8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Περὶ τοῦ μὴ καταφρονεῖν τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας και τῶν ἁγίων μυστηρίων. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος .

Ὀλίγοι ἡμῖν σήμερον οἱ παραγενόμενοι. Ἄρα τί τὸ αἴτιον; μνήμην μαρτύρων ἐπιτελοῦμεν, καὶ οὐδεὶς ἡμῖν ἀπήντησεν. Ἀλλὰ τὸ διάστημα τῆς ὁδοῦ εἰς ῥᾳθυμίαν αὐτοὺς ἐνέβαλε· μᾶλλον δὲ οὐ τὸ διάστημα τῆς ὁδοῦ, ἀλλ᾿ ἡ ῥᾳθυμία αὐτοῖς ἐνεπόδισεν. Ὥσπερ γὰρ τὸν σπουδαῖον καὶ διεγηγερμένον τῇ προαιρέσει οὐδὲν δύναται κωλῦσαι· οὕτω τὸν ῥᾴθυμον καὶ ἀναπεπτωκότα πάντα δύναται κωλῦσαι. Οἱ μάρτυρες τὸ ἴδιον αἷμα ἐξέχεον ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· καὶ σὺ οὔτε βραχείας ὁδοῦ διάστημα καταφρονῆσαι δύνασαι; ἐκεῖνοι τὴν κεφαλὴν ἀπέθεντο διὰ τὸν Χριστόν· σὺ δὲ οὔτε μικρὸν ἀπαντῆσαι θέλεις διὰ τὸν Δεσπότην; ὁ Δεσπότης διὰ σὲ ἀπέθανε, καὶ σὺ δι᾿ αὐτὸν ὀκνεῖς; μνήμη μαρτύρων, καὶ σὺ ῥᾳθυμεῖς καὶ ἀναπέπτωκας;

Ερμηνεία της ευχής του αγίου Εφραίμ του Σύρου : Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου....

Ερμηνεία της ευχής του αγίου Εφραίμ του Σύρου : Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου....


του Μητροπολίτου  Μεσογαίας Νικολάου (Χατζηνικολάου)


Υπάρχει μία προσευχή, που είμαι βέβαιος πώς οι περισσότεροι από μας τη γνωρίζουν. Είναι μία προσευχή που προσδιορίζει τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τη λέμε μόνο σε αυτήν την περίοδο. Μια προσευχή μετανοίας, που ανοίγει τους ορίζοντές μας. Μια προσευχή η οποία υπάρχει σε όλες ανεξαιρέτως τις ακολουθίες. Μάλιστα, σε μερικές εμφανίζεται και δυο φορές. μια προσευχή που μόλις προ ολίγου απαγγείλαμε. Μια πολύ παλιά προσευχή , η οποία όμως πολύ βαθειά περιγράφει την ανθρώπινη ψυχή και τον αγώνα της, το μυστήριο και την προοπτική της. Είναι η προσευχή του οσίου Εφραίμ.

Θα την πω:

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. κυρός ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α' ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΧΡΟΝΟΙ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. κυρός  ΜΑΤΘΑΙΟΣ  Α' ΚΑΙ  ΟΙ ΣΥΝΧΡΟΝΟΙ  ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ 


ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ .... ΑΠΙΣΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ  ΚΑΙ .... ΑΠΙΣΤΙΑΣ

Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς τοῦ σοφωτάτου Νικολάου Καβάσιλα τοῦ καὶ Χαμαετοῦ ὅτι διὰ τῶν θείων συνίσταται μυστηρίων, τοῦ βαπτίσματος, τοῦ μύρου καὶ τῆς θείας κοινωνίας.

Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς τοῦ σοφωτάτου Νικολάου Καβάσιλα τοῦ καὶ Χαμαετοῦ 
 ὅτι διὰ τῶν θείων συνίσταται μυστηρίων, τοῦ βαπτίσματος, τοῦ μύρου καὶ τῆς θείας κοινωνίας.

1. Ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ φύεται μὲν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ τὰς ἀρχὰς ἐντεῦθεν λαμβάνει· τελειοῦται δὲ ἐπὶ τοῦ μέλλοντος, ἐπειδὰν εἰς ἐκείνην ἀφικώμεθα τὴν ἡμέραν. Καὶ οὔτε ὁ βίος οὗτος τελείως δύναται ταύτην ἐνθεῖναι ταῖς τῶν ἀνθρώπων ψυχαῖς, οὔτε ὁ μέλλων μὴ τὰς ἀρχὰς ἐντεῦθεν λαβών. Ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ παρόντος, τὸ σαρκίον ἐπισκοτεῖ, καὶ ἡ ἐκεῖθεν νεφέλη καὶ φθορά, «μὴ δυναμένη τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖν»· ὅθεν ὁ Παῦλος τὸ ἀναλῦσαι πρὸς τὸ συνεῖναι Χριστῷ καὶ μάλα ἐνόμισε φέρειν· «ἀναλῦσαι γάρ, φησί, καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ μᾶλλον κρεῖσσον.»

Οι Φράγκοι στη Ρωμαϊκή (Βυζαντινή) Αυτοκρατορία. ΟΙ ΦΡΑΓΚΟΙ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ


ΟΙ ΦΡΑΓΚΟΙ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Οι Φράγκοι στη Ρωμαϊκή (Βυζαντινή) Αυτοκρατορία.    

Ο Ε' αιώνας αποτελεί μία μεταβατική περίοδο στην ιστορία της δυτικής Ευρώπης. Η πανσπερμία των βαρβάρων που εισβάλλουν σταδιακά στις δυτικές επαρχίες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, άλλοτε ειρηνικά και άλλοτε δια της ισχύος των όπλων, περιορίζουν την ρωμαϊκή διοίκηση στα ιταλικά εδάφη, όχι όμως και την επιρροή της αυτοκρατορίας. Στην διάρκεια των επόμενων αιώνων, το Οικουμενικό Κράτος της εποχής αντικαθιστάται από διάφορα βαρβαρικά αντίγραφά του και μέσα απ' αυτά αναδύεται τελικά η Φραγκία, ως το μόνο κρατικό μόρφωμα που επέζησε και επικράτησε στη Δύση.

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΕΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ???

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΕΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ???


Κόψαμε και ράψαμε το Θεό στα μέτρα μας. Τον στήσαμε απέναντι σαν σκιάχτρο σε αγρό και ενίοτε και κατά το δοκούν τον φτύνουμε, τον λιθοβολούμε, τον βρίζουμε, τον χλευάζουμε, τον χτυπούμε. Μα το τραγικότερο... Όταν ξεθυμάνει το είναι μας Του γυρνούμε την πλάτη αδιαφορώντας για την ανοιχτή του αγκαλιά.
Σε ένα μυαλό όπου η Εκκλησία θεωρείται:
1.οργανισμός διατήρησης εθίμων-παραδόσεων

Η Επανάσταση των Ελλήνων το 1821 και το σήμερα!! Αι υπέρ Πίστεως και Πατρίδος Ομολογίαι και Υποθήκαι των Αγωνιστών του 1821

Η Επανάσταση  των  Ελλήνων  το 1821  και το σήμερα!!
Αι  υπέρ Πίστεως και Πατρίδος  Ομολογίαι  και  Υποθήκαι  των  Αγωνιστών  του 1821


Επιστολή του Ιωάννου Μακρυγιάννη προς τους Νέους

«… Η Επανάσταση δεν έγινε μονάχα το ’21…»

Αγαπητά μου Παιδιά,
Μαζί με πολλούς άλλους άξιους και γενναίγους Έλληνες πολεμήσαμε και λευτερώσαμε τούτο τον τόπο που πατάτε εσείς, και να στοχάζεστε πως τον λευτερώσαμε για σας που γεννηθήκατε σε πατρίδα ελεύθερη, γιατί εμείς λίγο την απολάψαμε, ότι, μόλις εδιώξαμε τους Τούρκους, αρχίσαμε να τρώμε ο ένας τον άλλον κι έτσι μας βρήκαν διαιρεμένους οι Μπαυαροί και μας τζαλαπάτησαν.

κατανυκτηκότατη ευχή πρό του ύπνου ! ο λέγων αὐτήν τὴν Εὐχήν κάθε ἑσπέρας, μετὰ κατανύξεως,ελπίζει ώστε ἐὰν ἐπέλθη ἐπ' αὐτού ἡ φοβερά ὥρα τοῦ θανάτου ἐν τῇ νυκτί ταύτη, να λυτροῦται τῆς κολάσεως, ἐλέει Θεοῦ.

κατανυκτηκότατη ευχή πρό του ύπνου ! ο λέγων αὐτήν τὴν Εὐχήν  κάθε ἑσπέρας, μετὰ κατανύξεως,ελπίζει ώστε  ἐὰν ἐπέλθη ἐπ' αὐτού ἡ φοβερά ὥρα τοῦ θανάτου ἐν τῇ νυκτί ταύτη, να λυτροῦται τῆς κολάσεως, ἐλέει Θεοῦ.

Εὔσπλαγχνε καὶ πολυέλεε Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός μου, ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλούς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ, ἐλέησόν με πρὸ τῆς ἐμῆς τελευτῆς.
Οἶδα γὰρ ὅτι φρικτὸν καὶ φοβερὸν ἀναμένει με δικαστήριον ἐνώπιον πάσης τῆς κτίσεως, ὅτε καὶ τῶν ἐναγῶν καὶ παμβεβήλων μου πράξεων ἁπασῶν φανέρωσις γίνεται· ἀσύγγνωστα γὰρ ὡς ἀληθῶς καὶ ἀνάξια ὑπάρχουσι συγχωρήσεως, ὡς ὑπερβαίνοντα τῷ πλήθει ψάμμον θαλάσσιον.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ                

Ευλόγησον Πάτερ.

ΤΙΝΟΣ ένεκεν, αδελφοί, και δια ποίαν αφορμήν ο προγνώστης ημών Θεός δεν ηφάνισεν απ' αρχής τον πλανέσαντα ημάς διάβολον, ο οποίος μας εύγαλεν από την ζωήν και μας έφερεν εις τον θάνατον, και από τον Παράδεισον εις την γην, και ύστερον, αλλοίμονον, εις τον άδη και εις την αιώνιον κόλασιν;

ΦΡΑΓΚΟΙ, ΡΩΜΑΙΟΙ, ΦΕΟΥΔΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΦΡΑΓΚΟΙ, ΡΩΜΑΙΟΙ, ΦΕΟΥΔΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑ  ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εισαγωγή 
Στο υπόβαθρο της Οικουμενικής Κινήσεως βρίσκεται το γενικά παραδεκτό γεγονός ότι μεταξύ θεολογίας καί κοινωνίας υφίσταται αλληλεπίδραση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε δογματική διατύπωση και να γίνει αιτία δογματικών διαφορών .

Τι είναι μαγεία , πόσα είδη υπάρχουν , προφύλαξη από αυτήν : Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης

Τι  είναι   μαγεία , πόσα είδη  υπάρχουν , προφύλαξη από αυτήν : Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης

εισαγωγή

Ταιριάζει σέ ὅσα θά πῶ παρακάτω, νά δανεισθῶ τό θρηνητικό ἐκεῖνο ρητό τοῦ προφήτη ῾Ιερεμία καί νά φωνάξω κι ἐγώ μέ ὀδύνη : “Ποιός θά βάλει στά μάτια μου πηγή δακρύων, γιά νά κλάψουν πικρά τό λαό τῶν Χριστιανῶν μέρα καί νύχτα;” Γιατί ποιός μπορεῖ, ἀλήθεια, νά μήν τόν κλάψει, ὅταν σκεφθεῖ πώς, ἐνῶ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ νίκησε μέ τό σταυρικό Του θάνατο ὅλους τούς δαίμονες, οἱ Χριστιανοί τούς ἀναδεικνύουν πάλι νικητές καί τροπαιούχους μέ τίς διάφορες μαγεῖες τους;

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ , ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάς λέγει, όταν συγχωρείς, κερδίζεις περισσότερα από εκείνα που δίδεις !!!


 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ , ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάς λέγει, όταν συγχωρείς, κερδίζεις περισσότερα από εκείνα που δίδεις !!!
Μιλάει απλά, εποικοδομητικά, θέλοντας να μας παιδαγωγήσει σε μία εποχή που το οφθαλμόν αντί οφθαλμού μοιάζει να ισχύει περισσότερο παρά ποτέ. Ας παρακολουθήσουμε όσα εκείνος διδάσκει. Μοιάζουν γνωστά κι απλά. Παραμένουν όμως στην πράξη δύσκολα και μακρινά...
Θέλεις να μάθεις τη σημασία της αρετής; Τα εξής παραγγέλλει ο Θεός στους ανθρώπους: «Κανείς από σας ας μη διατηρεί στην καρδιά του κακία για τον αδελφό του» και «κανείς ας μη συλλογίζεται την κακίαν του άλλου». Βλέπεις; Δεν λέει μόνο, συγχώρεσε το κακό του άλλου, αλλά μην το έχεις ούτε στη σκέψη σου, μη το συλλογίζεσαι, άφησε όλη την οργή, εξαφάνισε την πληγή. Νομίζεις, βεβαίως, ότι με την εκδικητικότητα τιμωρείς εκείνον που σε έβλαψε. Γιατί εσύ ο ίδιος σαν άλλο δήμιο εγκατέστησες μέσα σου το θυμό και καταξεσκίζεις τα ίδια σου τα σπλάχνα.

Η κοροϊδία της Νηστείας και η Νηστεία της κοροϊδίαςΤο μεσημέρι έφαγα σουπιές με μάραθα.

Η κοροϊδία της Νηστείας και η Νηστεία της κοροϊδίαςΔε λέω καταπληκτικό φαγητό. Αλλά με διέλυσε βρε παιδί μου. Πόση ώρα τώρα και ακόμη δε μπορώ να χωνέψω.
Βλέπεις η κοιλιοδουλεία και το πάθος της λαιμαργίας δε λύνεται με την νηστεία.
Πια νηστεία όμως; Δε λύνετε με την νηστεία που εδώ και μερικά χρόνια ζούμε οι σύγχρονοι ας πούμε Νεοέλληνες θρησκευόμενοι .
Ξέρεις εκείνη την νηστεία που αντί για κρέας το τσικάλι γεμίζει με καλαμάρια , σουπιές, καραβιδάκια, αστακομακαρονάδες, σογιο κυμά, σογιομουσακά, σογιοκονινιστά, γαροδοπίλαφα, σουπιοκεφτέδες, πατατοκεφτέδες και… και …και…ο κατάλογος τέρμα δεν έχει.

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΙΑΣΙΝ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΙΑΣΙΝ  ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ  ΜΙΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΟΥ   ΘΕΟΥ

Η ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ , ΠΑΧΩΜΙΟΥ , ΝΙΚΟΛΑΟΥ , ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΏΝ ΔΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ Δ΄ . ΕΤΣΙ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ !!

Η ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ  ΚΑΙ Ο ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ , ΠΑΧΩΜΙΟΥ , ΝΙΚΟΛΑΟΥ , ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ  ΚΛΗΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΛΑΪΚΏΝ 

ΔΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ  ΟΙ  ΠΑΛΙΟΙ  ΚΑΙ  ΝΑ ΜΑΘΕΝΟΥΝ  ΟΙ  ΝΕΟΙ  Δ΄ . ΕΤΣΙ  ΕΝΕΡΓΟΥΝ  ΟΙ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ  ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ !!

ΔΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ Γ΄ . ΕΤΣΙ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ !! ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧ/ΩΝ ΑΝΔΡΕΑ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ( ΜΑΤΘΑΙΪΚΩΝ )ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΜΑΙΟΣ 1995

ΔΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ  ΟΙ  ΠΑΛΙΟΙ  ΚΑΙ  ΝΑ ΜΑΘΕΝΟΥΝ  ΟΙ  ΝΕΟΙ  Γ΄ . ΕΤΣΙ  ΕΝΕΡΓΟΥΝ  ΟΙ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ  ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ !!
ΣΥΝΟΔΙΚΗ  ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧ/ΩΝ  ΑΝΔΡΕΑ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ( ΜΑΤΘΑΙΪΚΩΝ )ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΜΑΙΟΣ  1995

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ , ΚΑΙ ΤΟΥ ( ΑΓΙΟΥ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ)


ΠΕΡΙ  ΤΗΣ  ΡΩΣΙΚΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΗΣ  ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ , ΚΑΙ  ΤΟΥ  << ΑΓΙΟΥ  ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ>>
Ο Άγιος Σεραφειμ του Σαρώφ

Αυτά γράφει ο θεολόγος Αθανάσιος Σακαρέλλος:
 Είναι προφανές ότι ο αναφερόμενος στο εορτολόγιο της Αποστολικής Διακονίας «άγιος Εδουάρδος, βασιλεύς της Αγγλίας», μάλλον είναι ο πιό πάνω πρώτος, ο «Edward the Martyr (975-978)», γιατί ο δεύτερος πέθανε μετά το σχίσμα των Εκκλησιών (1009μ.Χ.).
Τι ήταν όμως αυτός ο «άγιος Εδουάρδος, βασιλεύς της Αγγλίας»; Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν προσκομίζει κανένα ιστορικό, ή αγιολογικό στοιχείο. Ο αδελφός Sotirio από την ηλεκτρονική έρευνά του αναφέρει ότι ήταν μάρτυρας και βασίλευσε τρία χρόνια, από το 975 έως το 978.
Ο αδελφός Misha προσθέτει ότι «ο άγιος Εδουάρδος που γιορτάζεται στις 18 Μαρτίου είναι μεγάλος θαυματουργός ορθόδοξος άγιος της Αγγλίας, που εκοιμήθη μαρτυρικώς το 979»! Δεν μας παραπέμπει όμως ο καλός αδελφός Misha, σε κανένα από τα θαύματά του, αφού τον αποκαλεί «θαυματουργό», ούτε μας δίνει κανένα ιστορικό, ή αγιολογικό στοιχείο για το μαρτύριό του.

ΔΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ Β΄ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ-ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ 5 ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 28182,4,1995 ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ( ΜΑΤΘΑΙΪΚΟΙ )

ΔΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ  ΟΙ  ΠΑΛΙΟΙ  ΚΑΙ  ΝΑ ΜΑΘΕΝΟΥΝ  ΟΙ  ΝΕΟΙ  Β΄ 
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ-ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ 5 ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 28182,4,1995 ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ( ΜΑΤΘΑΙΪΚΟΙ )

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Περὶ μετανοίας καὶ περὶ ἐξορίας τοῦ Ἀδὰμ Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
Περὶ μετανοίας καὶ περὶ ἐξορίας τοῦ Ἀδὰμ
Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου

Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες. Εἶναι καλὸν πράγμα ἡ μετάνοια καὶ ἡ ὠφέλεια ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτήν. Αὐτὸ γνωρίζοντας καὶ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Θεός μας, ὁ ὁποῖος ὅλα τὰ γνωρίζει ἐκ τῶν προτέρων, εἶπε:

Γιατί ο Χριστός δεν άλλαξε τον Ιούδα;

Γιατί ο Χριστός δεν άλλαξε τον ΙούδαΑγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου

«Τότε, αφού πήγε στους αρχιερείς ένας από τους δώδεκα, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, είπε, τι θέλετε να μου δώσετε για να σας τον παραδώσω;»
Και ακριβώς όταν η πόρνη μετανοούσε, όταν καταφιλούσε τα πόδια του Κυρίου, τότε πρόδιδε το Δάσκαλο ο μαθητής. Γι' αυτό είπε «τότε», για να μην κατηγορήσεις για αδυναμία το Δάσκαλο, όταν βλέπεις τον μαθητή του να τον προδίδει. Γιατί τόσο μεγάλη ήταν η δύναμη του Δασκάλου, ώστε να πείθει να Τον ακολουθούν ακόμη και οι πόρνες.
Θα αναρωτιόταν όμως κανείς, Εκείνος που είχε τη δύναμη να μεταστρέφει τις πόρνες και να τις κάνει να Τον ακολουθούν, δεν κατάφερε να κερδίσει την αγάπη του μαθητή του; Είχε τη δύναμη να κερδίσει το μαθητή, αλλά δεν επιθυμούσε να τον μεταβάλει αναγκαστικά στο καλό, ούτε με τη βία να τον προσελκύσει κοντά Του.

ΔΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ !! Ετσι ενεργούν οι ορθόδοξοι Αρχιερείς !! Το σχίσμα των εικονομάχων στους Γ.Ο.Χ. ( Ματθαιϊκοί ) Επιστολή του αειμνήστου μητροπολίτου Αττικής + Ματθαίου προς τον πρώην αρχ/πον των Γ.Ο.Χ. Ανδρέαν . επιστολή απάντηση των πέντε συνοδικών Αρχιερέων στον πρώην αρχ/πον των Γ.Ο.Χ. Ανδρέαν .

ΔΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ  ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ  ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ  ΝΕΟΙ !!
Ετσι  ενεργούν οι ορθόδοξοι Αρχιερείς !! Το  σχίσμα  των εικονομάχων  στους Γ.Ο.Χ. ( Ματθαιϊκοί )
Επιστολή του αειμνήστου  μητροπολίτου Αττικής  + Ματθαίου προς  τον πρώην  αρχ/πον  των Γ.Ο.Χ. Ανδρέαν .
επιστολή απάντηση  των πέντε συνοδικών Αρχιερέων  στον πρώην αρχ/πον των Γ.Ο.Χ. Ανδρέαν .ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΝ ΣΧΙΣΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ( ΜΑΤΘΑΪΚΟΙ ) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ! Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧ/ΠΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΤΩΝ  ΥΠΟ ΤΩΝ  ΤΕΚΝΩΝ  ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΝ  ΣΧΙΣΜΑ  ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΩΝ  Γ.Ο.Χ. ( ΜΑΤΘΑΪΚΟΙ ) ΠΕΡΙ  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ  ΕΙΚΟΝΩΝ !
 Η  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ΤΩΝ  ΠΕΝΤΕ  ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ  ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ  ΜΕΤΑ  ΤΟΥ  ΠΡΩΗΝ  ΑΡΧ/ΠΟΥ  ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Γ.Ο.Χ.

ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Γ.Ο.Χ.

Εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία κατά τήν πορείαν της ἀνά τούς αἰῶνας ἀντιμετώπιζε πάντοτε προβλήματα Σχισμάτων καί Αἱρέσεων, τά ὁποῖα δέν προήρχοντο μόνον ἐκ τῶν ἔξω ἀλλά κυρίως ἐκ τῶν ἔσω, π.χ. τό Σχίσμα τῶν Παπικῶν τό 1054, τό Σχίσμα τῶν Νεοημερολογιτῶν τό 1924, τό Σχίσμα τῶν Φλωρινικῶν τό 1937, καί παλαιότερον αἱ Αἱρέσεις τῶν Εἰκονομάχων, τῶν Μονοθελητῶν, τῶν Μονοφυσιτῶν, τῶν Νεστοριανῶν, τῶν Ἀρειανῶν, τῶν Μανιχαίων, τῶν Γνωστικῶν, τῶν Μοντανιστῶν, τῶν Μαρκιωνιστῶν, καί τόσων ἄλλων ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός.

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ, ΚΑΙ Η ΣΚΛΑΒΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΒΑΥΑΡΟΥΣ ΔΥΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ , ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ! ΑΦΕΝΤΑΔΕΣ ) ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ!!

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΤΟΥΡΚΟΥΣ,  ΚΑΙ  Η  ΣΚΛΑΒΙΑ  ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ  ΒΑΥΑΡΟΥΣ  ΔΥΝΑΣΤΕΣ  ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ  ΤΟΥΣ , ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ! ΑΦΕΝΤΑΔΕΣ ) ΑΠΟ ΤΟΤΕ  ΕΩΣ  ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ!!

ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ , Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΚΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ , ΟΤΑΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ 1989-1993 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΣΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟ!!

ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ  ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙ  ΚΛΗΡΙΚΟΙ  , Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΚΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ , ΟΤΑΝ  ΟΜΟΛΟΓΟΥΣΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ  1989-1993  ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΣΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟ!!

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ( ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ ) ΚΑΙ ΤΟ  ΒΙΒΛΙΟ  ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΗ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΚΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ  1989

 ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟ 1993

Αγίου Συμεών τού Νέου Θεολόγου : πρακτικά καί θεολογικά κεφάλαια

Αγίου  Συμεών τού  Νέου  Θεολόγου : πρακτικά καί θεολογικά κεφάλαια


                    
    Πίστη ειναι νά πεθάνει κανείς γιά τό Χριστό καί γιά χάρη της εντολης Του, πιστεύοντας οτι ο θάνατος αυτός θά του γίνει πρόξενος ζωης· νά θεωρει τή φτώχεια σάν πλουτο, τήν ευτέλεια καί τήν ασημότητα σάν αληθινή δόξα καί κοινωνική λάμψη· καί νά πιστεύει οτι μέ τό νά μήν εχει τίποτε, κατέχει τά πάντα η μαλλον απέκτησε τόν ανεξερεύνητο πλουτο της επιγνώσεως του Χριστου, καί ολα τά ορατά νά τά βλέπει σάν λάσπη η καπνό.
2.   Πίστη στό Χριστό ειναι οχι μόνο νά καταφρονήσομε ολα τά ευχάριστα του κόσμου, αλλά καί νά εχομε εγκαρτέρηση καί υπομονή σέ κάθε πειρασμό πού μας ερχεται καί μας προκαλει λύπες, θλίψεις καί συμφορές, ωσπου νά ευδοκήσει νά μας επισκεφθει ο Θεός, οπως λέει ο Ψαλμωδός: «Μέ κάθε υπομονή περίμενα τόν Κύριο, καί Αυτός μέ επισκέφθηκε».

... Καί ἐρχόμενον ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς… Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

... Καί ἐρχόμενον ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς… Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων


Α’ Σύμφωνα μέ τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας, σᾶς διδάσκουμε καί σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι ὁ Χριστός θά παρουσιαστεῖ στούς ἀνθρώπους δύο φορές καί ὄχι μόνο μία καί ὅτι ἡ δεύτερη Παρουσία Του θά εἶναι ἀσύγκριτα πιό λαμπρή καί πιό ἔνδοξη ἀπό τήν πρώτη. Διότι στήν πρώτη φανερώθηκε σέ ὅλη τήν ἔκτασή της ἡ ὑπομονή τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ στή δεύτερη θά φανερωθεῖ ὅλη ἡ δύναμη καί ἡ δόξα τῆς Βασιλείας Του.
…Λοιπόν νά μήν μένουμε στήν πρώτη Παρουσία μόνο, ἀλλά νά περιμένουμε καί τή δεύτερη. Καί ἄν εἴπαμε στήν πρώτη «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος στό Ὄνομα τοῦ Κυρίου» (Ματθ. 21, 9), τότε πού ἔγινε ἡ θριαμβευτική Του εἴσοδος στά Ἱεροσόλυμα, καί στή δεύτερη θά Τοῦ ποῦμε λατρευτικά: «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος στό Ὄνομα τοῦ Κυρίου», ὅπως ὁ Ἴδιος μᾶς τό ἔχει ἀποκαλύψει (Ματθ. 23, 39).

Κυριακή της Απόκρεω , ΑΓΑΠΗ ΝΑΙ· ΑΛΛΑ ΠΟΙΑ ΑΓΑΠΗ; Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός

Κυριακή της Απόκρεω , ΑΓΑΠΗ ΝΑΙ· ΑΛΛΑ ΠΟΙΑ ΑΓΑΠΗ;

Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός
Κυριακή της Απόκρεω
Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
Ματθαίου κε' 31-46.
ΑΓΑΠΗ ΝΑΙ· ΑΛΛΑ ΠΟΙΑ ΑΓΑΠΗ;

«ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε»(Ματθ. κε' 40).

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΓΝΑΤΙΟ ΤΟΝ ΘΕΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ , ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΓΝΑΤΙΟ ΤΟΝ ΘΕΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΓΟΡΗ ΚΑΙ Η ΜΑΜΑ ΤΟΥ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΓΟΡΗ ΚΑΙ Η ΜΑΜΑ ΤΟΥ


Ένα μικρό αγόρι ρώτησε τη μαμά του: “Γιατί κλαις μαμά;”

-”Γιατί είμαι γυναίκα” του είπε.
-”Δεν καταλαβαίνω” είπε το μικρό.

Η μαμά του απλά το αγκάλιασε και είπε “και ούτε ποτέ θα καταλάβεις….”
Αργότερα το μικρό αγόρι ρώτησε τον μπαμπά του: “Γιατί η μαμά κλαίει χωρίς λόγο;”
-”Όλες οι γυναίκες κλαίνε χωρίς λόγο!” ήταν το μόνο που μπορούσε να πει ο μπαμπάς του.

Η φυγή του αναίσχυντου αμαρτωλού από την αληθινή μετάνοια(Αγ.Ιωάννου Χρυσοστόμου)

Η φυγή του αναίσχυντου αμαρτωλού από την αληθινή μετάνοια(Αγ.Ιωάννου Χρυσοστόμου)


 Πόσο όμορφα  περιγράφει ο Ιερός Χρυσόστομος  την διαδικασία αυτή της φυγής  του αναίσχυντου  αμαρτωλού  από την αληθινή μετάνοια στο πρόσωπο το Κάιν

 "Ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του,τον Άβελ, κατεχόμενος από το πάθος του φθόνου, διότι μετά από τον φθόνο  ακολουθεί ο φόνος· και τον έφερε σ'ένα χωράφι και εκεί τον σκότωσε. 
Και τι λέγει ο Θεός σ'αυτόν ; Που είναι ο Άβελ ο αδελφός σου; Αυτός που τα ξέρει όλα ρωτά σαν να μην γνωρίζει μόνο και μόνο για να τραβήξει τον φονιά σε μετάνοια. Το ότι γνώριζε,το έδειξε με την ερώτηση· που είναι ο Άβελ ο αδελφός σου; 
Αυτός όμως του απάντησε,δεν γνωρίζω,μήπως φύλακας του αδελφού μου είμαι εγώ;