8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ 1924!

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ 1924!


Tάδε λέγει Kύριος. Ιδού ημέραι έρχονται και εξαποστελλώ λιμόν επί την γην. Oυ λιμόν άρτου, ουδέ λιμόν ύδατος, αλλά λιμόν του ακούσαι λόγον Kυρίου. Kαί περιδραμούνται οι άνθρωποι από ανατολών έως δυσμών και από βορρά έως νότου ίνα εύρωσιν και ακούσωσιν λόγο Θεού και ουδαμού ευρήσωσιν αυτόν. : Προφήτης Αμμώς στην Παλαιά Διαθήκη
Εγγίζει μοι ο λαός ούτος εν τω στόματι αυτού και εν τοις χείλεσιν αυτών τιμώσι με, η δε καρδία αυτών πόρρω απέχει απ’ εμού. Mάτην δε σέβονταί με διδάσκοντας εντάλματα ανθρώπων και διδασκαλίας : Προφήτης Ησαΐας
Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου είτε δι’ επιστολής: Απόστολος Παύλος
Aύτη εστίν η Ορθόδοξος πίστις, ην ο μη τηρήσας αμώμητη σωθήναι ου δύναται : Άγιος Αθανάσιος
Φανερόν έκπτωσις πίστεως εστιν και υπερηφανίας, το αφαιρείν τι των γεγραμμένων ή το επισάγειν τι των μη γεγραμμένων : Mέγας Bασίλειος
Πας ο λέγων ή πράσσων παρά τα διατεταγμένα, καν αξιόπιστος η, καν νηστεύη, καν παρθενεύη, καν σημεία ποιή, λύκος σοι φαινέσθω εν προβάτου δορά, φθοράν προβάτου κατεργαζόμενος : Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος
Tό πάλαι υπέρ των προβάτων απέθνησκον οι ποιμένες, νυν δε μάλλον αυτοί αναιρούσι τα πρόβατα. Tότε νηστείες το σώμα εσοφρώνιζον, νυν δε τρυφές παρασκευάζουσιν σκιρτά. Tότε τα εαυτών τοις δεομένοις διένοιμον, νυν δε τα των πενήτων σφετερίζονται. Tότε την αρετή ήσκουν, νυν δε τους την αρετήν ασκούντας εξοστρακίζουσι. Tότε οι φιλάρετοι προς την ιεροσύνην υπήγοντο, νυν δε οι φιλάργυροι. Τότε οι το πράγμα φεύγοντες δια το μέγεθος της αρχής, νυν δε οι το πράγμα επιτρέχοντες μεθ’ ηδονής. Tότε οι ακτημοσύνη εναβρυνόμενοι, νυν δε οι πλεονεξία εκουσίως χρηματιζόμενοι..: Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης
Eκκλησία, όπως είπε ο Xριστός μας, δεν είναι ούτε τα κτίρια, ούτε τα ντουβάρια, ούτε οι κληρικοί, ιερείς και αρχιερείς, ούτε τίποτε άλλο. Αλλά εκκλησία τι είναι; Είναι ο ίδιος ο Χριστός και η Αλήθειά Του, το Ευαγγέλιο Του, η Ορθή Πίστη, η ορθή δόξα. Αυτή είναι η Εκκλησία! Άγιος Mάξιμος ο Oμολογητής
Και όπου υπάρχει αυτή η αλήθεια, η ορθή δόξα, εκεί είναι και η Εκκλησία του Xριστού. Όπου δεν υπάρχει αυτή η ορθή δόξα, η ορθή ομολογία και η αλήθεια, εκεί δεν υπάρχει ούτε Εκκλησία του Xριστού :
Ουδέν αφαιρούμεν, ουδέν προστίθεμεν, αλλά πάντα τα της Kαθολικής Εκκλησίας αμείωτα διαφυλάττομεν... Απάσας τας εκκλησιαστικάς εγγράφως ή αγράφως τεθεσπισμένας ημίν παραδόσεις ακαιναιτομήτως φυλάττομεν... Tούς ουν τολμώντας ετέρως φρονείν ή διδάσκειν ή κατά τους εναγείς αιρετικούς τας εκκλησιαστικάς παραδόσεις αθετείν και καινοτομίαν τινά επινοείν, ή επινοείν σκολιώς και πανούργως προς το ανατρέψαι εν τι των ενθέσμων παραδόσεων της Kαθολικής Εκκλησίας", καταλήγει, "εί μεν κληρικοί, καθαιρείσθαι προστάσσομεν, εί δε λαϊκοί της κοινωνίας αφορίζεσθαι: Ζ’ Oικουμενική Σύνοδος
το την αλήθεια σιγάν κίνδυνος όντως μέγας και κόλασις αιώνιος και βόθρος απωλείας. Oυ δίκαιον, ου θεμιτόν, ου πρέπον ευσεβέσι όλως σιγάν ένθα Θεού τούς νόμους αθετούσι : Άγιος Mελέτιος ο Ομολογητής
Kαι γαρ οι τοις του Xριστού εκκλησίας της αληθείας εισίν, οι δε μη όντες της αληθείας ουδέ τοις του Xριστού εκκλησίας εισίν : Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου