8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ: Η αιτία της αποσχίσεως της εκκλησίας της Ελλάδ...

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ: Η αιτία της αποσχίσεως της εκκλησίας της Ελλάδ...: Η αιτία  της αποσχίσεως της  εκκλησίας  της  Ελλάδος  από  την Εκκλησία  του  ΧΡΙΣΤΟΥ ,  η αιτία  της  αποσχίσεως  του  πρώην  Φλωρίνης ...

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ: ΑΥΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΜΕΤΑ ...

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ: ΑΥΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΜΕΤΑ ...: ΑΥΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ 1924! "Εξορκί...

Είσαι πικραμένος. Βαθιά πικραμένος... «Πικρόνσοι...» (Ίερεμίου β' 19)


Είσαι πικραμένος. Βαθιά πικραμένος...
«Πικρόνσοι...» (Ίερεμίου β' 19)
Είσαι πικραμένος. Βαθιά πικραμένος. Ή γεύση της πίκραςείναι μόνιμη στο στόμα σου. Γελάς με δυσκολία στα ευχάριστα λόγια πού ακούς.Και το λιγοστό δύσκολο γέλιο σου το φαρμακώνει ή πίκρα. Ή ίδια σταλάζει τηδυσάρεστη γεύση της σε καθετί όμορφο ή χαρούμενο πού έρχεται να σου πλουτίσειτη ζωή. Δεν μπορείς να χαρείς σχεδόν τίποτα. Μέσα σε όλα, μέσα σε καθετίαισθάνεσαι αυτό το πικρό στοιχείο. Αυτό το πικρό κάτι πού δηλητηριάζει το είναισου, πού φαρμακώνει την ύπαρξή σου. Αυτό το πικρό κάτι...

Γιατί άραγε; Τί φταίει; Από πού ξεκινάει, πού έχει την πηγήτης αυτή ή πίκρα, ή τόσο δυνατή, ή τόσο ανυπόφορα αισθητή;

Γνωρίσματα τῆς ᾿Ορθοδοξίας «ΜΗΔΕΝ ΝΟΘΟΝ ΔΟΓΜΑ Τῼ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙ ΠΑΡΑΔΕΧΗΣΘΕ»


Γνωρίσματα  τῆς ᾿Ορθοδοξίας

«ΜΗΔΕΝ ΝΟΘΟΝ ΔΟΓΜΑ Τῼ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙ ΠΑΡΑΔΕΧΗΣΘΕ» 

Δόγμα καί ζωή


῾Η θεωρητική τεκμηρίωση τῆς πρακτικῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι αὐτονόητη. ῾Ο ἴδιος ὁ Κύριος ἐξάλλου εἶναι «ὁ διδάσκαλος», πού ἀποκαλύπτει τήν ἀλήθεια, καί -συγχρόνως- «ὁ καθηγητής», πού καθοδηγεῖ τούς πιστούς στόν δρόμο τῆς ζωῆς (Μθ 5,19). Φεύγοντας ἀπό τόν κόσμο αὐτό ἀποστέλλει τούς μαθητές μέ τό παράγγελμα· «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν» (Μθ 28,19). Δίπλα στήν δογματική διδασκαλία, ἡ ὁποία ὁμολογεῖται μέ τό βάπτισμα, θέτει καί τήν «παραγγελία περί πολιτείας.
Οὐκ ἀρκεῖ γάρ τό βάπτισμα καί τά δόγματα εἰ μή καί πολιτεία προσείη»1, ἐξηγεῖ ὁ Ζιγαβηνός.
῾Ο Παῦλος καί οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι, καί στήν συνέχεια οἱ πατέρες καί διδάσκαλοι τῆς ᾿Εκκλησίας, θεμελιώνουν τήν ἠθική διδασκαλία τους πάντοτε στήν θεολο γία τῆς πίστεως. Τόσο στά ἑρμηνευτικά ἔργα ὅσο καί στούς λόγους τους τονίζουν ὅτι γιά τήν σωτηρία εἶναι ἀπαραίτητο τό ὀρθό δόγμα καί τό ἅγιο ἦθος. Νά συνυπάρχει ὀρθότητα πίστεως καί ἁγιότητα ζωῆς, συνέπεια φρονήματος καί πράξεως, κοσμοθεωρίας καί βιοθεωρίας. Νά συμβαδίζει ἡ ἀλήθεια μέ τήν ἀγάπη,
ἡ ὀρθοδοξία μέ τήν ὀρθοπραξία.

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΑΝΙΣΜΟΥ (431 μ.Χ.)

ΟΙ  ΔΩΔΕΚΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΑΝΙΣΜΟΥ (431 μ.Χ.)


ΑΙ ΘΕΟΠΜΕΥΣΤΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ , ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΩΣ ΚΑΙ ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΠΗΓΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΑΥΤΟΥ

ΑΙ  ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ , ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΩΣ ΚΑΙ ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΠΗΓΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΑΥΤΟΥ


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Η ΓΙΟΓΚΑ


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Η ΓΙΟΓΚΑ

του Γιοχάννες Άαγκααρντ

Καθηγητού Θρησκειολογίας στό Πανεπιστήμιο Άαρχους της Δανίας.

 Μετάφραση Γρηγόριος Μπάγκαβος, θεολόγος-φιλόλογος.1. Εισαγωγή

Υπάρχουν πολλές καινούργιες λέξεις και έννοιες που εισέρχονται στη γερμανική γλώσσα της καθημερινότητος χωρίς να είναι πάντα σαφές τι σημαίνουν στην πραγματικότητα. Είναι σημαντικό εμείς οι Χριστιανοί να γνωρίσουμε αυτές τις έννοιες, για να τις κατανοήσουμε καλύτερα, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε πραγματικά απέναντι στις έννοιες που αυτές οι λέξεις μεταφέ­ρουν.


ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΣΕ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ- ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΣΕ Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΣ! Δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρίθμ. 17 -18/1953 τεύχος του περιοδικού «Κιβωτός» για την 500ή επέτειο από την άλωση της Κωνσταντινούπολης.ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΑΝ 60 ΧΡΟΝΙΑ , ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΩΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!

ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΣΕ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ- ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΣΕ Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΣ!


Δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρίθμ. 17 -18/1953 τεύχος του περιοδικού «Κιβωτός» για την 500ή επέτειο από την άλωση της Κωνσταντινούπολης.ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΝ  ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΑΝ 60 ΧΡΟΝΙΑ , ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΩΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!
  • «Μνήσθητι, Κύριε, ὅ,τι γενήθη μν·πίβλεψον κα δ τν νειδισμν μν. Κληρονομία μν μετεστράφη λλοτρίοις, οἱ οἶκοι μν ξένοις. ρφανο γενήθημεν… διώχθημεν, κοπιάσαμεν, οκ νεπαύθημεν… Οἱ πατέρες μν μαρτον, οχ πάρχουσιν· μες τ νομήματα ατν πέσχομεν…πεσεν στέφανοςμν τς κεφαλς· οα δ μν, τιμάρτομεν».
  • (Θρήνοι Ιερεμία 5, 1 -3, 5, 7, 16)
    (Θυμήσου, Κύριε, ότι μας συνέβη· ρίξε το βλέμμα σου και δες τον εξευτελισμό μας. Η κληρονομιά μας περιήλθε στα χέρια των εχθρών, τα σπίτια μας στους ξένους. Γίναμε ορφανοί… Διωχθήκαμε, κοπιάσαμε, δεν αναπαυτήκαμε… Οι πατέρες μας έσφαλαν, δεν υπάρχουν· εμείς επωμι-στήκαμε τα λάθη τους… Έπεσε το στεφάνι από το κεφάλι μας· αλίμονό μας, για τις αμαρτίες μας»).

Γονατιστός μπρος στο Σταυρό
Γονατιστός μπρος στο Σταυρό


Γονατιστός μπρος στο ΣταυρόΝικολάου Βοϊνέσκου
Γονατιστός μπρος στο Σταυρό

με δάκρυα στα μάτια
 γιατί, Χριστέ μου, ερωτώ
 να με τρυπούν αγκάθια;

Πρέπει να τιμούμε την Γέννηση του Ιησού Χριστού και με ποιο τρόπο ;


Πρέπει  να τιμούμε την Γέννηση του Ιησού Χριστού και με ποιο τρόπο ;
1. Ποιοι γιόρτασαν για πρώτη φορά τη γέννηση του Ιησού Χριστού ;
Απάντηση :  Οι πρώτοι που δοξολόγησαν και γιόρτασαν τη γέννηση του Ιησού Χριστού ήταν ΑΓΓΕΛΟΙ και οι ποιμένες - βοσκοί ! Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2, περιγράφονται οι εκφράσεις χαράς και δοξολογίας προς τον Θεό.
1. Εγένετο δε εν ταις ημέραις εκείναις εξήλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αυγούστου απογράφεσθαι πάσαν την οικουμένην.
2. αύτη η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου.
3. και επορεύοντο πάντες απογράφεσθαι, έκαστος εις την ιδίαν πόλιν.

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ


ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

Ἀπόδοση εἰς τὴν νέα Ἑλληνική: Ἀρχιμανδρίτης Δωρόθεος Πάπαρης
Εἰσαγωγὴ - Περίληψη

Ὁ λόγος αὐτός, ὅπως καὶ ὁ «Κατὰ Εἰδώλων», γράφτηκε περὶ τὰ ἔτη 317-319 μ.Χ. Σ᾿ αὐτὸν ἐξετάζεται τὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς σαρκώσεως τοῦ ἄσαρκου Λόγου τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Στὸ πρῶτο μέρος τοῦ λόγου ἀναλύεται ὁ διπλὸς σκοπὸς τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου: α) ἡ ἐπιστροφὴ τῆς ἀνθρωπότητας στὴν κατάσταση τῆς ἀθανασίας ποὺ ἀπωλέσθηκε λόγω τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος· καὶ β) ἡ ἀπόδοση στοὺς ἀνθρώπους τῆς ἱκανότητας νὰ γνωρίσουν τὸν ἀληθινὸ Θεό.

Στὸ δεύτερο μέρος τοῦ λόγου περιγράφει τὰ μέσα μὲ τὰ ὁποῖα ἐπιτυγχάνεται ὁ διπλὸς σκοπὸς τῆς ἐνανθρωπήσεως: εἶναι τὰ θαυμαστὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, ὁ θάνατος καὶ ἡ ἀνάστασή του.

ΕΥΧΑΙ ΚΑΤ' ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΟΙΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΕΥΧΑΙ  ΚΑΤ' ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ
ΠΟΙΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: να μη συμπεριφέρεστε πλέον σεις όπως συμπεριφέρονται και οι άλλοι εθνικοί


«Τούτο λοιπόν λέγω και διαμαρτύρομαι ενώπιον του Κυρίου, να μη συμπεριφέρεστε πλέον σεις όπως συμπεριφέρονται  και οι άλλοι εθνικοί, πού βαδίζουν σύμφωνα με την ματαιότητα του νου των, και είναι σκοτισμένοι εις την διάνοιαν»

Το αντιρατσιστικό είναι ρατσιστικό αφού δεν αναφέρει την γενοκτονία των Μικρασιατών


Το αντιρατσιστικό είναι ρατσιστικό αφού δεν αναφέρει την γενοκτονία των Μικρασιατών


Ουαί υμίν Φαρισαίοι υποκριτές
Κατ' ουσίαν ρατσιστικό, φασιστικό και αντεθνικό το τερατούργημα που βαφτίστηκε "αντιρατσιστικό" νομοσχέδιο!
Το ηλεκτρονικό μήνυμα που έστειλε η γνωστή βουλευτής σε ...συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, για να απαλειφθεί η ...προβληματική διάταξη που τιμωρούσε τον εγκωμιασμό και την άρνηση της γενοκτονίας των Ελλήνων, για να τιμωρείται μόνο η γενοκτονία των Εβραίων και των Τούτσι! Αυτό δεν είναι ο ορισμός του ρατσισμού;

Του Σάββα Καλεντερίδη

Κατατέθηκε στη Βουλή το λεγόμενο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, το οποίο, αντί να καταπολεμήσει αυτό που υποτίθεται ότι επιδιώκει, μάλλον θα επιφέρει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, εκτός κι αν κάποιοι κύκλοι εντός και εκτός Ελλάδας επιδιώκουν κάτι τέτοιο.

'ΕΙΘΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΟΙΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΑΩΝ'' !! Ο παγκόσμιος θαυμασμός για την Ελληνική γλώσσα !!


'ΕΙΘΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΟΙΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΑΩΝ'' !! Ο παγκόσμιος θαυμασμός για την Ελληνική γλώσσα !!

Στο έργο «Σύντοµη ιστορία της Ελληνικής Γλώσσης» του διάσηµου γλωσσολόγου Α. Meillet, υποστηρίζεται µε σθένος η ανωτερότητα της Ελληνικής έναντι των άλλων γλωσσών.
Ο σπουδαίος Γάλλος συγγραφέας Ζακ Λακαρριέρ είχε δηλώσει:
«Στην Ελληνική υπάρχει ένας ίλιγγος λέξεων, διότι µόνο αυτή εξερεύνησε, κατέγραψε και ανέλυσε τις ενδότατες διαδικασίες της οµιλίας και της γλώσσης, όσο καµία άλλη γλώσσα.»
Ο μεγάλος Γάλλος διαφωτιστής Βολτέρος είχε πει «Είθε η Ελληνική γλώσσα να γίνει κοινή όλων των λαών.»
Ο Γάλλος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης Κάρολος Φωριέλ είπε: «Η Ελληνική έχει ομοιογένεια σαν την Γερμανική, είναι όμως πιο πλούσια από αυτήν. Έχει την σαφήνεια της Γαλλικής, έχει όμως μεγαλύτερη ακριβολογία. Είναι πιο ευλύγιστη από την Ιταλική και πολύ πιο αρμονική από την Ισπανική. Έχει δηλαδή ότι χρειάζεται για να θεωρηθεί η ωραιότερη γλώσσα της Ευρώπης.»
Η Μαριάννα Μακ Ντόναλντ, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας και επικεφαλής του TLG δήλωσε «Η γνώση της Ελληνικής είναι απαραίτητο θεμέλιο υψηλής πολιτιστικής καλλιέργειας.»
Theodore F. Brunner (Ιδρυτής του TLG και διευθυντής του µέχρι το 1997)
«Σε όποιον απορεί γιατί ξοδεύτηκαν τόσα εκατοµµύρια δολάρια για την αποθησαύριση των λέξεων της Ελληνικής, απαντούµε: Μα πρόκειται για την γλώσσα των προγόνων µας και η επαφή µε αυτούς θα ßελτιώσει τον πολιτισµό µας.»

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑΣ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (8-9-1937)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (8-9-1937)


Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΗ ΜΕ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΡΙΚΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΘΕΟΥ! ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ! Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΒΗΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ , ΤΟ ΑΓΙΟ ΔΙΣΚΑΡΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΔΙΚΩΝ , ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΕΚΘΑΜΒΟΙ ΜΗ ΜΠΟΡΩΝΤΑΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΕΞΗΓΗΣΗ ,ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΦΥΛΑΓΜΕΝΟ , ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ !

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΗ ΜΕ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΡΙΚΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΘΕΟΥ! ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ!
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΒΗΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ , ΤΟ ΑΓΙΟ ΔΙΣΚΑΡΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΔΙΚΩΝ , ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΕΚΘΑΜΒΟΙ ΜΗ ΜΠΟΡΩΝΤΑΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΕΞΗΓΗΣΗ ,ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΦΥΛΑΓΜΕΝΟ , ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ !


ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ ΚΟΛΑΣΗ Πρωτ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός


ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ ΚΟΛΑΣΗ
Πρωτ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός


    Στα Ευαγγέλια (Ματθ.κεφ.25) γίνεται λόγος για «βασιλεία» και «πυρ αιώνιον». Στην περικοπή αυτή, που διαβάζεται στη Λειτουργία της Κυριακής της Απόκρεω, «βασιλεία» είναι ο κατά Θεόν προορισμός του ανθρώπου. Το «πυρ» είναι «ητοιμασμένον» για τον διάβολο και τους αγγέλους του (δαίμονες), όχι διότι το θέλησε ο Θεός, αλλά διότι αυτοί δεν μετανοούν. Η «βασιλεία» είναι «ητοιμασμένη» για τους πιστούς στο θέλημα του Θεού. «Βασιλεία» (=άκτιστη δόξα) είναι ο παράδεισος, «πυρ» (αιώνιο) είναι η κόλαση («κόλασις αιώνιος»,στ.46). Στην αρχή της ιστορίας ο Θεός καλεί στον παράδεισο, στην κοινωνία με την άκτιστη Χάρη Του. Στο τέλος της ιστορίας ο άνθρωπος αντιμετωπίζει παράδεισο και κόλαση. Τι σημαίνει αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Σπεύδουμε όμως να πούμε, ότι είναι κεντρικότατο θέμα της πίστεως μας, λυδία λίθος του Χριστιανισμού ως Ορθοδοξίας.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ


ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

                        


«Περιωρίσθην παρά τοῦ βασιλέως. Ἀλλ’ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί ἡ τῆς ἀληθείας δύναμις οὐ δέδεται, τρέχει δέ καί μᾶλλος εὐοδοῦται καί οἱ πλείονες τῶν ἀδελφῶν τῇ ἐμῇ ἐξορία θαρροῦντες βάλλουσι τοῖς ἐλέγχοις τούς ἀλιτηρίους καί παραβάτας τῆς ὀρθῆς πίστεως καί τῶν πατρικῶν θεσμῶν καί ἐλαύνουσιν πανταχόθεν ὡς καθάρματα, μήτε συλλειτουργεῖν αὐτοῖς ἀνεχόμενοι, μήτε μνημονεύοντες ὅλως αὐτῶν ὡς χριστιανῶν» (Ἁγ. Μάρκου Εὐγενικοῦ, ἐπιστολή πρός Θεοφάνη, R.G. 160, 1097 AB).

ΑΚΟΜΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ?? Σταχυολογήματα ἀπό τό κείμενο «Δήλωση Ἑνότητας» τῆς 10ης Συνέλευσης τοῦ Π.Σ.Ε. στό Πουσάν

ΑΚΟΜΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ  ΟΤΙ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ?? 
Σταχυολογήματα πό τό κείμενο «Δήλωση νότητας» τς 10ης Συνέλευσης το Π.Σ.Εστό Πουσάν
impantokratoros.gr
Σταχυολογήματα πό τό κείμενο «Δήλωση νότητας» τς 10ης Συνέλευσης το Π.Σ.Ε. στό Πουσάν


1. Σταχυολογήματα ἀπό τό κείμενο «Δήλωση Ἑνότητας» τῆς 10ης Συνέλευσης τοῦ Π.Σ.Ε. στό Πουσάν
Παρακάτω παραθέτουμε σέ μετάφραση ἐπιλεγμένα σημεῖα τοῦ κειμένου Unity Statement τοῦ Πουσάν Δέν ἀποσκοποῦμε σέ πλήρη ἀνάλυσή του, ἀλλά στήν ἀνάδειξη τῆς γενικῆς γραμμῆς του· καί εἶναι ἐν πρώτοις ἐμφανές, ὅτι γιά τούς συμμετασχόντες, ἡ τελείωση τῶν ἐλπίδων τῶν Χριστιανῶν δέν εὑρίσκεται στούς καινούς οὐρανούς «ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ» (Β΄Πετρ. 3,13), οὔτε τό «πολίτευμα ἡμῶν ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει» (Φιλιπ. 3, 20), τά ὁποῖα ἀποσιωπεῖ. Ἐγκοσμιοκρατικῶς γιά τό Π.Σ.Ε. ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ φαίνεται ὅτι θά ἐκπληρωθεῖ ἐπί γῆς «hier und jetzt», μέ τή συνδρομή τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων· ἡ προφητεία τοῦ Κυρίου «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε» (Ἰω. 16, 33) καί τό «μή ἀγαπᾶτε τόν κόσμον μηδέ τά ἐν τῷ κόσμῳ» (Α΄ Ἰω. 2, 15) εἶναι γιά τό κείμενο τοῦ Πουσάν κενός λόγος.
Μέ αὐτό δέν ἐννοοῦμε ὅτι δέν πρέπει ἡ Ἐκκλησία νά ἀγωνίζεται γιά τό δίκαιο καί τήν εἰρήνη, ἀλλά ὅτι δέν πρέπει νά ματαιοπονεῖ καί νά ἔχει φροῦδες ἐλπίδες γιά ἐπί γῆς Βασιλεία, ἐφ’ ὅσον ἡ πλατεῖα ὁδός τῆς φιλαυτίας καί τοῦ ἰδίου συμφέροντος εἶναι δεδομένον καί διακηρυγμένο ἀπό τόν Θεό, ὅτι θά ἀκολουθεῖται πάντοτε ἀπό τήν πλειοψηφία (Ματθ. 7,13).

ΓΝΩΜΕΣ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΓΝΩΜΕΣ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ


ΠΟΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ- ΜΕΛΟΙ ΝΑ ΓΙΝΟΜΕ ΜΑΣ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ?

ΠΟΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ- ΜΕΛΟΙ ΝΑ ΓΙΝΟΜΕ ΜΑΣ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ?


Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑ
 Μαρία Ἀλεξοπούλου
        Ἡ Παναγία, ὡς ἕνα ξεχωριστὸ καὶ μοναδικὸ πρόσωπο, δεσπόζει μέσα στὸ χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἡ πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν εἶναι ἡ ἀρχηγὸς ποὺ ὁδηγεῖ τοὺς πιστοὺς ὅλων τῶν ἐποχῶν πρὸς τὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἀναδημιουργία. Ταυτόχρονα ἀποτελεῖ τὴν χορηγὸ κάθε θεϊκῆς ἀγαθότητας πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν κτίση1. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, τὸ νὰ προσπαθεῖ κανεὶς νὰ παρουσιάσει τὸ μεγαλεῖο τῆς Θεοτόκου ξεπερνᾶ τὶς ἀνθρώπινες δυνάμεις. Μόνο οἱ ἄγγελοι, τονίζει ὁ ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας, μποροῦν ἐπάξια νὰ ἐκφράζουν τὴ δόξα τῆς Θεοτόκου στὴν Οὐράνια Βασιλεία, ἐνῶ ἐμεῖς τόσο μόνο μποροῦμε νὰ τὴν ἐγκωμιάσουμε, ὅσο χρειάζεται γιὰ νὰ ἁγιάσουμε τὴ γλῶσσα καὶ τὴν ψυχή μας. Ἀρκεῖ καὶ μόνο ἕνας λόγος καὶ μιὰ ἐνθύμηση γιὰ τὴ δόξα τῆς Παναγίας, γιὰ νὰ ἀνυψώσει τὴν ψυχὴ καὶ τὴν διάνοια καὶ νὰ μᾶς μεταμορφώσει ἀπὸ σαρκικοὺς σὲ πνευματικοὺς καὶ ἀπὸ βέβηλους σὲ ἁγίους2.

Η ΕΠΙ ΓΗΣ ΖΩΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ


Η ΕΠΙ ΓΗΣ ΖΩΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ἡ ἐπὶ γῆς ζωὴ τῆς Θεοτόκου Μαρίας

  • Ἡ Παναγία, συλλαμβάνεται, ὡς καρπὸς προσευχῆς, ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα, τοὺς γονεῖς της, ὑπὲρ τοὺς νόμους τῆς φύσεως (διότι, ἡ μητέρα της ἦταν στείρα καὶ γηραιά, ὅταν συνέλαβε).  Ἡ Σύλληψις τῆς Παναγίας εἰς τὴν κοιλίαν τῆς ἁγίας Ἄννης ἑορτάζεται τὴν 9ην  Δεκεμβρίου.
  • Ἡ Παναγία γεννᾶται, εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα τὸ ἔτος 16 π.Χ.  Τὸ Γενέθλιον τῆς Παναγίας ἑορτάζομε τὴν 8ην Σεπτεμβρίου.
  • Εἰς ἡλικίαν τριῶν ἐτῶν, οἱ γονεῖς της τὴν ἀφιερώνουν εἰς τὸν Θεόν, καὶ τὴν παραδίδουν εἰς τὰ χέρια τοῦ προφήτη Ζαχαρία, ἀρχιερέα, τότε, τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος, καὶ πατρὸς, μετέπειτα, τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὁ ὁποῖος τὴν είσάγει, θείᾳ νεύσει, εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος.  Ἡ εἴσοδος τῆς Παναγίας εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ἑορτάζεται τὴν 21ην Νοεμβρίου.

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ , ΤΟ ΣΧΙΖΜΑ ΤΟΥ 1924 , ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΧ , ΤΟ ΣΧΙΖΜΑ ΤΟΥ 1937 , ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ , ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ .

Ένα  πολύ χρήσιμο  βιβλίο  περί  εκκλησίας  οικουμενισμού ,  διαφορών    των  Γ.Ο.Χ. και  νεοφανέντων  αιρέσεων

ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ , ΤΟ ΣΧΙΖΜΑ ΤΟΥ 1924 , ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΧ , ΤΟ ΣΧΙΖΜΑ ΤΟΥ 1937 , ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ , ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ .

ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ : ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΤΙ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ!


ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ : ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΤΙ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ  Ο  ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ ΤΟ  ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ!


ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ


ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ : ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ ,ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ , ΟΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!


ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ : ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ ,ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ , ΟΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ 2005 ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΖΑΝΗ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ 2005 ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΖΑΝΗ


ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΩΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΩΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΟ -ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ

Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΟ -ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΧΟΛΙΑΟΠΟΥ ΓΑΡ ΑΝ ΜΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ ΠΑΡΗ , ΠΑΣΑ ΠΑΡΕΣΤΙΝ Η ΤΡΙΑΣ, ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΩΣ ΓΑΡ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΕΑΥΤΗΝ , ΚΑΙ ΗΝΩΤΑΙ ΜΕΤ' ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΠΑΣΗΣ!

ΟΠΟΥ  ΓΑΡ ΑΝ ΜΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ ΠΑΡΗ , ΠΑΣΑ ΠΑΡΕΣΤΙΝ Η ΤΡΙΑΣ, ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΩΣ ΓΑΡ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΕΑΥΤΗΝ , ΚΑΙ ΗΝΩΤΑΙ ΜΕΤ' ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΠΑΣΗΣ!ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2003

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2003


Τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης; Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ. ΚΑΤΑ ΑΘΕΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ


Τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης; Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ.
ΚΑΤΑ ΑΘΕΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ Δ' , Ε' . ΣΤ' . ΚΑΙ ΠΕΝΘΕΚΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

Λόγοι αφιερωμένοι εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον!


Λόγοι αφιερωμένοι εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον!


Ὁ ἅγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ἀναφέρει γιὰ τὴν Παναγία μας: «Ἂν καθ᾽ ὑπόθεσιν ὅλα τὰ ἐννέα τάγματα τῶν Ἀγγέλων ἤθελαν κρημνισθῆ ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς καὶ γίνουν δαίμονες, ἂν ὅλοι οἱ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἄνθρωποι ἤθελαν γίνει κακοὶ καὶ ὅλοι νὰ ὑπάγουν εἰς τὴν κόλασιν χωρὶς νὰ γλυτώση τίς, ἂν ὅλα τὰ κτίσματα, οὐρανός, φωστῆρες, ἄστρα, στοιχεῖα, φυτά, ζῶα ἤθελαν ἀποστατήσει κατὰ Θεοῦ, νὰ βγοῦν ἀπὸ τὴν τάξιν των καὶ νὰ ὑπάγουν εἰς τὸ μὴ ὄν, μὲ ὅλον τοῦτο, ὅλες αὐτὲς οἱ κακίες τῶν κτισμάτων, συγκρινόμεναι μὲ τὸ πλήρωμα τῆς ἁγιότητος τῆς Θεοτόκου, δὲν ἐδύναντο νὰ λυπήσουν τὸν Θεόν· διότι μόνη ἡ Κυρία Θεοτόκος ἦτο ἱκανὴ νὰ τὸν εὐχαριστήση κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα, καὶ νὰ μὴ τὸν ἀφήση νὰ λυπηθῆ διὰ τὸν χαμὸν καὶ τὴν ἀπώλειαν τῶν τόσων καὶ τόσων κτισμάτων του· διότι αὐτὴ μόνη ἀσυγκρίτως τὸν ἠγάπησεν ὑπὲρ πάντα· διότι αὐτὴ μόνη ὑπὲρ πάντα ὑπήκουσεν εἰς τὸ θέλημά του». 

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

 ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΕΡΙ  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΕΚ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΕΙΑΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΩΘΗΝΑΙ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Β'
Οἱ γονεῖς μας


 Οἱ γονεῖς μας

Πολλὴν βαρύτητα δίδει ὁ σοφὸς Σειρὰχ στὸν Θεοδίδακτον νόμον τοῦ σεβασμοῦ τῶν τέκνων πρὸς τοὺς γονεῖς τους, ποὺ στὴν Παλαιὰν Διαθήκην διατυπώνεται ὡς ἑξῆς μὲ τὴν τέταρτην ἐντολὴν τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου: «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. Ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένη ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἔξοδ. κ´, 12). Ὑπόσχετο δηλαδὴ ἡ ἀρχαία ἐντολὴ στοὺς τηρητὲς τῆς εὐτυχίαν καὶ μακροημέρευσιν στὴν γῆν. Αὐτὴν τὴν ἐντολὴν ἀναπτύσσει πλατύτερο καὶ ὁ Σειράχ.

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΕΡΙ  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΕΚ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΕΙΑΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΩΘΗΝΑΙ 
Α'Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων ΜΕΡΟΣ Γ'


Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων ΜΕΡΟΣ Γ'


ΜΕΡΟΣ Γ'
γ. Μου έρχονται δάκρυα, όταν ακούω από την Εκκλησία μας μερικούς να λένε, «μήπως λέγονται αυτά στις θείες Γραφές;». Και αυτό όχι μόνο από λαϊκούς, αλλά και από αυτούς που νομίζουν ότι είναι ποιμένες και κατέχουν τις θέσεις των προφητών και των αποστόλων, όχι όμως και τους τρόπους. Προς αυτούς είναι ευκαιρία να ειπωθεί, Αλίμονο σας, οδηγοί τυφλοί και αμαθείς και αστήρικτοι' εσείς που φροντίζετε τον ιματισμό σας, αλλά όχι την μόρφωση' εσείς που εγκαταλείψατε την διακονία του λόγου και διακονείτε την κοιλία' «'Ων ό Θεος η κοιλία, καί η δόξα έν τη αισχύνη» (Φιλ. 3.18). Εσείς που καταχράστε το γάλα, το μαλλί και το κρέας της ποίμνης, χωρίς να φροντίζετε για τα πρόβατα. Πως θα ξεφύγετε την τιμωρία, όταν αμελείτε τόσο μεγάλη σωτηρία;

Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων ΜΕΡΟΣ Β


Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων ΜΕΡΟΣ Β

 ΜΕΡΟΣ Β'
β. Να έχετε θάρρος, διότι δεν θ' αφήσει ο Κύριος πεινασμένες τις ψυχές των δικαίων. Περί αυτής της πνευματικής πείνας λέγει ο Κύριος δια του προφήτου, «Και εσται έν ταΐς ήμέραις έκείναις, έπάγω λιμον έπι την γην' ού λιμον άρτου, ούδέ δίψαν ΰδατος, άλλά λιμον του άκουσαι λόγον Θεού. Και περιδραμουνται άπο άνατολων έως δυσμών, ζητουν τες τον λόγον Κυρίου» (Αμως 8.11-12).

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ : Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΟΣ ΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ : Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ  ΤΑ ΕΡΓΑ  ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΟΥ 20ου  ΑΙΩΝΟΣ ΩΣ ΚΑΙ  ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ  ΚΑΤΑ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ 


Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων και άθεων αιρετικών και περί σημείων της συντέλειας του αιώνος τούτου-μέρος Α΄. Ειπώθηκε καθώς αυτός ετοιμαζόταν να εκδημήσει από του σώματος.

Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων και άθεων αιρετικών και περί σημείων της συντέλειας του αιώνος τούτου-μέρος Α΄. Ειπώθηκε καθώς αυτός ετοιμαζόταν να εκδημήσει από του σώματος.
α. Οδυνηρός ο λόγος, καθώς είναι και ο τελευταίος, όπως μου έχει δηλωθεί, αλλά και γεμάτος πολλή χαρά. Από την μια είναι οδυνηρός, διότι δεν θα σας ξαναμιλήσω. Από την άλλη είναι γεμάτος χαρά, διότι έφθασε ο καιρός ν' αναχωρήσω και να βρεθώ με τον Χριστό' και όπως είπε ο Κύριος, «Ούκέτι λαλήσω μεθ' ύμών» (Ιωαν. 14.30).
Και τώρα θα μιλήσω με πόνο καρδιάς περί των ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων και των άθεων αιρετικών, για τους οποίους ο Παύλος έλεγε, «Πονηροί άνθρωποι και γόητες προκόψουσιν έπΐ το χείρον, πλανώντες καί πλανώμενοι» (Β' Τιμ 3.13), και για τους οποίους πολλές φορές σας μίλησα ήδη. Διότι πολλές ομιλίες έκανα με την χάρη του Χριστού, όπως πολύ καλά γνωρίζετε εσείς που αγαπάτε το Θεό. Σχεδόν σε κάθε ομιλία αναφερθήκαμε σ' αυτούς, αν θυμάστε τα όσα είπαμε χθες.

ΗΤΑΝ ΟΡΘΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ; «Ου δεί παρά των Ιουδαίων ή αιρετικών τα πεμπόμενα εορταστικά λαμβάνειν, μηδέ συνεορτάζειν αυτοίς» (37ος καν. Λαοδικείας)


ΗΤΑΝ ΟΡΘΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ;
 «Ου δεί παρά των Ιουδαίων ή αιρετικών τα πεμπόμενα εορταστικά λαμβάνειν, μηδέ συνεορτάζειν αυτοίς» (37ος καν. Λαοδικείας)
Όσοι άλλαξαν το Παλιό Ημερολόγιο κατηγορούν εκείνους που έμειναν πιστοί σ' αυτό, ότι είναι σχισματικοί γιατί αναίτια διέκοψαν την εκκλησιαστική κοινωνία , τότε (δηλ. το 1924) όταν δεν υπήρχε εμφανώς θέμα Οικουμενισμού. Τους κατηγορούν μάλιστα ότι οι αιτιάσεις τους περί Οικουμενισμού είναι πολύ όψιμες για να δικαιολογήσουν τάχα την σχισματική τους κατάσταση.
Προς στήριξη δε των ισχυρισμών τους λένε ότι η αλλαγή του ημερολογίου  δεν έθιξε το Πασχάλιο της Εκκλησίας. Οτι τάχα μόνο αυτό έχει σημασία , δηλαδή ότι δεν άλλαξε το Πάσχα , αποσιωπώντας όμως ότι άλλαξαν όλες οι ακίνητες εορτές του έτους (Χριστούγεννα, Φώτα, Κοίμηση Θεοτόκου κλπ.) εορτάζοντας ταυτόχρονα με τους αιρετικούς και διακόπτοντας τον ταυτόχρονο εορτασμό μέσα στο σύνολο της Ορθοδοξίας.

Κατά των αιρετικών οικουμενιστών ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


Κατά των αιρετικών  οικουμενιστών  των  λεγόντων  ότι  η εκκλησία  είναι  έργο  <<χειρών  ανθρώπων>> και ότι   η ορθόδοξος  εκκλησία  δεν  είναι  Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ αλλά << μέρος >> της  !
η ορθόδοξος εκκλησιολογία  του  Αγίου και  Θεοπνεύστου πατρός ημών ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  πατριάρχου κων/λεως 397-407
Η ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Η ελπίς σου η Εκκλησία , η σωτηρία σου η Εκκλησία , η καταφυγή σου η Εκκλησία ( Αγ. Ιωαν. Χρυσοστόμου P.G. 52,402)

Η ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  

Η ελπίς  σου  η Εκκλησία  , η  σωτηρία σου  η  Εκκλησία  , η  καταφυγή  σου  η Εκκλησία ( Αγ. Ιωαν. Χρυσοστόμου  P.G. 52,402)