8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Η αίρεσις της νέο- εικονομαχίας στον χώρο των Γ.Ο.Χ. ( Ματθαϊκών ) είναι ένα υπαρκτό γεγονός , και η πραγματική αιτία του σχίσματος του 1995 ,και η αποβολή εκ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ των νέο – εικονομάχων

Η αίρεσις της νέο- εικονομαχίας στον χώρο των Γ.Ο.Χ. ( Ματθαϊκών ) είναι ένα υπαρκτό γεγονός , και  η πραγματική αιτία  του σχίσματος  του 1995 ,και η αποβολή εκ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ των νέο – εικονομάχων 
Απόδειξις τούτου είναι το κατωτέρω βιβλίον   {Μητροπολίτου  των  Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και νήσων ΝΙΚΟΛΑΟΥ . Προσκυνούμεν  Πατέρα , Υιό και Άγιον Πνεύμα Τριάδα Ομοούσιον  και αχώριστον . ΠΕΡΙ Προσκυνήσεως των Αγίων και ιερών Εικόνων και των βλασφημούντων αυτάς. Α’ έκδοσης 1993 } , το οποίον είχεν  εκδόσει ο τότε Πειραιώς Νικόλαος το έτος  1993 , περί της ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ. Το εν λόγω βιβλίον  μάλιστα το είχαν  προλογίσει  ,ο τότε  αρχιεπίσκ. Ανδρέας (……εδόθη απάντησης εις όσα  βλάσφημα και αντορθόδοξα έχουν διατυπωθεί κατά συγκεκριμένων εικόνων…… )και ο ιερομ. Κήρυκος Κοντογιάννης(…..επ’ αυτής  της ιστορικής εγκυκλίου εμμένομεν και ημείς καταδικάζοντες τα  αντορθόδοξα φρονήματα περί μη προσκυνήσεως συγκεκριμένων εικόνων…  ).   
Δι’ αυτούς  τότε η Αίρεσις της ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ  ήτο όντως Υπαρκτόν  ΓΕΓΟΝΟΣ,  και  με  τον πρόλογον τους  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ την ΥΠΑΡΞΙΝ ,της εν λόγω ΑΙΡΕΣΕΩΣ. Αργότερον όμως μετά το  1995 , εφωτήσθησαν , όπως γράφουν , και έκτοτε ΑΡΧΗΣΑΝ να ισχυρίζονται, οτι ΔΕΝ  υπήρξεν  η Αίρεσις αυτή. Μήπως  πρέπει να περιμένωμεν , ίσως και ξανά φωτισθούν και θυμηθούν  ΤΙ ΕΓΡΑΦΑΝ  το 1993, ότι ΟΝΤΩΣ  ΥΠΗΡΞΕΝ Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ???.  Και της οποίας μάλιστα υπήρξαν  ενεργά ΣΤΕΛΕΧΗ και υπαρχηγοί της και εργάσθησαν με υπερβάλλοντα ΖΗΛΟΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ???   Ας ελπίζομεν  διότι  όπως  είπομεν  έχει ο καιρός ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ. Ιδού το  εν λόγω  βιβλίον  και οι πρόλογοι  του Κηρύκου και του Ανδρέα.
Ποία σατανική  και βλάσφημος χείρ επενέβη ώστε ο συγγραφέας του ως άνω βιβλιαρίου και οι προλογίζοντες αυτό , να αρνηθούν το πιστεύω τους και την τάξην  της Ορθοδόξου Εκκλησίας  και  με τα γνωστά γεγονότα να οδηγήσουν στο σχίσμα της Εκκλησίας το 1995 ?? 

Κατωτέρω  απόσπασμα από το βιβλίον  του ιερομονάχου Κυρίκου  Κοντογιάννη – ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ- εκδ. 1989 , στο οποίο ομολογεί την ύπαρξη  εικονομάχων και εικονομαχίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου