8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΒΙΒΛΙΟΝ ΨΥΧΟΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ : ΣΑΛΠΙΓΞ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ . ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΨΥΧΟΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ  ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑ ΘΕΛΩΝ ΣΩΘΗΝΑΙ : 
ΣΑΛΠΙΓΞ  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ , ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ , ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ . ΑΘΗΝΑΙ ΕΤΟΣ 1931
Η Αγία τού Χριστού Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξος Εκκλησία ού κυβερνάται υπό της αθέου αστρονομίας και κυβερνήσεων αλλά διά τών Ιερών και Σεπτών Παραδόοσεων και των Αγίων οικουμενικών και πανορθοδόξων συνόδων .
Μαστίγιον μετ΄ ελέγχου κατά των προβατοσχήμων μοισθωτών ποιμένων σχισματικών 
ουέ υμίν γραμματείς και φαρισσαίοι υποκριταί.....βλέπεται ίνα μήν κολασθήται.....
ΔΙΟΤΙ : Πάντες εξέκλιναν άμα ηχρειώθησαν ούκ έστι ποιών χρηστότητα  ούκ έστι έως ενός . 
Προφ. Δαυίδ .Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου