8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ  ΚΑΙ  ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑ  ΤΩΝ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ  ΑΙΡΕΣΕΩΝ  ΤΟΥ  20ου  ΚΑΙ  21ου  ΑΙΩΝΟΣ  ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΤΕΚΝΩΝ  ΑΥΤΩΝ 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου