8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΡΙΚΤΗΣ ΙΟΥΔΑΪΚΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ , ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΕΟ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ , ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΠΑΣΘΗΚΑΝ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ , ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ,ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ΚΥΡΙΚΟΥ, κ.α. !

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΡΙΚΤΗΣ ΙΟΥΔΑΪΚΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ , ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΕΟ  ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ , ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο  ΑΣΠΑΣΘΗΚΑΝ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΕΟΥ  ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ , ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ,ΣΤΕΦΑΝΟΥ , ΚΥΡΙΚΟΥ, κ.α.  !
Μελετήστε παρακαλώ σε τί φοβερή και σατανική αναθεματισμένη και αφωρισμένη αίρεση έχει οδηγήσει η αποστασία απο την Ορθόδοξο Εκκλησία τους πρώην Ορθοδόξους  πιστούς παγκοσμίως !
Μελετήστε και αναλογισθείτε που θέλετε να ανήκετε στην Εκκλησία του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού , ή στην εκκλησία του αντιχρίστου και σατανικού οικουμενισμού !

ΠΕΡΙ ΑΛΑΖΟΝΙΑΣ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ! Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ !

ΠΕΡΙ ΑΛΑΖΟΝΙΑΣ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ! Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ !

Αγ.Νεκτάριος. Αλαζονεία, έξις προσποιητική αγαθού, ἢαγαθών μή υπαρχόντων. Ο αλάζων πτωχός ών επιδεικνύει πλούτον, και ενδεής τυνχάνων επιτηδεύει αφθονίαν.
Τῇ ΙΔ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ.
Λόγος εἰς τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ
Ὁ τετραπέρατος κόσμος σήμερον ἁγιάζεται, τοῦ τετραμεροῦς ὑψουμένου σου Σταυροῦ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ τὸ κέρας τῶν πιστῶν, συνυψοῦται Βασιλέων ἡμῶν, ἐν αὐτῷ τῶν δυσμενῶν συντριβόντων τὰ κέρατα. Μέγας εἶ Κύριε καὶ θαυμαστὸς ἐν τοῖς ἔργοις σου! δόξα σοι.

ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ . ΑΠΟ ΤΟΥ 10ου ΑΙΩΝΟΣ μ.Χ. ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΟΝ .

ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ  ΜΟΡΦΑΙ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ . ΑΠΟ ΤΟΥ 10ου ΑΙΩΝΟΣ μ.Χ. ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΟΝ .

Αγιώρ' Αγιώρ' αφέντη μου St George and the dragon Greek Cappadocian...

Rum Ortodoks Kilisesi müzik

ΒΙΒΛΙΟΝ ΨΥΧΟΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ : ΣΑΛΠΙΓΞ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ . ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΨΥΧΟΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ  ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑ ΘΕΛΩΝ ΣΩΘΗΝΑΙ : 
ΣΑΛΠΙΓΞ  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ , ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ , ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ . ΑΘΗΝΑΙ ΕΤΟΣ 1931
Η Αγία τού Χριστού Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξος Εκκλησία ού κυβερνάται υπό της αθέου αστρονομίας και κυβερνήσεων αλλά διά τών Ιερών και Σεπτών Παραδόοσεων και των Αγίων οικουμενικών και πανορθοδόξων συνόδων .
Μαστίγιον μετ΄ ελέγχου κατά των προβατοσχήμων μοισθωτών ποιμένων σχισματικών 
ουέ υμίν γραμματείς και φαρισσαίοι υποκριταί.....βλέπεται ίνα μήν κολασθήται.....
ΔΙΟΤΙ : Πάντες εξέκλιναν άμα ηχρειώθησαν ούκ έστι ποιών χρηστότητα  ούκ έστι έως ενός . 
Προφ. Δαυίδ .