8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΤΕΝΑ , ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ , ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΧΙΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΤΕΝΑ , ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ , ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ 


Ώς νά μήν το Ες τς γίαςΤριάδος  Χριστός· Ὅτι  Χριστός ΔΕΝ θά φήσ τήν κκλησίαν του νά πέσ ες τά χέρια τς γίαςΤριάδοςς νά μήν πρχε ΤΑΥΤΟΥΡΓΙΑ Χριστο μετά Πατρός καί γίουΠνεύματος· Ὅτι  κκλησίατο Χριστο ΔΕΝ πρχε πρό τς Πεντηκοστς καί ὅτι σοι πιστεύουν τι πρχε εναι κ τοΔιαβόλου· Ὅτιτό Πρόσωπον το Υο καί Λόγου λλοιώθηκε κατά τήν Σάρκωσινς νά το λλοιωτή γία Τριάς· Ὅτι ο γγελοι ΔΕΝ νήκουν ες τήν κκλησίαν το Χριστο· Ὅτι  Υός καί ΛόγοςΔΕΝ πρξε ποτέ Κεφαλή καμμις κκλησίας· Ὅτι εναι Αρεσις νά βάζ κανείς τόν Χριστόν ες τήνθέσιν το Υο καί Λόγους νάτο ΑΛΛΟΣ  Χριστός καί ΑΛΛΟΣ  Θεός Λόγος καί Υός το Θεο· Ὅτι τό Πρόσωπον το Χριστο εναι διπλον καί διαφοροποιημένον πό τό Πρόσωπον το Υο καί Λόγου· Ὅτι ὁ Χριστός μόνον ς Σχέδιον ες τήν Βουλήν το Θεο εναι Προαιώνιος·
Περί τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὅτι ἐν αὐτῇ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ἠ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ἐπί τῆςγῆς, ὅτι αὕτη ἐστίν ἡ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Η ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ προδιατυπωθεῖσα καίπροωρισμένη νά διαμείνῃ εἰς τόν αἰῶνα πρός σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους» (Αγ. Νεκταρίου Χριστολογία, σελ. 244).
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ὡς Ἀρχηγός . . . δέν δύναται παρά να εἶναι ΘΕΟΣ. . . διότι μόνον ὁΘΕΟΣ διαμένει εἰς τόν αἰῶνα καί δύναται νά ἱδρύσῃ Ἐκκλησίαν Αἰωνίαν,περιλαμβάνουσαν τούς ἀπ’Ἀρχῆς πιστούς μέχρι τῶν ἑσχάτων» (Χριστολογία, σελ. 244-252).
 «Πόσας περιόδους ἀριθμεῖ ἡ Ἐκκλησία; . . .
α) τήν ἀπό Ἀδάμ μέχρι Μωϋσέως,
β) τήν ἀπό Μωϋσέως μέχρι τῆς ἐλεύσεως τοῦ Σωτῆρος. . .
γ) τήν ἀπό Σωτῆρος Χριστοῦ μέχρι συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ὀρθόδοξος Ἱερά Κατήχησις, σελ. 25).
 «Ἡ Ἐκκλησία κατά τάς τρεῖς αὐτάς περιόδους θεμέλιον ἔσχεν Αὐτόν τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν» (Ὀρθόδοξος Ἱερά Κατήχησις, σελ. 29).
Ἐνιαχοῦ δέ ἡ ἔννοια τῆς Ἰσραηλιτικῆς Ἐκκλησίας καταντᾶ σχεδόν ταυτόσημος τῇ ἐννοίᾳ τῆς ἐν τῇΚαινῇ Διαθήκῃ Ἐκκλησίας, διότι χαρακτηρίζεται οὐχί ὡς ἁπλῆ κοινωνία παρά Θεοῦ ἐκλελεγμένη, ἀλλ᾽ὡς ΒΑΣΙΛΕΙΑ τοῦ ΘΕΟΥ. . . . Ἡ Ἐκκλησία ὡς ΘΕΙΟΝ καθίδρυμα ἔστιν ἔμψυχος ὀργανισμός ὅστιςλειτουργεῖ ἐν τόπῳ καί χρόνῳ κατάἀνθρωπίνους τύπους καί νόμους καί σχέσεις, ἀλλά διά τῆς ἐν αὐτῇΘΕΙΑΣ Δυνάμεως μένει εἰς τόν αἰῶνα καί ἐπεκτείνεται εἰς πάντα τῆς γῆς τάπέρατα» (Αγ. Νεκταρίου Ποιμαντική, σελ. 24).
Ἡ Ἁγία τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ἐστίν ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ἐπί τῆς γῆς, ἡ ἀπό ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ» (Μελέται Δύο: Α´ Περί Ἐκκλησίας, κδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος, σελ. 18-23).

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὡς ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τῆς ἐν ΕΔΕΜ, ἦν τό Κέντρον τῆς Ἐκκλησίαςτῶν Πατριαρχῶν» (Μελέται Δύο, σελ. 18).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου