8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ:Ορθοδοξία και Ελλάδα στα δίκτια της αράχνης .

ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ:Ορθοδοξία  και Ελλάδα στα δίκτια της  αράχνης .
Η πως η εβραιωμασωνία  και τα εγχωρία όργανα της , πατριάρχες  επίσκοποι , και πολιτικοί  , οδήγησαν την  πατρίδα  μας , και με την δική μας ανοχή στην σημερινή κατάσταση !!

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Θὰ καταργηθῇ ἡ Ὀρθοδοξία;
Θὰ καταργηθῇ ἡ Ὀρθοδοξία διὰ Οἰκουμενικῆς Συνόδου;

Αὐτὸ γράφει ὁ ἐκ Κεφαλληνίας προφητικότατος Διδάσκαλος τοῦ Γένους Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος τὸ 1849, εἰς τὸ βιβλίον του, ΦΩΝΗ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΚΑΙ  ΣΠΟΥΔΑΙΑ, ὅπου ἀποκαλύπτει τὴν κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπιβουλὴν τῶν Λουθηροκαλβίνων, τῶν Ἄγγλων Προτεσταντῶν καὶ τῶν Μασόνων. Τὸ πόνημά του αὐτὸ ἐπανεξεδόθη τὸ 1910, εἰς τὰ ΑΠΑΝΤΑ Κοσμᾶ τοῦ Φλαμιάτου.

Ὁ ὁσιομάρτης Κοσμᾶς ὁ Φλαμιᾶτος (†1852) δὲν εἶναι ὁ ἱερομάρτης Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (1714 - 1779), καὶ δὲν ἑορτάζεται ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ὡς Ἅγιος. Ἔζησεν ὅμως Θεοφιλῶς μὲ ἀσκητικὰς ἀρχάς, καὶ συνέβαλεν εἰς τὴν παλιγγενεσίαν καὶ Πνευματικὴν ἀναζωπύρωσιν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἰς τὴν νεωτέραν Ἑλλάδα, μὲ τὴν ἐνθουσιώδη του ἱεραποστολήν. Τὸ 1852 συνελήφθη εἰς τὴν Πάτραν καὶ ἐφυλακίσθη εἰς τὸ Ρίον μαζὶ μὲ ἄλλους 150 Μοναχούς, χωρὶς ποτὲ νὰ δικασθῇ. Εἰς τὴν φυλακὴν τὸν ἐδηλητηρίασαν οἱ Ἀγγλόφιλοι καὶ ἀπέθανε τὸ 1852.

- Ποιὸ ἦταν τὸ κακούργημά του;
- Ἐνημέρωνε τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ὅτι ὑπάρχει ἐν ἐξελίξει μεγάλη καταχθόνιος ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἔθνους ἐπιβουλή, μέσῳ τῆς ἐκπαιδεύσεως στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολιτικῆς Διοικήσεως εἰς Δυτικὰς Σχολάς,  μέσω μυστικῶν ἑταιριῶν καὶ προγραμμάτων προπαγάνδας, μέσῳ τῆς δημιουργίας τῆς κοινῆς γνώμης, τῆς στρεβλώσεως εἰς τὴν μόρφωσιν, τῆς ἠθικῆς διαφθορᾶς, τῶν σκανδάλων καὶ σχισμάτων, τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου, τῆς Καταργήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας. Προεῖπε μάλιστα ὅτι θὰ ἔλθῃ ἡμέρα ὅταν θὰ θελήσουν νὰ καταργήσουν τὴν Ὀρθοδοξίαν διὰ μεγάλης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἡ προετοιμαζομένη διὰ τὸ 2016, «Πανορθόδοξος» λεγομένη «Σύνοδος» ἔχει ὅλας τὰς προδιαγραφὰς νὰ προβῇ εἰς τὴν ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ  ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

Ὁ Κοσμᾶς ὁ Φλαμιᾶτος ἐστηλίτευσε τοὺς ὕπουλους μηχανισμοὺς οἱ ὁποῖοι δροῦσαν εἰς τὴν Ἑλλάδα, εἰς τὴν Κύπρον καὶ εἰς αὐτὸ ἀκόμη τὸ Ἅγιον Ὄρος. Προεῖπε πολλὰ διὰ τὴν ἅλωσιν τῆς ἐκπαιδεύσεως, τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα δυστυχῶς πραγματοποιήθησαν καὶ πραγματοποιοῦνται ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας.

Τὸ παρὸν βιβλίον διαδίδεται χάριν ἐνημερώσεως καὶ ὄχι μὲ σκοπὸν τὴν πρόκλησιν πολεμικῆς εἰς τοὺς ἀναγνώστας διαθέσεως. Ἡ ἐνημέρωσις δὲν ὀφελεῖ ὅταν προκαλεῖ ἀγανάκτησιν καὶ ἐξεγέρσεις, ἀλλὰ μόνον ὅταν ὁ ἐνημερωμένος λαμβάνει μέτρα προστασίας διὰ τὴν πνευματικήν του ἀκεραιότητα καὶ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του.

Ἔρρωσθε καὶ εὐδαιμονεῖτε.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου