8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΓΙΑΤΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΡΩΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΠΙΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ?

ΓΙΑΤΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΡΩΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΠΙΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ?


ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο Α ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. 22 Ιουλίου 2016 · Σχόλιο μέλλους 


ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΗΝ ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο Α' ΗΤΑΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΕ  Ε Ν Γ Ν Ω Σ Η ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΑΠΟΛΎΤΩ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙ ΤΙΣ ΦΡΑΓΚΟΠΑΠΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟΣΙΩΠΩΝΤΑΣ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΟΠΩΣ ΤΙΣ ΒΡΗΚΕ ΑΠΛΩΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ!
ΔΗΛΑΔΗ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ , ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟ  ΑΥΤΟΥ  ΔΕΝ ΗΞΕΡΑΝ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΟΥΝ << ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑΝ  ΕΙΔΩΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ >> 
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΟΜΩΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΣ  ΔΙΑΨΕΥΔΗ ΚΑΙ  ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ  ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΜΩΣΗ ΤΟΥΣ !
 
ΑΛΛΟΣ ΔΕ <<ΘΕΟΛΟΓΟΣ >> ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΗΣΤΗΣ ΤΟΥ << ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΡΙΚΟΥ ΚΟΝΤΟΓΓΙΑΝΝΗ >> ΓΡΑΦΗ :
Είμαι Ορθόδοξος με το Πάτριο Ημερολόγιο:
 κ.ΔΟΥΜΑΝΗ,ΕΠΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΑΝ ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ. ΕΙΣΤΕ ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ,ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ. ΤΑΥΤΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΑΚΤΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ -ΦΥΣΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ [Ο ΒΑΡΛΑΑΜ ,Ο ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗΣΑΝ] ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ,ΑΥΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥΜΕ.ΟΥΤΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΟΥΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΑΔΙΑΒΑΣΤΕ: << ΔΙΑΤΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΥΧ ΙΣΤΟΡΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΥΜΕΝ;ΕΠΕΙΔΗ ΟΥΚ ΟΙΔΑΜΕΝ ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΦΥΣΙΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΙΣΤΟΡΗΣΑΙ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΗΣΑΙ,ΚΑΙ ΕΙ ΕΘΕΑΣΑΜΕΘΑ ΚΑΙ ΕΓΝΩΡΙΖΑΜΕΝ ΚΑΘΩΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΕΚΕΙΝΟΝ ΑΝ ΕΙΧΟΜΕΝ ΙΣΤΟΡΗΣΑΙ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΗΣΑΙ>>ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΩΝ.ΤΟΜΟΣ Γ',ΣΕΛ.211. ΜΠΗΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΛΙΓΑΚΙ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ.
ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΟΜΩΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙ  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ  ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ  ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ  ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΒΟΛΕΥΟΥΝ  ΔΙΑ ΝΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΙ  ΤΙΣ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ :
Πρακτικά Οἰκουμενικῶν Συνόδων, Τόμ. Γ´ σελ. 347/847
Λέγουσι γάρ [οἱ Χριστιανοκατήγοροι] ὅτι τήν πρέπουσαν τῷ Θεῷ προσκύνησιν καί λατρείαν ταῖς σεπταῖς εἰκόσι προσφέρουσιν οἱ Χριστιανοί, καί ὅτι τήν ἀκατάληπτον φύσιν περιγράφουσι. Ὦ τῆς παρεκτροπῆς καί ἠλιθιότητος... Οἱ γάρ Χριστιανοί οὔτε τήν ἐν Πνεύματι καί Ἀληθείᾳ προσκύνησιν ταῖς Εἰκόσι ἀπένειμαν, οὔτε τῆς Ἀοράτου καί Ἀκαταλήπτου Φύσεως εἰκόνα ποτέ πεποιήκασιν
Πρακτικά Οἰκουμενικῶν Συνόδων, Τόμ. Γ´ σελ. 297/797
Οὐδέ γάρ τῆς Ἀοράτου Θεότητος Εἰκόνα ἤ ὁμοίωμα ἤ σχῆμα ἤ μορφήν τινά ἀποτυποῦμεν
Πρακτικά Οἰκουμενικῶν Συνόδων, Τόμ. Γ´ σελ. 342/842
Οἱ ἐν τῇ Καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ ὡς τέκνα γνήσια γεννηθέντες . . . τάς σεπτάς Εἰκόνας ἀποδεχόμεθα, εἰκόνας μόνον καί οὐδέν ἕτερον αὐτάς γινώσκοντες, καθό τοῦ πρωτοτύπου τό ὄνομα μόνον ἐχούσας καί οὐχί τήν οὐσίαν
Θεοδώρου Ἡγουμένου τοῦ Στουδίτου, Ἀντιρρητικός, P.G. 99, 405A.
 Ἀρκετοί Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας γράφουν πολύ ξεκάθαρα ὅτι δέν εἰκονίζομε τήν φύσιν τοῦ εἰκονιζομένου, ἀλλά τήν ὑπόστασίν του. Οὕτω ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης λέγει: «Παντός εἰκονιζομένου οὐχί ἡ φύσις ἀλλά ἡ ὑπόστασις εἰκονίζεται
Ὁ δέ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ μεγάλος αὐτός Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας ὁ ὁποῖος ἐπολέμησε μέ σφοδρότητα τούς Εἰκονομάχους,  λέγει:  Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, P.G. 94, 1344-1345.
  «Οἴδαμεν οὖν, ὅτι οὔτε Θεοῦ, οὔτε ψυχῆς, οὔτε δαίμονος δυνατόν θεαθῆναι φύσιν, ἀλλ᾽ ἐν μετασχηματισμῷ τινίθεωροῦνται ταῦτα, τῆς Θείας Προνοίας τύπους καί σχήματα περιτιθείσης τοῖς ἀσωμάτοις καί ἀτυπώτοις…
                                                 Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, P.G. 94, 1344-1345.
»Μή θέλων οὖν ὁ Θεός παντελῶς ἀγνοεῖν ἡμᾶς τά ἀσώματα, περιέθηκεν αὐτοῖς τύπους, καί σχήματα, καί εἰκόνας κατά τήν ἀναλογίαν τῆς φύσεως ἠμῶν, σχήματα σωματικά ἐν ἀΰλῳ ὁράσει νοός ὁρώμενα· καί ταῦτα σχηματίζομεν καί εἰκονίζομεν. Ἐπεί, πῶς ἐσχηματίσθη καί εἰκονίσθη τά Χερουβίμ; ἀλλά καί Θεοῦ σχήματα καί εἰκόνες ἡ Γραφή ἔχει».
Συνοδικόν τῆς Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Ζ΄ Συνόδου ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας.
«Τῶν τάς προφητικάς ὁράσεις, ὡς αὐτό τό Θεῖον αὐτάς ἐσχημάτισε καί διετύπου, εἰδότων καί ἀποδεχομένων καί πιστευόντων, ἅπερ ὁ τῶν Προφητῶν χορός ἑωρακότες διηγήσαντο, καί τήν τῶν Ἀποστόλων καί εἰς Πατέρας διήκουσαν ἔγγραφον καί ἄγραφον παράδοσιν κρατυνόντων, καί διά τοῦτο εἰκονιζόντων τά Ἅγια καί τιμώντων, αἰωνία ἡ μνήμη».
Συνοδικόν τῆς Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Ζ΄ Συνόδου ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας.
«Τοῖς τάς μέν προφητικάς ὁράσεις, κἂν μη βούλοιντο, παραδεχομένοις, τάς δ’ ὀφθείσας αὐτοῖς εἰκονογραφίας, ὦ θαῦμα! καί πρό σαρκώσεως τοῦ Λόγου μή καταδεχομένοις, ἀλλ’ ἢ αὐτήν τήν ἄληπτόν τε καί ἀθέατον οὐσίαν ὀφθῆναι τοῖς τεθεαμένοις κενολογοῦσιν, ἢ εἰκόνας μέν ταῦτα τῆς ἀληθείας, καί τύπους, καί σχήματα ἐμφανισθῆναι τοῖς ἑωρακόσι συντιθεμένοις, εἰκονογραφεῖν δέ ἐνανθρωπήσαντα τόν Λόγον, καί τά ὑπέρ ἡμῶν αὐτοῦ πάθη οὐκ ἀνεχομένοις, Ἀνάθεμα α΄ ».
                                                                    Ι.. Πηδάλιον, ἔκδοσις Ἀστήρ, σελίς 320.
  «ὅτι καί ὁ Ἄναρχος Πατήρ πρέπει νά ζωγραφίζεται καθώς ἐφάνη εἰς τόν προφήτην Δανιήλ ὡς Παλαιός ἡμερῶν».
Ὅ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅταν σχολιάζῃ τό ὅραμα τοῦ Προφήτου Δανιήλ λέγει:
  «Πατέρα καί Υἱόν οὗτος καί πρῶτος καί μόνος ὁρᾶ, ὡς ἐν ὂψει».Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, P.G. 56, 233.
 4.- Ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος περί τοῦ Ὁράματος τοῦ Δανιήλ λέγει:
 «Καί ὡς ὁ Δανιήλ, εἶδεν τόν Παλαιόν τῶν ἡμερῶν, τοῦτο ὀπτασία τοῦ ΠΑΤΡΟΣ».17
ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΗ ΟΜΩΣ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 1989 
ΑΛΗΘΕΙΑ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΡΧ/ΤΗΣ ΚΥΡΗΚΟΣ  ΠΟΤΕ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΕΝ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΠΡΙΝ Ή ΜΕΤΑ ΤΟΝ << ΦΩΤΗΣΜΟ  ΤΟΥ>>  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΝΕΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ?
 ΤΟΝ ΙΔΙΟ << ΘΕΟΛΟΓΟ >> ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΡΩΝΟΥΝΤΑΣ ΤΟΥ  ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ       ΟΜΩΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ  ΔΙΑΔΕΥΔΗ  ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ   ΚΑΙ    ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ  ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ  ΣΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΥ 
     
           Ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Συμεών ήταν λόγιος κληρικός και Πατέρας της  Εκκλησίας  του 15ου αιώνα. Υπήρξε γενναίος υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Πέθανε λίγους μήνες πριν της αλώσεως της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς το 1429. Τα άπαντά του δημοσιεύτηκαν από τον Άλλο μεγάλο ομολογητή Πατριάρχη Ιεροσολύμων Δοσίθεο στο Ιάσιο το 1683.ΟΜΩΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΤΕ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ  ΓΙΑ :
                 Ο ΔΕ ΤΟΤΕ ΑΡΧ/ΕΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΥΡΗΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ :
 ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΛΙΓΑ ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΙΣΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΟΙΟΣ  ΒΛΑΣΦΗΜΕΙ  ΚΑΙ  ΔΙΕΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ  ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ  ΠΑΤΕΡΕΣ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΕΙ  ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΩΣΤΕ ΝΑ 
Ιω. 8,32             καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.
( ΑΠΟ ΤΗΣ ΦΟΒΕΡΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ )


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου