8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Η άλωση της ορθοδοξίας και του ελληνισμού δεν έγινε σήμερα ,αλλά ξεκίνησε πολύ παλαιότερα , η αποστασία δε των Ελλήνων από τον Θεό οδήγησε την πατρίδα μας στην σύγχρονη σκλαβιά που βιώνουμε σήμερα ! Η υποδούλωση της Ελλάδος στους Βαυαρούς και στην εβραίο μασονική Ε.Ο.Κ. και ο Θεοσεβής κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας !

Η άλωση  της ορθοδοξίας  και του ελληνισμού  δεν έγινε σήμερα ,αλλά ξεκίνησε πολύ παλαιότερα , η αποστασία δε των Ελλήνων  από τον Θεό οδήγησε την πατρίδα μας στην σύγχρονη σκλαβιά που βιώνουμε σήμερα !
Η  υποδούλωση  της  Ελλάδος στους Βαυαρούς και στην εβραίο μασονική  Ε.Ο.Κ. και ο Θεοσεβής  κυβερνήτης Ιωάννης  Καποδίστριας !

Ἐγκώμιο στούς Ἁγίους Πάντες, πού μαρτύρησαν σ᾽ ὅλο τόν κόσμο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ἐγκώμιο στούς Ἁγίους Πάντες,
πού μαρτύρησαν σ᾽ ὅλο τόν κόσμο 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ : ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ , ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩ!!

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ : ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ , ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΩ!!

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά : περὶ ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

  Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά :  περὶ ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Πάλιν ὁ δεινός καί ἀρχέκακος ὄφις, τήν ἑαυτοῦ κεφαλήν καθ᾿ ἡμῶν διαιρών, ὑποψιθυρίζει τά τῆς ἀληθείας ἀντίθετα.
Μᾶλλον δέ τήν μέν κεφαλήν τῷ τοῦ Χριστοῦ σταυρῷ συντριβείς, τῶν δέ κατά γενεάς πειθομένων ταῖς ἀπολουμέναις ὑποθήκαις αὐτοῦ κεφαλήν ἑαυτοῦ ποιούμενος ἕκαστον καί οὕτω πολλάς ἀντί μιᾶς κατά τήν ὕδραν ἀναδούς κεφαλάς, δι᾿ αὐτῶν ἀδικίαν εἰς τό ὕψος λαλῶν οὐκ ἀνίησιν.
Οὕτως Ἀρείους, οὕτως Ἀπολιναρίους, οὕτως Εὐνομίους καί Μακεδονίους, οὕτω πλείστους ἑτέρους προσαρμοσάμενος τῷ αὐτοῦ προσφύντας ὁλκῷ, διά τῆς ἐκείνων γλώττης τόν οἰκεῖον κατά τῆς ἱερᾶς Ἐκκλησίας ἐπαφῆκεν ἰόν, ἀντ᾿ ὀδόντων ἰδίων τοῖς ἐκείνων λόγοις χρησάμενος καί περιπείρας τούτους τῇ τῆς εὐσεβείας ἀρχῇ, οἷόν τινι ρίζῃ νεαρῶς καλόν τεθηλότος φυτοῦ καί καρποῖς ὡραιοτάτοις βρίθοντος, οὐ μήν τούτῳ καί λυμήνασθαι ἴσχυσε·

Για την συνείδηση (Αββά Δωροθέου)

Για την συνείδηση (Αββά Δωροθέου)                        
'Όταν ό Θεός δηµιούργησε τόν ανθρωπο, 'έβαλε µέσα του ένα θείο σπέρµα, σάν ενα είδος λογισµοϋ πιό θερµού και φωτεινοϋ, νά εχει τή θέση της σπίθας, γιά νά φωτίζει τό νου και νά του δείχνει νά ξεχωρίζει τό καλό από τό κακό'. Αυτό ονοµά­ζεται συνείδηση, και είναι ό φυσικόο νόµοι; ('Ιωαv. Χρυσ. Ρ. G. 49, 131-133). Αύτό είναι τά πηγάδια πού άνοιγε ό 'Ιακώβ, όπως άκριβώς είπαν οι Πατέρες, και τά παράχωναν οι Φιλισταϊοι (Γεν. 26, 15). Μ' αυτό τό νόµο, δηλαδή µέ τή συνεί­δηση, συµµορφώ­θηκαν οι Πατριάρχες και ολοι οι άγιοι πού εζησαν πρίν από τό γραπτό νόµο και εύαρέστηοσν στό Θεό. 'Επειδή όμως αυτή παραχώθηκε και καταπατήθηκε από τούς ανθρώπους µέ την προοδευτική εξάπλωση της αμαρτιας, χρειαστήκαµε το γραπτό νόµο, χρειαστήκαµε τούς Αγίους Προφή­τες,

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΑΓΙΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ

ΠΕΡΙ  ΤΗΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΙΣΤΕΩΣ  ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟΝ  ΑΓΙΟΝ  ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ  ΘΕΟΝ 


ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε· καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα.

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος·
ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε·
καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα.

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΥΜΑΣ !! Η ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ , ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ!!

ΑΓΙΑ  ΤΡΙΑΣ Ο ΘΕΟΣ  ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ !!
Η  ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ  ΩΣ  ΣΥΜΒΟΛΟΝ  ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  Γ.Ο.Χ.  ΕΛΛΑΔΟΣ , ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ!!Η ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Η ΦΑΝΕΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η ΑΓΙΑ  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Η ΦΑΝΕΡΩΣΙΣ  ΚΑΙ  Η  ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΘΕΟΥ


1948 : ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ !! ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΣΗ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΥΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΗ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ!! ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜΗΚΩΝ

1948 : ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ !! 
ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ,  ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΣΗ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΥΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΗ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ!! ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜΗΚΩΝ 


Η ένωσης της εκκλησίας της Ελλάδος και όλων των λεγόμενων ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Εκκλησιών μετά των Θεοκτόνων εβραίων διά της εκκλησίας της Κύπρου

Η  ένωσης  της εκκλησίας της Ελλάδος και όλων των λεγόμενων ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Εκκλησιών  μετά των Θεοκτόνων  εβραίων  διά της εκκλησίας της Κύπρου 

Ο ΑΘΕΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Ο ΑΘΕΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Ο εβραιοκίνητος  σατανικός  οικουμενισμός  δεν ΗΡΘΕ  ΜΟΝΟΣ στην Ελλάδα , αλλά  έφερε  μαζί του και επέβαλε μέσω των  οργάνων του μασόνων επισκόπων και πολιτικών την αίρεση του νέου ημερολογίου , το ψευδο ορθόδοξο κίνημα του πρώην φλωρίνης Χρυσοστόμου και τον ακολουθούντων αυτόν έως σήμερα , τον  θρησκευτικό συγκρητισμό , μέσω συμπροσευχών και << οικολογικών >> εορτών , και τα τελευταία χρόνια μέσω των <<προτεσταντικών θεολογικών >> σχολών και τις φοβερές αιρέσεις , της νέο- εικονομαχίας , και εκκλησιομαχίας , με  τελικό σκοπό να εξομοιωθεί η  αποκεκαλυμμένη ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , σε μία θρησκευτική ομολογία με κοινά χαρακτηριστικά και πιστεύω με όλες τις  ειδωλολατρικές αιρέσεις  !!
Ο δε κάποτε ορθόδοξος Ελληνικός  λαός του Θεού – το νέο Ισραήλ-  έχει μεταβληθεί σε ένα  γεροντολάγνο , προφητολάγνο κοπάδι με ένα ψεύτικο ευσεβισμό ,προσκολημένο σε ψευδο- προφήτες  λαοπλάνους θαυματοποιούς οικουμενιστές , σε μεγαλόστομους  πολυγραφότατους  αντι- οικουμενιστές  των λόγων , και όχι των πράξεων !! περιμένοντας και πιστεύοντας ότι άθλιοι και  άθεοι πολιτικοί  ντόπιοι και ξένοι θα φέρουν την σωτηρία .
Χωρίς επιστροφή όμως στην ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ , το μόνο που θα γίνει είναι καταστροφή αίμα και φωτιά  χειρότερη και από αυτή της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης υπό των αθέων φράγκων !
Τα κείμενα που δημοσιεύουμε στο παρόν ιστολόγιο  δεν στρέφονται προσωπικά σε κανένα αλλά είναι μία προσπάθεια αφύπνισης της ορθοδόξου συνειδήσεως των ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ  κατ’ όνομα ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ , για κατανόηση της πλάνης και του σκότους που τους έχουν οδηγήσει , κατανόηση της ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , Της αποκεκαλυμμένης υπό του Άγιου Τριαδικού Θεού μέσω  των Αγίων Προφητών , του Θεανθρώπου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ , των Αγίων Αποστόλων και των Πατέρων !

Μόνο η επιστροφή στην Ορθόδοξο Πίστη και Παράδοση εν μετανοία μας δίνει ελπίδα για την Ανάσταση του γένους των ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  !

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Ο ΕΙΣ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΣ ΘΕΟΣ !

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Ο ΕΙΣ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΣ  ΘΕΟΣ !


ΠΕΡΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ

ΠΕΡΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ??

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ??

Η αίρεσις της νέο- εικονομαχίας στον χώρο των Γ.Ο.Χ. ( Ματθαϊκών ) είναι ένα υπαρκτό γεγονός , και η πραγματική αιτία του σχίσματος του 1995 ,και η αποβολή εκ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ των νέο – εικονομάχων

Η αίρεσις της νέο- εικονομαχίας στον χώρο των Γ.Ο.Χ. ( Ματθαϊκών ) είναι ένα υπαρκτό γεγονός , και  η πραγματική αιτία  του σχίσματος  του 1995 ,και η αποβολή εκ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ των νέο – εικονομάχων 
Απόδειξις τούτου είναι το κατωτέρω βιβλίον   {Μητροπολίτου  των  Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και νήσων ΝΙΚΟΛΑΟΥ . Προσκυνούμεν  Πατέρα , Υιό και Άγιον Πνεύμα Τριάδα Ομοούσιον  και αχώριστον . ΠΕΡΙ Προσκυνήσεως των Αγίων και ιερών Εικόνων και των βλασφημούντων αυτάς. Α’ έκδοσης 1993 } , το οποίον είχεν  εκδόσει ο τότε Πειραιώς Νικόλαος το έτος  1993 , περί της ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ. Το εν λόγω βιβλίον  μάλιστα το είχαν  προλογίσει  ,ο τότε  αρχιεπίσκ. Ανδρέας (……εδόθη απάντησης εις όσα  βλάσφημα και αντορθόδοξα έχουν διατυπωθεί κατά συγκεκριμένων εικόνων…… )και ο ιερομ. Κήρυκος Κοντογιάννης(…..επ’ αυτής  της ιστορικής εγκυκλίου εμμένομεν και ημείς καταδικάζοντες τα  αντορθόδοξα φρονήματα περί μη προσκυνήσεως συγκεκριμένων εικόνων…  ).   

Εν όψι της οικουμενιστικής συνόδου στήν νήσο Κρήτη Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ : Ἡ ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου τό 1924, διέσπασε τήν λειτουργική ἑνότητα μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν

Εν όψι της οικουμενιστικής συνόδου στήν νήσο Κρήτη 
Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ : Ἡ ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου τό 1924, διέσπασε τήν λειτουργική ἑνότητα μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν
Ἡ ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου τό 1924 ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἦταν μονομερής καί πραξικοπηματική ἐνέργεια, γιατί δέν ἔγινε μέ πανορθόδοξη ἀπόφαση. Διέσπασε τήν λειτουργική ἑνότητα μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καί προκάλεσε σχίσματα καί διαιρέσεις μεταξύ τῶν πιστῶν. Στήν ἀλλαγή συνήργησαν καί ὤθησαν ἑτερόδοξες «ὁμολογίες» καί μυστικές ἑταιρεῖες, μέσῳ τοῦ Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη.

Η Ουνία στον χώρο των Γ.Ο.Χ. Μετά τόν θάνατο του πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομου Καβουρίδη , και οι ψεύδο- χειροτονίες από τους εν τή πράξη οικουμενιστάς , τους κοινωνούντας με τους Παπικούς και Νεοημερολογήτας , Ρώσους της λεγόμενης ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ !

Η   Ουνία  στον χώρο των Γ.Ο.Χ. Μετά τόν θάνατο του πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομου Καβουρίδη , και οι ψεύδο- χειροτονίες από τους εν τή πράξη οικουμενιστάς , τους κοινωνούντας  με τους Παπικούς και Νεοημερολογήτας , Ρώσους της λεγόμενης ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ! Οι οποίοι άν και αναθεμάτισαν τόν οικουμενισμό ποτέ δέν έπαψαν να κοινωνούν με τους οικουμενιστάς , όπως κάνουν και οι σημερινοί  <<αντι - οικουμενιστές >> νεοημερολογήτες , Μητρ. Πειραιώς , π. Μεταλληνός , π. Ζήσης . κ.π. άλλοι!

Έχεις όσα λένε οι μακαρισμοί του Χριστού;

Έχεις όσα λένε οι μακαρισμοί του Χριστού;


Ο Χριστός και Θεός μας φωνάζει καθημερινά ολοκάθαρα διά του ευαγγελίου του, «μακάριοι είναι οι πτωχοί στο φρόνημα, διότι δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών».
Ακούγοντας λοιπόν εμείς αυτό οφείλουμε να προσέχουμε και να εξετάζουμε με ακρίβεια τους εαυτούς μας, αν είμαστε πραγματικά τέτοιοι πτωχοί, ώστε να είναι και δική μας η βασιλεία των ουρανών τόσο, ώστε να έχουμε με συναίσθηση της ψυχής σίγουρη την κτήση αυτής και τόσο να κατέχουμε τον πλούτο της, ώστε να αι­σθανόμαστε αδίστακτα ότι υπάρχουμε μέσα σ’ αυτήν και να ευφραινόμαστε εντρυφώντας με τα εκεί καλά. Διότι ο Κύριος είπε ότι αυτή βρίσκεται μέσα μας.
Σημεία και απόδειξη ότι αυτή βρίσκεται μέσα σε κάποιον, είναι ότι αυτός δεν επιθυμεί κανένα από τα ορώμενα και φθειρόμενα, εννοώ δηλαδή τα πράγματα και τα τερπνά του κόσμου αυτού, ούτε πλούτο,
ούτε δόξα, ούτε τρυφή,

Συμβολισμοί στην Θεία Λειτουργία (αγ. Μάξιμου του Ομολογητή)

Συμβολισμοί στην Θεία Λειτουργία (αγ. Μάξιμου του Ομολογητή)


Η Θεία Λειτουργία είναι τύπος της διαχρονικής Θείας Λειτουργίας που τελείται στον ουράνιο κόσμο και περιγράφεται μερικώς στο ιερό λειτουργικό βιβλίο της Αποκαλύψεως του αγίου Ιωάννου του θεολόγου. Ο τύπος που τελείται σήμερα από την Εκκλησία δια χειρών των ειδικών ιερέων, εμπεριέχει πλήθος από συμβολισμούς τους οποίους οφείλει να ξέρει ο πιστός ώστε όχι απλά να παρακολουθεί αλλά να μετέχει.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Καθώς Απέσταλκε με ο Πατήρ καγώ ¨Πέμπω υμάς . Ιων. Κ.21

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΤΗΣ  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ: Καθώς Απέσταλκε  με ο Πατήρ καγώ ¨Πέμπω  υμάς . Ιων. Κ.21


Είναι οι πατέρες της Εκκλησίας θεόπνευστοι;

Είναι οι πατέρες της Εκκλησίας θεόπνευστοι;
Οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων ονομάσθηκαν Πατέρες και μάλιστα Αποστολικοί Πατέρες, και οι διάδοχοι των τελευταίων είναι εκείνοι που χαρακτηρίσθηκαν Πατέρες της Εκκλησίας. Ουσιαστικά, οι Πατέρες είναι η γέφυρα που ενώνει την Αποστολική εποχή με κάθε εκκλησιαστική εποχή, γι’ αυτό, και όπως λέγεται, η Εκκλησία είναι Αποστολική, επειδή είναι πατερική.
Οι Πατέρες δεν είναι απλώς οι μεγάλοι επιστήμονες που γνώρισαν την ανθρώπινη γνώση και σοφία, αλλά εκείνοι που έλαβαν το άγιον Πνεύμα, είχαν μεθέξει της θεοποιού ενεργείας του Θεού, απέκτησαν την υπαρξιακή γνώση του Θεού και την διατύπωσαν, με τα ιδιαίτερα χαρίσματα και την παιδεία που είχαν.
Ποτέ οι πατέρες της Εκκλησίας δε θεωρούνται θεόπνευστοι, με την ειδική έννοια του όρου. Στις ιδιαίτερες περιπτώσεις θεοπνευστίας, όπου "υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν [Άγιοι] από Θεού άνθρωποι", αυτοί είναι οι ιεροί συγγραφείς των κειμένων της Αγίας Γραφής ή, ειδικότερα, στη νέα οικονομία, αυτοί οι θεόπνευστοι άνθρωποι παρέδωσαν τις θείες αλήθειες μέσα στην Εκκλησία. Αναμφίβολα οι Απόστολοι, είτε παρέδιδαν προφορικά δια ζώσης τη θεία αποκάλυψη είτε "δι’ επιστολών", ενεργούσαν κατ' έμπνευση του Αγίου Πνεύματος.

«Ου γαρ θελήματι ανθρώπου ηνέχθη ποτέ προφητεία, αλλ’ υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν [Άγιοι] από Θεού άνθρωποι»101.

ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ;

ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ;

 ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και του έδωσε τη δυνατότητα της κοινωνίας με το Δημιουργό μέσω της άκτιστης θείας χάρης, δηλαδή μέσω της ζωοποιού ενέργειας του Αγίου Πνεύματος.
Σ' αυτό το περιβάλλον της θείας αγάπης ο άνθρωπος είχε τη δυνατότητα να καλλιεργήσει την κοινωνία, αναπτύσσοντας ελεύθερη και ανιδιοτελή αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον. Επομένως ο ίδιος ο άνθρωπος έπρεπε να φθάσει στην τελειότητα, μένοντας ελεύθερα στο περιβάλλον του Θεού, έχοντας όμως πάντοτε τη δυνατότητα και να την αρνηθεί.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Γ.Ο.Χ. ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ !!!!!

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Γ.Ο.Χ.  ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ !!!!!


ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΓΑΠΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΓΑΠΗΣ

 Η αγάπη ειναι μιά αγαθή διάθεση της ψυχης, η οποία τήν κάνει νά μήν προτιμα κανένα από τά οντα περισσότερο από τή γνώση του Θεου. Ειναι ομως αδύνατο νά φτάσει ν΄ αποκτήσει σταθερά αυτή τήν αγάπη οποιος εχει κάποια εμπαθή κλίση σέ κάτι από τά γήινα.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ,καί κατά των αρνουμένων τήν Θεϊκήν Κεφαλήν της Εκκλησίας .

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ,καί κατά των αρνουμένων τήν Θεϊκήν Κεφαλήν της Εκκλησίας .


Περί της αιρέσεως της Νεο-εικονομαχείας στούς Γ.Ο.Χ. και περί του δήθεν σχεδίου ανατροπής του τότε αρχιεπισκόπου Ανδρέου . πρακτικά ιεράς συνόδου .

Περί της αιρέσεως της Νεο-εικονομαχείας στούς Γ.Ο.Χ. και περί του δήθεν σχεδίου ανατροπής του τότε αρχιεπισκόπου Ανδρέου . πρακτικά ιεράς συνόδου ."Λόγος περί δόγματος και καταστάσεως επισκόπων" (Λόγος Κ΄) Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος:

"Λόγος περί δόγματος και καταστάσεως επισκόπων" (Λόγος Κ΄)
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος:
1. Όταν βλέπω την φλυαρίαν της εποχής μας και τους σοφούς που αναδεικνύονται εντός μιας ημέρας και τους αυτοχειροτονήτους θεολόγους, οι οποίοι μόνον επειδή θέλουν να είνε σοφοί, νομίζουν και ότι είνε, τότε ποθώ την ανωτάτην φιλοσοφίαν και αναζητώ την πλέον απόμακρον έρημον, καθώς λέγει ο Ιερεμίας, και θέλω να συζητήσω συγκεντρωμένος με τον εαυτόν μου.
Διότι τίποτε άλλο δεν θεωρώ τόσον σπουδαίον, όσον το να κλείσω τας αισθήσεις, να ευρεθώ έξω από την σάρκα και τον κόσμον, να μη έχω επαφήν με τίποτε το ανθρώπινον, εκτός από τα απολύτως αναγκαία, και τα συζητώ με τον εαυτόν μου και τον Θεόν, να ζω υπεράνω των ορατών πραγμάτων και να κρατώ συνεχώς μέσα μου διαυγείς τας θείας ενοράσεις, αμιγείς από τα γήινα και παραπλανητικά είδωλα, σαν ένας ακηλίδωτος καθρέπτης του Θεού και των θείων, καθρέπτης που και είμαι και συνεχώς γίνομαι,

Η δημιουργία του ανθρώπου κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση Θεού

Η δημιουργία του ανθρώπου
κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση Θεού

Ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, που έγινε την έκτη ημέρα της δημιουργίας, κατά την διήγηση του θεόπτου Μωυσέως.
Είναι η περίληψη όλης της δημιουργίας, γιατί αποτελείται από ψυχή και σώμα και έχει και το νοερό, που συγγενεύει με τους αγγέλους, και το αισθητό που συνδέεται με την κτίση. Συγχρόνως, ο πρώτος άνθρωπος είχε και στα δύο στοιχεία την Χάρη και ενέργεια του Θεού, δηλαδή το πνεύμα. Αυτή η δισύνθετη ύπαρξη του ανθρώπου, πέραν του ότι είναι αποκαλυπτική αλήθεια που δόθηκε από τον Θεό, δια του Μωυσέως και δια του Χριστού, συγχρόνως είναι και προσωπική εμπειρία του θεουμένου ανθρώπου.
Η διήγηση του βιβλίου της Γενέσεως μας περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας του ανθρώπου, αλλά ακόμη και πριν γραφή το βιβλίο από τον θεόπτη Μωυσή, οι θεόπτες γνώριζαν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα. Για το σώμα είχαν και έχουν την επιβεβαίωση των αισθήσεων και της υπάρξεώς του σε ιδιαίτερο χώρο και χρόνο, αλλά για την ύπαρξη της ψυχής απέκτησαν την βεβαιότητα με την γνώση του εαυτού τους εν Χάριτι. Αισθάνονταν την κίνηση της ψυχής που ενεργοποιούσε τις δυνάμεις του σώματος, είχαν εμπειρία της ενέργειας του νου στην καρδιά, γνώριζαν εκ πείρας την έλευση του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ψυχή, αλλά και την άρση της ενεργείας του Θεού από την ψυχή, οπότε η ίδια βιώνει τον πνευματικό θάνατο.

Ο Δογματικός Όρος - ΘΕΟΤΟΚΟΣ - είς τήν Πίστην τών Ορθοδόξων Χριστιανών

Ο Δογματικός  Όρος - ΘΕΟΤΟΚΟΣ - είς  τήν Πίστην τών Ορθοδόξων ΧριστιανώνΗ -ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ- ΚΑΙ Ο ΔΙΠΛΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ)

Η «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» ΚΑΙ Ο ΔΙΠΛΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ)
Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνο

Ἡ Ἐποχή μας σφραγίζεται καθοριστικὰ ἀπὸ μιὰ νέα ἱστορικὴ συγκυρία, τὴ Νέα Παγκόσμια Τάξη πραγμάτων καὶ τὴν ἀνάδυση στὸ παγκόσμιο προσκήνιο μίας νέας παγκόσμιας Μονοκρατορίας τῆς Pax Americana, πού μεταφέρει τὸν κόσμο, ἀναδρομικά, στὴν ἑνότητα τῆς Pax Romana καὶ σ᾽ ὅ,τι αὐτὴ μπορεῖ νὰ σημαίνει γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο.


Ἡ ἀνθρωπότητα ἐντάχθηκε σ’ ἕνα παγκόσμιο σύστημα πολιτικῆς καὶ ἀξιῶν, πού ἐλέγχει καὶ διαμορφώνει καθολικά, μέσῳ τῆς ἑνιαιοποιημένης παιδείας καὶ τῶν κατευθυνόμενων Μ.Μ.Ε., τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν κοινωνία, ὡς πλανητικὸ ἄνθρωπο καὶ πλανητικὴ-ὁλιστική κοινωνία.

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΪΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΪΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ 
σ.σ. Δέν γνωρίζω εάν  στην εκκλησιαστική ιστορία υπάρχει  ανάλογη περίπτωση αγιοποιηθέντος ( από τους οπαδούς  του , ανθρώπου , όπως ο πρώην φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης , ο οποίος άλλαζε το πιστεύω του κάθε τόσο ως προς την αντιμετώπιση της  σχισματικής εκκλησίας  του νέου ημερολογίου , ώσπου πεθαίνοντας , χωρίς να χειροτονήση διαδόχους ,  άφησε τους οπαδούς του ακέφαλους , ( οδηγώντας τους στην απώλεια και στην εκτός Εκκλησίας πορεία ), εκτελώντας κατά γράμμα  τις εντολές  το σχέδιο , και τον λόγο  της επιστροφής του στην Ορθόδοξο Εκκλησία , όπως ο ίδιος ομολογεί σε κείμενα του !!

Η ενότητα της Εκκλησίας

Η ενότητα της Εκκλησίας

Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την σωτηρία των ανθρώπων, δεν κινδυνεύει να αφανιστεί, να καταποντιστεί (PG 52,429), να χαθεί. Άρχοντες θρησκευτικοί, λέγει ο ιερός Χρυσόστομος, άλλοτε και τώρα, φορείς της κοσμικής εξουσίας, αιρετικοί και οι ίδιοι οι δαίμονες «επολέμησαν την Εκκλησίαν», η οποία όχι μόνο δεν νικήθηκε αλλ' «υπέρ τους ουρανούς αναβέβηκε» (PG 52, 397-8).

Παρά ταύτα κινδυνεύει συνεχώς η ενότητα της Εκκλησίας, ενώ το γεγονός του Σώματος του Χριστού, η Εκκλησία δηλαδή, σημαίνει και αποτελεί ενότητα πραγματική, «... Εκκλησίαν δε Θεού καλεί (= ο Παύλος), δεικνύς ότι ηνώσθαι αυτήν χρη. Ει γαρ Θεού εστίν, ήνωται και μία εστίν, ουκ εν Κορίνθω μόνον αλλά και εν πάση τη οικουμένη.

ΕΣΧΑΤΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

ΕΣΧΑΤΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ   «Τότε, ἐὰν σᾶς πῇ κανείς, «Νά, ἐδῶ εἶναι ὁ Χριστὸς» ἢ «Ἐκεῖ», μὴ τὸν πιστέψετε. Διότι θὰ ἐμφανισθοῦν ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ θὰ κάνουν μεγάλα θαύματα καὶ τέρατα, ὥστε νὰ πλανήσουν, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. Ἰδοὺ, σᾶς τὰ προεῖπα. Ἐὰν σᾶς ποῦν, «Νά, εἶναι εἰς τὴν ἔρημον», μὴ πηγαίνετε, «Νά, εἶναι εἰς τὰ ἀπόμερα δωμάτια», μὴ πιστέψετε. Διότι ὅπως ἡ ἀστραπὴ βγαίνει ἀπὸ τὴν ἀνατολὴν καὶ φαίνεται ἕως τὴν δύσιν, ἔτσι θὰ εἶναι καὶ ἡ ἔλευσις τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅπου εἶναι τὸ πτῶμα, ἐκεῖ θὰ μαζευθοῦν οἱ ἀετοί.»


    Αφού εσυμπλήρωσε τα περί των Ιεροσολύμων, μεταβαίνει και εις την ιδικήν Του παρουσίαν και λέγει τα σημεία της, τα οποία είναι χρήσιμα όχι μόνον εις εκείνους, αλλά και εις ημάς και εις όλους εκείνους οι οποίοι θα έλθουν μετά από ημάς.

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Με την πραξικοπηματική εισαγωγή του αναθεματισμένου παπικού ημερολογίου το 1924 , το ορθόδοξο φρόνημα των ορθοδόξων Ελλήνων

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 
   Με την  πραξικοπηματική εισαγωγή του αναθεματισμένου  παπικού ημερολογίου το 1924 , το ορθόδοξο φρόνημα των  ορθοδόξων Ελλήνων κληρικών  και λαϊκών του οδήγησε σε διακοπή κάθε σχέσης  με την Ελληνική εκκλησία , δια να μην εκπέσουν στα  φρικτά  αναθέματα  των αγίων συνόδων , που καταδίκασαν 4 φορές κάθε αλλαγή και τροποποίηση  του ισχύοντος  ημερολογίου –εορτολογίου –πασχαλίου !!Σε αντίθεση με τους σημερινούς αντιφρονούντες  αντι- οικουμενιστές , οι οποίοι  αναλίσκονται  σε μια επιστολομαχία κατά του 2ου τέκνου του αντίχριστου , την πανθρησκεία , παραμένοντας  όμως πεισματικά μέσα στις τάξεις  του 1ου  τέκνου του αντίχριστου τον νέο ημερολογίτικο οικουμενισμό   !!!