8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Ορθόδοξος τύπος , ο αναθεματισμός του Νέου Ημερολογίου , ένα άρθρο αποκάλυψη !

Ορθόδοξος  τύπος , ο αναθεματισμός του Νέου  Ημερολογίου , ένα  άρθρο  αποκάλυψη !
Η αποκάλυψη  των ψευδολόγων που δηλώνουν,  ότι  το νέο ημερολόγιο  και όσοι το ακολουθούν δεν είναι  αναθεματισμένο και αφορισμένο , και εκτός του σώματος  της Εκκλησίας του Χριστού !
Δι’αυτό  οι  νέοι  << ομολογητές >>  αντιοικουμενιστές  δεν  τολμούν  να πουν την αλήθεια  στον  λαό , και τον  παραπλανούν  με  εικονικές  αποτοιχίσεις  και  χαρτοπόλεμο  , κρατώντας  τον  δέσμιο  στην  αιρετική εκκλησία  νέου  ημερολογίου και  στην αίρεση του οικουμενισμού!
ορθοδοξος τύπος φυλ. 56-59 έτος 1965 


xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η ΑΠΟΤΕΙΧΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ !! ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΛΑΝΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ?? https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2017/02/blog-post_21.htmlxristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΤΟ ημερολογιακόν ζήτημα , ένα σχίζμα στην Εκκλησία που επι 90 χρόνια διαιρεί τους πιστούς , Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ , και η αποτοίχι... https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2017/04/90-2004.html

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ 1924 https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2016/08/1924.html

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΗ  ΕΚ ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ                                   ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ  Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ;;
Για την παράδοση και τη ζωή της Εκκλησίας μας, δηλ. την Ορθόδοξη Θεολογία, σωτηρία υπάρχει μόνο εφ’ όσον ο άνθρωπος ενταχθεί ως οργανικό μέλος στο «Σώμα του Χριστού», που έχει κεφαλή τον ίδιο τον Κύριο, δηλαδή την Εκκλησία.. Ρωμ. ιβ΄ 5, Α΄ Κορινθ.  ιβ΄ 12-28, Εφεσ. α΄ 22-23 δ΄ 12,16, ε΄ 23, 25-27,  Κολοσ. α΄ 18.

Ασφαλώς, το σώμα του Χριστού υπάρχει από την Αποστολική εποχή μέχρι σήμερα και είναι μ ο ν α δ ι κ ό . Και αυτό είναι η «ΓΝΗΣΙΑ ,ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ», η Γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία  η οποία  συνεχίζει την πορεία  της μέσα  στον χρόνο ,μη δεχόμενη καμία προσθήκη ,νεοτερισμό ,η αλλαγή του ημερολογίου , και είναι η μόνη η  έχουσα  πλήρη  αποστολική διαδοχή και  πίστη !!!
Δεν υπάρχουν πολλά σώματα, εκκλησίες , γιατί μία είναι η Κεφαλή, ο Χριστός.
Επειδή λοιπόν η αίρεση είναι περιφρόνηση και αποκοπή και σε τελική ανάλυση άρνηση συμμετοχής στην Εκκλησία, στο «σώμα του Χριστού», η συμμετοχή στη λατρεία είναι όχι μόνο χωρίς νόημα, αλλά και αδιανόητη. Πως μπορώ να συμμετέχω στη λατρεία, δηλαδή στη φανέρωση της ενότητας του σώματος του Χριστού, όταν έχω επιλέξει να αποσπαστώ και να μην ανήκω σ’ αυτό;  Για τον εκτός της Εκκλησίας – αιρετικό ή σχισματικό – είναι τουλάχιστον θέμα συνέπειας να μη θέλει να θεωρείται μέλος του σώματος, αφού σε τελική ανάλυση έχει συνειδητά επιλέξει ο ίδιος να αποχωρισθεί από αυτό!
Γι’ αυτό και στη Θ. Λειτουργία συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο όσοι δια του Βαπτίσματος έχουν ήδη ενταχθεί και παραμένουν στο σώμα του Χριστού. Κατά την Ορθόδοξη εκκλησιολογία είναι εντελώς αδιανόητη η οποιασδήποτε μορφής διακοινωνίας , διότι για την Ορθόδοξη Εκκλησία το θέμα της ευχαριστιακής κοινωνίας, της εκκλησιολογικής κοινωνίας και της κοινωνίας στην πίστη είναι αλληλένδετα .
.               Πολύ λογικά και φυσικά ερωτά ο Νικηφόρος Γρηγοράς: «Της ουν προαιρέσεως ενταυθοί μαχομένης και αλλήλων ημάς διιστώσης της των δογμάτων καινοτομίας, πως αν μίαν σχοίημεν τον Χριστόν κεφαλήν, ή πως αν αλλήλοις συνευξαίμεθα ;»
 Και ο Ζωναράς:  «Οι αιρέσει περιπεσόντες και μένοντες εν αυταίς, της Εκκλησίας εξοστρακίζονται, ως ταύτης αλλότριοι. Πως ουν εις τον οίκον του Θεού συγχωρηθήσονται εισιέναι ;». Ερμηνεία στον Στ΄ Κανόνα της εν Λαοδικεία,  PG 137, 1349Β.
        Και οι Άγιοι  μας λένε για τους  θαυματοποιούς << νέο-φανέντες αγίους >> της αιρετικής εκκλησίας του οικουμενισμου και του νεου ημερολογιου , που πολλοί  σήμερα  επικαλούνται  για να αποδείξουν την  γνησιότητα της εκκλησίας τους!!
   Ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μας λέγει "Πας ο λέγων παρά τα διατεταγμένα, καν αξιόπιστος η, καν νηστεύη, καν παρθενεύη, καν σημεία ποιή καν προφητεύή, λύκος σοι φαινέσθω εν προβάτου δορά προβάτων φθοράν κατεργαζόμενος"
    Δεν πρέπει να δοκιμάζουμε την αγιότητα ενός ανθρώπου από τα σημεία και τις προφητείες του, αλλά από την ορθόδοξη πίστη και ζωή του . Διότι σημεία επετέλεσαν και οι αμαρτωλοί, αλλά και αιρετικοί και άπιστοι, για κάποια ανάγκη ή οικονομία". "Το Πνεύμα το Άγιον ενεργεί και μέσω αναξίων και βεβήλων". "Όταν λοιπόν δης ότι έγινε κάποιο σημείο μέσω αιρετικών και απίστων, για κάποιο λόγο που γνωρίζει ο Θεός, μη θαμπωθής και να μη σαλευθής εκ της Ορθοδόξου πίστεως διότι πολλές φορές και η πίστι του προσερχομένου είναι αυτή που έκαμε το σημείο και όχι η αξία του ποιήσαντος". "Δια τούτο μη νομίσης μεγάλο πράγμα εάν δης κάποιον ανάξιον ή κακόπιστον να κάμη σημείον". "Δια τούτο λοιπόν δεν πρέπει τον καθένα που κάνει σημεία, να τον παραδέχεσθε ως άγιον, αλλά να τον δοκιμάζετε. (P.G. 98, σ. 517-524)
     Πολλοί γαρ εκ των εμπαθών... εθαυματούργησαν", μας λέγει ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος (Λόγος ΛΑ΄, να΄). Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει "Σοφός γαρ ων και ευμήχανος ο Δεσπότης, και δι΄ αναξίων πολλάκις συγχωρεί προλέγεσθαι θαυμαστά και μεγάλα πράγματα" "πολλοί γουν και άλλοι τα μέλλοντα είπον, ανάξιοι όντες, ως ο Ναβουχοδονόσορ, ο Φαραώ, ο Βαλαάμ". (Ε.Π.Ε. τ.2, σ. 626 και τ.14, σ. 252). Και ο Ιούδας σημεία εποίησεν, πλήν ο Χριστός είπε το "καλόν ην αυτώ ει ουκ εγεννήθη ο άνθρωπος εκείνος.
    Ο Κύριος  μας Ιησούς Χριστός μας  είπε "εγερθήσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσαι, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς". Η Αποκάλυψις μάς λέγει ότι ο ψευδοπροφήτης, "ποιεί σημεία μεγάλα, και πυρ ίνα εκ του ουρανού καταβαίνη εις την γην ενώπιον των ανθρώπων και πλανά τους κατοικούντας επί τής γης δια τα σημεία ά εδόθη αυτώ ποιήσαι". Οι Αποστολικές Διαταγές μάς λένε "Ούτε πας ο προφητεύων όσιος ούτε πας ο δαίμονας ελαύνων άγιος. Και γαρ ο του Βεώρ ο μάντις προεφήτευσεν, δυσσεβής ων, και Καϊάφας ο ψευδώνυμος αρχιερεύς. Πολλά και ο διάβολος προλέγει και οι αμφ' αυτόν δαίμονες και ου παρά τούτο μετέστιν (υπάρχει) αυτοίς ευσεβείας σπινθήρ" (P.G. Ι. σ. 1068).
  Ο  δε  Μέγας Αθανάσιος  μας  λέγει  "πώς και τινές αιρετικοί ποιούσι πολλάκις σημεία;" "Τούτο ημάς ουκ οφείλει ξενίζειν. Ηκούσαμεν γαρ του Κυρίου λέγοντος, ότι πολλοί εν εκείνη τη ημέρα ερούσι: "Κύριε, ουκ εν τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, και δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν;" και ερεί αυτοίς:  "Αμήν λέγω υμίν, ουδέποτε έγνων υμάς, αποχωρείτε απ' εμού, εργάται της ανομίας". Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του θαυματουργούντός εστιν η την ίασιν εργαζομένη, αλλ' η προς αυτόν πίστις του προσερχομένου ανθρώπου. Γέγραπται γαρ "Η πίστις σου σέσωκέ σε". Πλήν δει και τούτο γινώσκειν, ότι πολλάκις τινές κακόπιστοι καμάτους πολλούς δι' ασκήσεως τω Θεώ προσήγαγον, και την αντιμισθίαν αυτών έλαβον εν τω νυν αιώνι εκ Θεού, το τών ιαμάτων και προρρήσεων χάρισμα, ίνα εν τω αιώνι τω μέλλοντι ακούσωσιν "Απελάβετε τα αγαθά υμών και τους καμάτους υμών, νυν δε λοιπόν ουδέν υμίν κεχρεώστηται" (P.G. 28, 665).

  Ας μη λησμονούμε τέλος το Ευαγγελικόν "πολλοί ερούσίν μοι εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε Κύριε, ου τω σω ονόματι προεφητεύσαμεν, και τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, και τω σω ονόματι δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν; και τότε ομολογήσω αυτοίς ότι Ουδέποτε έγνων υμάς", δηλαδή κατά τον ιερόν Θεοφύλακτον, και όταν έκαμνον τα θαύματά των δεν ήσαν αρεστοί εις τον Θεόν (P.G. 123, σ. 16).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου