δόξασόν με τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοὶ, δόξαν τὸν σταυρὸν καλῶν. Σταυρὸς τὸ κεφάλαιον τῆς σωτηρίας τῆς ἡμετέρας· σταυρὸς ἡ τῶν μυρίων ἀγαθῶν ὑπόθεσις. Διὰ τοῦτον οἱ πρότερον ἠτιμωμένοι καὶ ἔκπτωτοι, νῦν εἰς τὴν τῶν υἱῶν τάξιν ἐδέχθημεν· διὰ τοῦτον οὐκέτι πλανώμεθα, ἀλλὰ τὴν ἀλήθειαν ἐπέγνωμεν· διὰ τοῦτον οἱ ξύλα καὶ λίθους προσκυνοῦντες πρότερον, νῦν ἐπέγνωμεν τὸν τῶν ἁπάντων δημιουργόν· διὰ τοῦτον οἱ δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δικαιοσύνης ἀνήχθημεν· διὰ τοῦτον ἡ γῆ οὐρανὸς λοιπὸν γέγονεν. Οὗτος ἡμᾶς τῆς πλάνης ἠλευθέρωσεν, οὗτος πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἐχειραγώγησεν, οὗτος καταλλαγὰς Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους ἐποιήσατο, οὗτος ἀπὸ τοῦ βυθοῦ τῆς κακίας ἡμᾶς ἀνασπάσας, εἰς αὐτὴν τῆς ἀρετῆς τὴν κορυφὴν ἀνήγαγεν, οὗτος τῶν δαιμόνων τὴν πλάνην ἔσβεσεν, οὗτος τὴν ἀπάτην καθεῖλε.

ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΤΗ:Ομιλία εις την προδοσίαν του Ιούδα ,καθώς και στο Πάσχα, στην παράδοση της Θείας Ευχαριστίας, και για το ότι δεν πρέπει κανείς να είναι μνησίκακος.ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΤΗ
Ομιλία εις την προδοσίαν του Ιούδα ,καθώς και στο Πάσχα, στην παράδοση της Θείας Ευχαριστίας,
και για το ότι δεν πρέπει κανείς να είναι μνησίκακος.ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


Ας δούμε πώς παραδόθηκε ο Δεσπότης. Για να μάθομε καλά και του προδότη όλη τη μανία, και του μαθητή την αχαριστία να γνωρίσομε, και του Δεσπότη την ανείπωτη φιλανθρωπία, ας ακροασθούμε τον Ευαγγελιστή πώς εκείνου την παρατολμία ιστορίζει.

Μ. ΤΡΙΤΗ Της των Δέκα Παρθένων Παραβολής μνείαν ποιούμεθα

Μ. ΤΡΙΤΗ 
Της των Δέκα Παρθένων Παραβολής μνείαν ποιούμεθα .....
«Γρηγορείτε ουν...» (Ματθ. κε' 1-13)


Η σκόνη της ψυχής. Έτσι ωνόμασαν την ραθυμία, την αναμελιά εκείνη της ψυχής για την πνευματική ζωή και σωτηρία. Και σιγά-σιγά, βουλιάζει στην αφάνεια όπως όλα τα αρχαία του κόσμου τούτου κτίσματα.
Το έργο της αναμελιάς έρχεται ν' αποτελειώση η άγνοια του Νόμου του Θεού από την απουσία της μελέτης, και κατοπινά, η λησμοσύνη για ό,τι καλό παλιά η ψυχή έχει πάρει. Και η ψυχή μου, Κύριε, κολώνα σπασμένη από το θείο Οικοδόμημα Της Εκκλησίας Σου, θάπτεται στης ραθυμίας το χώμα.
Δώσε μου, Μεγάλε Ανιχνευτά των ψυχών, την σκαπάνη της θείας εγρηγόρσεως για να σου την προσφέρω εύρημα πολύτιμο στην αγάπη Σου. Ψυχή αθλία! Επιμένεις ακόμη να βρίσκεσαι στη χώρα της ραθυμίας, όταν ο Κύριός σου αγωνιά στη Γεσθημανή Του;
Υπνώττεις στην τρυφηλότητα του κόσμου, όταν Εκείνος αγρυπνεί εκεί για σένα; Γελάς ξένοιαστα, ενώ Εκείνος μουσκεύει στον ιδρώτα του πόνου; Νύχτα της ψυχής μου! Νύχτα μ' αξημέρωτα σκοτάδια:
Σε λίγο θ' ακουστή το εγερτήριο σάλπισμα: «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται, εξέρχεσθε εις απάντησιν αυτού». Θα ψάχνης για το λυχνάρι των αρετών. Μα το λάδι του θα είναι τελειωμένο.
Σπασμωδικά θα ζητάς την μετάνοια. Θα θελήσης να τρέξης για πράξεις ελεημοσύνης και αγάπης. Όμως, η πόρτα του Νυμφώνος θα έχη κλείσει ξωπίσω σου...

Ομιλία στην Κυριακή των Βαΐων-Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

Ομιλία στην Κυριακή των Βαΐων-Αγίου Γρηγορίου Παλαμά


Σέ καιρό εὐνοίας σέ ἐπήκουσα καί σέ ἡμέρα σωτηρίας σ’ ἐβοήθησα», εἶπε ὁ Θεός μέ τό στόμα τοῦ προφήτη Ἡσαΐα (Ἡσ. 49, 8). Καλό λοιπόν εἶναι νά εἰπῶ σήμερα τό ἀποστολικό ἐκεῖνο πρός τήν ἀγάπη σας: «Ἰδού καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού ἡμέρα σωτηρίας ἄς ἀπορρίψωμε λοιπόν τά ἔργα τοῦ σκότους καί ἄς ἐκτελέσουμε τά ἔργα τοῦ φωτός, ἄς περπατήσουμε μέ σεμνότητα, σάν σέ ἡμέρα» (Β΄ Κορ. 6, 2· Ρωμ. 13, 12). Διότι προσεγγίζει ἡ ἀνάμνησις τῶν σωτηριωδῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ καί τό νέο καί μέγα καί πνευματικό Πάσχα, τό βραβεῖο τῆς ἀπαθείας, τό προοίμιο τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Καί τό προκηρύσσει ὁ Λάζαρος πού ἐπανῆλθε ἀπό τά βάραθρα τοῦ Ἅδη, -ἀφοῦ, μέ μόνο τόν λόγο καί τό πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ, πού ἔχει τήν ἐξουσία ζωῆς καί θανάτου, ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς τήν τέταρτη ἡμέρα- καί προανυμνοῦν παιδιά ἄκακα καί πλήθη λαοῦ, μέ τήν ἔμπνευση τοῦ Θείου Πνεύματος, Αὐτόν πού λυτρώνει ἀπό τόν θάνατο, πού ἀνεβάζει τίς ψυχές ἀπό τόν Ἅδη καί πού χαρίζει ἀΐδια ζωή στήν ψυχή καί στό σῶμα.

Παραχωρεί ο Θεός σε αναξίους άρχοντες και βασιλείς, να άρχουν επί ενός αναξίου λαού, για να τους συνετίσει;

Παραχωρεί ο Θεός σε αναξίους άρχοντες και βασιλείς, να άρχουν επί ενός αναξίου λαού, για να τους συνετίσει;

ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  ΤΟ ΝΕΟ ΙΣΡΑΗΛ  , Ο ΛΑΟΣ  ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΠΑΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΚ ΤΗΣ ΣΤΥΓΝΗΣ  ΔΟΥΛΕΙΑΣ  ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ , ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ  , ΑΝΤΙ ΤΟΥ  ΕΥΣΕΒΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ  ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ  ΤΩΝ  ΒΑΥΑΡΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ  ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ , ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ  ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΣΤΥΧΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΣΑΞΩΝΩΝ  ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΩΝ!!

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ!!!

Δευτερονόμιο 28/κη: "15 Αλλ' εάν δεν υπακούσης εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, διά να προσέχης να εκτελής πάσας τας εντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εις σε σήμερον, πάσαι αι κατάραι αύται θέλουσιν ελθεί επί σε και θέλουσι σε ευρεί. … 29 … και θέλεις είσθαι μόνον καταδυναστευόμενος και διαρπαζόμενος πάσας τας ημέρας, και δεν θέλει είσθαι ο σώζων. …36…Ο Κύριος θέλει φέρει σε και τον βασιλέα σου όντινα καταστήσης επί σε, εις έθνος το οποίον δεν εγνώρισας, συ, ουδέ οι πατέρες σου. …48 διά τούτο θέλεις δουλεύσει τους εχθρούς σου, τους οποίους ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε, με πείναν και με δίψαν και με γυμνότητα και με έλλειψιν πάντων· και θέλει βάλει επί τον τράχηλόν σου ζυγόν σιδηρούν, εωσού σε εξολοθρεύση…

«Άρα ουν, αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου είτε δι’ επιστολής ημών...» (Απόστολος Παύλος, Β’ Θεσσαλονικείς κεφ. β’,15)

«Άρα ουν, αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου είτε δι’ επιστολής ημών...» (Απόστολος Παύλος, Β’ Θεσσαλονικείς κεφ. β’,15).
 Ζούμε σε μια εποχή όπου παρατηρείται μια επικίνδυνη καταφρόνηση των Ιερών Κανόνων και παραδόσεων και μια χαλάρωση - αλλοίωση του ορθόδοξου φρονήματος και ήθους. Εμφανίζονται, λοιπόν, παράτυπες συνδιασκέψεις, συμπροσευχές, ακόμα και συλλείτουργα με παπικούς και άλλους αιρετικούς, με την συμμετοχή ή και πρωτοστασία μεγαλοσχημόνων κληρικών, έως και αυτών των διοικητικών κεφαλών της Εκκλησίας. Ο πάπας και οι αιρετικοί αποκαλούνται από τους οικουμενιστές «αδελφές Εκκλησίες», ενώ «μυστήρια» των αιρετικών αναγνωρίζονται ως έγκυρα. Το μήνυμα λοιπόν του Αποστόλου Παύλου είναι σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ. Πρέπει να μείνουμε σταθεροί στις ορθόδοξες παραδόσεις μας και να τις διαφυλάξουμε ως «κόρη οφθαλμού». Πρέπει να ακολουθήσουμε το διαχρονικό παράδειγμα τόσων και τόσων πατέρων: Του Γρηγορίου του Παλαμά, του Μάρκου του Ευγενικού, του Αγίου Νεκταρίου,. Ὁτιδήποτε ἂλλο, εἶναι ψευδώνυμος γνώση (Τιμ. α' 6, 20) καί πρέπει νά ἀπορρίπτεται καί νά ἐκβάλλεται ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

Από το περίφημον  βιβλίον
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Α΄ έκδοση  1929  Δ' Έκδοση  1988
 Από  την επιστολήν  του πατριάρχου  Ιωακείμ  Γ’  προς  τας  ορθοδόξους  εκκλησίας  δια την  αλλαγήν  του ημερολογίου.

Ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών Το Ιερό Ευαγγέλιο στην πράξη η ιστορία του αθώου βοσκού που αξιώθηκε να συνομιλεί και να ταΐζει το Χριστό!!!

Ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών
Το Ιερό Ευαγγέλιο  στην πράξη  η ιστορία  του  αθώου  βοσκού  που  αξιώθηκε  να  συνομιλεί  και να 
ταΐζει  το  Χριστό!!!
Κατα Ματθαιον
(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18)
1 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ λέγοντες· τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν;  2 καὶ προσκαλεσάμενος ὁ ᾿Ιησοῦς παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ εἶπεν·  3 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.  4 ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.  5 καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται·        1 Εκείνη την ώρα πλησίασαν οι μαθητές στον Ιησού λέγοντας: «Ποιος είναι άραγε μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών;»  2 Και αυτός, αφού προσκάλεσε ένα παιδί, το έστησε στο μέσο τους  3 και είπε: «Αλήθεια σας λέω, αν δε στραφείτε και δε γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΟΤΙ :

 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΟΤΙ :
Η φωνή  των Αγίων Αποστόλων  , των Αγίων Πατέρων και των  Αγίων 9 οικουμενικών συνόδων καταδικάζει και εκβάλει εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας , όλους εκείνους που αθετούν τα αιώνια όρια και κανόνες που εθέσπισαν , και μας είναι το φωτεινό μονοπάτι που είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε εάν και εφόσον πιστεύουμε εις τον Θεάνθρωπο Χριστό και στην Αγία του Οικουμενική και Καθολική Εκκλησία ! 
Η φωνή των Αγίων καταδικάζει όλους αυτούς τους προβατόσχημους λύκους που με ψεύδη , και δικολαβίστικες δικαιολογίες κρατούν τον άνθρωπο δεμένο στο άρμα του αντιχρίστου τον επάρατο οικουμενισμό , και τα τέκνα του νεοημερολογιτισμό και φλωρινο-σεραφειμικό παλαιοημερολογιτισμό!
Η φωνή των πατέρων καταδικάζει όλους εκείνους τους λεγόμενους αντί-οικουμενιστές οι οποίοι εδώ και 90 χρόνια κρατούν με διάφορα προσχήματα τους ανθρώπους μέσα εις την οικουμενιστική αίρεση του λεγομένου Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών και των συμμετασχόντων εις αυτό!
Η φωνή των πατέρων καταδικάζει όλους εκείνους , τους <<μεγαλόσχημους>>μοναχούς , ασκητάς , γεροντάδες , <<θαυματοποιούς>> που εν ώρα φρικτής Θείας Παρουσίας θα ακούσουν το φοβερό ,ΑΠΕΛΘΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΥΡ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ,ΟΥΚ ΕΙΔΑ ΥΜΑΣ !

Άγιος Φώτιος ο Μέγας, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Άγιος Φώτιος ο Μέγας, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 

Ο Μέγας Φώτιος έζησε κατά τους χρόνους που βασίλευσαν οι αυτοκράτορες Μιχαήλ (842 - 867 μ.Χ.), υιός του Θεοφίλου, Βασίλειος Α' ο Μακεδών (867 - 886 μ.Χ.) και ο Λέων ΣΤ' ο Σοφός (886 - 912 μ.Χ.), υιός του Βασιλείου. Γεννήθηκε το 810 μ.Χ. (κατά άλλους το 820 μ.Χ.) στην Κωνσταντινούπολη από ευσεβή και επιφανή οικογένεια, που αγωνίσθηκε για την τιμή και προσκύνηση των ιερών εικόνων. Οι γονείς ήταν ο Άγιος Σέργιος (βλέπε 13 Μαΐου) και Ειρήνη και καταδιώχθηκαν επί του εικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφίλου (829 - 842 μ.Χ.). Ο Άγιος Σέργιος ήταν αδελφός του Πατριάρχου Ταρασίου (784 - 806 μ.Χ.) και περιπομπεύθηκε δέσμιος από το λαιμό ανά τις οδούς της Κωνσταντινουπόλεως, στερήθηκε την περιουσία του και εξορίσθηκε μετά της συζύγου του και των παιδιών του σε τόπο άνυδρο, όπου από τις ταλαιπωρίες πέθανε ως Ομολογητής.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας

Ο Κύριος, ο Θεός σου, είναι ένας Κύριος(Δευτ. 6, 4), που αναγνωρίζεται ως Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ο Πατέρας είναι αγέννητος. Ο Υιός έχει γεννηθεί από τον Πατέρα ανάρχως, αχρόνως και απαθώς, ως Λόγος. Αυτός, επειδή έχρισε από τον εαυτό Του την ανθρώπινη φύση που έλαβε από εμάς, ονομάστηκε Χριστός. Το Άγιο Πνεύμα προέρχεται από τον Πατέρα, όχι όμως με γέννηση, αλλά με εκπόρευση. Αυτός είναι ο μόνος Θεός.Αυτός είναι ο αληθινός Θεός, ο ένας Κύριος σε τρεις υποστάσεις, Πατέρα, Υιού και Αγίου Πνεύματος, που δε διαιρείται κατά τη φύση και τη βουλή και τη δόξα, τη δύναμη και την ενέργεια και όλα τα γνωρίσματα της θεότητας. Αυτόν μόνο θα αγαπήσεις και Αυτόν μόνο θα λατρέψεις με όλη τη διάνοιά σου και με όλη την καρδιά σου και με όλη τη δύναμή σου(Δευτ. 6, 5).

Και θα είναι τα λόγια Του και τα προστάγματά Του μέσα στην καρδιά σου για να τα πράττεις και να τα μελετάς και να τα λες όταν κάθεσαι και όταν βαδίζεις και όταν είσαι στο κρεβάτι και όταν ξυπνάς και σηκώνεσαι(Δευτ. 6, 6-7). Να θυμάσαι αδιάκοπα τον Κύριο, το Θεό σου(Δευτ. 8, 18), και να φοβάσαι Αυτόν μονάχα(Δευτ. 6, 13), και να μη λησμονήσεις ούτε Αυτόν, ούτε τις εντολές Του. Έτσι θα σου δώσει Εκείνος δύναμη να κάνεις το θέλημά Του.

Η κουβέρτα του παππού - Μια συγκινητική ιστορία, που θα σας κάνει να αναθεωρήσετε τις σχέσεις σας με τους γονείς σας

Η κουβέρτα του παππού - Μια συγκινητική ιστορία, που θα σας κάνει να αναθεωρήσετε τις σχέσεις σας με τους γονείς σας


Όταν τα γεράματα χτυπάνε την πόρτα… οι άνθρωποι γίνονται βάρος στους νεότερους, έτσι τουλάχιστον πιστεύουν… Και έτσι το βλέπουν κάποιοι. Ξεχνάνε, όμως, ότι τα γεράματα δεν είναι αρρώστια, κάποια στιγμή όλοι θα φτάσουν εκεί...
 
Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα ρθεις! Σοφή αυτή η παροιμία.
 Κανένας δεν αναλογίζεται τα δύσκολα, αυτά που θα ‘ρθουν.
 

Ἡ υἱοθέτηση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν μνημείων ἀπό τό "Βυζάντιο"

Ἡ υἱοθέτηση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν μνημείων ἀπό τό "Βυζάντιο"

Δέν θά ἀναφερθῶ καθόλου στίς νεοειδωλολατρικές προπαγάνδες, ὅπως ἐπί παραδείγματι σέ ἔργα ἀνθελλήνων ἱεραρχῶν(!) σάν κι αὐτό τοῦ Μ.Ἀθανασίου «κατά εἰδώλων» καί ὄχι «κατά Ἑλλήνων», ἀφοῦ ὁ τίτλος αὐτός προσετέθη ἀργότερα ἀπό τούς ἐκδότες, ὁπότε μπορεῖ νά κατανοήση ὁ καθένας τό θεολογικό καί συνάμα ἀντιεπιστημονικό ὑπόβαθρο παρομοίων ἐνεργειῶν. Θά ἀρκεστῶ ἐπιγραμματικῶς σέ μερικά στοιχεία σύζευξης ἑλληνισμοῦ-χριστιανισμοῦ γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές.
Κατ' ἀρχάς ἡ μεταφορά «εἰδωλολατρικῶν» μνημείων στήν νέα πρωτεύουσα (Κωνσταντινούπολη-Νέα Ῥώμη) γιά τήν διακόσμησί της, ναί μέν ἐμποδίζει τήν συνέχεια τῶν τοπικῶν λατρειῶν, ἀλλά τά ἀναδεικνύει ἀκόμη περισσότερο στήν ἴδια τήν χριστιανική πρωτεύουσα. Ὡς τήν ἐποχή τοῦ Ἰουστινιανοῡ εἰσέρρεαν ἀρχαῖα ἐθνικά μνημεῖα στήν Κωνσταντινούπολη. 

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Ευαγγελίζου γη χαρά μεγάλη... 25 μαρτίου με το ορθόδοξο παλαιό ημερολόγιο!!

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Ευαγγελίζου γη χαρά μεγάλη...
25 μαρτίου με το ορθόδοξο παλαιό ημερολόγιο!!
"Χαίροις μετά Θεόν η θεός, τα δευτερεία της Τριάδος η έχουσα", 

 "Χαίροις μετά Θεόν η θεός, τα δευτερεία της Τριάδος η έχουσα", αναφωνεί ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης εγκωμιάζοντας την Θεοτόκο σε μια προσπάθειά του να εκφράση το κάλλος και το μεγαλείο της, αλλά και ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εκστατικός βοά: "Σύ μου τον νουν είλες", σκεπτόμενος την ωραιότητα της Παρθενίας της Θεοτόκου.
Και ποιός νούς μπορεί να μείνη στατικός απέναντι σ' αυτό το μεγαλείο του Ευαγγελισμού, την αρχή όλων των Δεσποτικών εορτών; Ψάλλουμε στην Εκκλησία μας, στο απολυτίκιο της ημέρας: "Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απ' αιώνος μυστηρίου η φανέρωσις".

Ύμνος  Εις την  ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ

Ψάλλεται  συμφώνως  προς  το  εξαποστειλάριον
<<Τηβεριάδος  θάλασσα…Ήχος  β’>>

Άχραντε  και  Βασίλισσα  δόξα των Αρχαγγέλων , η προστασία  των  πιστών ,
Και  καύχημα  Αγγέλων.

Ανάξιοις  μας  χείλεσιν , απαύστως  Σε υμνούμεν , τους  Παναγίους  πόδας  σου  , 
ευλαβώς  προσκυνούμεν.

Θερμώς  δεόμεθα  Σ’Αγνή  , και  Σε παρακαλούμεν ,  αιτήματα σωτήρια ,
Παρά  Σου  εκζητούμεν .

Μάς  απαλλάξης  των  παθών , ψυχής  μας  την  ειρήνη , δωρίσης  μας  ταπείνωση , ώς  και  
την  σωφροσύνην .

Αγάπην  και  πραότητα  ως  και  μακροθυμίαν , υπομονήν  ανδρείαν  τε ,
Και  μεγαλοψυχίαν .

Μεγάλην  μεν  των  αρετών , καλήν  αυτομεμψίαν , διώξεις  μας  δε  εκ  ψυχής , κακήν  
κενοδοξίαν .
Υπερηφάνειαν   δεινήν , σατανικήν  ανταρσίαν , περίεργον  υπόνοιαν ,
οίησην  οκνηρίαν .

Να  θανατώσης  παντελώς  ψυχοβλάβ’ ακηδίαν , τους  πονηρούς  και  τους  αισχρούς , 
λογισμούς  μας  καρδίας .
Και  τους  βλασφήμ’απατηλούς , κακούς  Γαββαωνίτας ,

Ματαίους τε  τους  ρεμβασμούς  , σκληρούς  Φαραωνίτας .
Και  αντ’ αυτών  εμφύτευσον , Θεοτόκε  Μαρία , ευχήν  την  αδιάλειπτον  , και  φρικτήν  παρουσίαν .
Θάνατον  και την  κόλασην  , σκληράς  τας  τιμωρίας  , αμαρτωλών  τον  χωρισμόν , Χριστού  
μας  παρρησίας .

Την  ποθεινήν  πατρίδα  μας , δεόμεθα  μας  δώσεις , μετά  φρονίμων  Σ’εκλεκτών  
πάντας  καταξιώσεις .

Γένοιτο  Παναγία  μου , πόθοι  μας  πληρωθώσιν ,
αί  ταπειναί  δεήσεις  μας  όπως  εισακουσθώσην .