8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Ο καιρός του αντιχρίστου και της πανθρησκείας ΗΛΘΕ ! Και οι αφελείς ακόμα πιστεύουν και ακολουθούν τυφλούς οδηγούς ! Ματθ. 15,14 ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.

Ο καιρός του αντιχρίστου και της πανθρησκείας ΗΛΘΕ ! Και οι αφελείς ακόμα πιστεύουν και ακολουθούν τυφλούς οδηγούς ! Ματθ. 15,14       ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.


Και οι αφελείς που ανήκουν στις λεγόμενες ανατολικές ορθόδοξες εκκλησίες , Κωνσταντινουπόλεως , Μόσχας , Ιεροσολύμων , Σέρβων ,Ελλάδος , Αμερικής , Αυστραλίας , Αγιορήτες προδότες της πίστεως και του ορθοδόξου μοναχισμού !και λοιπό συνονθύλευμα αιρετικών οικουμενιστών , παρασύρονται από τους ψευδο -αντιοικουμενιστές κληρικούς ,θεολόγους ,και τους πλανεμένους <<ψευδο αγίους  θαυματοποιούς >> του αντίχριστου οικουμενισμού , και παραμένουν σε μια εκκλησία της πτώσης και της παναιρέσεως , έχοντας σκληρύνει την καρδιά και τον νου τους , και δεν ακούν  τις εντολές  των αγίων της εκκλησίας  μας που μας λένε :
Τῆς ἁγίας ἑβδόμης οἰκουμενικῆς Συνόδου.
† «... Ἡμεῖς τῇ ἀρχαίᾳ θεσμοθεσίᾳ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐπακολουθοῦμεν,ἡμεῖς τοὺς θεσμοὺς τῶν Πατέρων φυλάττομεν, ἡμεῖς τοὺς πρσθέτοντας τι ἤ ἀφαιροῦνταςἐκ τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας ἀναθεματίζομεν».Δοσίθεου Ἰεροσολύμων.
† Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγεννησεν ὁ ΙΣΤ αἰών : Τὴν αἴρεσιν τοῦ Λούθηρου, τὴν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τὴν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτών ( προτεσταντών ) καὶ τὴν αἴρεσιν τοῦ νέου Καλενδαρίου.
ΕΔΩ Ο ΔΩΣΙΘΕΟΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΛΕΝΔΑΡΙΟ !!ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ???

Τῆς ἁγίας ἕκτης οἰκουμενικῆς Συνόδου.
† «Ὁρίζομεν ἑτέραν Πίστιν μηδενὶ ἐξεῖναι προφέρειν, ἥγουν συγγράφειν ἤσυντιθέναι ἤ φρονεῖν ἤ διδάσκειν ἑτέρως τοὺς δὲ τολμῶντας τοῦτο ποιεῖνἀναθεματίζομεν».
Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ΚΑΝΩΝ 45ος.
Ὅποιος Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἤ Διάκονος ἤθελε συμπροσευχηθῆ μονάχα, ἀλλ'ὄχι καὶ νὰ συλλειτουργήση μὲ αἴρετικούς ἄς ἀφορίζεται. Επειδή ὅποιος μὲ τοῦςἀφορισμένους συμπροσεύχεται (καθώς τοιούτοι εἶναι οἱ αἰρετικοί) πρέπει νὰσυναφορίζεται καὶ αὐτός, κατά τὸν 10ον Κανόνα τῶν Ἀγ.Αποστόλων. Εἰ δὲ καὶἐσυνχώρησεν εἰς τοῦς αἰρετικούς αὐτούς νὰ ἐνεργήσουν κανένα λειτούργημα ὡσάν Κληρικοί, ἄς καθαίρηται ἐπειδή ὅποιος Κληρικός συλλειτουργήσει μὲ καθηρημένους, (καθώς τοιούτοι εἶναι οἱ αἰρετικοί κατὰ τὸν β΄. καὶ δ΄. τῆς γ΄.) συγκαθαιρεῖται καὶ αὐτός κατὰ τὸν 11ον κανόνα τῶν Ἀποστόλων

Ο καθένας που λέει διαφορετικα πράγματα απο αυτά που είναι καθορισμένα, έστω και αν είναι αξιόπιστος, και αν νηστεύει, και αν μένει παρθένος, και αν κάνει θαύματα, και αν, προφητεύει, να σου φένεται λύκος με προβειά προβάτου, που δουλεύει για την καταστροφή των προβάτων: Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΗΡΩΝΑ 1 - 3 ΣΕΛ. 304

(Ματθ. 7,15) Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες.


ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΛΈΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ!! Η ΣΑΤΑΝΙΚΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 1920, Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ !!!!


Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 1920 ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ 2016 . ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ !

https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2017/08/1920-2016.html

"Ιδιαίτερα η Εγκύκλιος του 1920 χαρακτηρίστηκε από τον L. Zander ως
«ο χρυσός κανόνας του Ορθοδόξου οικουμενισμού»,14 ενώ άλλοι, όπως ο Β.
Σταυρίδης και ο Γ. Κονιδάρης, τη χαρακτήρισαν ως τον καταστατικό χάρτη για
τη στάση που έπρεπε να τηρήσει στο μέλλον η Ορθόδοξη Εκκλησία στην
Οικουμενική Κίνηση και ιδιαίτερα μέσα στο ΠΣΕ.15
Αν η σύγχρονη Ορθόδοξη επιστημονική έρευνα16 τοποθετεί τις απαρχές
της οικουμενικής κίνησης στις παραπάνω πρωτοβουλίες του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, πράγμα το οποίο αναγνωρίζεται και σε πολλά μη ορθόδοξα...."
14 L. Zander, «The Ecumenical Movement and the Orthodox Church», σελ. 270.
15 Β. Σταυρίδη, Ιστορία της Οικουμενικής Κινήσεως, σελ. 54, και, Γ. Κονιδάρη, «Η θέσις
της Ορθοδοξίας εις την Οικουμενικήν Κίνησιν», Εκκλησιαστικός Φάρος, 52 τεύχ. 4 (1970), σελ.
332εξ.
16 Εκτός της γνωστής μονογραφίας του π. Γ. Τσέτση, Η Συμβολή του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, που σε όλη την έκτασή της υποστηρίζεται η ουσιαστική πρωτοβουλία της
Ορθοδοξίας στον οικουμενικό διάλογο, βλ. και L. Zander, «The Ecumenical Movement and
the Orthodox Church». Γ. Κονιδάρη, «Η θέσις της Ορθοδοξίας εις την Οικουμενικήν
Κίνησιν». (Μητρ. Ιταλίας, τότε Κρατείας) Gennadios Zervos, Il contributo del Patriarcato
Ecumenico per l’ unitα dei Cristiani, Citta Nuova, 1974, σελ. 229-233. Γ. Τσέτση, «Η Ορθόδοξη
παρουσία στο ΠΣΕ, μια εμπειρία αμοιβαίου εμπλουτισμού», στον Τόμο Μνήμη Μητροπολίτου
Ικονίου Ιακώβου, Αθήνα 1984, σελ. 331. Α. Παπαδοπούλου, Κείμενα Διορθοδόξων και
Διαχριστιανικών Σχέσεων, Θεσσαλονίκη, 1984, κ.ά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΤΟ ΠΣΕ
ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΤΟ ΠΣΕ
Εκδόσεις CEMES
Θεσσαλονίκη 2015


περισσότερα εδώ :

Επιστολή του Φιλόθεου Ζερβάκου στον Επιφάνειο Θεοδωρόπουλο για το παλαιό ημερολόγιο ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ


https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2013/08/blog-post_8.html

ΕΧΕΙ ΓΙΝΗ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ  ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1965 , ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΨΕΥΔΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ,  ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΝΤΑΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΟΜΑΧΟΝΤΑΣ , ΠΛΑΝΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ ! ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΦΥΛΛΑ  1676 ΕΩΣ 1684
https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2017/08/1965-1676-1684.htmlΟρθόδοξος τύπος , ο αναθεματισμός του Νέου Ημερολογίου , ένα άρθρο αποκάλυψη !
https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2017/05/blog-post_17.html


Αί Σοφιστείαι των νεοημερολογητών .Προς τους  νέο ημερολογίτες  αποτοιχισμένους ..


ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ , ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ , ΔΙΟΤΙ ΟΙ ( Οι καιροί ου μενετοί. Θουκυδίδης) Η λεγόμενη –πανορθόδοξος- σ.σ. αντορθόδοξος και ληστρική κατά θέσιν και ουσίαν σύνοδος της Κρήτης. Οι Αγιοι Πατέρες ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ και η αντιμετώπισης αυτών !


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου