8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Λόγος περὶ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ» Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ.

Λόγος περὶ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ» Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ.

Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ επιβολή του νέου ημερολογίου στην Ελληνική Εκκλησία , η συνέπειες αυτής ,και η ιστορία της Εκκλησίας του Χριστού από το 1924 έως σήμερα , που ο οικουμενισμός έχει αλώσει όλες τις λεγόμενες ορθόδοξες εκκλησίες , προς μελέτην και ενημέρωση κάθε ορθοδόξου χριστιανού , που ανησυχεί δια την πορεία και την πτώση της Ελληνικής Εκκλησίας .

Η ΠΑΡΆΝΟΜΗ επιβολή  του  νέου  ημερολογίου  στην  Ελληνική  Εκκλησία  ,  η  συνέπειες  αυτής  ,και  η  ιστορία  της  Εκκλησίας  του  Χριστού  από  το 1924  έως  σήμερα ,  που ο οικουμενισμός  έχει  αλώσει  όλες  τις λεγόμενες  ορθόδοξες  εκκλησίες , προς  μελέτην και  ενημέρωση  κάθε ορθοδόξου  χριστιανού , που  ανησυχεί  δια την  πορεία  και την  πτώση  της  Ελληνικής  Εκκλησίας .

Ημείς τους προστιθέντας η αφαιρούντας τις εκ της Καθολικής Εκκλησίας (Ορθοδόξου) αναθεματίζουμε. Εις τις πάσαν παράδοσην Εκκλησιαστικήν έγγραφον η άγραφον αθετεί -ανάθεμα." (Ζ. Οικουμενική Σύνοδος, πρακτικά Σπ.Μήλια σ. 805, 825, 878, 879. )

ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ , Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ , ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ , ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , μέσα απο διάφορα άρθρα και ντοκουμέντα

ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ , Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ , ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ  ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ , ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , μέσα  απο διάφορα άρθρα  και ντοκουμέντα 

Αύριο η απόδοσης του Αγιου Πάσχα !!Ἰωάννης Χρυσόστομος – «Ἀληθῶς Ἀνέστη» και του χρόνου να αξιωθούμε να εορτάσουμε την ,εορτών εορτή ! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ , ΑΠΙΣΤΟΙ ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ

Αύριο η απόδοσης του  Αγιου  Πάσχα !!Ἰωάννης Χρυσόστομος – «Ἀληθῶς Ἀνέστη»
και του χρόνου να αξιωθούμε να εορτάσουμε την ,εορτών εορτή !
ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ , ΑΠΙΣΤΟΙ ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ

Περί Ορθοδόξου Εκκλησίας και οικουμενισμού , ορθόδοξος τύπος έτους 1965 , ο πνευματικός θάνατος της Ελληνικής εκκλησίας ,λόγο της συμετοχής της στην παναίρεση του οικουμενισμού!

Περί Ορθοδόξου  Εκκλησίας  και  οικουμενισμού , ορθόδοξος τύπος έτους 1965
 ο πνευματικός θάνατος της Ελληνικής εκκλησίας ,λόγο της συμμετοχής της στην   παναίρεση του οικουμενισμού!
Ποίος όμως κλήρος ποία μερίς, τις γνησιότης προς την του Χριστού Εκκλησίαν τω συνηγόρω του ψεύδους; Εκκλησία "στύλος και εδραίωμα της αληθείας" κατά Παύλον εστιν... Και γαρ οι της Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εισί· και οι μη της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εισί, και τοσούτο μάλλον, όσον αν και σφων αυτών καταψεύδοιντο, ποιμένας και αρχιποιμένας ιερούς εαυτούς καλούντες και υπ’ αλλήλων καλούμενοι· μηδέ γαρ προσώποις τον Χριστιανισμόν, αλλ’ αληθεία και ακριβεία πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα».(Αγίου Γρηγορίου Παλαμά)


xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) δημιο...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) δημιο...: Τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) δημιούργημα τῆς Μασονίας καί τῶν Ροκφέλλερ

Τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) δημιούργημα τῆς Μασονίας καί τῶν Ροκφέλλερ

Τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) δημιούργημα τῆς Μασονίας καί τῶν Ροκφέλλερ

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ῎Αρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ῎Αρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδ...: ῎Αρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν. Θεσσαλονικείς Β΄. Ο   Άγ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Επιστολή του αρχιμανδριτου Φιλόθεου Ζερβάκου προς ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Επιστολή του αρχιμανδριτου Φιλόθεου Ζερβάκου προς ...: Υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; ἱνατί ἀγαπᾶτε ματαιότητα καὶ ζητεῖτε ψεῦδος;Ψαλ. 4,3 , τότε ο Φιλόθεος Ζερβάκος ομολογούσε την αλήθ.Υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; ἱνατί ἀγαπᾶτε ματαιότητα καὶ ζητεῖτε ψεῦδος;Ψαλ. 4,3 , τότε ο Φιλόθεος Ζερβάκος ομολογούσε την αλήθεια αλλά παρέμεινε στο ψεύδος !! 
Σήμερα οι νέοι <<ομολογηταί >> αντι -οικουμενισταί ,ομολογούν και καταγγέλουν την αίρεση ,αλλά παραμένουν μέλλοι της!!   Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰ-σέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. ματθ.23,14..

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Ορθόδοξος τύπος , ο αναθεματισμός του Νέου Ημερο...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Ορθόδοξος τύπος , ο αναθεματισμός του Νέου Ημερο...: Ορθόδοξος  τύπος , ο αναθεματισμός του Νέου  Ημερολογίου , ένα  άρθρο  αποκάλυψη ! Η αποκάλυψη  των ψευδολόγων που δηλώνουν,  ότι  το νέ  ότι  το νέο ημερολόγιο  και όσοι το ακολουθούν δεν είναι  αναθεματισμένο και αφορισμένο , και εκτός του σώματος  της Εκκλησίας του Χριστού !
Δι’αυτό  οι  νέοι  << ομολογητές >>  αντιοικουμενιστές  δεν  τολμούν  να πουν την αλήθεια  στον  λαό , και τον  παραπλανούν  με  εικονικές  αποτοιχίσεις  και  χαρτοπόλεμο  , κρατώντας  τον  δέσμιο  στην  αιρετική εκκλησία  νέου  ημερολογίου και  στην αίρεση του οικουμενισμού!
ορθοδοξος τύπος φυλ. 56-59 έτος 1965 ...

Ορθόδοξος τύπος , ο αναθεματισμός του Νέου Ημερολογίου , ένα άρθρο αποκάλυψη !

Ορθόδοξος  τύπος , ο αναθεματισμός του Νέου  Ημερολογίου , ένα  άρθρο  αποκάλυψη !
Η αποκάλυψη  των ψευδολόγων που δηλώνουν,  ότι  το νέο ημερολόγιο  και όσοι το ακολουθούν δεν είναι  αναθεματισμένο και αφορισμένο , και εκτός του σώματος  της Εκκλησίας του Χριστού !
Δι’αυτό  οι  νέοι  << ομολογητές >>  αντιοικουμενιστές  δεν  τολμούν  να πουν την αλήθεια  στον  λαό , και τον  παραπλανούν  με  εικονικές  αποτοιχίσεις  και  χαρτοπόλεμο  , κρατώντας  τον  δέσμιο  στην  αιρετική εκκλησία  νέου  ημερολογίου και  στην αίρεση του οικουμενισμού!
ορθοδοξος τύπος φυλ. 56-59 έτος 1965 

Επιστολή του αρχιμανδριτου Φιλόθεου Ζερβάκου προς τον Βασιλέα δια το ημερολογιακό ζήτημα.Υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; ἱνατί ἀγαπᾶτε ματαιότητα καὶ ζητεῖτε ψεῦδος;Ψαλ. 4,3 ,

Υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; ἱνατί ἀγαπᾶτε ματαιότητα καὶ ζητεῖτε ψεῦδος;Ψαλ. 4,3 , τότε ο Φιλόθεος Ζερβάκος ομολογούσε την αλήθεια αλλά παρέμεινε στο ψεύδος !! 
Σήμερα οι νέοι <<ομολογηταί >> αντι -οικουμενισταί ,ομολογούν και καταγγέλουν την αίρεση ,αλλά παραμένουν μέλλοι της!!   Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰ-σέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. ματθ.23,14

῎Αρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν. Θεσσαλονικείς Β΄. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας προετοιμάζει για τα χρόνια της πλάνης και της αποστασίας που ζούμε !! 90 χρόνια από την αρχή της μεγάλης αποστασίας και αποσχίσεως της εκκλησίας της Ελλάδος από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !!!

῎Αρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν. Θεσσαλονικείς Β΄. Ο   Άγιος  Απόστολος  Παύλος  μας  προετοιμάζει για τα χρόνια  της πλάνης και της αποστασίας που ζούμε !! 
90 χρόνια από την  αρχή της μεγάλης αποστασίας και αποσχίσεως  της εκκλησίας της Ελλάδος από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !!!

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΤΗΡΙΑΖΕΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΥΣ, ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥΣ, ΘΕΟΜΑΧΟΥΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΤΗΡΙΑΖΕΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΥΣ, ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΥΣ, ΘΕΟΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ 2002
 «Προσέχετε δέ ἀπό τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρός ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιπροβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσί λύκοι ἅρπαγες» (Ματθ. Ζ´ 15).

Οι παλαιοί αντι- οικουμενιστές οι όψιμοι αντι- οικουμενιστές , και η παλινωδίες τους !

Οι παλαιοί αντι- οικουμενιστές οι όψιμοι  αντι- οικουμενιστές , και  η  παλινωδίες  τους  !
Χωρίς αποκήρυξη  της  εκπεσούσης εκκλησίας  από  την Εκκλησία  του Χριστού , και  ένταξη  στην  ΓΝΗΣΙΑ  ΟΡΘΟΔΟΞΟ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  , που συνεχίζει  την πορεία  της μέσα  στον χρόνο ,  ενωμένη με τον Θεάνθρωπο  Ιησού  ΧΡΙΣΤΟ , είναι  μάταιες  οι διαμαρτυρίες  ,οι αποτοιχίσεις , και  τα  συνέδρια  κατά του οικουμενισμού !! 

Η αιρετική σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης δικαιώνει τον αγώνα των Γ.Ο.Χ. . ( παλαιοημερολογιτών ) της Ελλάδος

Η αιρετική  σύνοδος  στο Κολυμπάρι  της  Κρήτης  δικαιώνει  τον αγώνα  των  Γ.Ο.Χ. ( παλαιοημερολογιτών )  της  Ελλάδος  ,  που εδώ  και 94  χρόνια  , κρατούν  την πίστη  και παράδοση  της  εκκλησίας  του ΧΡΙΣΤΟΥ ανόθευτη , καθαρή  από κάθε  αίρεση και νεοτερισμό , και είναι οι μόνοι , που σήμερα  ανήκουν  στην ΟΡΘΟΔΟΞΟ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  Του ΘΕΟΥ , μετα  την μεγάλη  πτώση , αποστασία  και αποκοπή  , της  κρατικής  Ελληνικής  Εκκλησίας  και των  πατριαρχείων  από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ  Του ΧΡΙΣΤΟΥ , και την ένταξη τους  στην αντίχριστη  παναίρεση  του οικουμενισμού !!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ  ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ

Περί της Αναστάσεως του Χριστού.Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

Περί της Αναστάσεως του Χριστού.Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν  Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

Καί πῶς εἶναι ἤ πῶς γίνεται μέσα μας ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί μέ αὐτήν ἡ ἀνάσταση τῆς ψυχῆς. Ἐπίσης ποιό εἶναι τό μυστήριο αὐτῆς τῆς ἀναστάσεως. Λέχθηκε μετά τό Πάσχα, τή Δευτέρα τῆς δευτέρας ἑβδομάδος τοῦ Πάσχα.

Στιγμιότυπα από την Ανάσταση του 2017 στην Εκκλησία των Γνησίων ...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!Χριστός Ανέστη εκ νεκρών , Αληθώς Ανέστη ο Κύριος εκ του Τάφου!!! Λόγος εις τήν Αγίαν και Μεγάλην Κυριακή του Πάσχα .

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!Christ is Risen !!Христос Анести!Christos Anesti!  Χριστός  Ανέστη  εκ  νεκρών  ,  Αληθώς  Ανέστη  ο  Κύριος  εκ  του Τάφου!!!
Λόγος εις  τήν Αγίαν και Μεγάλην  Κυριακή  του Πάσχα . 
Στιγμιότυπα από την  Ανάσταση  του  2017  στην  Εκκλησία  των  Γνησίων  Ορθοδόξων Χριστιανών  Ελλάδος  υπό  του  Μητροπολίτου  Παναγιοτάτου κ.κ.  Χρυσοστόμου  Μητροπούλου .
http://www.egoch.org/index.html

Ύμνοι από τον όρθρο της Αναστάσεως Του Κυρίου !!Hymn Christ's Resurrection !! İlahi İsa'nın Kıyamet !! Hymn Auferstehung Christi !! La resurrección de Cristo Himno !! Hymnus Kristovo vzkriesenie !!

Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ -- του Ἠλία Μηνιάτη :Πῶς ἔκαμεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ πῶς ἔκαμεν ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεόν!

Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ -- του Ἠλία Μηνιάτη :Πῶς ἔκαμεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ πῶς ἔκαμεν ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεόν!Πῶς ἔκαμεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ πῶς ἔκαμεν ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεόν! Ὁ Θεὸς μέσα εἰς τὸν παράδεισον τῆς τρυφῆς ἔλαβε χῶμα ἀπὸ τῆς γῆς, τὸ ἔπλασε μὲ τὰς χεῖράς του, τὸ ἐμψύχωσε μὲ τὴν πνόην του, τὸ ἐτίμησε μὲ τὴν εἰκόνα του, καὶ ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον. Ὁ ἄνθρωπος ἐπάνω εἰς τὸ ὄρος τοῦ Γολγοθᾶ ἐκατάστησε τὸν Θεὸν χωρὶς μορφήν, χωρὶς πνοήν, ὅλον αἷμα, ὅλον πληγάς, προσηλωμένον εἰς ἕνα ξύλον. Βλέπω ἐκεῖ ἕνα Ἀδάμ, καθὼς τὸν ἔπλασε ὁ Θεός, ἔμψυχον εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἐστεφανωμένον δόξῃ καὶ τιμῇ, αὐτεξούσιον βασιλέα πάντων τῶν ὑπὸ σελήνην κτισμάτων, εἰς τὴν ἀπόλαυσιν ὅλης τῆς ἐπιγείου μακαριότητος.

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ.Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ.Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤ...: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ π. ΘΕΟΔΩΡΟ ΖΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ "ΣΥΝ ΑΥΤΩ", ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ "ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕ...

ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΜΟΡΦΑΙ , ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ μ.Χ. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ.

ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ  ΜΟΡΦΑΙ , ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ  ΤΟΥ  ΔΕΚΑΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ μ.Χ. ΜΕΧΡΙ  ΣΗΜΕΡΟΝ.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Ομιλία εις την Μεγάλη Εβδομάδα

Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Ομιλία εις την Μεγάλη Εβδομάδα

 Που λέχθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα, στην οποία διδάσκεται για ποιο λόγο ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα, στο ρητό, «Ψάλλε, ψυχή μου, ύμνους δοξολογίας στον Κύριο», και στο δεσμοφύλακα για τον οποίο ομιλούν οι Πράξεις».

Τῇ ΚΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Διπλήν σήμερον εορτάζομεν ,εορτήν αδελφοί και φίλοι την αρχήν της σωτήριας μας εκ του αρχεκάκου δαίμονος και την αρχήν της ελευθερίας μας εκ της τουρκικής δουλείας !!! Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Δεσποινίς ημών Θεοτόκου ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Τῇ ΚΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Διπλήν σήμερον εορτάζομεν ,εορτήν  αδελφοί και φίλοι την αρχήν  της σωτήριας μας εκ του αρχεκάκου δαίμονος και την αρχήν της ελευθερίας μας εκ της τουρκικής δουλείας !!!
Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Δεσποινίς ημών Θεοτόκου
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣΕὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοὶ Θεοῦ τὴν δόξαν.
«Ὡς ἐμψύχῷ Θεοῦ κιβωτῷ, ψαυέτω μηδαμῶς χεὶρ ἀμυήτων. Χείλη δὲ πιστῶν τῇ Θεοτόκῳ ἀσιγήτως· Φωνὴν τοῦ Ἀγγέλου ἀναμέλποντα, ἐν ἀγαλλιάσει βοάτω· Χαῖρε Κεχαριτωμένη ὁ Κύριος μετά σοῦ».


Ο μητροπολίτης Φιλάρετος των Ρώσων της διασποράς ,ως διδάσκαλος στηνδιπλωματική διγλωσσία , των συγχρόνων αντι-οικουμενιστών

Ο μητροπολίτης  Φιλάρετος των Ρώσων της διασποράς << άγιος των οικουμενιστών>> ως διδάσκαλος στην σατανική , διπλωματική διγλωσσία , των συγχρόνων αντι-οικουμενιστών ( οικουμενιστών) του νέου ημερολογίου αλλά  και των  ουνιτών  φλωρινοσεραφειικών  ΓΟΧ του παλαιού ημερολογίου !

Ο οικουμενισμός είναι θρησκεία της αγάπης?? Ή ………… Ιστορία και ερωτήματα προς αντι-οικουμενιστάς !! Ιωαν. 8 ,32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.

Ο οικουμενισμός είναι θρησκεία της αγάπης?? Ή …………
Ιστορία και ερωτήματα προς αντι-οικουμενιστάς !!
Ιωαν. 8 ,32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 
Ματθ. 23 ,14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.

Προς μελέτην και βοήθημα των αγαπητών φίλων που ανήκουν στην εκκλησία της Ελλάδος και ανησυχούν σε όσα συμβαίνουν σε αυτήν ,λόγο του οικουμενισμού !

Προς μελέτην και βοήθημα των αγαπητών φίλων που ανήκουν στην εκκλησία της Ελλάδος και ανησυχούν σε όσα συμβαίνουν σε αυτήν ,λόγο του οικουμενισμού !Και  Όσων  πιστεύουν στον Άγιο Τριαδικό Θεό και θέλουν να ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία  του ! ώστε να ελπίζουν ότι θα αξιωθούν της ουρανίου Βασιλείας Του !!