8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Η Ουνία στον χώρο των Γ.Ο.Χ. Μετά τόν θάνατο του πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομου Καβουρίδη , και οι ψεύδο- χειροτονίες από τους εν τή πράξη οικουμενιστάς , τους κοινωνούντας με τους Παπικούς και Νεοημερολογήτας , Ρώσους της λεγόμενης ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ !

Η   Ουνία  στον χώρο των Γ.Ο.Χ. Μετά τόν θάνατο του πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομου Καβουρίδη , και οι ψεύδο- χειροτονίες από τους εν τή πράξη οικουμενιστάς , τους κοινωνούντας  με τους Παπικούς και Νεοημερολογήτας , Ρώσους της λεγόμενης ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ! Οι οποίοι άν και αναθεμάτισαν τόν οικουμενισμό ποτέ δέν έπαψαν να κοινωνούν με τους οικουμενιστάς , όπως κάνουν και οι σημερινοί  <<αντι - οικουμενιστές >> νεοημερολογήτες , Μητρ. Πειραιώς , π. Μεταλληνός , π. Ζήσης . κ.π. άλλοι!
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου