8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Ο μητροπολίτης Φιλάρετος των Ρώσων της διασποράς ,ως διδάσκαλος στηνδιπλωματική διγλωσσία , των συγχρόνων αντι-οικουμενιστών

Ο μητροπολίτης  Φιλάρετος των Ρώσων της διασποράς << άγιος των οικουμενιστών>> ως διδάσκαλος στην σατανική , διπλωματική διγλωσσία , των συγχρόνων αντι-οικουμενιστών ( οικουμενιστών) του νέου ημερολογίου αλλά  και των  ουνιτών  φλωρινοσεραφειικών  ΓΟΧ του παλαιού ημερολογίου !

Ένα παλαιό  αποκαλυπτικό  άρθρο του ορθοδόξου τύπου του έτους 1983 , το οποίο αποκαθηλώνει  την δίγλωσσή  ορθοδοξία  των Ρώσων της  διασποράς , αλλά  και των συγχρόνων αντι-οικουμενιστών νέο-ημερολογιτών και παλαιοημερολογιτών  φλωρινικών  κληρικών !!


ορθόδοξος τύπος φυλ. 585 16/12/1983


                                       ορθόδοξος τύπος φυλ. 587  30/12/ 1983
                                                ορθόδοξος τύπος φυλ. 588 6/1/1983

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου