8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ.Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ.Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤ...: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ π. ΘΕΟΔΩΡΟ ΖΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ "ΣΥΝ ΑΥΤΩ", ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ "ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕ...

ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΜΟΡΦΑΙ , ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ μ.Χ. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ.

ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ  ΜΟΡΦΑΙ , ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ  ΤΟΥ  ΔΕΚΑΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ μ.Χ. ΜΕΧΡΙ  ΣΗΜΕΡΟΝ.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Ομιλία εις την Μεγάλη Εβδομάδα

Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Ομιλία εις την Μεγάλη Εβδομάδα

 Που λέχθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα, στην οποία διδάσκεται για ποιο λόγο ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα, στο ρητό, «Ψάλλε, ψυχή μου, ύμνους δοξολογίας στον Κύριο», και στο δεσμοφύλακα για τον οποίο ομιλούν οι Πράξεις».

Τῇ ΚΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Διπλήν σήμερον εορτάζομεν ,εορτήν αδελφοί και φίλοι την αρχήν της σωτήριας μας εκ του αρχεκάκου δαίμονος και την αρχήν της ελευθερίας μας εκ της τουρκικής δουλείας !!! Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Δεσποινίς ημών Θεοτόκου ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Τῇ ΚΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Διπλήν σήμερον εορτάζομεν ,εορτήν  αδελφοί και φίλοι την αρχήν  της σωτήριας μας εκ του αρχεκάκου δαίμονος και την αρχήν της ελευθερίας μας εκ της τουρκικής δουλείας !!!
Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Δεσποινίς ημών Θεοτόκου
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣΕὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοὶ Θεοῦ τὴν δόξαν.
«Ὡς ἐμψύχῷ Θεοῦ κιβωτῷ, ψαυέτω μηδαμῶς χεὶρ ἀμυήτων. Χείλη δὲ πιστῶν τῇ Θεοτόκῳ ἀσιγήτως· Φωνὴν τοῦ Ἀγγέλου ἀναμέλποντα, ἐν ἀγαλλιάσει βοάτω· Χαῖρε Κεχαριτωμένη ὁ Κύριος μετά σοῦ».


Ο μητροπολίτης Φιλάρετος των Ρώσων της διασποράς ,ως διδάσκαλος στηνδιπλωματική διγλωσσία , των συγχρόνων αντι-οικουμενιστών

Ο μητροπολίτης  Φιλάρετος των Ρώσων της διασποράς << άγιος των οικουμενιστών>> ως διδάσκαλος στην σατανική , διπλωματική διγλωσσία , των συγχρόνων αντι-οικουμενιστών ( οικουμενιστών) του νέου ημερολογίου αλλά  και των  ουνιτών  φλωρινοσεραφειικών  ΓΟΧ του παλαιού ημερολογίου !

Ο οικουμενισμός είναι θρησκεία της αγάπης?? Ή ………… Ιστορία και ερωτήματα προς αντι-οικουμενιστάς !! Ιωαν. 8 ,32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.

Ο οικουμενισμός είναι θρησκεία της αγάπης?? Ή …………
Ιστορία και ερωτήματα προς αντι-οικουμενιστάς !!
Ιωαν. 8 ,32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 
Ματθ. 23 ,14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.

Προς μελέτην και βοήθημα των αγαπητών φίλων που ανήκουν στην εκκλησία της Ελλάδος και ανησυχούν σε όσα συμβαίνουν σε αυτήν ,λόγο του οικουμενισμού !

Προς μελέτην και βοήθημα των αγαπητών φίλων που ανήκουν στην εκκλησία της Ελλάδος και ανησυχούν σε όσα συμβαίνουν σε αυτήν ,λόγο του οικουμενισμού !Και  Όσων  πιστεύουν στον Άγιο Τριαδικό Θεό και θέλουν να ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία  του ! ώστε να ελπίζουν ότι θα αξιωθούν της ουρανίου Βασιλείας Του !!

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ...: ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ...

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. «Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος).

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ,ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
 «Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος).
Και περί του ψεύδους ότι η ελληνική εκκλησία - ως μελος του οικουμενισμού - δεν ειναι καταδικασμένη και αναθεματισμένη από όλες τις οικουμενικές συνόδους και ως αιρετική στερείται της αποστολικής πιστεως ,διαδοχης ,ιερωσυνης μυστηρίων !!

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΝ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !!

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ  ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ  ΕΙΣ  ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΝ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ , ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΕΙΝΑΙ  ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !!

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόγος περί πίστεως και πνευματικής καταστάσεως των Ελλήνων , ως και η αιτία των δεινών που βιώνουν οι Έλληνες σαν άτομα , αλλά και ως έθνος ανά τους αιώνες ! Εκφωνηθείς την β’ Κυριακή των νηστειών Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά του έτους 2017 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης

Λόγος  περί  πίστεως  και  πνευματικής  καταστάσεως  των  Ελλήνων ,  ως  και  η αιτία   των  δεινών  που βιώνουν  οι Έλληνες  σαν άτομα , αλλά και  ως έθνος  ανά  τους  αιώνες  !

Εκφωνηθείς  την β’ Κυριακή  των νηστειών Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά του  έτους 2017 στον  Ιερό Μητροπολιτικό  Ναό  του Αγίου  Γεωργίου Θεσσαλονίκης

Περί της αποτοιχίσεως κληρικών απο την εκκλησία του νεου ημερολογίου και Λόγος περί των αιρέσεων ,και των αναθεμάτων καθώς και τα αναθέματα τα οποία εκφωνήθηκαν υπό της Εκκλησίας κατά των νεοφανέντων αιρέσεων της νέο-εικονομαχίας , νέο-Χριστομαχίας Εκκλησιομαχίας , και των αθέων ειδωλολατρών οικουμενιστών !

Περί της αποτοιχίσεως  κληρικών απο την εκκλησία του νεου ημερολογίου και Λόγος περί των αιρέσεων ,και των αναθεμάτων καθώς και τα αναθέματα τα οποία εκφωνήθηκαν  υπό της Εκκλησίας  κατά των νεοφανέντων  αιρέσεων της  νέο-εικονομαχίας , νέο-Χριστομαχίας Εκκλησιομαχίας , και των αθέων ειδωλολατρών οικουμενιστών !
Προς πάντας ἀνθρώπους θέλειν σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν : Τιμοθ. Α’  κεφ.  Β΄
Περί  της  μιας  Αγίας  Εκκλησίας  του Άγιου  Τριαδικού  Θεού και των αναθεμάτων  κατά πασών των αιρέσεων !

Λόγος περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων και άθεων αιρετικών και περί σημείων της συντέλειας του αιώνος τούτου.Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος περί ψευδοπροφητών και ψευδοδιδασκάλων και άθεων αιρετικών και περί σημείων της συντέλειας του αιώνος τούτου. Ειπώθηκε καθώς αυτός ετοιμαζόταν να εκδημήσει από του σώματος.
" ερευνάτε τας γραφάς, ότι υμείς δοκείτε εν αυταίς ζωήν αιώνιον έχειν ‘’ Ιωαν. 5