8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Περί του μυστηρίου της Εκκλησίας και αντιχριστου οικουμενισμού !

Περί του μυστηρίου της Εκκλησίας  και αντιχριστου  οικουμενισμού !

Ολόκληρον το μυστήριον της χριστιανικής πίστεως είναι η Εκκλησία.
 Ολόκληρος η κτίσις εδημιουργήθη ως Εκκλησία, και αποτελεί την Εκκλησίαν, «και αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος, της Εκκλησίας» (Κολ. 1, 18). Ο Θεάνθρωπος είναι η Εκκλησία, αλλά και το σώμα της Εκκλησίας και η Κεφαλή της. Με όλα αυτά και διά μέσου όλων αυτών ο άνθρωπος «εκκλησιάζεται» και γίνεται εκκλησία, αποκτά την χριστοποίησιν, την τριαδοποίησιν, γίνεται Θεάνθρωπος και σύσσωμος του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας (Εφ. 3, 6). Διατί ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς, το δεύτερον Πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, είναι το παν εν τη Εκκλησία: και η Κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας και η Εκκλησία το σώμα Του. Διά να ημπορέσουμε τα μέλη της Εκκλησίας να «αυξήσωμεν εις αυτόν τα πάντα, ος έστιν η κεφαλή, ο Χριστός...», «μέχρι καταντήσωμεν οι πάντες εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» (Εφ. 4, 15. 13). Τούτο σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι θεανθρώπινον εργαστήριον εις το οποίον οι άνθρωποι χριστοποιούνται, θεούνται, δηλαδή μεταμορφώνονται εις θεανθρώπους κατά χάριν, εις χριστούς κατά χάριν, εις θεούς κατά χάριν. Το πρώτον άγιον μυστήριον που μας κάνει μέλει της Εκκλησίας , είναι το Βάπτισμα, η δε πρώτη αρετή η πίστις. «Μία πίστις» (Εφ. 4, 5) και εκτός από αυτήν δεν υπάρχει άλλη. «εις Κύριος» (πρβλ. Α' Κορ. 8,16. 12, 5. Ιουδ. 3) εκτός του οποίου δεν υπάρχει άλλος (Εφ. 4, 5) και «εν βάπτισμα» και δεν υπάρχει άλλο εκτός από αυτό. Μόνον εις την οργανικήν ένωσιν με το θεανθρώπινον σώμα της Εκκλησίας , ο άνθρωπος αποκτά την πλήρη αίσθησιν και επίγνωσιν και πεποίθησιν ότι όντως υπάρχει μόνον «εις Κύριος», η Παναγία Τριάς. μόνον «μία πίστις», η πίστις εις την Παναγίαν Τριάδα (Εφ. 3, 6. 4, 13. 4, 5. Ιουδ. 3). μόνον «εν βάπτισμα», το βάπτισμα εις την Παναγίαν Τριάδα (Ματθ. 28, 19) και μόνον «εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο επί πάντων, και διά πάντων, και εν πάσιν ημίν» (Εφ. 4, 6). Εκείνος ο οποίος το αισθάνεται και ζη με αυτό, σημαίνει ότι είναι χριστιανός.
Πώς  διαφυλάττετε αυτή η κατά χάριν ένωσης μετά  της εκκλησίας ? Με την ακριβή και ακεραία πίστη σε όσα μας φανέρωσε ο Θεός δια Ιησού Χριστού και μας εδίδαξαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι διάδοχοι τους Άγιοι Πατέρες ! ο Απόστολος Παύλος μας λέγει στην : προς Γαλ. Κεφ. Α’ .         7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.
8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.
9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.
10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας λέγει : όσοι έχουν την αλήθεια της εν Χριστό προδοθείσης πίστεως είναι μέσα στην Εκκλησία Του . Όσοι δεν έχουν την αλήθεια δεν είναι ούτε ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού!
του <Ποίος όμως κλήρος ποία μερίς, τις γνησιότης προς την του Χριστού Εκκλησίαν τω συνηγόρω του ψεύδους; Εκκλησία "στύλος και εδραίωμα της αληθείας" εστιν... Και γαρ οι της Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εισί· και οι μη της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εισί>(Αγίου Γρηγορίου Παλαμά)
Τα τελευταία 90 χρόνια ο διάβολος δια των οργάνων του , δημιούργησε   μία <<καινούργια >> θρησκεία -αίρεση, εν ονόματι μιάς ψευδούς αγάπης , η οποία πίστη αναγνωρίζει όλες τις παλαιές και νέες αιρέσεις και θρησκείες ως εκκλησίες του Θεού! Η παναίρεση αυτή είναι ο οικουμενισμός ο οποίος τα τελευταία 90 χρόνια λυμαίνεται  τις ψυχές των Ορθοδόξων και τις οδηγεί πρώτα του Σώματος της Εκκλησίας του Χριστού , την αντίχριστη αυτή αίρεση έχει ασπαστεί και εφαρμόσει σταδιακά ,δυστυχώς Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ,  αλλά και όλα τα πατριαρχεία και αυτοκέφαλες εκκλησίες , ακόμα και αυτές που κρατούν για τους τύπους  το παλαιό ημερολόγιο!


Οικουμενισμός  η εκκλησία του αντιχρίστου ! προς μελέτην  και  προβληματισμό  προς πάντας  τους  θέλοντας  σωθήναι  και εις  επίγνωσην  της αληθείας  ελθείν !Τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) δημιούργημα τῆς Μασονίας καί τῶν Ροκφέλλερ


Τι είναι  ο οικουμενισμός , και η <εκκλησία>του το Π.Σ.Ε. ?

ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΜΟΡΦΑΙ , ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ μ.Χ. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ.Περί Ορθοδόξου Εκκλησίας και οικουμενισμού , ορθόδοξος τύπος έτους 1965 , ο πνευματικός θάνατος της Ελληνικής εκκλησίας ,λόγο της συμετοχής της στην παναίρεση του οικουμενισμού!


Ορθόδοξος τύπος , ο αναθεματισμός του Νέου Ημερολογίου , ένα άρθρο αποκάλυψη !

Γιατί πολεμούν το ορθόδοξο παλαιό ημερολόγιο και όσους το ακολουθούν ?

Η αιρετική σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης δικαιώνει τον αγώνα των Γ.Ο.Χ. . ( παλαιοημερολογιτών ) της Ελλάδος


Αί Σοφιστείαι των νεοημερολογητών .Προς τους  νέο ημερολογίτες  αποτοιχισμένους ..


Περί της αποτοιχίσεως κληρικών απο την εκκλησία του νεου ημερολογίου και Λόγος περί των αιρέσεων ,και των αναθεμάτων

Η μεγάλη αποστασία και αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού!!!

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΝ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου